Ι. Παπαγιάννης, Χρηματιστηριακός κώδικας, 2000


Ι. Παπαγιάννης, Χρηματιστηριακός κώδικας, 2000

Δίχως αμφιβολία το Χ.Α.Α. βρίσκεται μόνιμα στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνιαστη χώρα μας με τη ραγδαία άνθιση που γνώρισαν οι συναλλαγές και την πλημμυρίδανέων επενδυτών που εισέρευσαν σε αυτό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλεςνομοθετικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες κατά κανόνα έπονται των εξελίξεων,έχουν δημιουργήσει ακόμα και για τους ειδικούς σύγχυση περί τη νομοθεσία των χρηματιστηριακώνσυναλλαγών. Η νέα έκδοση των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΑ "Χρηματιστηριακός Κώδικας" αποτελείμια συστηματική προσπάθεια συγκέντρωσης και κωδικοποίησης του νεοπαγούς Χρηματιστηριακούδικαίου.
Περιλαμβάνει: · Νομοθεσία Χ.Α.Α. · Χρηματιστήριο Παραγώγων · Νέα ΧρηματιστηριακήΑγορά (ΝΕ.Χ.Α.) · Εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο · Νομοθεσία Ανωνύμων ΧρηματιστηριακώνΕταιριών (Α.Χ.Ε.), Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και ΕταιριώνΛήψης και Διαβίβασης Εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.) · Χρηματιστηριακές συναλλαγές · ΕταιρίεςΕπενδύσεων · Αμοιβαία Κεφάλαια

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Χρηματιστηριακός κώδικας
Νομοθεσία Χ.Α.., Χρηματιστήριο Παραγώγων, Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕ. Χ.Α.), Εισαγωγή μετοχών ΑΕ στο Χηματιστήριο, Νομοθεσία ΑΧΕ, ΕΠΕΥ, ΕΛΔΕ, Χρηματιστηριακές συναλλαγές, Εταιρίες επενδύσεων, Αμοιβαία κεφάλαια
© 2000
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-473-7
Σελίδες
972
Τιμή
€ 53,00
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βασιλικόν διάταγμα της 30 Σεπτεμβρίου/13 Οκτωβρίου 1876 "περί συστάσεως χρηματιστηρίουεν Αθήναις"

Βασιλικόν διάταγμα της 12/16 Ιουνίου 1909 "περί τροποποιήσεως του εν ισχύιΚανονισμού του εν Αθήναις Χρηματιστηρίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ψηφισθείς υπό της γενικής συνελεύσεως της 16 Μαρτίου 1909.

Κεφάλαιον Α΄. - Σκοπός - εργασία - μέλη - συνδρομηταί

Κεφάλαιον Β΄. - Διοίκησις - Επιτροπή - Επόπτης

Κεφάλαιον Γ΄. - Γενική συνέλευσις

Κεφάλαιον Δ΄. Πόροι - ισολογισμός - περιουσία

Κεφάλαιον Ε΄. - Απογραφή αξιών εις το Δελτίον

Κεφάλαιον $΄. - Συναλλαγαί - Συμβάσεις - Εκκαθαρίσεις

Νόμος 3632 της 17/26 Ιουλίου 1928 "περί Χρηματιστηριακών Αξιών".

Γενικαί διατάξεις

Κεφάλαιον Α΄. - Περί μελών του χρηματιστηρίου

Κεφάλαιον Β΄. - Περί χρηματιστηριακών συναλλαγών

Κεφάλαιον Γ΄. - Περί εκκαθαρίσεως των χρηματιστηριακών συναλλαγών

Κεφάλαιον Δ΄. - Περί εκδικάσεως των χρηματιστηριακών διαφορών

Κεφάλαιον Ε΄. - Περί χρηματιστηριακού δελτίου

Κεφάλαιο $΄. - Περί πειθαρχικών διατάξεων

Κεφάλαιον Ζ΄. - Περί ποινικών διατάξεων

Κεφάλαιον Η΄. - Μεταβατικαί και τελικαί διατάξεις

ΕΚΔΙΚΑΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Προεδρικόν διάταγμα της 15/15 Απριλίου 1929 "περί εκδικάσεως των χρηματιστηριακώνδιαφορών"

Κεφάλαιον Α΄. - Γενικαί διατάξεις

1. Έδρα, αρμοδιότης, συγκρότησις

2. Συνεδριάσεις, αποφάσεις, πρακτικά κ.λπ.

3. Εφαρμοστέον δίκαιον

4. Εξαίρεσις δικαστών κλπ.

5. Κακοδικία

6. Ακυρότητες

7. Προθεσμίαι

8. Δικαστικά έξοδα

9. Παράστασις διαδίκων

Κεφάλαιον Β΄. - Διαδικασία

Τίτλος Ι. - Προεπιταγή

Τίτλος ΙΙ. - Προδικασία

Τίτλος ΙΙΙ. - Ανταγωγή

Τίτλος IV. - Προσεπίκλησις, ομοδικία, παρέμβασις, και τριτανακοπή

Τίτλος V. - Παραίτησις και ματαίωσις δίκης

Τίτλος VI. - Διακοπή και επανάληψις της δίκης

Τίτλος VII. - Απόδειξις

Τίτλος VIII. - Διαδικασία επ' ακροατηρίω και απόφασις

Τίτλος ΙΧ. - Ανακοπή κατ' ερήμην αποφάσεων

Κεφάλαιον Γ΄. - Ένδικα μέσα

Κεφάλαιον Δ΄. - Εκτέλεσις

Κεφάλαιον Ε΄. - Συντηρητικά μέτρα

Κεφάλαιον $΄. - Μεταβατικαί και τελικαί διατάξεις

Π.Δ. 348 της 14.6/4.7.85. Καθορισμός των όρων κατάρτισης ελέγχου και διάδοσηςτου ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών(μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (Α΄ 125).

ΜΕΡΟΣ

Γενικές διατάξεις

Μέρος

Περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου σε ειδικές περιπτώσεις.

ΜΕΡΟΣ

Τρόπος ελέγχου και κυκλοφορίας του Ενημερωτικού Δελτίου

ΜΕΡΟΣ

Παράρτημα Α

Υπόδειγμα του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή μετοχών στο ΧρηματιστήριοΑξιών Αθηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. - Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικόδελτίο και τον έλεγχο των λογαριασμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. - Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριοαξιών Αθηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. - Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και το κεφάλαιό του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. - Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του εκδότου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. - Πληροφορίες σχετικά με την περιουσία, την οικονομική κατάσταση καιτα αποτελέσματα του εκδότου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. - Πληροφορίες σχετικές με τη διοίκηση, τη διεύθυνση και την εποπτεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. - Πληροφορίες σχετικές με την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικέςτου εκδότου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Υπόδειγμα του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή ομολογιών για την τρέχουσαχρήση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. - Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικόδελτίο και τον έλεγχο των λογαριασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. - Πληροφορίες σχετικά με το δάνειο και την εισαγωγή ομολογιών στοΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. - Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και το κεφάλαιό του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. - Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του εκδότη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. - Πληροφορίες σχετικά με την περιουσία, την οικονομική κατάσταση καιτα αποτελέσματα του εκδότου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. - Πληροφορίες σχετικές με τη διοίκηση, τη διεύθυνση και την εποπτεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. - Πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές τουεκδότου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

Υπόδειγμα του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνώντίτλων παραστατικών μετοχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. - Πληροφορίες σχετικές με τον εκδότη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. - Πληροφορίες σχετικές με τους παραστατικούς τίτλους

Π.Δ. 350 της 16.6/4.7.85. Καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών(μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ως και των υποχρεώσεων τωνεκδοτών κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αυτό. (Α΄ 126).

Π.Δ. 360 της 14.6/9.7.85. Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύουνπεριοδικά οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο ΑξιώνΑθηνών. (Α΄ 129).

Νόμος 1806 της 19/20.9.88. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιώνκαι άλλες διατάξεις. (Α΄ 207).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. - Εποπτεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. - Μέλη του χρηματιστηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. - Διοίκηση του χρηματιστήριου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. - Σύσταση χρηματιστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. - Χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄. - Υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄. - Διαφάνεια των συναλλαγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄. - Δικαιώματα και συνδρομές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄. - Παράλληλη αγορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄. - Αποθετήρια - Εταιρεία Αποθετηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄. - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

Νόμος 1892 της 31.7.90. Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.- (Α΄ 101).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄. -Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών

10. Νόμος 1969 της 30/30.10.91. Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια,διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.- (Α΄ 167).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Π.Δ. 50 της 14/14.2.92. Για την αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου πουπρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών σεσυμμόρφωση προς την οδηγία 87/345/ΕΟΚ. (Α 22)

Π.Δ. 51 της 14/14.2.92. Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά τηναπόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχέςείναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία88/627/ΕΟΚ (Α 22)

Π.Δ. 52 της 14/14/2.92. Καθορισμός των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίαςτου ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινόπρόσκληση για κινητές αξίες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/298/ΕΟΚ (Α΄ 22).

ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Π.Δ. 53 της 14/14.2.92. Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικώνπληροφοριών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/592/ΕΟΚ. (Α΄ 22).

Ν. 2166/93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Νόμος 2198 της 22.3.94. Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείωνυπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος ΣυστήματοςΠαρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άϋλοι Τίτλοι) και άλλεςδιατάξεις. (Α΄ 43).

Νόμος 2324 της 17.7.95. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών,Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις.(Α΄ 146).

ΜΕΡΟΣ Α΄

Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ίδρυση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε."

"Καταστατικό Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. - Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. - Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. - Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. - Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. - Ελεγκτές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄. - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Βιβλία - Διάθεση αποτελεσμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄. - Διάλυση - Εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄. - Τελικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄

Εσωτερική οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "ΕΠΙΤΡΟΠΗΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ"

ΝΟΜΟΣ 2396 της 29/30.4.96 Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών,επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τωνπιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές (Α 73)

ΜΕΡΟΣ Α΄ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΞΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΑΫΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΝΟΜΟΣ 2372 της 22/28.2.96. Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακήςδιαδικασίας και άλλες διατάξεις (Α29)

ΝΟΜΟΣ 2471 της 26.3/2.4.97. Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ηςΝοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις(Α46)

ΝΟΜΟΣ 2533 της 11.11.97. Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.(Α228)

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. - Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄. - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ("Ε.Κ.Α.Α.")

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ - ΕΔΡΑ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ- ΚΑΛΥΨΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΡΟΙ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2651/1998. Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς και άλλεςδιατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 2579/1998

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘ. 20.63/Β. 69 Λειτουργία Παράλληλης Αγοράςστο Χρηματιστήριο Αξιών Α.Ε. και κατάργηση των Υπουργικών Αποφάσεων ΥΠΕΘΟ 119ΕΚ.50454/15.12.1989, 35705/Β.978/14.8.90, Α.Γ. 7629/Β.232/28.2.1991, 33735/1298-Β/5.8.1994 και 37364/Β.1787 της 6.11

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ε. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Ζ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Η. ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Θ. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 18/1999

Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγμάτευσης μετοχών και ρύθμιση τεχνικής φύσεως θεμάτωνγια τη σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του Αυτόματου Συστήματος ΗλεκτρονικώνΣυναλλαγών (ΑΣΗΣ)

Ι. Μέθοδος 1: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών.

ΙΙ. Μέθοδος 2: Αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών (call auction).

ΙΙΙ. Μέθοδος 3: Εντός κύκλου χειροκίνητες συναλλαγές.

IV. Μέθοδος 4: Κατάρτιση συναλλαγών για την επίτευξη διασποράς κατά την εισαγωγήνέων μετοχών

IV. Μέθοδος 5: Εκποιήσεις

VI. Γενικοί όροι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Περιεχόμενο εντολών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2733/99

Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτωντης Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Ανώνυμης ΕταιρείαςΔιώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -, 13η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...