Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023


Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023

Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 3 του ν. 4622/2019. Η κύρωση του Κώδικα έγινε σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 και 7 του Συντάγματος και το άρθρο 111 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής.

Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας διαρθρώνεται σε 13 τμήματα και αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1-73 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και διέπουν τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών εσόδων του Δημοσίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 και το Παράρτημα του Κώδικα, καθώς και των κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία η οποία ρυθμίζει τα εν λόγω έσοδα.

Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 είχαν υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, σε διάφορες χρονικές φάσεις, μέσω μεμονωμένων ή και πιο συστηματικών αλλαγών, με αποτέλεσμα η εποπτεία της σχετικής ύλης να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής.

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α΄ 206/4.11.2022), την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (αιτιολογική έκθεση κ.λπ.), την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριo.

Edition info

Title
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας
Ιανουάριος 2023
© 2023
Editor
Series
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-648-643-2
Pages
IX + 214
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(Ν. 4987/2022)

Άρθρο Πρώτο

Άρθρα

Τμήμα Ι: Γενικές διατάξεις

Τμήμα ΙΙ: Φορολογικό μητρώο

Τμήμα ΙΙΙ: Αποδεικτικό ενημερότητας

Τμήμα IV: Τήρηση λογιστικών αρχείων

Τμήμα V: Υποβολή δηλώσεων

Τμήμα VI: Ενδοομιλικές συναλλαγές

Τμήμα VII: Φορολογικοί έλεγχοι

Τμήμα VIII: Προσδιορισμός φόρου

Τμήμα IX: Είσπραξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Αρμοδιότητα είσπραξης του φόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Είσπραξη του φόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: Μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο δημόσιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Μέτρα αναγκαστική εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: Αλληλέγγυα ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης φόρων

Τμήμα X: Τόκοι και πρόστιμα

Τμήμα XΙ: Διαδικασίες προσφυγής - Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού

Τμήμα XΙΙ: Εγκλήματα φοροδιαφυγής - Ποινικές κυρώσεις

Τμήμα XΙΙΙ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο Δεύτερο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Μ. Στυλιανίδου, Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 2023
Μια πλήρης παρουσίαση της συμβολής του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης...