Μ. Στυλιανίδου, Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 2023


Μ. Στυλιανίδου, Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 2023

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στο να αναδείξει σε ποιο βαθμό ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη Φορολογία των Επιχειρήσεων και η Ομάδα του Κώδικα συνέβαλαν αποτελεσματικά στο να περιοριστεί ο επιβλαβής φορολογικός ανταγωνισμός εντός της ΕΕ κατά την τελευταία εικοσαετία.

Το θέμα αυτό συνδέεται άρρηκτα με τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση, η οποία αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται η δίκαιη φορολόγηση.

Προς τον σκοπό της ανάλυσης, η μελέτη διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το νομικό καθεστώς του Κώδικα, ως μέσο ήπιου δικαίου και ως μέσο εφαρμογής της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ). Στο δεύτερο μέρος αναλύεται το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα (γεωγραφικό και ουσιαστικό), με αναφορά σε χαρακτηριστικές αποφάσεις της Ομάδας, με τις οποίες αξιολόγησε προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα. Στο τρίτο μέρος ολοκληρώνεται η ανάλυση με την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης του Κώδικα με τις διατάξεις της ΣΛΕΕ, στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

Η μονογραφία αυτή αποτελεί την πρώτη σε βάθος ανάλυση ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων του Κώδικα Δεοντολογίας, με εκτεταμένη αναφορά στην «ψευδονομολογία» της Ομάδας του Κώδικα. Εξετάζει σε βάθος και με πλήρη τεκμηρίωση τα προαναφερθέντα και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τους νομικούς, αλλά και για όλους τους ασχολούμενους με τον κλάδο του Φορολογικού Δικαίου.

Edition info

Title
Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων
Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού ήπιου δικαίου για την άμεση φορολογία
© 2023
Foreword
Author
ISBN
978-960-648-779-8
Pages
XVI + 210
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: O Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων ως μέσο ήπιου δικαίου

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1. Ήπιο δίκαιο: ένα άτυπο καθοδηγητικό εργαλείο - συμπληρωματικό του νόμου

2. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ως πολιτική δέσμευση

3. Ήπιο δίκαιο: ήπια διακυβέρνηση για την αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: O Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων ως μέσο εφαρμογής της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ)

1. Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ)

2. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ως διαδικασία τύπου Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Κώδικα

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1. Κράτη μέλη

2. Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (ΕΑΠ)

3. Ευρωπαϊκά εδάφη για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο ένα κράτος μέλος

4. Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη

5. Ειδικές περιπτώσεις: μικρά νησιά

6. Τρίτες χώρες

α) Συμφωνίες και εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες (2001-2015)

β) Συμμετοχή σε διάλογο με γειτονικές τρίτες χώρες (2010-2019)

γ) Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (2016-2019)

δ) Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (2020-2023)

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του Κώδικα

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Βήμα 1: Είναι το φορολογικό καθεστώς εντός του πεδίου εφαρμογής;

Βήμα 2: Είναι το φορολογικό καθεστώς δυνητικά επιβλαβές;

Βήμα 3: Είναι πράγματι επιβλαβές το φορολογικό καθεστώς;

Βήμα 4: Είναι ωστόσο δικαιολογημένο το επιζήμιο φορολογικό καθεστώς;

1. Βήμα 1: Είναι το φορολογικό καθεστώς εντός του πεδίου εφαρμογής;

Εισαγωγή: Φόροι που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα.

1.1. Φορολογία Επιχειρήσεων

1.2. Έμμεση φορολογία

1.3. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

1.4. Εξαιρούμενοι επιχειρηματικοί τομείς: ναυτιλία και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

1.5. «Μέτρα»

1.6. «Επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν με σημαντικό τρόπο»

1.7. Επιχειρηματική Δραστηριότητα

1.8. Στην Ένωση

2. Βήμα 2: Είναι το φορολογικό καθεστώς δυνητικά επιβλαβές;

Εισαγωγή: τα κριτήριο «της πύλης»

2.1. «Σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο φορολόγησης», «πραγματικό επίπεδο φορολόγησης», «μηδενική φορολόγηση», «το πραγματικό επίπεδο φορολόγησης»

2.2. Εφαρμογή

2.3. Αναθεώρηση

3. Βήμα 3: Είναι πράγματι επιβλαβές το φορολογικό καθεστώς;

Εισαγωγή: τα κριτήρια αξιολόγησης

3.1. Διαχωρισμός πλεονεκτημάτων

3.1.1. Ορισμός

3.1.2. Εφαρμογή

Α. De jure Αξιολόγηση

Β. De facto Αξιολόγηση

3.2. Διαχωρισμός πλεονεκτημάτων ΙΙ

3.2.1. Ορισμός

3.2.2. Εφαρμογή

3.3. Κριτήριο ουσίας

3.3.1. Ορισμός

3.3.2. Εφαρμογή

3.4. Κριτήριο προσδιορισμού κέρδους

3.4.1. Ορισμός

3.4.2. Εφαρμογή

3.5. Κριτήριο διαφάνειας

3.5.1. Ορισμός

3.5.2. Εφαρμογή

4. Βήμα 4: Είναι ωστόσο δικαιολογημένο το επιζήμιο φορολογικό καθεστώς;

Εισαγωγή: αιτιολογήσεις

4.1. Απουσία επιζήμιων επιπτώσεων στις οικονομίες άλλων κρατών μελών

4.2. Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης συγκεκριμένων περιοχών

4.3. Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και ορισμένων τομέων

4.4. Νομικά προηγούμενα

5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Βήμα 1: Είναι το φορολογικό καθεστώς εντός του πεδίου εφαρμογής;

Βήμα 2: Είναι το φορολογικό καθεστώς δυνητικά επιβλαβές;

Βήμα 3: Είναι πράγματι επιβλαβές το φορολογικό καθεστώς;

Βήμα 4: Δικαιολογείται το φορολογικό καθεστώς παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια του Κώδικα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων: ένα μέτρο αυστηρού δικαίου;

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1. Το καθεστώς του ήπιου δικαίου του Κώδικα υπό αμφισβήτηση;

2. Η σημασία των εθνικών φορολογικών μέτρων που τέθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης

3. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΛΕΕ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Ανταγωνισμός ή αλληλοσυμπλήρωση των δύο καθεστώτων;.

1. Συμπληρωματικότητα

1.1. Κριτήρια επιλεκτικότητας, γενικά μέτρα και επικάλυψη

1.1.1. Επιλεκτικότητα στο πλαίσιο του συστήματος φορολογικών ενισχύσεων

1.1.2. Επιλεκτικότητα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας

1.1.3. Γενικά μέτρα κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας

1.1.4. Επαλληλία

1.1.5. Κρατικές ενισχύσεις για την καταπολέμηση του επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Ο Κώδικας Δεοντολογίας ως μέσο ενίσχυσης του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων

1. Αλληλεπίδραση μεταξύ της πολιτικής και της νομικής σφαίρας

1.1. Δυνατότητα επανεξέτασης από την Επιτροπή

1.2. Επέκταση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων

2. Ανταγωνισμός

2.1. Ανεξάρτητες περιπτώσεις εφαρμογής

2.2. Προτεραιότητα των κρατικών ενισχύσεων

2.3. Αμοιβαία εξάρτηση

3. Ποιο είναι το μέλλον των δύο καθεστώτων;

3.1. Προσδιορισμός του γενικού μέτρου/μέτρου αναφοράς

3.2. Εκσυγχρονισμός των καθεστώτων

4. Πρακτική εφαρμογή: φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax rulings» υπό το πρίσμα των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και του Κώδικα Δεοντολογίας

4.1. Τα πραγματικά περιστατικά

4.1.1. Ιρλανδία και Apple

4.1.2. Λουξεμβούργο και FIAT

4.1.3. Κάτω Χώρες και Starbucks

4.2. Σύνδεση με το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων

4.2.1 Φύση των φορολογικών αποφάσεων

4.2.2. Στοιχεία που συνιστούν την ενίσχυση

4.2.3. Δοκιμή επιλεκτικότητας

4.2.4. Ύπαρξη οφέλους

4.3. Σύνδεση με τον Κώδικα Δεοντολογίας

4.3.1. Επιβλαβής χαρακτήρας

4.3.1.1. Γενικό πλαίσιο των διοικητικών πρακτικών

4.3.1.2. Η ειδική περίπτωση των φορολογικών αποφάσεων.

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ο αναθεωρημένος κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην Ε.Ε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

Ξενόγλωσση

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του θεσμού της φορολογικής ενημερότητας
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία, ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές έως και τον ν. 4916/2022