Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023


Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023

Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 3 του ν. 4622/2019. Η κύρωση του Κώδικα έγινε σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 και 7 του Συντάγματος και το άρθρο 111 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής.

Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας διαρθρώνεται σε 13 τμήματα και αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1-73 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και διέπουν τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών εσόδων του Δημοσίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 και το Παράρτημα του Κώδικα, καθώς και των κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία η οποία ρυθμίζει τα εν λόγω έσοδα.

Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 είχαν υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, σε διάφορες χρονικές φάσεις, μέσω μεμονωμένων ή και πιο συστηματικών αλλαγών, με αποτέλεσμα η εποπτεία της σχετικής ύλης να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής.

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α΄ 206/4.11.2022), την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (αιτιολογική έκθεση κ.λπ.), την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριo.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας
Ιανουάριος 2023
© 2023
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-648-643-2
Σελίδες
IX + 214
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(Ν. 4987/2022)

Άρθρο Πρώτο

Άρθρα

Τμήμα Ι: Γενικές διατάξεις

Τμήμα ΙΙ: Φορολογικό μητρώο

Τμήμα ΙΙΙ: Αποδεικτικό ενημερότητας

Τμήμα IV: Τήρηση λογιστικών αρχείων

Τμήμα V: Υποβολή δηλώσεων

Τμήμα VI: Ενδοομιλικές συναλλαγές

Τμήμα VII: Φορολογικοί έλεγχοι

Τμήμα VIII: Προσδιορισμός φόρου

Τμήμα IX: Είσπραξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Αρμοδιότητα είσπραξης του φόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Είσπραξη του φόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: Μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο δημόσιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Μέτρα αναγκαστική εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: Αλληλέγγυα ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης φόρων

Τμήμα X: Τόκοι και πρόστιμα

Τμήμα XΙ: Διαδικασίες προσφυγής - Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού

Τμήμα XΙΙ: Εγκλήματα φοροδιαφυγής - Ποινικές κυρώσεις

Τμήμα XΙΙΙ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο Δεύτερο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης...
Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του θεσμού της φορολογικής ενημερότητας