Ι. Γλύκου, Κράτος και φορολογική πολιτική, 2009


Ι. Γλύκου, Κράτος και φορολογική πολιτική, 2009 Η πολύ επίκαιρη μονογραφία της κας Ιωάννας Γλύκου πραγματεύεται το θέμα του κράτους και της φορολογικής πολιτικής στη θεωρία και την ιστορική τους εξέλιξη, με ειδική αναφορά στην ελληνική εμπειρία. Εξετάζει κριτικά εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως της νεοκλασικής σχολής, της σχολής της δημόσιας επιλογής (ή νεοφιλελευθερισμού), της μαρξιστικής σχολής και της νεοθεσμικής σύνθεσης και της σχολής περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Επιπλέον, συνθέτει και επεκτείνει αυτές τις θεωρίες και προτείνει τη νέα έννοια της «αιχμαλωσίας της κοινωνίας» από το κράτος, που συμπληρώνει την έννοια περί «αιχμαλωσίας του κράτους» της νεοφιλελεύθερης σχολής.

Με βάση τα παραπάνω, η συγγραφέας προτείνει ότι η φορολογική πολιτική θα έχει μικρή επίδραση στην αναπτυξιακή διαδικασία, ελέγχει δε και επιβεβαιώνει αυτή την πρόταση εμπειρικά, εστιάζοντας στο θέμα της φορολόγησης των ακινήτων στην Ελλάδα και της προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι απόψεις του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) για τη φορολογική πολιτική στην Ελλάδα και εξετάζονται τα υπέρ και τα κατά της πολυσυζητημένης, κυρίως στο εξωτερικό, εφαρμογής του λεγόμενου ενιαίου φορολογικού συντελεστή (flat tax rate).

Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι ο συνδυασμός «αιχμαλωσίας του κράτους» από ομάδες συμφερόντων και της «αιχμαλωσίας της κοινωνίας» από το κράτος τείνει να οδηγεί σε δημοσιονομικές κρίσεις (όπως αυτή που διανύουμε σήμερα), η αποφυγή των οποίων απαιτεί ιδιαίτερη και συντονισμένη προσπάθεια από όλους, το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, που ουσιαστικά ισοδυναμεί με μια αναπτυξιακή πολιτισμική επανάσταση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κράτος και φορολογική πολιτική
Μία ιστορική και θεωρητική προσέγγιση και η περίπτωση της Ελλάδας
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-426-6
Σελίδες
249
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Abstract ……………...................................................................................................... 4

Εισαγωγή

Μέρος Α Κράτος, Φορολογία και Οικονομική Αποτελεσματικότητα

Κεφάλαιο 1 Το κράτος στην οικονομική σκέψη – μια σύντομη

ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή

1.1 Η οικονομική σκέψη στην προκλασική περίοδο

1.1.1 Η πρώιμη προκλασική περίοδος

1.1.2 Η προκλασική περίοδος

1.2 Η κλασική περίοδος (1776-1880)

1.3 Οι θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου

1.3.1 Thomas Hobbes (1588-1679)

1.3.2 John Locke (1632-1704)

1.3.3 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

1.3.4 Κριτική των θεωριών του συμβολαίου

Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 2 Το κράτος στην οικονομική σκέψη του 20ου αιώνα και μετά

Εισαγωγή

2.1 Ο Keynes και οι επικριτές του

2.2 Ετερόδοξες και θεσμικές προσεγγίσεις

2.3 Η θεωρία του Rawls

2.4 Η προσέγγιση του Nozick

Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 3 Θεωρίες του κράτους

Εισαγωγή

3.1 Η νεοκλασική προσέγγιση στη θεωρία του κράτους

3.1.1 Κριτική στην νεοκλασική θεωρία

3.2 Η σχολή της νέας δεξιάς

3.2.1 Κριτική στη σχολή της νέας δεξιάς

3.3 Η μαρξιστική θεωρία του κράτους

3.3.1 Κριτική στη μαρξιστική σχολή

3.4 Η θεωρία ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και ο Douglass North

3.4.1 Κριτική της θεωρίας του North

3.5 Γενική κριτική των θεωριών του κράτους, προτάσεις επέκτασης και

η έννοια της αιχμαλωσίας των πολιτών

Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 4 Κράτος και φορολογία

Εισαγωγή

4.1 Βασικές έννοιες και ορισμοί

4.1.1 Η φορολογούμενη μονάδα

4.1.2 Ο φορολογικός συντελεστής

4.2 Κριτήρια δίκαιης κατανομής της φορολογικής επιβάρυνσης

4.3 Μια κοινωνικο-πολιτική προσέγγιση του φόρου

Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 5 Φορολογία και οικονομική ανάπτυξη και ο ρόλος των

επενδύσεων από το εξωτερικό

Εισαγωγή

5.1 Στρεβλώσεις των φόρων προσωπικού εισοδήματος και των έμμεσων φόρων

κατανάλωσης στην οικονομική συμπεριφορά των φυσικών προσώπων

5.2 Η επίδραση της φορολογίας στην οικονομική ανάπτυξη

5.3 Φορολογία, επενδύσεις από το εξωτερικό και η γεωγραφική κινητικότητα

των φόρων

5.4 Φορολογία και επενδύσεις από το εξωτερικό στις χώρες του ΟΟΣΑ - Μία

εμπειρική διερεύνηση

Συμπέρασμα

Μέρος Β Η Περίπτωση της Ελλάδaς

Κεφάλαιο 6 Η ιστορική εξέλιξη του κράτους και της φορολογίας στην Ελλάδα.

Εισαγωγή

6.1 Η θεσμική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και η ανάπτυξη του ελληνικού

καπιταλισμού

6.1.1 Η περίοδος μέχρι το 1922

6.1.2 Η περίοδος 1922-1960

6.1.3 Η περίοδος μετά το 1960

6.2 Η εξέλιξη του φορολογικού συστήματος

Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 7 Διάρθρωση της φορολογικής επιβάρυνσης και φοροδιαφυγή

Εισαγωγή

7.1 Προσωπικός φόρος εισοδήματος

7.1.1 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

7.1.2 Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

7.1.3 Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

7.1.3.1 Η μετακύλιση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

7.2 Έμμεσοι φόροι

7.3 Φόροι υπέρ τρίτων

7.4 Φόροι περιουσίας

7.5 Επιβάρυνση φόρου και φοροδιαφυγή

Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 8 Η άποψη των κοινωνικών φορέων και μια μελέτη περίπτωσης

Εισαγωγή

8.1 Οι απόψεις των κοινωνικών φορέων

8.1.1 Ερωτήσεις για συνέντευξη σε βάθος (in depth interview)

8.1.2 Οι απόψεις και οι προτάσεις του ΣΕΒ

8.1.2.1 Παρατηρήσεις-Απαντήσεις

8.1.2.2 Προτάσεις

8.1.3 Οι θέσεις και οι προτάσεις της ΓΣΕΕ

8.1.3.1 Απαντήσεις

8.1.3.2 Παρατηρήσεις

8.1.3.3 Προτάσεις

8.2 Περιπτωσιολογική μελέτη: Η αποτελεσματικότητα της φορολογικής

πολιτικής στην αγορά ακινήτων

Συμπέρασμα

Μέρος Γ Προτάσεις Πολιτικής και Γενικά Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 9 Ενιαίος συντελεστής φόρου – μια καλή ιδέα;

Εισαγωγή

9.1 Χαρακτηριστικά του ενιαίου συντελεστή φόρου εισοδήματος

9.2 Οφέλη από την εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή φόρου εισοδήματος

Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 10 Γενικά συμπεράσματα, περιορισμοί και επεκτάσεις

Βιβλιογραφία


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Κεχράς/Ι. Μαυροκορδάτος/Γ. Τροβάς..., Βιβλίο αποθήκης, 2003
Η σωστή τήρηση του βιβλίου αποθήκης είναι απαραίτητη για την καλή πορεία μιας επιχείρησης, τόσο για λόγους εσωτερικής πληροφόρησης και εσωτερικού ελέγχου, όσο και για λόγους...
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Μ. Στυλιανίδου, Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 2023
Μια πλήρης παρουσίαση της συμβολής του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού