Ι. Κεχράς/Ι. Μαυροκορδάτος/Γ. Τροβάς..., Βιβλίο αποθήκης, 2003


Ι. Κεχράς/Ι. Μαυροκορδάτος/Γ. Τροβάς..., Βιβλίο αποθήκης, 2003

Η σωστή τήρηση του βιβλίου αποθήκης είναι απαραίτητη για την καλή πορεία μιας επιχείρησης, τόσο για λόγους εσωτερικής πληροφόρησης και εσωτερικού ελέγχου, όσο και για λόγους φορολογικού ελέγχου.

Το παρόν έργο έχει σαν στόχο την αναλυτική παρουσίαση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο βιβλίο αποθήκης και την επίλυση των δυσχερειών που προκύπτουν κατά την τήρησή του.

Έτσι αναλύει ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση των αποθηκών, τον λογιστικό χειρισμό και τα παραστατικά που είναι απαραίτητα για τη σωστή τήρηση βιβλίου αποθήκης, την τήρηση αυτού από τα υποκαταστήματα και τις τεχνικές εταιρίες και πλήθος άλλα χρήσιμα θέματα (αντιμετώπιση πλεονασμάτων, ελλειμμάτων, καταστροφών κ.λ.π.).

Ακόμη παρουσιάζει, επεξηγεί και αναλύει όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τομέα της τήρησης του βιβλίου αποθήκης, ενώ παράλληλα πλαισιώνεται με χρήσιμα υποδείγματα καθώς και με πλούσια νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, με αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής καθώς και με εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να προσεγγίζει από όλες τις πλευρές το αντικείμενό του. Το όλο έργο συμπληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο των περιλαμβανομένων θεμάτων και όρων, ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης στην ανεύρεση του ζητούμενου θέματος.

Απευθύνεται τόσο στους φοροτεχνικούς και φορολόγους, όσο και στα στελέχη των επιχειρήσεων και καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε η παρουσίασή του να είναι απλή και κατανοητή, για να διαβάζεται από όλους, ασχέτως επιπέδου λογιστικών γνώσεων ή εμπειρίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Βιβλίο αποθήκης
Σύμφωνα με το Ν. 3052/2002
Οργάνωση - Λογιστικός χειρισμός - Υποκαταστήματα - Τεχνικές εταιρίες - Νομοθεσία - Νομολογία - Αποφάσεις Ε.ΣΥ.Λ. - Υποδείγματα
© 2003
Συγγραφείς
ISBN
978-960-301-747-7
Σελίδες
XLII + 481
Τιμή
€ 44,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

TΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ.Β.Σ.

ΚΑΙ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ.

Ι. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ.Β.Σ.

Όρια τήρησης βιβλίου αποθήκης – Παρ. 1-8 άρθρου 8 ΚΒΣ

1. Όρια τήρησης βιβλίου αποθήκης από χονδροπωλητές – Παρ. 1 άρθρου 8 ΚΒΣ

2. Όρια τήρησης βιβλίου αποθήκης από λιανοπωλητές – Παρ. 2 άρθρου 8 ΚΒΣ

3. Όρια τήρησης βιβλίου αποθήκης σε πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και τρίτων – Παρ. 3 άρθρου 8 ΚΒΣ

4. Τήρηση βιβλίου αποθήκης μεταποιητικών επιχειρήσεων

4.1.Όρια τήρησης βιβλίου αποθήκης μεταποιητικών επιχειρήσεων – Εδάφιο πρώτο παρ. 4 άρθρου 8 ΚΒΣ

4.2. Κόστος ετοίμων προϊόντων και υποπροϊόντων – Αξία κτήσης πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας – Εδάφιο δεύτερο παρ. 4 άρθρου 8 ΚΒΣ

4.3. Βοηθητικές ύλες – υλικά συσκευασίας που δεν ασκούν ουσιώδη επίδραση στο κόστος – Εδάφια τρίτο και τέταρτο παρ. 4 άρθρου 8 ΚΒΣ

5. Επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων ή επεξεργασία για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων. Τρόπος και όρια τήρησης – Παρ. 5 άρθρου 8 ΚΒΣ

6. Πωλήσεις αγαθών στο εξωτερικό – Επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων κατοίκων εξωτερικού – Παρ. 6 άρθρου 8 ΚΒΣ

7. Βιβλίο αποθήκης επιχείρησης με δύο παράλληλους κλάδους δραστηριότητας (εμπορία-μεταποίηση) – Παρ. 7 άρθρου 8 ΚΒΣ

8. Παύση τήρησης βιβλίου αποθήκης – Παρ. 8 άρθρου 8 ΚΒΣ

Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης – Παρ. 9-12 άρθρου 8 ΚΒΣ

9. Ενημέρωση εισαγωγών εξαγωγών – Εδάφιο πρώτο, παρ. 9 άρθρου 8 ΚΒΣ

10. Βιβλίο αποθήκης και αναλυτική λογιστική – Εδάφιο δεύτερο παρ. 9 άρθρου 8 ΚΒΣ

11.Μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίου αποθήκης – Παρ. 10 άρθρου 8 ΚΒΣ

12. Βιβλίο αποθήκης υποκαταστημάτων

12.1. Βιβλίο αποθήκης με αυτοτελή λογιστική – Εδάφια πρώτο και δεύτερο παρ. 11 άρθρου 8 ΚΒΣ

12.2. Βιβλίο αποθήκης και υποκατάστημα που βρίσκεται πλησίον της έδρας – Εδάφιο τρίτο παρ. 11 άρθρου 8 ΚΒΣ

12.3.Έδρα χωρίς δραστηριότητα – Εδάφιο τέταρτο παρ. 11 άρθρου 8 ΚΒΣ

12.4. Βιβλία υποκαταστήματος με εξηρτημένη λογιστική – Εδάφιο τρίτο παρ. 9 άρθρου 8 ΚΒΣ

13.Τι μπορεί να τηρείται αντί βιβλίου αποθήκης – Παρ. 12 άρθρου 8 ΚΒΣ

Συναφείς διατάξεις ΚΒΣ1

14. Υποκατάστημα – Έννοια

15. Δελτία εσωτερικής διακίνησης

15.1.Δελτία εσωτερικής διακίνησης – Γενικά – Εδάφιο πρώτο παρ. 4 άρθρου 11 ΚΒΣ

15.2.Δελτία εξαγωγής πρώτων υλών – Περίπτ. α΄ παρ. 4 άρθρου 11 Κ.Β.Σ.

15.3.Επαναφορά πρώτων υλών – Περίπτ. β΄ παρ. 4 άρθρου 11 Κ.Β.Σ.

15.4. Δελτία ετοίμων προϊόντων ­– Περίπτ. γ΄ παρ. 4 άρθρου 11 Κ.Β.Σ.

15.5. Τι αναγράφεται στα δελτία εσωτερικής διακίνησης

16. Τρόπος έκδοσης στοιχείων - Άρθρο 18 παρ. 3 Κ.Β.Σ.

17. Τόπος τήρησης βιβλίων-στοιχείων - Άρθρο 21 Κ.Β.Σ.

18. Ενημέρωση βιβλίου αποθήκης - Άρθρο 17 παρ. 2, περίπτ. γ΄ Κ.Β.Σ.

19. Χρόνος μηχανογραφικής ενημέρωσης βιβλίου αποθήκης - Άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Β.Σ

20. Ενημέρωση βιβλίου αποθήκης υποκαταστημάτων μηχανογραφικά

20.1. Γενικές διατάξεις - Άρθρο 24 παρ. 4, περίπτ. γ΄ Κ.Β.Σ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1.1.2003 με το άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3052/2002

20.2. Φύλαξη ηλεκτρομαγνητικών μέσων - Άρθρο 24 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο Κ.Β.Σ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3052/2002

21. Θεώρηση βιβλίου αποθήκης -Άρθρο 19, παρ.1, περίπτ. Α, υποπερίπτ. ε΄-η΄ Κ.Β.Σ., όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 7 Ν. 3052/2002

22. Έλεγχος βιβλίων και στοιχείων- Άρθρο 36 παρ.1 εδ. α΄ Κ.Β.Σ.

23. Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων - Άρθρο 30 παράγραφοι 3 και 4 Κ.Β.Σ.

24. Βιβλίο πρέσας - Άρθρο 10 παρ. 5, περίπτ. ζ΄ Κ.Β.Σ.

25. Εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων - Άρθρο 10 παρ. 5, περίπτ. κ΄, υποπερίπτ. κα΄ και κβ΄ Κ.Β.Σ.

26. Υπόχρεοι και τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης - Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 1099747/ΠΟΛ. 1271/2002

ΙΙ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ.

Διατάξεις Ε.Γ.Λ.Σ.

27. Γενική λογιστική

27.1.Ομάδα 2η Αποθέματα - Περ. 2.2.200 περ. 1 και 2 Ε.Γ.Λ.Σ.

27.2. Βιβλίο αποθήκης κατά τη Γενική Λογιστική – Περ. 2.2.201, περ. 4 Ε.Γ.Λ.Σ.

28. Αναλυτική λογιστική- Παρ. 5.215- Λογαριασμός 94 «Αποθέματα», περ. 1,

28.1. Περιεχόμενο και ορολογία

28.2. Βιβλίο αποθήκης κατά την αναλυτική λογιστική – Παρ. 5.215- Λογαριασμός 94 «Αποθέματα», περ.

28.3. Τήρηση λογαριασμού αποθεμάτων- Παρ. 5.215- Λογαριασμός 94 «Αποθέματα», περ.

28.4. Εμπορεύματα τρίτων στα χέρια της εταιρείας Παρ. 5.215- Λογαριασμός 94 «Αποθέματα», περ.

28.5. Παραγωγή σε εξέλιξη- Παρ. 5.215- Λογαριασμός 94 «Αποθέματα», περ.

28.6. Διαρκής απογραφή- Παρ. 5.215- Λογαριασμός 94 «Αποθέματα», περ.

28.7. Παρακολούθηση των αποθεμάτων που αποστέλλονται σε τρίτους Παρ. 5.215- Λογαριασμός 94 «Αποθέματα», περ.

28.8. Παρακολούθηση των εσωτερικών διακινήσεων ανάμεσα στα διάφορα κέντρα της οικονομικής μονάδας - Παρ. 5.215- Λογαριασμός 94 «Αποθέματα», περ.

Βασικές αρχές δομής Ε.Γ.Λ.Σ.

29. Διακρίσεις Ε.Γ.Λ.Σ.

29.1. Γενική λογιστική

29.2.Αναλυτική λογιστική

29.3. Λογαριασμοί τάξεως

30. Ιστορική αναδρομή του θεσμού του Ε.Γ.Λ.Σ.

31. Πλήρης εφαρμογή Ε.Γ.Λ.Σ. (αναλυτικής λογιστικής)

31.1. Κριτήρια εφαρμογής της πλήρους λογιστικής

31.2. Αριθμητικά και λοιπά όρια για πλήρη τήρηση Ε.Γ.Λ.Σ.

32. Κλαδικά λογιστικά συστήματα

33. Τήρηση αναλυτικής λογιστικής από 1.1.2001 - Άρθρο 38 παρ. 6 Ν. 2873/2000

33.1. Εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 3.000.000.000 δρχ. ή ευρώ 9.000

33.2. Εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 3.000.000.000 δρχ. ή ευρώ 9.000

33.3. Εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 3.000.000.000 δρχ. (ευρώ 9.000.000) με μερική ή ολική απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου αποθήκης

33.4. Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο

34. Αρχή δικαιολογητικού εγγραφής - Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Έννοια, αποστολή και χρησιμότητα αποθήκης

1. Έννοια αποθήκης

2. Αποστολή αποθήκης

3.Χρησιμότητα αποθήκης

4. Έργο της αποθήκης

5. Κανόνες επιτυχίας μιας αποθήκης

Διακρίσεις αποθηκών

6. Αποθήκες μεταποιητικών επιχειρήσεων

7. Αποθήκες εμπορικών επιχειρήσεων

8. Επιχειρήσεις αποθήκευσης αγαθών τρίτων

9. Αποθήκες του πρωτογενή τομέα παραγωγής

Δήλωση εγκαταστάσεων, αποθηκών, υποκαταστημάτων

και πρατηρίων (Άρθρο 36 Ν. 2859/2000 «Περί Φ.Π.Α.»)

10. Νομικό πλαίσιο για τη δήλωση των εγκαταστάσεων αποθηκών

11. Χρόνος υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών

12. Χρόνος υποβολής δήλωσης μεταβολών – μετάταξης

13. Χρόνος υποβολής δήλωσης παύσης εργασιών

14. Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

15. Δήλωση αποθηκών

16. Χορήγηση Α.Φ.Μ. και Α.Φ.Μ./ΦΠΑ (Άρθρο 36 παρ.2 Ν. 2859/2000)

Φορολογικές Αποθήκες (Φ.Α.)

17. Νομικό πλαίσιο

18. Γενικά

19. Έννοια του όρου

20. Άδεια λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης

21. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή

22. Αγαθά που υπάγονται στη Φορολογική Αποθήκη

23. Προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο

24. Υπαγωγή αγαθών του Παραρτήματος VI Φ.Π.Α. στο καθεστώς των Φορολογικών Αποθηκών

25. Δικαιολογητικά για την υπαγωγή αγαθών στο καθεστώς των Φορολογικών Αποθηκών

26. Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή Φορολογικής Αποθήκης

27. Λήξη Φορολογικής Αποθήκης

28. Καταβολή Φ.Π.Α. σε περίπτωση τήρησης Φορολογικής Αποθήκης

29. Υπόχρεος σε καταβολή Φ.Π.Α.

30.Φορολογητέα αξία

Ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης αποθηκών

31. Λογιστική οργάνωση της αποθήκης – Γενικά

32. Οργάνωση αποθήκης πρώτων υλών

32.1. Περιεχόμενο - Εννοιολογικός προσδιορισμός αποθήκης πρώτων υλών

32.2. Περιγραφή (ονομασία) πρώτων υλών

32.3. Παραστατικά ενημέρωσης αποθήκης πρώτων υλών

32.4. Κωδικοποίηση αποθήκης πρώτων υλών

32.4.1. Περιγραφή κωδικοποίησης

32.4.2. Πίνακας κωδικοποίησης

32.4.3. Παράδειγμα κωδικοποίησης

32.4.4. Ενημέρωση αποθήκης πρώτων υλών

32.5. Αποθήκη πρώτων υλών – Ενέργειες Λογιστηρίου

32.5.1. Παραλαβή υλών - υλικών με Δ.ΑΠ.

32.5.2. Παραλαβή υλών-υλικών με Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής

32.5.3. Επιστροφή υλών-υλικών λόγω ακαταλληλότητας

32.5.4. Πώληση υλών-υλικών

32.5.5. Αποστολή υλών-υλικών της επιχείρησης σε τρίτους για κατεργασία

32.5.6. Αγορά υλών – υλικών και εντολή στον προμηθευτή να τα στείλει σε φασιονίστα για παραπέρα κατεργασία

32.5.7. Αγορά υλών – υλικών και εντολή στον προμηθευτή να τα στείλει απ’ ευθείας στον φασιονίστα ο οποίος, αφού τα επεξεργαστεί να τα παραδώσει ο ίδιος στον πελάτη

32.5.8. Παρακολούθηση ολόκληρης κατεργασίας

32.5.9. Εκπτώσεις από προμηθευτές (χωρίς επιστροφή ποσοτήτων)

32.5.10. Ύλες-υλικά στα περίπτερα εκθέσεων

32.5.11. Αναλώσεις υλών-υλικών

32.5.12. Αποστολή υλών-υλικών στα σημεία τοποθέτησης των φωτεινών επιγραφών προς επισκευή αυτών

32.6. Αποθήκη πρώτων υλών – Ενέργειες Αποθηκάριου

32.6.1. Παραλαβή υλών-υλικών με Δ.ΑΠ.

32.6.2. Παραλαβή υλών-υλικών με Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής

32.6.3. Επιστροφή υλών-υλικών λόγω ακαταλληλότητας

32.6.4. Πώληση υλών-υλικών

32.6.5. Αποστολή υλών-υλικών σε τρίτους για κατεργασία

32.6.6. Αγορά υλών – υλικών και εντολή στον προμηθευτή να τα στείλει σε φασιονίστα για παραπέρα κατεργασία

32.6.7. Εκπτώσεις από προμηθευτές (χωρίς επιστροφή ποσοτήτων)

32.6.8. Ύλες – υλικά στα περίπτερα εκθέσεων

32.6.9. Αναλώσεις υλών – υλικών

32.6.10. Αποστολή υλών-υλικών στα σημεία τοποθέτησης των επιγραφών προς επισκευή αυτών

33. Οργάνωση αποθήκης προϊόντων ημιετοίμων (ιδίων) κατεργασμένων από τρίτους

33.1. Περιεχόμενο – Εννοιολογικός προσδιορισμός

33.2.Περιγραφή

33.3. Παραστατικά ενημέρωσης αποθήκης ημιετοίμων ιδίων κατεργασμένων από τρίτους

33.4. Κωδικοποίηση Αποθήκης ημιετοίμων ιδίων κατεργασμένων από τρίτους

33.4.1. Περιγραφή κωδικοποίησης

33.4.2. Πίνακας κωδικοποίησης

33.5. Έλεγχος - Ενημέρωση – Παρακολούθηση - Λογιστήριο

33.5.1. Παραλαβή προϊόντων ημιετοίμων (ιδίων) κατηργασμένων από τρίτους

33.5.2. Ανάλωση προϊόντων ημιετοίμων (ιδίων) κατεργασμένων από τρίτους

33.5.3. Ολοκλήρωση της κατεργασίας

33.6. Ενημέρωση – Έλεγχος – Παρακολούθηση- Αποθηκάριος

33.6.1. Παραλαβή προϊόντων ημιετοίμων (ιδίων) κατηργασμένων από τρίτους

33.6.2. Ανάλωση Προϊόντων ημιετοίμων (ιδίων) κατηργασμένων από τρίτους

33.6.3. Παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της κατεργασίας

33.7. Φάκελος παρακολούθησης κατεργασιών αγαθών της επιχείρησης από τρίτους

34. Οργάνωση αποθήκης προϊόντων, ημιετοίμων (ιδίων) προς κατεργασία από τρίτους

34.1. Περιεχόμενο - Εννοιολογικός προσδιορισμός αποθήκης προϊόντων ημιετοίμων ιδίων προς κατεργασία από τρίτους

34.2. Περιγραφή (ονομασία) προϊόντων ημιετοίμων ιδίων προς κατεργασία

34.3. Παραστατικά ενημέρωσης αποθήκης προϊόντων ημιετοίμων ιδίων προς κατεργασία

34.4. Κωδικοποίηση αποθήκης προϊόντων ημιετοίμων ιδίων προς κατεργασία

34.4.1. Περιγραφή κωδικοποίησης

34.4.2. Πίνακας κωδικοποίησης

34.5. Έλεγχοι - Ενημέρωση – Παρακολούθηση- Λογιστήριο

34.5.1. Παραγωγή προϊόντων ημιετοίμων (ιδίων) προς κατεργασία από τρίτους

34.5.2. Αποστολή προϊόντων ημιετοίμων (ιδίων) σε τρίτους προς κατεργασία

34.6. Ενέργειες αποθηκάριου

34.6.1. Παραγωγή προϊόντων ημιετοίμων (ιδίων) προς κατεργασία από τρίτους

34.6.2. Αποστολή προϊόντων ημιετοίμων ιδίων σε τρίτους προς κατεργασία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κωδικοποίηση ειδών αποθήκης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Πίνακας κωδικοποίησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Παρακολούθηση φασόν

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Δελτίο αιτήσεως – χορηγήσεως υλικών

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Δελτίο παραγγελίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Δελτίο εισαγωγής

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Δελτίο εισαγωγής-εξαγωγής ή Δελτίο ποσοτικής παραλαβής

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Συγκεντρωτική κατάσταση εξαγωγής υλικών από την αποθήκη

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Αναλυτικό ημερολόγιο εισαγωγής παραχθέντων προϊό­ντων στην αποθήκη

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Δελτίο επιστροφής σε προμηθευτές

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ημερήσια κατάσταση αναλωθέντων υλικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΦΥΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Έννοια και φύση βιβλίου αποθήκης

1. Τι είναι το βιβλίο αποθήκης κατά τον Κ.Β.Σ.

2. Ανεξαρτησία βιβλίου αποθήκης

3. Το βιβλίο αποθήκης ως αναλυτικό βιβλίο

4. Παρακολούθηση των εγγραφών των αποθεμάτων του Γενικού Καθολικού

5. Διάκριση από τα άλλα αναλυτικά βιβλία του Κ.Β.Σ.

6. Βιβλίο αποθήκης και Αναλυτική Λογιστική

7. Ρύθμιση της τήρησης βιβλίου αποθήκης από άλλες διατάξεις

8. Έκταση τήρησης του αναλυτικού αυτού βιβλίου - Τύποι βιβλίου αποθήκης

9. Αναλυτικές πληροφορίες χρήσιμες στον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης

10. Αναλυτικές πληροφορίες χρήσιμες στον φορολογικό έλεγχο

11.Ιστορική ανασκόπηση βιβλίου αποθήκης

Προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου αποθήκης

12. Βιβλίο αποθήκης και βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.

12.1. Διαφοροποίηση ακαθαρίστων εσόδων για τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας και βιβλίου αποθήκης

13. Κατηγορίες υποχρέων

13.1. Εμπορικές επιχειρήσεις

13.1.1. Πωλήσεις αυτουσίων αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων

13.1.2. Πωλήσεις αγαθών αποκλειστικά για λογαριασμό τρίτων χονδρικώς ή λιανικώς

13.1.3. Εταιρείες που ενεργούν πωλήσεις κατά κύριο λόγο χονδρικώς ή λιανικώς. Χονδροπωλητές - Λιανοπωλητές

13.2. Μεταποιητικές επιχειρήσεις

13.2.1. Επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά κατόπιν επεξεργασίας

13.2.2. Επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων

13.2.3. Επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων

13.2.4. Επιχείρηση που παράγει και πωλεί προϊόντα προερχόμενα από ίδιες εγκαταστάσεις και προϊόντα τρίτων

13.2.5. Επιχείρηση με περισσότερους κλάδους μεταποίησης

13.2.6. Επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (φασόν)

13.3. Μικτές επιχειρήσεις

13.4. Επιχειρήσεις ηλεκτρομηχανολογικών έργων

14. Μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίου αποθήκης

14.1. Άλλες περιπτώσεις μη τήρησης βιβλίου αποθήκης

14.1.1. Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες

14.1.2. Παραγγελιοδοχικές εργασίες

14.2. Άσκηση παράλληλης δραστηριότητας από επιχείρηση που απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης για τη μία δραστηριότητα

Δικαιολογητικά εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης

15. Τιμολόγια

15.1. Περιεχόμενο τιμολογίου

15.2. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

15.3. Τιμολόγια αγοράς

15.4. Τιμολόγια στην περίπτωση των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων

15.5. Τιμολόγια στην περίπτωση των επαναλαμβανόμενων αγορών

15.6. Τιμολόγια εκτέλεσης τεχνικών έργων

15.7. Πιστωτικά τιμολόγια

16. Δελτία αποστολής (Δ.Α.)

16.1. Δελτίο αποστολής αγροτών ειδικού καθεστώτος

16.2. Περιεχόμενο δελτίου αποστολής

16.3. Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής (Σ.Δ.Α.)

17. Δελτία εσωτερικής διακίνησης (Δ.Ε.Δ.)

18. Τιμολόγιο - δελτίο αποστολής

19. Αποδείξεις αυτοπαράδοσης

20. Αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.)

21. Φορολογικές ταμειακές μηχανές (Φ.Τ.Μ.) και βιβλίο αποθήκης

22. Αποδείξεις λιανικής πώλησης με τη χρησιμοποίηση συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)

Τι παρακολουθείται με το βιβλίο αποθήκης

23. Αποθέματα – τι είναι

23.1. Λογαριασμός «Αποθέματα» της Γενικής Λογιστικής

23.2. Αποθέματα κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.

23.2.1. Βιβλίο αποθήκης - Αποθέματα λογαριασμού

23.3. Ανάλυση αγορών - πωλήσεων όταν δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης

23.4. Αποθέματα στοκ (stock)

23.5. Μέσο απόθεμα

24. Επιστρεφόμενα είδη – υλικά συσκευασίας

24.1. Επιστροφή συσκευασίας

24.2. Επιστροφή ειδών συσκευασίας μερικώς

24.3. Είδη συσκευασίας που δεν τιμολογούνται

24.4. Ποσά εγγύησης που λαμβάνει η επιχείρηση για την επιστροφή των ειδών συσκευασίας

24.5. Ποσά που εισπράττονται ενδεχομένως από τον πελάτη για τη χρησιμοποίηση των επιστρεφομένων ειδών συσκευασίας

24.6. Διαφοροποίηση των εννοιών «Υλικά συσκευασίας» «Είδη συσκευασίας» κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.

24.6.1. Υλικά συσκευασίας

24.6.2. Είδη συσκευασίας

24.7. Πού χρησιμοποιείται η συσκευασία

24.8. Είδη συσκευασίας - Συμβολή στον ανταγωνισμό

24.9. Γνωμοδοτήσεις Ε.ΣΥ.Λ. για τα υλικά και είδη συσκευασίας

24.9.1. Υλικά συσκευασίας αποστελλόμενα σε τρίτους - Λογιστική παρακολούθηση

24.9.2. Βιβλίο αποθήκης και είδη συσκευασίας

24.9.3. Είδη συσκευασίας - Λογιστική παρακολούθηση

24.9.4. Υλικά συσκευασίας από τρίτους

Πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν παρακολουθούνται

με το βιβλίο αποθήκης

25. Πώς παρακολουθούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία

25.1. Μητρώο παγίων κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.- Παρ. 2.2.103 Ε.Γ.Λ.Σ.

25.2. Πάγια στοιχεία υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων- Παρ. 2.2.113 Ε.Γ.Λ.Σ.

25.3. Γνωμοδοτήσεις Ε.ΣΥ.Λ για την ιδιοχρησιμοποίηση εμπορευμάτων ως παγίων

25.3.1. Μεταφορά από τους λογαριασμούς των αποθεμάτων στους λογαριασμούς των παγίων στοιχείων

25.3.2. Λογιστικός χειρισμός της ιδιοπαραγωγής παγίων περιουσιακών στοιχείων

25.4. Γνωμοδότηση Ε.ΣΥ.Λ. για τις μισθώσεις παγίων με το σύστημα Λήζινγκ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ακαθάριστα έσοδα κατά νόμο

1. Έννοια ακαθάριστων εσόδων

2. Ακαθάριστα έσοδα. Τι λαμβάνεται υπόψη

2.1. Τόκοι συναλλαγματικών πωλήσεων επί πιστώσει - Συναλλαγματικές διαφορές

2.2. Τόκοι επί πιστώσει και υπερημερίας

2.3. Τόκοι που ανήκουν σε περισσότερες χρήσεις

2.4. Πριμ, επιχορηγήσεις, επιστροφές δασμών

2.5. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

2.6. Επιδότηση επιτοκίου

2.7. Επιστρεφόμενοι τόκοι

2.8. Βιβλίο αποθήκης και διαφημιστικά έσοδα

2.9. Παράδειγμα προσδιορισμού ακαθαρίστων εσόδων (σε ευρώ)

3. Ακαθάριστα έσοδα κεντρικού και υποκαταστημάτων

Ποια έσοδα θεωρούνται ακαθάριστα - Περιπτωσιολογία

4. Πωλήσεις και Ε.Γ.Λ.Σ.

5. Αξίες C.I.F. και F.O.B.

6. Αυτοτέλεια χρήσεων και ακαθάριστα έσοδα

7. Εκπτώσεις - Επιστροφές

8. Χρόνος πραγματοποίησης πώλησης

9. Αγοραπωλησίες υπό αίρεση

10. Πωλήσεις με δόσεις

11. Πώληση με παρακράτηση της κυριότητας

12. Προείσπραξη εσόδων (προκαταβολές)

13. Επίδικες διαφορές

14. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

15. Εκπτώσεις αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό

16. Έσοδα επομένων χρήσεων

17. Έσοδα από ανταλλαγή αγαθών

18. Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων

19. Πωλήσεις μετρητοίς και επί πιστώσει

20. Συναλλαγές μεταξύ τμημάτων της επιχείρησης

21. Εισοδήματα από άλλες πηγές

22. Δείγματα

23. Παραγωγή αγαθών για δοκιμή και πειραματισμό

24. Επιστρεφόμενα άχρηστα αγαθά

25. Πωλήσεις παγίων

26. Επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης

27. Ακαθάριστα έσοδα φορολογικού ελέγχου

28. Ακαθάριστα έσοδα σε τελεσιδικία χρήσης

29. Εκπτώσεις αγορών λόγω τζίρου κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. -Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.203 περίπτ. 6.

30. Εκπτώσεις επιστροφές επί των πωλήσεων κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. - Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.704 περίπτ.

31. Προκαταβολές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των ειδών κατά τον Κ.Β.Σ.

1. Διατάξεις Κ.Β.Σ.

2. Ιστορική αναδρομή

3. Ειδικότερα η έννοια της ουσιώδους ποιοτικής διάκρισης στον Κ.Β.Σ.

3.1. Η έννοια της ποιότητας του αγαθού (προ της ισχύος του Ν. 3052/2002)

3.1.1. Αναγραφή της ποιότητας του είδους

3.1.2. Ειδικότερα στοιχεία ως προς το είδος

3.2. Το είδος στις εμπορικές συναλλαγές

3.2.1. Περίπτωση λανθασμένης εγγραφής στο τιμολόγιο του προμηθευτή

3.3. Ο επηρεασμός του κόστους ή της τιμής πωλήσεως

3.3.1. Επουσιώδεις διακρίσεις

3.3.2. Περίπτωση ίδιου είδους με διαφορετική τιμή

3.3.3. Αγορές ίδιας ποιότητας με διαφορετικό κόστος από διαφορετικούς προμηθευτές

4. Βαθμοί διάκρισης των ειδών

4.1. Πρώτη διάκριση αγαθών - Γενική

4.2. Δεύτερη διάκριση ειδών

4.3. Τρίτη διάκριση των ειδών - Τελική ή πλήρης

5. Εφαρμογή της ουσιώδους ποιοτικής διάκρισης στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία

6. Ποιος προσδιορίζει την ουσιώδη ποιοτική διάκριση των ειδών

7. Αίτηση στην Ε.Λ.Β. για την ουσιώδη διάκριση των ειδών

Ουσιώδης ποιοτική διάκριση ειδών κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.

8. Ουσιώδης ποιοτική διάκριση κατά τη Γενική Λογιστική (παρ. 2.2.201, περίπτ. 4 Ε.Γ.Λ.Σ.)

9. Ουσιώδης ποιοτική διάκριση κατά την Αναλυτική Λογιστική (παρ. 5.215 του πέμπτου μέρους περίπτ. 3 εδάφιο α΄ Ε.Γ.Λ.Σ.)

10. Μερίδες ειδών στην παραγωγή κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Εμπορικές επιχειρήσεις υπόχρεες σε τήρηση βιβλίου αποθήκης

1. Επιχειρήσεις που πωλούν αυτούσια αγαθά για δικό τους λογαριασμό χονδρικώς ή κατά κύριο λόγο χονδρικώς (εμπορικές επιχειρήσεις) – παρ. 1 άρθρου 8 ΚΒΣ

2. Επιχειρήσεις που πωλούν αυτούσια αγαθά για δικό τους λογαριασμό λιανικώς ή κυρίως λιανικώς

3. Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων (παρ. 3 άρθρου 8 Κ.Β.Σ)

4. Παραλαβή αγαθών από τρίτο για πώληση

5. Αγορές αγαθών για λογαριασμό τρίτων (παρ. 8 άρθρου 12 Κ.Β.Σ.)

5.1. Διάκριση επιτηδευματιών που πωλούν αγαθά για λογαριασμό τρίτων

5.1.1. Επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και τρίτων χονδρικώς ή κυρίως χονδρικώς (παρ. 3 άρθρου 8 Κ.Β.Σ.)

5.1.2. Επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και τρίτων λιανικώς ή κυρίως λιανικώς (παρ. 8 άρθρου 8 Κ.Β.Σ.)

5.2. Έκδοση εκκαθάρισης

Επιχειρήσεις εμπορίας αγαθών προς την αλλοδαπή – Επεξεργασία

για λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας

6. Προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου αποθήκης από επιχειρήσεις της ημεδαπής που συνεργάζονται με αλλοδαπές επιχειρήσεις

7. Πωλήσεις νωπών αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό

Επιχειρήσεις επεξεργασίας προϊόντων

8. Παραλαβή αγαθών τρίτων προς επεξεργασία (άρθρο 12 παρ. 7 Κ.Β.Σ)

9. Μεταποιητική επιχείρηση

10. Επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων. Επεξεργασία για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων

11.Βιβλίο αποθήκης μικτών επιχειρήσεων (παρ. 7 άρθρου 8 Κ.Β.Σ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΤΥΠΟΣ

ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Βιβλία τρίτης κατηγορίας

1. Όρια τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας

Ακαθάριστα έσοδα και τήρηση βιβλίου αποθήκης

2. Όρια ακαθαρίστων εσόδων για την τήρηση βιβλίου αποθήκης

3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων - Μεταβατική περίοδος Ν. 3052/2002 για τήρηση βιβλίου αποθήκης

4. Μη νόμιμη η παύση τήρησης βιβλίου αποθήκης μέσα στη χρήση

5. Μη τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά τη διάρκεια της χρήσης

6. Διακρίσεις στο βιβλίο αποθήκης

7. Διαφοροποίηση ακαθαρίστων εσόδων

8. Όρια ακαθαρίστων εσόδων για τήρηση βιβλίου αποθήκης

8.1. Από 1.1.1977 έως 1.1.2001 σε εκατομμύρια δραχμές

8.2. Από 1.1.2002 και 1.1.2003 σε ευρώ

9. Προαιρετική τήρηση βιβλίου αποθήκης

10. Πώς τηρείται το βιβλίο αποθήκης κατά τον Κ.Β.Σ.

11. Ισχύοντα σήμερα όρια ακαθαρίστων εσόδων για την τήρηση βιβλίου αποθήκης

12. Ισχύοντα σήμερα όρια ακαθαρίστων εσόδων για την τήρηση βιβλίου αποθήκης και τύπος τηρούμενου βιβλίου αποθήκης

13. Δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης με βάση τα ακαθάριστα έσοδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Γενικά στοιχεία ως προς την ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης

1. Θεώρηση και χρόνος ενημέρωσης βιβλίου αποθήκης

2. Τεχνική πλευρά βιβλίου αποθήκης

3. Πώς εμφανίζεται το βιβλίο αποθήκης

4. Καταχωρήσεις στο βιβλίο αποθήκης, πώς γίνονται

5. Στοιχεία που πρέπει να καταχωρούνται

6. Καταχωρήσεις και άλλων στοιχείων στο βιβλίο αποθήκης

7. Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης κατ’ αξία και ποσότητα

8. Συγκεντρωτικές εγγραφές ανά είδος αγαθού – Πότε γίνονται

9. Καταχωρήσεις στο βιβλίο αποθήκης κατά την έναρξη της χρήσης

9.1. Καταχώρηση ποσών απογραφής ενάρξεως των αγαθών

9.2. Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης με τα αποθέματα ενάρξεως

10. Ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης κατά τη λήξη της χρήσης

10.1. Ενημέρωση βιβλίου αποθήκης με τις αξίες των αποθεμάτων της απογραφής λήξεως

10.2. Μη καταχώρηση των αποθεμάτων απογραφής λήξεως

11. Ημερήσιες καταστάσεις αποθήκης

12. Πλημμελής τήρηση του βιβλίου αποθήκης

Καταχωρήσεις δικαιολογητικών στο βιβλίο αποθήκης

13. Ποια είναι τα δικαιολογητικά καταχωρήσεων στο βιβλίο αποθήκης

13.1. Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, εκκαθαρίσεις

13.2. Λήψη τιμολογίου χωρίς παραλαβή του αγαθού

13.3. Επιστροφές πωλήσεων

13.4. Επιστροφές αγορών

13.5. Εκπτώσεις από προμηθευτές

13.6. Εκπτώσεις σε πελάτες

14. Εσωτερική διακίνηση αγαθών – Έντυπα και τρόπος καταχώρησης

14.1. Τι είναι εσωτερική διακίνηση αγαθών

14.2. Δελτία εξαγωγής από την αποθήκη πρώτων υλών- Περίπτ. α΄ παρ. 4 άρθρου 11 Κ.Β.Σ.

14.3. Δελτία επαναφοράς πρώτων υλών - Περίπτ. β΄ παρ. 4 άρθρου 11 Κ.Β.Σ.

14.4. Δελτία εισαγωγής ετοίμων προϊόντων στην αποθήκη - Περίπτ. β΄, παρ. 4, άρθρου 11 Κ.Β.Σ.

14.5. Διάφορα για τα δελτία εσωτερικής διακίνησης

14.6. Κωδικοί αριθμοί και δελτία εσωτερικής διακίνησης

14.7. Χρόνος καταχώρησης των δελτίων εσωτερικής διακίνησης

14.8. Υποδείγματα δελτίων εσωτερικής διακίνησης

14.8. 1. Δελτίο Εξαγωγής

14.8.2.Δελτίο Εισαγωγής

14.8.3. Δελτίο Επιστροφής

14.9. Διακίνηση μεταξύ κεντρικού και υποκαταστημάτων - Διακίνηση μεταξύ υποκαταστημάτων

15. Εξωτερική διακίνηση αγαθών

15.1. Πωλήσεις πρώτων υλών και βιβλίο αποθήκης

15.2. Πωλήσεις αγαθών κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.

15.3.Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών κατά Ε.Γ.Λ.Σ.

15.4. Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού

15.5. Επεξεργασία σε εργοστάσια τρίτων

15.6. Αποθέματα σε τρίτους - Λογιστική παρακολούθηση κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.

Παρακολούθηση των ειδών με βάση τη μονάδα μέτρησης

ή τη συσκευασία

16. Μονάδα μέτρησης με την οποία παρακολουθείται το είδος στο βιβλίο αποθήκης

16.1. Εισαγωγή αγαθών με διαφορετικό μετρικό σύστημα

16.2. Πώληση αγαθού με μονάδα μέτρησης διαφορετική της αγοράς

17. Παρακολούθηση ειδών με βάση την συσκευασία

17.1. Παρακολούθηση ειδών συσκευασίας με περισσότερα ίδια αγαθά

Βιβλίο αποθήκης και βιβλίο ποσοτικής παραλαβής

18. Πότε τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής

Αξίες που λαμβάνονται υπόψη για την τήρηση

του βιβλίου αποθήκης

19. Βιβλίο αποθήκης και λογαριασμός 94 «Αποθέματα»

20. Βιβλίο αποθήκης σε πρότυπο κόστος

21. Κόστος πωληθέντων

22. Κόστος πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας

23. Κόστος ετοίμων προϊόντων και υποπροϊόντων

24. Πίστωση μερίδων αποθήκης ετοίμων προϊόντων - Μικτά κέρδη

25.Κοστολογήσιμες δαπάνες

25.1. Κοστολόγηση αμοιβών προσωπικού

25.2. Διάφορα έξοδα

25.3. Κοστολόγηση αποσβέσεων

25.4. Κοστολόγηση πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ENATO

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Έννοια και είδη απογραφών

1. Έννοια απογραφής

2. Πράξεις απογραφής

3. Είδη απογραφών

4. Επιμέρους είδη απογραφών

5.Βιβλίο απογραφών

Απογραφή κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.

6. Πότε και πώς πραγματοποιείται η απογραφή

6.1. Περιοδική απογραφή

6.2. Περιοδικές απογραφές κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.

6.3. Διαρκής απογραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης επιχειρήσεων εμπορίας

1. Μερίδα αποθήκης για κάθε είδος εμπορεύματος

2. Δικαιολογητικά εγγραφών επιχειρήσεων εμπορίας

2.1. Τιμολόγιο - Περιεχόμενο

2.2. Αναγραφή στο τιμολόγιο των πλήρων στοιχείων των συμβαλλομένων

2.3. Τιμολόγιο – Πλήρη στοιχεία συναλλαγής

2.4. Παρακολούθηση αγαθών που διακινούνται με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.)

2.5. Η εκκαθάριση ως φορολογικό στοιχείο

3. Καταχωρήσεις στις μερίδες αποθήκης των εμπορικών επιχειρήσεων

3.1. Σημασία μερίδων αποθήκης

3.2. Σημασία αποθήκης από φορολογικής πλευράς

4. Πώληση για λογαριασμό τρίτου

4.1. Υποχρεώσεις εντολέα ή αντιπροσωπευομένου

4.2. Εμπορία για λογαριασμό τρίτων (αντιπρόσωποι)

4.3. Εμπορία αγαθών για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων

4.4. Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.

4.5. Αγορές αγαθών για λογαριασμό τρίτων (άρθρο 12 παρ. 8 Κ.Β.Σ.)

5. Δανεισμός αγαθών

6. Αγαθά επί παρακαταθήκη

7. Αυτοπαράδοση εμπορευσίμων αγαθών

8. Υπόδειγμα βιβλίου αποθήκης εμπορικών επιχειρήσεων

9. Τήρηση βιβλίου αποθήκης σε ειδικές περιπτώσεις εμπορικών επιχειρήσεων

9.1. Ξυλεμπορικές επιχειρήσεις

9.2. Επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ

9.3. Επιχειρήσεις εμπορίας σιδήρου

10. Ειδικές περιπτώσεις εμπορικών επιχειρήσεων που δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο αποθήκης

10.1. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, πιτσαρίες

10.2. Εκμετάλλευση κυλικείων

10.3. Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ζύμης

Βιβλίο αποθήκης μεταποιητικών επιχειρήσεων

11. Βιβλία αποθήκης που τηρούνται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις

11.1. Βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας

11.1.1. Αξία κτήσης πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας που μεταφέρθηκαν στην παραγωγή

11.1.2. Πωλήσεις πρώτων υλών - Επιστροφές πωληθεισών πρώτων υλών - Εκπτώσεις πρώτων υλών

11.1.3. Αποκόμματα που επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες

11.1.4. Βοηθητικές ύλες

11. 1.5. Υλικά συσκευασίας

11.1.6. Βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας που δεν ασκούν ουσιώδη επίδραση στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων για την τήρηση βιβλίου αποθήκης

11.2. Βιβλίο αποθήκης ετοίμων προϊόντων και υποπροϊόντων

11.2.1. Υποπροϊόντα

11.2.2. Υποπροϊόντα που δεν επαναχρησιμοποιούνται ή δεν πωλούνται

11.2.3. Διόρθωση ή ανάκτηση υποπροϊόντος για να γίνει έτοιμο προϊόν

11.2.4. Βιομηχανικά κατάλοιπα

11.2.5. Κόστος παραγωγής ετοίμων και υποπροϊόντων - Μεταφορά τους στις μερίδες αποθήκης

11.2.6. Βιβλίο αποθήκης στα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής

11.2.7. Έτοιμα προϊόντα με περισσότερους κλάδους παραγωγής

11.2.8. Ελαττωματικά προϊόντα – Επιδιόρθωση αυτών

11.2.9. Δείγματα - Είδη προς δοκιμή

11.2.10. Πάγια περιουσιακά στοιχεία που παράγονται από την επιχείρηση για τις δικές της ανάγκες (ιδιοπαραγωγή παγίων)

11.3. Βιβλίο αποθήκης στην περίπτωση της επεξεργασίας για λογαριασμό τρίτων

11.3.1. Επιχειρήσεις που εργάζονται με παραγγελίες

11.4.Υπόδειγμα τήρησης βιβλίου αποθήκης μεταποιητικής επιχείρησης

12. Περιπτώσεις επιχειρήσεων που θεωρούνται μεταποιητικές και υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης

12.1. Επιχειρήσεις συσκευασίας και τυποποίησης αγαθών

12.2. Βιβλίο αποθήκης επιχειρήσεων ελαιολάδου

12.3. Επεξεργασία κινηματογραφικών ταινιών (εμφανίσεις φιλμ και μοντάζ)

12.4. Βιβλίο αποθήκης επιχειρήσεων τύπου

12.5. Επιχειρήσεις συναρμολόγησης αγαθών

12.6. Φινιριστήρια - βαφεία

12.7. Επιχειρήσεις γεωργικής παραγωγής. Ποιες θεωρούνται μεταποιητικές

12.7.1. Ποιες επιχειρήσεις αγροτικής παραγωγής δεν θεωρούνται μεταποιητικές

12.8. Κατάψυξη κρεάτων

12.9. Ιδιοπαραγωγή και πάχυνση ζώων

12.10. Ιχθυοτροφεία

12.11. Επιχειρήσεις παραγωγής λατομικών προϊόντων

12.12. Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις

12.13. Επιχειρήσεις διασκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών

13. Ειδικές περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν θεωρούνται μεταποιητικές και δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης

13.1. Εργασίες διαλογής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων

13.2. Συσκευασία προϊόντων σε κιβώτια

13.3.Τεμαχισμός και συσκευασία κρεάτων

Εναλλακτικός τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης εμπορικών

και μεταποιητικών επιχειρήσεων με περισσότερες εγκαταστάσεις –

Κεντρική αποθήκη

14.Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 1099747/ΠΟΛ 1271/2002

Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων

15. Εφαρμοζόμενες διατάξεις - Άρθρο 22 Κ.Β.Σ.

16. Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού

17. Μηχανογραφική τήρηση βιβλίου αποθήκης

18. Ενημέρωση βιβλίου αποθήκης

19. Εκτυπώσεις δεδομένων κατόπιν παραγγελίας της Δ.Ο.Υ. – Κυρώσεις

20. Φύλαξη τυπωμένων βιβλίων και οπτικών δίσκων

20.1. Οπτικοί δίσκοι, χρησιμότητα, διαφύλαξη

20.2. Εγγραφές δεδομένων βιβλίου αποθήκης σε CD-ROM

21.Τεχνικά χαρακτηριστικά του οπτικού δίσκου (CD) – εγγραφής

22. Περιεχόμενο του οπτικού δίσκου (CD)

23. Θεώρηση του οπτικού δίσκου (CD-ROM)

24. Αλλαγή λογιστικού συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Β

Βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που τηρούν

βιβλία τρίτης κατηγορίας και βιβλίο αποθήκης

1. Θεώρηση βιβλίων

2. Θεώρηση βιβλίου αποθήκης

3. Προϊσχύουσες διατάξεις για τη θεώρηση (Μέχρι 31.8. 2002)

4. Θεώρηση βιβλίου αποθήκης κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.

5. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση του βιβλίου αποθήκης

6. Ενημέρωση βιβλίου αποθήκης

7. Ενημέρωση λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής

8. Παράταση ενημέρωσης βιβλίου αποθήκης

9. Τήρηση βιβλίων σε τόπο διάφορο της έδρας μετά από γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

10. Διαφύλαξη βιβλίων - στοιχείων - CD-ROM - δικαιολογητικών

11. Βιβλία αποθήκης κατά αποθηκευτικό χώρο

12. Απαγόρευση τήρησης βιβλίου αποθήκης κατά τρόπο διάφορο

13. Βιβλίο αποθήκης σε κινητά φύλλα – Θεώρηση αυτών

14. Κωδικοί αριθμοί στο βιβλίο αποθήκης μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 8 Κ.Β.Σ.

15. Διατήρηση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης σε περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής της επιχείρησης

16. Ισχύουσες διατάξεις για μετατροπή, συγχώνευση εταιρειών και βιβλίο αποθήκης

17. Παρακολούθηση και της τελευταίας υποδιαίρεσης των αποθεμάτων -Αναλυτική λογιστική και βιβλίο αποθήκης

18. Σωστή ενημέρωση των λογαριασμών αποθεμάτων

18.1. Ενημέρωση πρώτα με τη γενική λογιστική και σε δεύτερη φάση με την αναλυτική λογιστική

18.2. Ενημέρωση πρώτα με την αναλυτική λογιστική και σε δεύτερη φάση με την γενική λογιστική

18.3. Ταυτόχρονη ενημέρωση και των δύο τομέων της λογιστικής

19. Σωστή έναρξη τήρησης βιβλίου αποθήκης - Διαχειριστική περίοδος και βιβλίο αποθήκης

19.1. Τι είναι διαχειριστική περίοδος

19.2. Χρόνος λήξης διαχειριστικής περιόδου

19.3. Μετάθεση χρόνου λήξης διαχείρισης

19.4. Αναγωγή ακαθάριστων εσόδων σε μη δωδεκάμηνη χρήση

19.5. Νέες διατάξεις για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης

19.6. Υπέρβαση ορίου για τήρηση βιβλίου αποθήκης πρώτη φορά

Συνέπειες μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης βιβλίου αποθήκης

20. Περιπτώσεις πλημμελούς τήρησης βιβλίου αποθήκης

21. Έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ.

22. Πρόστιμο Κ.Β.Σ. για παραβάσεις στο βιβλίο αποθήκης

22.1. Πρώτη βάση υπολογισμού του προστίμου

22.2. Δεύτερη βάση υπολογισμού του προστίμου

22.3. Συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.)

22.4. Οροφές αυτοτελών παραβάσεων

22.5. Γενικές παραβάσεις

22.6. Παραγραφή δικαιώματος Δ.Ο.Υ. για επιβολή προστίμου

23. Προσφυγή

24. Διοικητική επίλυση της διαφοράς

25. Προβεβαίωση φόρου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής

Διάφορος τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης

με απόφαση της Ε.Λ.Β.

26. Διάφορος τρόπος τήρησης βιβλίων με απόφαση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων

27. Τι είναι η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων

28. Τήρηση βιβλίου αποθήκης με απόφαση της Ε.Λ.Β.

29. Αίτηση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για αύξηση υποχρεώσεων επιχείρησης

30. Έκδοση απόφασης της Ε.Λ.Β.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ -

ΚΛΟΠΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Επαλήθευση της ποσοτικής διακίνησης των αγαθών

με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης

1.Μέθοδος κλειστής αποθήκης

Διαπίστωση ελλειμμάτων – πλεονασμάτων

κατά την τήρηση βιβλίου αποθήκης

2. Αγορές αγαθών – Διαπίστωση ελλειμμάτων-πλεονασμάτων

3. Πλεονάσματα (περισσεύματα) αποθήκης

4. Ελλείμματα αποθήκης

5. Καταστροφή εμπορεύσιμων αγαθών

6. Αφαίρεση ελλειμμάτων από τη στήλη αγορών, πρόσθεση πλεονασμάτων

7. Ζημία από ακατάλληλα αγροτικά προϊόντα

8. Καταστροφή ακατάλληλων ανταλλακτικών, για τα οποία λαμβάνεται αποζημίωση

9. Αποζημίωση κλαπέντων εμπορευμάτων

10. Λογιστική παρακολούθηση όταν διαπιστώνονται ελλείμματα ή πλεονάσματα κατά την παραλαβή

11.Απώλειες εμπορευμάτων – Λογιστικός χειρισμός

12. Αποθέματα εκθεσιακών χώρων που καταστρέφονται

13. Αποθέματα – Καταστροφή αυτών ως ακατάλληλων

14. Ασφαλιστική αποζημίωση καταστραφέντων ή κλαπέντων εμπορευμάτων

14.1. Ασφαλιστική αποζημίωση καταστραφέντων από πυρκαγιά εμπορευμάτων και παγίων περιουσιακών στοιχείων

14.2. Ασφαλιστική αποζημίωση κλαπέντων εμπορευμάτων

15.Ανασφάλιστα εμπορεύματα που καταστράφηκαν ή κλάπηκαν

16.Λογιστικές εγγραφές ελλειμμάτων, πλεονασμάτων, καταστραφέντων

16.1. Ελλείμματα - πλεονάσματα κατά την αγορά των αποθεμάτων

16.2. Ελλείμματα – Πλεονάσματα απογραφής αποθεμάτων

16.3. Τρόπος καταχώρησης όταν δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη

16.4. Τρόπος καταχώρησης όταν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Έννοια υποκαταστήματος

1. Γενικά

2. Τι είναι το υποκατάστημα

2.1. Έννοια υποκαταστήματος κατά τον Κ.Β.Σ.

2.1.1. Έννοια υποκαταστήματος κατά τις νέες διατάξεις

2.1.2. Έννοια υποκαταστήματος κατά την νομολογία των δικαστηρίων

2.2. Συναλλακτική δραστηριότητα υποκαταστήματος

2.3. Παραγωγική δραστηριότητα υποκαταστήματος

2.4. Διάφορος τόπος από αυτόν της έδρας

2.5. Τι δεν θεωρείται υποκατάστημα κατά τον Κ.Β.Σ.

3. Πότε δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου υποκαταστήματος

4. Απόσταση από τον τόπο της έδρας της επιχείρησης - Μη υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης

5. Μη τήρηση βιβλίου αποθήκης στην έδρα της επιχείρησης

Υποκαταστήματα με εξαρτημένη λογιστική

6. Διάκριση υποκαταστημάτων από πλευράς λογιστικής

7. Κεντρικό και υποκατάστημα

8. Τήρηση βιβλίων από το υποκατάστημα

9. Υποκαταστήματα και απογραφή

10. Υποκατάστημα με εξαρτημένη λογιστική – Διάφορα

11. Υποκατάστημα με εξαρτημένη λογιστική και βιβλίο αποθήκης

12. Εναλλακτικοί τρόποι τήρησης βιβλίου αποθήκης σε υποκατάστημα με εξαρτημένη λογιστική

12.1. Προϊσχύουσες διατάξεις για το βιβλίο αποθήκης με εξαρτημένη λογιστική

13. Υποκαταστήματα με εξαρτημένη λογιστική κατά Γ.Λ.Σ.

13.1. Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων χωρίς λογιστική αυτοτέλεια

13.2. Περιεχόμενο λογαριασμού 69 και τρόπος αναπτύξεώς του

13.3. Τήρηση λογαριασμού 48 (Λογαριασμός συνδέσμου με υποκαταστήματα)

13.4. Εφαρμοζόμενες διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

13.5. Υποκαταστήματα - Ενιαίοι λογαριασμοί με κεντρικό στη Γενική Λογιστική

Βιβλίο αποθήκης υποκαταστήματος με αυτοτελή λογιστική

14. Ανάλυση του συστήματος της αυτοτελούς λογιστικής

15.Ενσωμάτωση παγίων, εσόδων και δαπανών - Υποκαταστήματα με αυτοτελή λογιστική κατά το Γ.Λ.Σ.

16. Κεντρικό – Υποκατάστημα – Τήρηση λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ.

17. Τήρηση στο κεντρικό αναλυτικού ημερολογίου υποκαταστημάτων

18. Τρόπος ενσωμάτωσης αποτελεσμάτων στο κεντρικό

Καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών στα βιβλία υποκαταστήματος

19. Πώς γίνονται οι καταχωρήσεις των λογιστικών εγγραφών

20. Υποκαταστήματα αλλοδαπής

21. Υποκαταστήματα στην αλλοδαπή - Τήρηση βιβλίων

22. Υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων

23.Δεξαμενές ψύξης γάλακτος

24. Πρόσκαιρα υποκαταστήματα

25. Αυτόματοι πωλητές προς το κοινό

26. Αγορά αγαθών από την αλλοδαπή και αποστολή τους απευθείας σε πελάτες της αλλοδαπής

27. Τριγωνική παραλαβή αγαθών από την Ε.Ε.

28. Τριγωνική αποστολή αγαθών

29. Συμπεράσματα

30. Εγκύκλιος Υπ. Οικ. 1099747/ΠΟΛ. 1271/2002 - Τήρηση βιβλίου αποθήκης υποκαταστημάτων με τις νέες διατάξεις Ν. 3052/2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λογιστικός και εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων

τεχνικών εταιρειών

1. Γενικά για τις τεχνικές επιχειρήσεις

2. Υπεργολάβοι

3. Διάρκεια έργου

4. Προσδιορισμός οικονομικών αποτελεσμάτων

5. Έργα που επιτρέπουν μερική παραλαβή

6. Έργα υπό εκτέλεση

7. Λογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων

8. Γενική λογιστική

9. Αναλυτική λογιστική

10. Προϊσχύουσες φορολογικές διατάξεις

10.1. Φορολογία οικοδομικών επιχειρήσεων

10.2. Ακαθάριστα έσοδα οικοδομικών επιχειρήσεων

10.3. Χρόνος κτήσης ακαθαρίστων εσόδων οικοδομικών επιχειρήσεων

10.4. Αδιάθετα ακίνητα κατά τη διάλυση οικοδομικής εταιρείας

10.5. Συντελεστής φορολογίας οικοδομικών επιχειρήσεων

10.6. Σε ποιες νομικές μορφές επιχειρήσεων εφαρμόζεται ο πιο πάνω τεκμαρτός τρόπος φορολογίας

10.7. Εισόδημα επιχειρήσεων που ασχολείται με την εργοληπτική κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων

10.8. Ακαθάριστα έσοδα σε δημόσια και λοιπά τεχνικά έργα

10.9. Εισφορά τεχνικού έργου σε εταιρεία ή κοινοπραξία

10.10. Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων ιδιωτικών τεχνικών έργων

10.11. Σ.Κ.Κ. επιχειρήσεων τεχνικών έργων

10.12. Προσαύξηση των πιο πάνω Σ.Κ.Κ.

10.13. Διαφορά τεκμαρτών κερδών (άρθρο 34 παρ. 5 Ν. 2238/1994)

10.14. Φορολόγηση αφορολογήτων αποθεματικών τεχνικών επιχειρήσεων

11. Νέες διατάξεις για τις τεχνικές εταιρείες

12. Ακαθάριστα έσοδα τεχνικών επιχειρήσεων που τα κέρδη τους προσδιορίζονται λογιστικώς

13. Τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας από τεχνικές εταιρείες

14. Κυρώσεις

15. Ηλεκτρομηχανολογικές επιχειρήσεις

16.Μη εφαρμογή διατάξεων φορολογίας τεχνικών επιχειρήσεων

Τήρηση βιβλίου αποθήκης από τεχνικές εταιρείες

17. Τεχνικές μικροεπιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης

18. Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 1099747/ΠΟΛ 1271/2002, παράγρ. 2.8.10.1 για την τήρηση βιβλίου αποθήκης από τεχνικές εταιρείες από 1.1

19.Απόφαση Υπ. Οικ. 1062054/64Β/0015/ΠΟΛ. 1089/2.7.2003 (ΦΕΚ Β΄ 970/15.7.2003) για τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών

1. Βιβλίο αποθήκης επιχείρησης που παράγει προϊόντα κατόπιν παραγγελίας

2. Βιβλίο αποθήκης και διαφημιστικά έσοδα

3. Βιβλίο αποθήκης και μετασχηματισμοί επιχειρήσεων

3.1. Βιβλίο αποθήκης σε περίπτωση απορρόφησης επιχείρησης

3.2. Μεταβολή της νομικής μορφής του φορέα της επιχείρησης

3.3. Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. ή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

4. Βιβλίο αποθήκης και εισπραττόμενοι ή επιστρεφόμενοι τόκοι

4.1. Εισπραττόμενοι τόκοι

4.2. Επιστρεφόμενοι τόκοι

4.3. Επιστρεφόμενοι τόκοι και φόροι

5. Βιβλίο αποθήκης και υλικά συσκευασίας

6. Βιβλίο αποθήκης σε κινητά φύλλα

7. Βιβλίο αποθήκης σε περίπτωση αποστολής αγαθών για πώληση, φύλαξη, επεξεργασία

8. Διαπίστωση - Αντιμετώπιση ελλειμμάτων - πλεονασμάτων

8.1. Εισαγόμενα αγαθά προς επεξεργασία από τρίτους

8.2. Παραλαβή αγαθών από αγορές ή επιστροφές

9. Δοκιμαστικά – Πειραματικά προϊόντα

10. Έλεγχος ποσοτικής διακίνησης

11. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

11.1. Βιβλίο αποθήκης και ενδοκοινοτικές μεταφορές

11.2. Περιγραφή του είδους στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

12. Επιχειρήσεις που υποχρεούνται ή μη σε τήρηση βιβλίου αποθήκης

12.1. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιχθυοτροφείων

12.2. Επιχειρήσεις εκτροφής ζώων

12.3. Επιχειρήσεις ελαιολάδου

12.4. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

12.5. Επιχειρήσεις τύπου

12.6. Κυλικεία

12.7. Παραγωγή προϊόντων ζύμης

12.8. Πιτσαρίες

13. Περισσότερα στάδια επεξεργασίας προϊόντος

14. Πρώτες ύλες

15. Πτώχευση

16. Συνεταιρισμοί

17. Συντήρηση παγίων εγκαταστάσεων

18. Συσκευασία των αγαθών εκ νέου

19. Τεχνικές επιχειρήσεις

20. Τήρηση μερίδων βιβλίου αποθήκης

20.1. Κ.Β.Σ. Π.Δ. 186/1992

20.2. Τήρηση μερίδων βιβλίου αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ.

21. Υποκαταστήματα

22. Υποπροϊόντα – Κατάλοιπα

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

23. Ακαθάριστα έσοδα και βιβλίο αποθήκης

24. Αξία εισαγωγής που αναγράφεται στο βιβλίο αποθήκης

25. Αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) και βιβλίο αποθήκης

26. Αποθηκευτικοί χώροι

27. Βοηθητικές ύλες που δεν ασκούν ουσιώδη επίδραση στο κόστος

28. Διαχειριστική περίοδος

29. Ελλείμματα αποθήκης

30. Εμπορεύματα τρίτων

31. Ενημέρωση βιβλίου αποθήκης

32. Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων

33. Επιτροπή Λογιστικών βιβλίων

34. Εστιατόρια

35. Εσωτερική- Εξωτερική διακίνηση

36. Ημικατεργασμένα - ημιτελή

37. Ιδιοπαραγόμενα πάγια και βιβλίο αποθήκης

38. Κατάλοιπα βιομηχανικά

39. Καταστροφή βιβλίων

40. Καύσιμες ύλες - Ανταλλακτικά παγίων

41. Κλείσιμο μερίδων αποθήκης

42. Κλειστή αποθήκη

43. Κωδικοί αριθμοί στο βιβλίο αποθήκης

44. Μικτές επιχειρήσεις και βιβλίο αποθήκης

45. Μονάδα μέτρησης

46. Ουσιώδης ποιοτική διάκριση

47. Πάγια περιουσιακά στοιχεία

48. Πιστωτικά υπόλοιπα βιβλίου αποθήκης

49. Πλεονάσματα παραγωγής

50. Πλημμελής τήρηση βιβλίου αποθήκης, μη τήρηση

51. Πλημμελής τήρηση βιβλίου αποθήκης για είδη σε μικρό ποσοστό

52. Προαιρετική τήρηση βιβλίου αποθήκης

53. Πρώτες ύλες προς επεξεργασία

54. Σύσταση από την φορολογική αρχή για τον τρόπο τήρησης

55. Τεχνικές επιχειρήσεις

56.Τήρηση βιβλίου αποθήκης το πρώτο από τη μεθεπόμενη διαχειριστική περίοδο

57. Υλικά - είδη συσκευασίας

58. Υποκαταστήματα

59. Υποπροϊόντα και βιβλίο αποθήκης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Φινοκαλιώτη, Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές, 2014
Στο παρόν έργο ερευνάται το ιδιαίτερα κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα της αστικής ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για τις φορολογικές οφειλές της εταιρίας. Η εκπόνησή του...
Ι. Γλύκου, Κράτος και φορολογική πολιτική, 2009
Η πολύ επίκαιρη μονογραφία της κας Ιωάννας Γλύκου πραγματεύεται το θέμα του κράτους και της φορολογικής πολιτικής στη θεωρία και την ιστορική τους εξέλιξη, με ειδική αναφορά...
Α. Γεωργίου, Διεθνή λογιστικά πρότυπα IAS, 2003
Αφετηρία έκδοσης του βιβλίου αυτού αποτέλεσε κατ' αρχήν η ψήφισητου Ν 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄54/20.3.2002), σύμφωνα με τον οποίο, καθί-σταται υποχρεωτικήη εφαρμογή των Διεθνών...
Β. Στοϊκός, Τα επαγγελματικά βιβλία και το απόσπασμα εξ αυτών, 2003
Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, #10
Ο θεσμός των εμπορικών βιβλίων διαμορφώθηκε στο μεσαίωνα μαζί με το πρώτο εμπορικό δίκαιο. Κι εμπλουτίσθηκε εξαρχής με αποδεικτική για τις ιδιωτικές διαφορές λειτουργία, την...