Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022


Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022

Χαρακτηριστικό της περιόδου που ακολούθησε την προηγούμενη έκδοση του ΚΦΕ (2020-2022) είναι η δυναμική εξέλιξη της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος που περιλαμβάνεται στον παρόντα Κώδικα. Ειδικότερα, κατά την περίοδο αυτή θεσπίσθηκε ένας σημαντικός αριθμός νέων κανόνων που θα διέπουν στο εξής τον τομέα του ουσιαστικού μέρους της φορολογίας του εισοδήματος, με στόχο την προσαρμογή του προς τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Ένας από τους βασικούς στόχους του ερμηνευτικού αυτού εργαλείου είναι να αποσαφηνιστούν και να αναλυθούν οι έννοιες ορισμένων διατάξεων του ΚΦΕ, τεχνικού και λογιστικού χαρακτήρα, κάτι που ενδιαφέρει κυρίως όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την εφαρμογή αυτών. Κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαίο στο πλαίσιο της παρούσας έκδοσης να περιληφθεί και η διοικητική ερμηνεία αυτών που περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στις ερμηνευτικές εγκυκλίους της ΑΑΔΕ, καθώς και σε άλλα κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντα εφαρμοστικά νομοθετήματα.

Συνεχίζοντας την τακτική των προηγουμένων εκδόσεων, για τις νέες διατάξεις του Κώδικα, παράλληλα με την ερμηνεία αυτών, παρατίθεται και η ερμηνεία όσων αντικαταστάθηκαν ή καταργήθηκαν, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει μια σαφή εικόνα των μεταβολών που επήλθαν μεταξύ των αντιστοίχων περιόδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες ρυθμίσεις του παρόντος Κώδικα είτε εντάχθηκαν στα υφιστάμενα άρθρα μέσω της συμπλήρωσης ή της αντικατάστασης ορισμένων διατάξεων είτε αποτέλεσαν αυτοτελή νέα άρθρα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός αυτών. Αρκεί να σημειωθεί ότι ενώ κατά τη θέσπισή του ο ΚΦΕ (ν. 4172/2013) αριθμούσε μόνο 72, σήμερα αριθμεί 97 άρθρα, από τα οποία 24 έχουν θεσπισθεί κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παρούσα έκδοση.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι θεωρητικοί και πρακτικοί λόγοι που συνηγορούν ώστε η παρούσα να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα, όχι μόνο για τους απασχολούμενους επαγγελματικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (δικηγόρους, δικαστές, φοροτεχνικούς λογιστές κτλ.), αλλά και για τους σπουδαστές των ΑΕΙ και ΤΕΙ που διεξάγουν έρευνα και εκπονούν μεταπτυχιακές εργασίες ή ακόμη και διδακτορικές διατριβές, με γνωστικό αντικείμενο που άπτεται της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος.

Edition info

Title
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
Κατ' άρθρο ερμηνεία (Ν. 4172/2013)
Περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές έως και το Ν. 4916/2022
© 2022
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-648-486-5
Pages
LXXIV + 1148
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

(ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2238/1994)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Τμήμα Πρώτο: Νομική έννοια του φορολογικού εισοδήματος

Ι. Στενή νομική έννοια του φορολογικού εισοδήματος

Α. Η σταθερότητα της πηγής

Β. Η περιοδικότητα του προϊόντος

Γ. Ο χρηματικός χαρακτήρας ή τουλάχιστον η δυνατότητα άμεσης αποτίμη­σής του σε χρηματικές μονάδες

ΙΙ. Ευρεία νομική έννοια του φορολογικού εισοδήματος

Α. Η θεωρία της οικονομικής επαύξησης

Β. Διεύρυνση της νομικής έννοιας του εισοδήματος της χώρας μας με τις δια­τά­ξεις του ΚΦΕ

α. Οικονομικά στοιχεία εισοδήματος με χαρακτήρα ωφελήματος

αα. Κατά τις διατάξεις του προηγούμενου ΚΦΕ (Ν. 2238/1994)

ββ. Κατά τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

β. Οικονομικά στοιχεία κεφαλαιουχικού χαρακτήρα

αα. Κατά τις διατάξεις του Ν. 2238/1994

ββ. Κατά τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

Τμήμα Δεύτερο: Ιστορική επισκόπηση της νομοθεσίας περί φορολογίας του εισο­δή­μα­τος στη χώρα μας

Ι. Τα πρώτα νομοθετήματα περί φορολογίας του εισοδήματος νεοσύστατου Ελληνι­κού Κράτους

ΙΙ. Η υιοθέτηση του συστήματος του ενιαίου φόρου

ΙΙΙ. Το ισχύον σύστημα του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (γενικές παρα­τηρήσεις)

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Διάρθρωση των διατάξεων του Κ.Φ.Ε

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής

1. Πεδίο εφαρμογής του ΚΦΕ

2. Τρόπος φορολόγησης κατά κατηγορίες εισοδημάτων και τρόπος απόδοσης των φόρων

Άρθρο 2. Ορισμοί

1. Γενική παρατήρηση

2. Φορολογούμενος

3. Νομική έννοια του φυσικού προσώπου

α. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 ΑΚ

β. Πρόσωπα στο όνομα των οποίων εκδίδεται η καταλογιστική του φόρου πράξη κατά τις διατάξεις των προηγούμενων νόμων περί φορολογίας εισοδήματος

4. Περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου

α. Κατά τον ΚΦΔ (Ν. 4174/2013)

β. Κατά τον Ν. 2238/1994

5. Έννοιες του νομικού προσώπου και της νομικής οντότητας (παρατηρήσεις στη διατύπωση της διάταξης)

α. Παρατηρήσεις στην διάκριση μεταξύ των εννοιών του νομικού προσώπου και της νομικής οντότητας

β. Εμπίστευμα (trust) και ίδρυμα (foundation)

6. Σχολάζουσα κληρονομία

α. Έννοια κατά τον ΑΚ

β. Κατά τον ΚΦΕ

γ. Κατά τον Ν. 2238/1994

7. Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου

8. Συγγενικό πρόσωπο

9. Συνδεδεμένο πρόσωπο κατά τον ΚΦΕ

10. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν. 2238/1994

11. Σχέση μεταξύ των εννοιών «συνδεδεμένη επιχείρηση» και «όμιλος»

Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου

1. Υποκείμενα του φόρου με βάση τα κριτήρια της κατοικίας και της πηγής

α. Με βάση το κριτήριο της φορολογικής κατοικίας

β. Με βάση το κριτήριο της πηγής του εισοδήματος

γ. Εξαιρέσεις για το αλλοδαπό προσωπικό του α.ν. 89/1967

2. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994

α. Του άρθρου 2 παρ. 1 για τα φυσικά πρόσωπα

β. Φυσικά πρόσωπα υπηρετούντα στην αλλοδαπή (κάτοικοι Ελλάδας)

γ. Η σχολάζουσα κληρονομία, οι προσωπικές εταιρίες κτλ

δ. Φυσικά πρόσωπα με συνήθη διαμονή στην Ελλάδα

Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Προϋποθέσεις απόκτησης φορολογικής κατοικίας από φυσικό πρόσωπο

α. Πραγματική κατοικία (ο κανόνας)

β. Πλασματική κατοικία (παρέκκλιση)

γ. Φυσική παρουσία στην Ελλάδα επί 183 ημέρες

δ. Χωριστή φορολογική κατοικία συζύγου στην αλλοδαπή

ε. Τροποποιήσεις του άρθρου 4 ΚΦΕ για την φορολογική κατοικία με το Ν. 4646/

στ. Κριτήρια για την απόκτηση και αλλαγή της φορολογικής κατοικίας από φυσικό πρόσωπο (βάρος απόδειξης)

ζ. Oι διαφορές σχετικές με την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας είναι ακυρω­τικές

η. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, ΣτΕ 1235/2021 και τη ΔΕΔ Α 2737/2021, βασικός άξονας για την απόκτηση της φορολογικής κατοικίας είναι η ερμηνεία της έννοιας του κέντρου ζωτικών συμφερόντων, ως στοιχείου θεμελιωτικού και κριτηρίου προσδιοριστικού της ύπαρξης φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου σε μία δικαιοδοσία

3. Προϋποθέσεις για την απόκτηση φορολογικής κατοικίας από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα

4. Κριτήρια του τόπου άσκησης πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

5. Έννοια της φορολογικής κατοικίας κατά τις διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Προϋποθέσεις απόκτησης φορολογικής κατοικίας

β. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας

γ. Έννοια της φορολογικής κατοικίας για τα νομικά πρόσωπα

6. Έννοια «της συνήθους κατοικίας» κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ «καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής οχημάτων από άλλα κράτη μέ­λη της ΕΕ»

7. Τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας (ΠΟΛ 1260/2014)

8. Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας (ΑΠΟΦ 6/2017, ΦΕΚ Β΄ 4441/ 2017)

9. Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και ιδρύματος (foundation)

Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

1. Εισοδήματα από πηγές Ελλάδας

2. Εισοδήματα αλλοδαπής

Άρθρο 5Α. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδα­πή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

1. Λόγοι που επέβαλαν την θέσπιση του άρθρου 5 Α

2. Έννοια του εναλλακτικού τρόπου φορολόγησης

3. Προϋποθέσεις που απαιτείται να πληροί το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο

4. Τα αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει την φορολογική του κατοικία για τα εισοδήματα που αποκτά στην Ελλάδα φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 ΚΦΕ

5. Υποχρέωση του ενδιαφερόμενου και των συγγενικών του προσώπων να καταβά­λουν για κάθε φορολογικό έτος ορισμένα ποσά φόρου κατ’ αποκοπή

6. Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και χρονική διάρκεια υπαγωγής του στο καθεστώς της εναλλακτικής φορολόγησης

7. Συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο στις περιπτώσεις μη καταβολής του προβλεπό­μενου ποσού φόρου και ανάκλησης εκ μέρους του της υπαγωγής στο εν λόγω κα­θεστώς

8. Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των επιλέξιμων επενδύσεων και την διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος

9. Κοινές αποφάσεις εκδοθείσες δυνάμει των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 5Α

Άρθρο 5Β. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιού­χων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

1. Αιτιολογική έκθεση

2. Παρατηρήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής στην διατύπωση της διάταξης της παρ. 2.α του άρθρου 5 Β

3. Υπουργική απόφαση Αριθμ. Α. 1217 (ΦΕΚ Β΄ 4215/29.9.2020)

Άρθρο 5Γ. Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώ­πων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

1. Αιτιολογική έκθεση

2. Απόφαση ΑΑΔΕ/Α 1087 (ΦΕΚ 1691 Β΄/26.4.2021) με θέμα: Διαδικασία και προϋπο­θέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του Ν. 4172/2013, περί ειδικού τρό­που φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστη­ριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Ορισμός της μόνιμης εγκατάστασης κατά τον ΚΦΕ.

3. Περιπτώσεις μόνιμης εγκατάστασης

4. Διατήρηση εργοταξίου ή έργου κατασκευής ή συναρμολόγησης κτλ. για διάστημα τριών μηνών

5. Αλλοδαπό ν.π. φορολογικός κάτοικος κράτους που δεν έχει σε ισχύ με την Ελλάδα Σ.Α.Δ.Φ και αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση ακινήτου

6. Δραστηριότητες μη αποτελούσες μόνιμη εγκατάσταση

7. Μόνιμη εγκατάσταση δραστηριότητας μέσω αντιπροσώπου

8. Μη μόνιμη εγκατάσταση δραστηριότητας μέσω ανεξάρτητου πράκτορα

9. Μη απόκτηση αυτοδίκαια μόνιμης εγκατάστασης μέσω ελεγχόμενης ή ελέγχουσας ημεδαπής επιχείρησης

10. Περιπτώσεις μόνιμης εγκατάστασης του Ν. 2238/1994

11. Προβλήματα από την παράλληλη ισχύ των διατάξεων του Ν. 2238/1994 και των διμερών ΣΑΔΦ

12. Νομολογία

Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα

1. Γενική παρατήρηση

2. Αναλυτικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος κατά τον ΚΦΕ

3. Αντιστοιχία των κατηγοριών εισοδήματος μεταξύ ΚΦΕ και Ν. 2238/1994

4. Στενή ερμηνεία των διατάξεων περί κατηγοριών εισοδήματος

Άρθρο 8. Φορολογικό έτος

1. Έννοια του φορολογικού έτους (κανόνας)

2. Παρεκκλίσεις για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ανήκουν σε ποσοστό πάνω από 50% σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

3. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος (κανόνας)

4. Παρεκκλίσεις για είσπραξη δεδουλευμένων αποδοχών

α. Δεδουλευμένες αποδοχές που έχουν εισπραχθεί πριν το έτος

β. Δεδουλευμένες αποδοχές που έχουν εισπραχθεί από το έτος 2014 και μετά

5. Φορολογικό έτος κατά την έναρξη και παύση εργασιών ή δραστηριοτήτων

6. Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης άρθρων 105 και 106 Εισ. Ν.Α.Κ. που κατα­βάλ­λεται σε φυσικό πρόσωπο για την αποκατάσταση ζημίας που υπέστη εξαιτίας στέρησης αποδοχών ή συντάξεων οφειλόμενη σε παράνομες πράξεις ή παραλεί­ψεις οργάνων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. (Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2116/2020)

7. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994

α. Κρίσιμος ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος (κανόνας)

β. Παρεκκλίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες

γ. Εκχώρηση των ανείσπρακτων τόκων και μισθωμάτων στο Δημόσιο

δ. Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων

ε. Διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου

στ. Παρεκκλίσεις στην αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων

ζ. Αρχές «του δεδουλευμένου των εξόδων» και «της συσχέτισης των εξόδων με τα έσοδα».

Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

1. Περιπτώσεις διπλής φορολογίας για τους κατοίκους ημεδαπής

2. Μέτρα αποφυγής της διπλής φορολογίας

3. Πίστωση φόρου αλλοδαπής κατά τον ΚΦΕ

4. ΠΟΛ 1067/2015, Πίστωση φόρου αλλοδαπής

5. Πίστωση καταβληθέντος στην αλλοδαπή εταιρικού φόρου για μερίσματα που εισπράττονται από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. (Ε. 2018/ 2019 Εγκύκλιος ΑΑΔΕ, Ερμηνεία ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και άλλων 11 κρατών)

6. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

7. Νομολογία ΣτΕ

1. Απόφαση 650/2020

2. Αποφάσεις ΣτΕ 651, 652 και 653/2020

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

1. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

1. Γενικές παρατηρήσεις

1α. Ο (η) σύζυγος ως εξαρτώμενο μέλος μόνο σε περίπτωση κοινής δήλωσης

2. Τέκνα στρατευμένα

3. Εισοδηματικά κριτήρια εξαρτώμενων μερών και εισοδήματα μη λαμβανόμενα υπόψη

4. Εισόδημα ανηλίκων τέκνων

α. Προστίθεται στο εισόδημα του ασκούντος τη γονική μέριμνα (κανόνας)

β. Φορολογείται στο όνομα του ανηλίκου τέκνου (εξαίρεση)

γ. Εισόδημα ανηλίκων τέκνων σε περιπτώσεις υποβολής χωριστών δηλώσεων από τους γονείς

5. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Πρόσωπα που βαρύνουν τους φορολογούμενους

β. Το εισόδημα των ανηλίκων τέκνων προστίθεται στο εισόδημα του γονέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Έννοια του ακαθάριστου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

3. Έννοια της σύμβασης εργασίας (γενική)

4. Ειδικές έννοιες της εργασιακής σχέσης κατά τον ΚΦΕ

5. Πάγια αντιμισθία δικηγόρων

6. Μορφές ακαθαρίστων εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις

7. Παροχές για μελλοντική εργασία

8. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

9. Θέσεις της νομολογίας των δικαστηρίων επί των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 2238/1994

α. Αναδρομικά και αποζημίωση λόγω παράνομης ενέργειας δημοσίου οργάνου (άρθρο 105Εισαγ.Ν.ΑΚ)

β. Αποζημίωση για δαπάνες εκτελέσεως υπηρεσιών

γ. Η αποζημίωση για να είναι αφορολόγητη πρέπει να υπολογίζεται με βάση τα παραστατικά των εξόδων

δ. Το εφάπαξ που καταβάλλεται από τα ταμεία προνοίας

ε. Οι διπλές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων με εκπαιδευτική άδεια φορολο­γούνται

στ. Πάγια αποζημίωση μελών ΔΕΠ για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης

ζ. Επιμίσθιο εξωτερικού των εκπαιδευτικών

η. Τα τυχερά των κληρικών

θ. Χρόνος φορολόγησης των αναδρομικών.

ι. Ειδικό ερευνητικό επίδομα μελών ΔΕΠ

ια. Κατάργηση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή

Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

Α. Ισχύουσα μορφή του άρθρου

1. Επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή της διάταξης και κύκλος των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της

α. Αιτιολογική έκθεση Ν. 4646/2019

β. Εγκ. ΑΑΔΕ/Ε.2197/2020

2. Προσδιορισμός της αξίας της παραχώρησης οχήματος

α. Αιτιολογική έκθεση Ν. 4646/2019

β. Εγκ. ΑΑΔΕ/Ε.2197/2020

3. Παροχή σε είδος με τη μορφή δανείου

α. Αιτιολογική έκθεση Ν. 4646/2019

β. Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2197/2020

4. Παροχή σε είδος με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών

α. Αιτιολογική έκθεση Ν. 4646/2019

β. ΕΓΚ ΑΑΔΕ., Ε2208/24.12.2020, Φορολογική μεταχείριση δικαιωμάτων προαί­ρεσης και δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εργαζόμενους και στελέχη επι­χει­ρήσεων

1. Προϋπόθεση φορολόγησης του εισοδήματος η μεταβίβαση των μετοχών πριν την πάροδο 24 και 36 μηνών από την απόκτηση του δικαιώματος προαίρεσης

2. Χρόνος απόκτησης του δικαιώματος προαίρεσης-ορισμός των μικρών πολύ μικρών και νεοσύστατων επιχειρήσεων

3. Χρόνος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και προσδιορισμός της αγοραίας αξίας αυτού

4. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι ο χρόνος μεταβίβασης των με­τοχών πριν την συμπλήρωση των 24 και 36 μηνών από την απόκτηση του δικαιώματος προαίρεσης. Έννοια της μεταβίβασης

5. Ως εισόδημα από δικαίωμα τα προαίρεσης θεωρείται και αυτό που προ­έρ­χεται από προγράμματα συνδεδεμένων εταιριών

5. Παροχή σε είδος με την παραχώρηση κατοικίας

Β. Προηγούμενη μορφή του άρθρου

6. Γενική παρατήρηση επί των παροχών σε είδος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι

7. Κάθε παροχή σε είδος που λαμβάνει ο εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο άνω των 300 ευρώ

8. Τρόπος προσδιορισμού της αγοραίας αξίας παραχώρησης οχήματος

9. Παροχή σε είδος με τη μορφή δανείου στον εργαζόμενο

10. Παροχή σε είδος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης

11. Παροχή σε είδος με την παραχώρηση κατοικίας

12. Παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος με τις νέες διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 ΚΦΕ (ΠΟΛ 1045/2017)

13. Παρακράτηση φόρου

14. Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α

15. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Παροχές σε είδος

β. Η μειωμένη χρέωση στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος στους εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΔΕΗ αποτελεί φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Άρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Α. Εξαιρέσεις από το φόρο εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων (παρ. 1)

1. Αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης

2. Αποζημίωση για έξοδα κίνησης

2α. Εξαίρεση του εισοδήματος για δαπάνη χρήσης ηλεκτρικού οχήματος έως 50 γρ. CΟ2/χλμ (παρ. 1 περ. β΄)

2β. Εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία η αγο­ραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ (παρ. 1 περ. ιγ΄)

3. Το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξω­τερικών

4. Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικές εισφορές εργαζό­μενου

5. Το εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας του Δημοσίου

6. Διατακτικές τροφής αξίας μέχρι 6 ευρώ. Παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των 27 ευρώ ετησίως

7. Ασφάλιστρα ομαδικής ασφάλισης

8. Ασφάλιστρα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του προσω­πικού

9. Εισοδήματα σε είδος που παρέχονται προς τους εργαζόμενους (κάρτες δια­δρο­μών, οχήματα μηδενικών ρύπων, δικαίωμα προαίρεσης μετοχών)

10. Νέες περιπτώσεις εξαιρέσεων εισοδήματος, β΄, ιγ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 14

α. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση

β. Παρατηρήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής στην διατύπωση της περίπτωσης ιη της παρ. 1 του άρθρου 14

γ. Ερμηνεία σύμφωνα με την Εγκ. ΑΑΔΕ/Ε. 2197/2020

Β. Απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων (παρ. 2)

1. Αλλοδαπό προσωπικό διπλωματικής αντιπροσωπείας

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Κατά τις διατάξεις του Ν. 2238/1994

2. Διατροφή με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη

3. Συντάξεις αναπήρων και θυμάτων πολέμου και ειρηνικής περιόδου στρατιω­τικών

4. Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας των ενστόλων

5. Αμοιβές των μελών Διοικητικών Συμβουλίων ΑΕ με ποσοστό αναπηρίας του­λάχιστον 80%

6. Έξοδα κίνησης και παράστασης προϊσταμένων υπηρεσιακών λειτουργιών της ΟΤΕ ΑΕ

Γ. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994 (νομολογιακές θέσεις)

1. Παροχές στο μισθωτό για την κάλυψη δαπανών καλής εκτέλεσης της υπηρε­σίας (άρθρο 45 παρ. 4 περ. α΄ και β΄)

2. Αποζημίωση (μηνιαία) μελών ΔΕΠ για την κάλυψη δαπανών βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια

3. Η βουλευτική αποζημίωση

4. Τα έξοδα κίνησης των Ακαδημαϊκών δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

5. Οδοιπορικά έξοδα κίνησης και διαμονής δεν υπόκεινται σε εισφορές του ΙΚΑ

6. Διπλές αποδοχές υπαλλήλων σε εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό

7. Αναδρομικά των δικαστών

8. Επίδομα των δικαστών για την αποτελεσματικότερη περαίωση των υποθέσεων

9. ΔΕΤΕ τελωνειακών υπαλλήλων

10. Το επίδομα αλλοδαπής των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου και των δικαστών (ΣτΕ 1961/2014, 1840/2013)

11. Αποζημίωση ιατρών του ΕΣΥ – Επίδομα βιβλιοθήκης (ΣτΕ Ολ. 2306/ 2014)

Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής

Α. Διατάξεις του άρθρου 15 που θεσπίσθηκαν με νεότερους σε σχέση με το ν. 4646/2019 νόμους

α. Με το άρθρο 16 παρ. 1 Ν. 4690/2020, προστέθηκαν δύο ακόμα περιπτώσεις, γ΄ και δ΄, στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 ΚΦΕ

β. Με το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 4714/2020 αντικαταστάθηκε εκ νέου η παράγραφος 2α του άρθρου 15 ΚΦΕ (φορολόγηση εισοδημάτων προπονητών)

Β. Διατάξεις του άρθρου 15 που θεσπίσθηκαν με το Ν. 4646/2019

α. Επί των παραγράφων 1, 2 και 2α του άρθρου 15 (άρθρο 6 ν. 4646/2019)

β. Επί του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 15 (άρθρο 8 παρ. 1 ν. 4646/2019)

γ. Επί της νέας παραγράφου 6 του άρθρου 15 ΚΦΕ (άρθρο 7 παρ. 1 ν. 4646/2019)

Άρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος

Α. Ισχυόντων διατάξεων

Άρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου

1. Μείωση φόρου 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και κάθε εξαρτώμενο μέλος

2. Περιπτώσεις πρόσθετης μείωσης του φόρου

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994 (σύγκριση)

4. Ανάπηροι εθνικής αντίστασης – Ανάπηροι εμφυλίου πολέμου – Θύματα εμφυλίου πολέμου (έννοιες)

Άρθρο 18. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ)

1. Μείωση φόρου κατά 10% και μέχρι 3.000 ευρώ για ιατρικές δαπάνες ποσού άνω του 5% του εισοδήματος

2. Είδη των ιατρικών δαπανών

3. Συνυπολογισμός ιατρικών δαπανών για τα εξαρτώμενα μέλη

4. Οι μη κάτοικοι Ελλάδας δεν δικαιούνται την έκπτωση των ιατρικών εξόδων

5. Αναγνώριση των ιατρικών δαπανών μόνο με ηλεκτρονικές πληρωμές

6. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

Άρθρο 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές

1. Μείωση φόρου 10% για δωρεές άνω των 100 ευρώ ετησίως και με όριο 5% του φορολογητέου εισοδήματος

2. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

3. Ορισμός των φορέων ως δωρεοδόχων με εξουσιοδοτική διάταξη

4. Κατάθεση των δωρούμενων ποσών σε τράπεζα της ημεδαπής ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ.

5. Καθορισμός των φορέων προς τους οποίους πρέπει να γίνονται οι δωρεές

6. Εναρμόνιση της έκπτωσης των ιδιωτικών δωρεών προς πολιτικά κόμματα και βουλευτές με τις δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα και άλλους δημόσιους φορείς

Άρθρο 20. Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

1. Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής μη δικαιούμενοι τις μειώσεις του φόρου (κα­νόνας)

2. Φορολογικοί κάτοικοι άλλων κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ δικαιούμενοι τις μειώσεις φόρου (εξαίρεση)

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

4. Νομολογιακό προηγούμενο του ΔΕΕ για τις ρυθμίσεις του άρθρου 20 ΚΦΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Γενικές παρατηρήσεις επί του κεφαλαίου Γ΄ του ΚΦΕ (Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα)

2. Έννοια του κέρδους από «επιχειρηματική δραστηριότητα»

3. Κέρδη από αγροτική εκμετάλλευση

4. Λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος των γεωργικών επιχειρήσεων

5. Προσδιορισμός (λογιστικός) κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα

6. Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

7. ΠΟΛ. 1019, ΦΕΚ Β 221/17-02-2015. Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχεί­ων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απο­γραφής

8. Έννοια της «επιχειρηματικής συναλλαγής»

9. Συστηματική διενέργεια πράξεων

α. Κανόνας

β. Εξαίρεση

γ. Ωφέλεια από μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη μεταβίβασης ακινήτου, εφό­σον αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους (απόφαση 661/2020 ΣτΕ)

10. Προσαύξηση περιουσίας από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία

11. Συγκριτική επισκόπηση μεταξύ των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 2 Ν. 3888/2010 και του άρθρου 17 Ν. 2238/1994

12. Ωφέλεια από παραίτηση είσπραξης χρέους

13. Δεν συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα η ωφέλεια διαγραφής απαιτήσεων από προπτωχευτική διαδικασία

14. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, Κέρδος από την άσκηση εμπορικής επι­χεί­ρησης αγοραπωλησίας ακινήτων. Κοινωνία συνιδιοκτητών. (ΣτΕ 883/2020)

15. Η θεωρία της οικονομικής επαύξησης ως θεωρητικό θεμέλιο του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

α. Γενική παρατήρηση

β. Κατά το Ν. 2238/1994

γ. Κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013)

δ. Το ζήτημα του συνυπολογισμού ή όχι των τεκμαρτών δαπανών (άρθρα 16 και 17 Ν. 2238/1994) κατά τον προσδιορισμό του ποσού της επαύξησης περιου­σίας

ε. Προσαύξηση περιουσίας από κοινό λογαριασμό και λογαριασμό τρίτων

Άρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Αναγνώριση υπό προϋποθέσεις των δαπανών για δράσεις κοινωνικής ευθύνης

3. Χρόνος έκπτωσης των δαπανών

α. Γενική περίπτωση

β. Περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας

γ. Χρόνος έκπτωσης εισφορών ΕΦΚΑ

δ. Χρόνος έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών Δικηγόρων

4. Συγκριτική θεώρηση μεταξύ των διατάξεων του άρθρου 22 ΚΦΕ και του άρθρου 31 Ν. 2238/1994

5. Θέσεις της νομολογίας των δικαστηρίων υπό το καθεστώς του Ν. 2238/1994

α. Αναγνώριση παραγωγικών δαπανών

β. Επισφαλείς απαιτήσεις

γ. Έξοδα διαφήμισης

δ. Παράλειψη του υπόχρεου να δηλώσει τη ζημία

ε. Κατάλογος παραγωγικών δαπανών κατά το άρθρο 31 παρ. 20 του Ν. 2238/1994

6. ΠΟΛ 1113/2.6.2015, εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρη­μα­τικής δραστηριότητας

Άρθρο 22Α. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

Α. Ισχυόντων διατάξεων

1. Αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 46 Ν. 4712/2020

2. Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

α. Αριθμ. 100335 (ΦΕΚ Β΄ 2600/28.06.2019)

β. Αριθμ. 45821(ΦΕΚ Β΄ 1902/18.05.2020)

Β. Αντικατασταθέντων διατάξεων

1. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%

2. Έλεγχος πραγματοποίησης των δαπανών

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

4. ΠΟΛ 1113/2.6.2015, Οι φορολογικά εκπιπτόμενες δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριό­τητας

Άρθρο 22Β. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

1. Δαπάνη αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

2. Δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύ­πων

3. Δαπάνη αγοράς εγκατάστασης και λειτουργίας σημείων φόρτισης οχημάτων μηδε­νικών ή χαμηλών ρύπων

4. Δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ρύπων

5. Δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L και λοιπών μηδενικών ή χαμηλών ρύπων

Άρθρο 22Γ. Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021

Άρθρο 22Δ. Διαφημιστικές δαπάνες

Διαφημιστικές δαπάνες (εκπιπτόμενες και μη)

Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Γενικές παρατηρήσεις

Α. Δαπάνες μη εκπιπτόμενες λόγω του είδους τους

1. Τόκοι δανείων μη τραπεζικών που υπερβαίνουν το επιτόκιο αλληλόχρεων λο­γαριασμών

2. Τόκοι υπερημερίας και δανείων κατά το Ν. 2238/1994

3. Δαπάνες άνω των 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και δαπάνες ενοικίων χωρίς ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής

α. Δαπάνες άνω των 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής

β. Δαπάνες ενοικίων χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου

4. Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (περ. γ΄)

5. Δαπάνες στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης

5α. Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες δια­χειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε

6. Προβλέψεις

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

7. Πρόστιμα και ποινές, προσαυξήσεις

8. Αμοιβές που συνιστούν αδίκημα

9. Φόρος εισοδήματος - τέλος επιτηδεύματος - ΦΠΑ εισροών - έκτακτες εισφορές

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Κατά το Ν. 2238/1994

10. Μη αναγνώριση δαπανών, έστω και αν είναι πραγματικές, όταν προκύπτουν από πλαστά παραστατικά έγγραφα, ακόμη και στην περίπτωση που ο αγορα­στής αγνοούσε την πλαστότητα αυτών

Β. Δαπάνες μη εκπιπτόμενες λόγω του είδους και του ύψους τους

1. Τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιόχρηση ακινήτου

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Κατά το Ν. 2238/1994

2. Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων και συναντήσεων για σίτιση και διαμονή

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Κατά το Ν. 2238/1994

3. Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων για σίτιση και διαμονή άνω των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα (περ. ι΄)

4. Δαπάνες ψυχαγωγίας (περ. ια΄)

5. Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (περ. ιβ΄)

Γ. Δαπάνες καταβαλλόμενες σε πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους κρατών μη συ­νερ­γάσιμων ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Κατά το Ν. 2238/1994 (συγκριτική θεώρηση με τον ΚΦΕ)

Δ. ΠΟΛ 1113/2.6.2015, Οι φορολογικά μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας

Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις

Α. Διατάξεις του ΚΦΕ

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Δικαιούχος διενέργειας των αποσβέσεων

3. Έννοια και κριτήρια σύναψης χρηματοδοτικής μίσθωσης (παρ. 2)

α. Έννοια χρηματοδοτικής μίσθωσης

β. Κριτήρια χρηματοδοτικής μίσθωσης

γ. Αλλαγές στο νομικό καθεστώς της χρηματοδοτικής μίσθωσης από το φορο­λογικό έτος 2018 και μετά

4. Χρονικός προσδιορισμός των διατάξεων του άρθρου 24 ΚΦΕ

5. Πάγια στοιχεία ενεργητικού μη υποκείμενα σε απόσβεση

6. Συντελεστές απόσβεσης

7. Υπολογισμός και έναρξη διενέργειας αποσβέσεων

8. Περιορισμός του ποσού της φορολογικής απόσβεσης μέχρι του ποσού του κόστους κτήσης ή κατασκευής. Δυνατότητα απόσβεσης στο έτος που αποκτή­θηκε στοιχείου αξίας μέχρι 1.500 ευρώ

9. Δυνατότητα αναβολής της φορολογικής απόσβεσης κατά τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων

10. Υπολογισμός της τιμής κτήσης σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 ΚΦΕ

11. Αποσβέσεις για επενδυτικές δαπάνες με στόχο την εξοικονόμηση νερού και την αύξηση του επιπέδου ενεργειακής απόδοσης

12. ΠΟΛ//2018: Π.1221: ΚΦΕ-Προϋποθέσεις, όροι κ.λπ. απόσβεσης κόστους ενερ­γεια­κής απόδοσης ή εξοικονόμησης νερού

13. ΠΟΛ 1073/2015, Οδηγίες για την απόσβεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων οι οποίες εκπίπτουν από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει άρθρου 24 ΚΦΕ

14. Πρόσθετες διευκρινίσεις για αποσβέσεις σε άυλα στοιχεία και δικαιώματα

15. Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 24, όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη­ρώθηκαν με τα άρθρα 14 και 78 Ν. 4646/2019 και του άρθρου 8 Ν. 4710/2020, (Εγκ. ΑΑΔΕ/Ε.220/24.12.2020)

α. Χρηματοδοτική Μίσθωση

β. Συντελεστές απόσβεσης για ενίσχυση ηλεκτροκίνησης

γ. Προσαυξημένη απόσβεση για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

δ. Προσαυξημένη απόσβεση για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρημα­τική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους

Β. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

1. Διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 περ. στ΄

2. Αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που εξαγοράζονται από εξωχώρια εταιρία

3. Αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων με βάση τις διατάξεις του άρ­θρου 31 παρ. 1 περ. στ΄, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 22 του Ν. 4110/2013 και ίσχυαν κατά τη διαχειριστική περίοδο που άρχισε την 1.1.2013 και έκλεισε την 31.12.2013 (Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1216/2013)

Άρθρο 25. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων

1. Ελεύθερη επιλογή μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊό­ντων, αλλά υποχρεωτική για τέσσερα συναπτά έτη

2. Διατάξεις εφαρμοζόμενες για την αποτίμηση των αποθεμάτων και ημικατεργα­σμέ­νων προϊόντων

Άρθρο 26. Επισφαλείς απαιτήσεις

1. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

α. Κανόνας

β. Εξαιρέσεις

2. Ανάκτηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων

3. Προϋποθέσεις διαγραφής επισφαλούς απαίτησης

Α. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας (άρθρο 26 παρ. 4 περ. β΄)

α. Απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγουμένως σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

β. Απαιτήσεις για τις οποίες έχει προηγουμένως σχηματισθεί πρόβλεψη επι­σφα­λών απαιτήσεων

Β. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστι­κού συμβιβασμού (άρθρο 26 παρ. 4 περ. γ΄)

4. Αναγκαιότητα διατήρησης των προϋποθέσεων της περίπτωσης α΄ της παραγρά­φου 4 του άρθρου 26 ΚΦΕ για την διαγραφή επισφαλούς απαίτησης

5. Ειδικοί τρόποι υπολογισμού των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων

α. Για τις τράπεζες

β. Για τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

γ. Για τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)

δ. Για τις επιχειρήσεις επαγγελματικών πρακτόρων του ΟΠΑΠ

6. Για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, που έχουν σχηματισθεί τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, θα εφαρμόζεται το άρθρο 31 παρ. 1 εδ. θ΄ Ν. 2238/1994

7. Νομολογία τoυ ΣτΕ υπό το καθεστώς του Ν. 2238/1994

8. Διαφορές μεταξύ των αντιστοίχων διατάξεων του ΚΦΕ (N. 4172/2013) και του Ν. 2238/1994

Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών

1. Έννοια της ζημίας

2. Μεταφορά και συμψηφισμός ζημίας με τα κέρδη των επόμενων πέντε ετών

3. Μεταφορά ζημίας για συμψηφισμό μόνο με κέρδη από επιχειρηματική δραστη­ριότητα

4. Έκπτωση της χρεωστικής διαφοράς που προκύπτει από την ανταλλαγή των ελλη­νι­κών ομολόγων στα 30 επόμενα έτη

5. Μη συμψηφισμός της ζημίας που προκύπτει στην αλλοδαπή με εξαίρεση τις ζημίες σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ

5α. Ερμηνείες της φορολογικής διοίκησης της παρ. 4 για την μεταφορά της ζημίας που προκύπτει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ από την μόνιμη εγκατάσταση ελλη­νικής επιχείρησης

6. Μεταφορά χρεωστικής διαφοράς λόγω πιστωτικού κινδύνου (διαγραφής χρεών οφειλετών κατά το Ν. 4307/2014)

7. Αντικαταχρηστικός κανόνας για τη μη μεταφορά φορολογικών ζημιών

α. Διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5, όπως είχαν, πριν την τροποποίησή τους με το Ν. 4549/2018

β. Διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 όπως έχουν από 1.1.2014, μετά την τροπο­ποίησή τους με το Ν. 4549/2018

8. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994

α. Μεταφορά της ζημίας για συμψηφισμό στα κέρδη των 5 επόμενων ετών με την τήρηση επαρκών και ακριβών βιβλίων

β. Μη μεταφορά της ζημίας στις περιπτώσεις που το εισόδημα προσδιορίζεται με βάση την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη

γ. Νόμιμος τίτλος μεταφοράς της ζημίας

δ. Υποχρέωση δήλωσης της ζημίας μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους στο οποίο προέκυψε

ε. Ζημία αλλοδαπής συμψηφίζεται μόνο με κέρδη επίσης αλλοδαπής

στ. Νομολογία του ΣτΕ

Άρθρο 27Α. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

1. Έννοια και λειτουργία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (ΑΦΑ) (deferred tax asset)

2. Σημαντικότερες τροποποιήσεις του άρθρου 27 Α με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 α Ν. 4465/2017 ΦΕΚ 47 Α/ 4.4.2017

3. Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

4. Προβληματισμοί επί της εφαρμογής του άρθρου 27 Α του ΚΦΕ

Άρθρο 28. Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων

1. Γενική παρατήρηση

2. Έμμεσοι μέθοδοι προσδιορισμού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστη­ριό­τητα

3. Περιπτώσεις προσδιορισμού του εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώ­πων και νομικών οντοτήτων με έμμεσες μεθόδους κατά τον ΚΦΔ

3α. Προσδιορισμός του εισοδήματος φυσικών προσώπων με κάθε στοιχείο και με έμ­μεσες τεχνικές ελέγχου ανεξάρτητα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριό­τητας

4. Ζητήματα διαχρονικότητας των ελεγχόμενων υποθέσεων

5. Μη εφαρμογή της προηγούμενης επιεικέστερης λύσης στις περιπτώσεις εξωλογι­στικού προσδιορισμού του εισοδήματος (άρθρο 32 Ν. 2238/ 1994)

6. Σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

7. Εγκύκλιος Ε2015/2020 σχετικά με τον έμμεσο τρόπο προσδιορισμού του εισοδή­ματος (άρθρο 28 ΚΦΕ)

8. Εγκύκλιος Ε2016/2020, σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιο­ρισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013

Α. Μέθοδος της αρχής των αναλογιών

9. Περιπτώσεις εξωλογιστικού (τεκμαρτού) προσδιορισμού του εισοδήματος κατά το Ν. 2238/1994

10. Νομολογιακές θέσεις του ΣτΕ σχετικά με τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του εισο­δήματος των εμπορικών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 32 του Ν. 2238/1994

11. Η προσαύξηση περιουσίας φορολογείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα

12. Η φορολόγηση της επαύξησης περιουσίας είναι σύμφωνη με την αρχή της νομι­μότητας του φόρου

13. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου υπό το καθεστώς του Ν. 2238/1994

Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής.

1. Κλίμακα φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

2. Μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας των ατομικών επιχειρήσεων

3. Συντελεστές φόρου για τις ατομικές αγροτικές επιχειρήσεις

4. Συντελεστής φόρου για προσαύξηση περιουσίας

5. Αύξηση του ποσού εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου κατά 50% για τους κατοί­κους των νησιών με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους

6. Απαλλαγή από το φόρο των πολύ μικρών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 10 Kw

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 30. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

1. Γενικές παρατηρήσεις στο καθεστώς του τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδή­ματος φυσικών προσώπων

α. Έννοια και διαχρονική εξέλιξη των τεκμηρίων στα διάφορα κράτη

β. Λόγοι υπέρ της υιοθέτησης των τεκμηρίων

γ. Ιστορική επισκόπηση του καθεστώτος των φορολογικών τεκμηρίων στην ελληνική νομοθεσία

δ. Αιτιάσεις της θεωρίας κατά της συνταγματικότητας των τεκμηρίων (θέσεις της νομολογίας του ΣτΕ)

ε. Άποψη υπέρ της συνταγματικότητας των τεκμηρίων

2. Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού του ελαχίστου εισοδήματος κατά τον ΚΦΕ

3. Έννοια του συνολικού εισοδήματος

4. Πρόσωπα εξαιρούμενα από την εφαρμογή των τεκμηρίων

5. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994

α. Τα αλλοδαπά μέλη της διπλωματικής αντιπροσωπείας ξένου κράτους

β. Πρόσωπα μη μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που ασχολούνται σε επιχειρήσεις υπαγόμενες σε αναπτυξιακούς νόμους

Άρθρο 31. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

1. Προσδιορισμός του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

2. Περιπτώσεις αμφισβήτησης της αντικειμενικής δαπάνης από τον φορολογούμενο

3. Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης (άρθρο 44 Ν. 4111/2013)

4. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Αντικειμενική δαπάνη με βάση την έκταση σε τ.μ. της κατοικίας (κύριας και δευ­τερεύουσας)

β. Αντικειμενική δαπάνη ΙΧΕ αυτοκινήτου για τους εταίρους, διαχειριστές, διευθύ­νοντες συμβούλους κτλ. εταιριών

γ. Αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων

δ. Περιπτώσεις αμφισβήτησης των τεκμηρίων

ε. Νομολογία του ΣτΕ

Άρθρο 32. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

1. Γενική παρατήρηση

2. Περιπτώσεις αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) αυτοκινήτων και κινη­τών μεγάλης αξίας

3. Αποτελεί τεκμήριο «πόθεν έσχες» η αγορά από 1.1.2014 επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων

4. Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης (περ. γ΄)

α. Κατάργηση της αναστολής του τεκμηρίου αγοράς ακινήτων

β. Αξία των αγοραζόμενων ακινήτων σε περιοχές του αντικειμενικού συστήματος

γ. Αξία αγοραζόμενων ακινήτων σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος

δ. Έννοια της αξίας κινητών πραγμάτων

ε. Πραγματική δαπάνη απόκτησης ακινήτου

5. Χορήγηση δανείων

6. Δαπάνες για δωρεές, γονικές παροχές και χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ

7. Αποτελούν τεκμήριο δαπάνης η απόσβεση δανείων και πιστώσεων

7α. ΠΟΛ 1076/2015, Για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοι­χείων)

8. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Νομολογία ΣτΕ

Άρθρο 33. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

1. Γενική παρατήρηση στη μη εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών

2. Περιπτώσεις μη εφαρμογής των αντικειμενικών δαπανών

α. Για ένα αυτοκίνητο ΙΧΕ αναπήρου (περ. α΄)

β. Για ΙΧΕ αυτοκίνητο και με μη μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα ή με μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό που χρησιμοποιεί το αλλοδαπό προσωπικό των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει αναπτυξιακών νόμων (α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968, άρθρο 25 του Ν. 27/1975) (περ. β΄)

γ. Επιχειρήσεις μεταπώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (άρθρο 45 του Ν. 2859/2000) (περ. γ΄)

δ. Σκάφη αναψυχής κατοίκων εξωτερικού (περ. δ΄)

ε. Πάγιος εξοπλισμός επαγγελματικής χρήσης (περ. ε΄)

στ. Αγορά ΙΧΕ αυτοκινήτων για πρόσωπα με κινητικές αναπηρίες άνω του 67% (περ. στ΄)

ζ. Αντικειμενικές δαπάνες υπολογίζονται μειωμένες κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών (περ. ζ΄)

η. Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής εφόσον αποκτούν τεκμαρτά εισοδήματα και δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα

θ. Αγορά αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων

ι. Μη εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών βάσει της κατοικίας ή του επι­βατικού ΙΧ αυτοκινήτου στα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5 Γ

2α. ΠΟΛ 1076/2015, Περιπτώσεις μη εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών και υπη­ρεσιών και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Νομολογία

Άρθρο 34. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

1. Προσθήκη της διαφοράς μεταξύ τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος στο φορολογητέο εισόδημα

2. Χρηματικά ποσά που μειώνουν την τεκμαρτή δαπάνη

2α. Η ανάλωση κεφαλαίου παρελθόντων ετών

3. Μη έκπτωση της ζημίας από τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

4. Κυρώσεις για τη μη ή ανακριβή αναγραφή των στοιχείων για τον προσδιορισμό της τεκμαρτής δαπάνης

5. ΠΟΛ 1076/2015, Προσαύξηση φορολογητέου εισοδήματος με τη διαφορά λόγω αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης

5α. Αλλαγές στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος των συζύγων σε περιπτώ­σεις υποβολής χωριστών δηλώσεων

6. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Γενική παρατήρηση

β. Κατηγορία εισοδήματος στην οποία προστίθεται η διαφορά μεταξύ δηλούμε­νου και τεκμαιρόμενου εισοδήματος

γ. Περιπτώσεις μη δήλωσης εισοδήματος

δ. Προσδιορισμός κεφαλαίου ανά έτος (παράδειγμα)

ε. Συμψηφισμός της τεκμαρτής δαπάνης μεταξύ συζύγων

στ. Φορολογούμενοι κάτοικοι εξωτερικού

ζ. Νομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 35. Εισόδημα από κεφάλαιο

1. Έννοια του εισοδήματος από κεφάλαιο

2. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

Άρθρο 36. Μερίσματα

1. Έννοια του όρου «μερίσματα»

2. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Τα μερίσματα αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες

β. Παρακράτηση του φόρου στα διανεμόμενα μερίσματα

γ. Μη παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα μερίσματα από ελληνικές θυγα­τρικές ΑΕ προς τις μητρικές τους άλλων κρατών μελών της ΕΕ

Άρθρο 37. Τόκοι

1. Φορολόγηση των τόκων κατά το πρότυπο Σύμβασης του ΟΟΣΑ

2. Έννοια των τόκων κατά τον ΚΦΕ

3. Απαλλάσσονται από το φόρο οι τόκοι από τίτλους δημοσίων δανείων που απο­κτούν τα φυσικά πρόσωπα

4. Απαλλαγή από το φόρο των τόκων ομολόγων του ΕΤΧΣ με δικαιούχους φυσικά πρόσωπα

5. Παρακράτηση του φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των φυσι­κών προσώπων

6. Η απαλλαγή από το φόρο των τόκων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ενδεχο­μένως παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 63 ΣΛΕΕ (ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων)

6α. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των τόκων εταιρικών ομολογιών εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός της ΕΕ ή σε οργανωμένη αγορά εκτός ΕΕ

7. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

8. Φορολόγηση των τόκων αποταμίευσης από καταθέσεις φυσικών προσώπων κα­τοί­κων Ελλάδας σε πιστωτικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (Οδηγία 2003/48/ΕΚ)

9. ΠΟΛ 1042/2015, Εισοδήματα από τόκους

10. Οι ανείσπρακτοι τόκοι φορολογούνται και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή τους στο Δημόσιο

Άρθρο 38. Δικαιώματα (royalties)

1. Φορολόγηση των δικαιωμάτων κατά το πρότυπο Σύμβασης του ΟΟΣΑ

2. Έννοια των δικαιωμάτων κατά τον ΚΦΕ

3. Έννοια των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων

4. Παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των φυσικών προσώπων.

5. Απαλλαγή της παρακράτησης φόρου στις ενδοομιλικές πληρωμές επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών μελών καθώς και ελληνικών επιχειρήσεων

6. Φορολογική μεταχείριση συγγραφικών δικαιωμάτων

α. Το προϊσχύον καθεστώς του Ν. 2238/1994

β. Το ισχύον καθεστώς του ΚΦΕ

7. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Κέρδος ή ωφέλεια από την εκχώρηση δικαιώματος, προνομίου κτλ

β. Καταβολή δικαιωμάτων, αποζημιώσεων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

γ. Καταβολή δικαιωμάτων σε συνδεδεμένες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις των άλλων κρατών μελών της ΕΕ

Άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

1. Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία κατά το πρότυπο Σύμβα­σης του ΟΟΣΑ

2. Έννοια εισοδήματος από ακίνητη περιουσία κατά τον ΚΦΕ

3. Περιπτώσεις εισοδήματος από ακίνητη περιουσία

4. Εισόδημα από υπεκμίσθωση (έννοια)

5. Αποτίμηση του εισοδήματος σε είδος στην αγοραία αξία ή σε ποσοστό 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου – Απαλλαγή από το φόρο η δωρεάν παρα­χώ­ρηση χρήσης κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. σε ανιόντες ή κατιόντες

6. Δαπάνες εκπιπτόμενες από το μίσθωμα ακινήτου

α. Τεκμαρτός τρόπος έκπτωσης δαπανών από το εισόδημα ακινήτων

β. Εκμισθωτής φυσικό πρόσωπο

γ. Εκμισθωτής ΝΠΔΔ – Άγιο Όρος

δ. Εκμισθωτής ΝΠΙΔ

ε. Το αρχικό μίσθωμα σε περίπτωση υπεκμίσθωσης

στ. Οι δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό 10%

ζ. Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει βάσει νόμου ο εκμισθωτής στο μι­σθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης του ακινήτου

η. Δεν αποτελεί εισόδημα από ακίνητα η αποζημίωση λόγω αναγκαστικής έξωσης από το μίσθιο

7. Υποκείμενα του φόρου εισοδήματος από ακίνητα είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα και τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα

8. Χρόνος φορολόγησης του εισοδήματος από ακίνητα

9. Ανείσπρακτα μισθώματα

10. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Συγκριτικές παρατηρήσεις

β. Εισοδήματα σε είδος

γ. Εισόδημα από ακίνητα στις περιπτώσεις επιφανειών και εμφυτεύσεων

δ. Δεν λογίζεται εισόδημα από ακίνητα από την ιδιοχρησιμοποίηση εργοστασίου ή γαιών.

ε. Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος από ακίνητα

στ. Κατάργηση της φορολόγησης του δικαιώματος της επικαρπίας στο όνομα άλλου προσώπου εκτός του κυρίου του ακινήτου

11. ΠΟΛ 1069/23.3.2015 Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του ΚΦΕ

12. ΠΟΛ 1103/2015, Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα σε περίπτωση ανέ­γερ­σης κτίσματος ή βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο του εκμι­σθωτή

Άρθρο 39Α. Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικο­νομίας διαμοιρασμού

1. Άρθρο 39 Α ΚΦΕ

2. Άρθρο 111 Ν. 4446/2016 (μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 84 Ν. 4472/ 2017)

3. Υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1187 (ΦΕΚ Β΄ 4232) 5.12.2017. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

4. Τροποποιητικές της ΠΟΛ 1187/2017

Άρθρο 39Β

Υπουργικές Αποφάσεις

Άρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

1. Φορολογικοί συντελεστές για το εισόδημα από κεφάλαιο

2. Μερίσματα υπαγόμενα στον συντελεστή φόρου 5% από 1.1

3. Τρόποι φορολόγησης των διανεμόμενων μερισμάτων σε σχέση με τους δικαιού­χους

α. Με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων φυσικών προσώ­πων ή νομικών προσώπων χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

β. Με την παρακράτηση φόρου 5% στα εισοδήματα των νομικών προσώπων χωρίς την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και με τον συμψηφισμό, στη συνέχεια, με τον φόρο από επιχειρηματική δραστηριότητα 24%

γ. Μη παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα ενδοομιλικά μερίσματα (από θυγα­τρικές στις μητρικές τους εταιρίες) εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋπο­θέσεις

4. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Συντελεστές φόρου εισοδήματος από μερίσματα

β. Συντελεστές φόρου εισοδήματος από τόκους

γ. Συντελεστής φόρου εισοδήματος από δικαιώματα

δ. Συντελεστές φόρου εισοδήματος από ακίνητα και κινητές αξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

A. Κράτος φορολόγησης της υπεραξίας από την εκποίηση κεφαλαίου κατά το πρότυ­πο Σύμβασης του ΟΟΣΑ

B. Ιστορική επισκόπηση και νομική φύση του Φόρου Αυτομάτου Υπερτιμήματος (ΦΑΥ) στην ελληνική έννομη τάξη

1. Ιστορική επισκόπηση

2. Νομική φύση του ΦΑΥ

3. Λόγοι της μη επιτυχούς εφαρμογής του ΦΑΥ στην Ελλάδα κατά το παρελθόν

Γ. Το ισχύον νομικό καθεστώς του φόρου εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου κατά τον ΚΦΕ

1. Λόγοι της θέσπισης αυτοτελών διατάξεων για το εισόδημα από υπεραξία μετα­βίβασης κεφαλαίου

2. Υποκείμενο και αντικείμενο του ΦΑΥ (άρθρο 41 παρ. 1 ΚΦΕ)

α. Υποκείμενο του ΦΑΥ

β. Αντικείμενο του ΦΑΥ

3. Ορισμός της υπεραξίας

4. Προσδιορισμός της τιμής κτήσης (στη δηλωθείσα στο συμβόλαιο τιμής ή στην φορολογητέα αξία λόγω κληρονομίας κτλ.)

5. Προσδιορισμός της τιμής πώλησης (στη δηλωθείσα στο συμβόλαιο τιμής)

6. Ως υπεραξία θεωρείται και η αντικειμενική αξία του κτίσματος που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή

7. Χρόνος κτήσης ακίνητης περιουσίας

8. Αρνητική υπεραξία

9. Συντελεστές απομείωσης της υπεραξίας

10. Υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (lease back)

11. Έννοια του όρου «μεταβίβαση»

12. Περιπτώσεις μη θεωρούμενες «μεταβίβαση»

13. Μείωση της υπεραξίας κατά 25.000 ευρώ μετά από πενταετή διακατοχή του ακινήτου

14. Μηδενική υπεραξία για ακίνητα που αποκτήθηκαν μέχρι την 31.12

15. Λόγοι καθυστέρησης και αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 41 ΚΦΕ

16. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

17. Θέματα μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα. Ερμηνευτική εγκύκλιος Υ.Ο. ΠΟΛ. 1122/2014

18. Νομολογία του ΣτΕ επί των αιτήσεων ακυρώσεως της ΠΟΛ 1121/2014 του ΓΓΔΕ, Τρόπος υποβολής, τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας

Άρθρο 42. Μεταβίβαση τίτλων

1. Γενική παρατήρηση

2. Υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης της επιχείρησης

3. Παράγωγα προϊόντα (ενδεικτική απαρίθμηση)

4. Έννοια της υπεραξίας

5. Προσδιορισμός της υπεραξίας

6. Μεταφορά της ζημίας από τη μεταβίβαση τίτλων και παράγωγων χρηματοοικο­νομικών προϊόντων

7. Απαλλαγή των κεφαλαιακών κερδών από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

8. Απαλλαγή υπεραξίας από εισφορά ενεργητικού, ανταλλαγή μετοχών, συγχω­νεύ­σεις - διασπάσεις

9. Απαλλαγή φυσικών προσώπων κατοίκων κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει συ­νάψει ΣΑΔΦ

10. Υποβολή δήλωσης μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου

11. Ερμηνευτικαί εγκύκλιοι Υ.Ο

12. ΠΟΛ. 1032/2015, Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από υπεραξία μετα­βίβαση τίτλων και ολόκληρης της επιχείρησης

13. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Κέρδος από τη μεταβίβαση όλης της επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων ή με­ρίδων

γ. Η μεταβίβαση όλων των μετοχών ΑΕ εξομοιώνεται με μεταβίβαση όλης της επι­χείρησης

δ. Μεταβίβαση επιχείρησης από γονέα σε τέκνα

ε. Κέρδος από την εκχώρηση δικαιώματος ή προνομίου συναφούς με την άσκη­ση της δραστηριότητας

στ. Ποσό πέρα από μισθώματα καταβαλλόμενο από τον μισθωτή στον εκμισθωτή ακινήτου (περ. γ΄)

ζ. Τα παραπάνω εισοδήματα όταν αποκτώνται από νομικό πρόσωπο κερδοσκο­πικού χαρακτήρα φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις

η. Υπεραξία από μεταβίβαση μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων

θ. Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ

ι. Κέρδη από μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικών ομο­λόγων

ια. Η αυτόματη υπερτίμηση του παγίου κεφαλαίου επιχείρησης

ιβ. Αντισυνταγματική η αναδρομική φορολόγηση των αποθεματικών ΑΕ

Άρθρο 42Α. Δικαιώματα προαίρεσης – Δωρεάν διάθεση μετοχών

A. Ισχύουσες διατάξεις

1. Σκοπός των νέων διατάξεων

2. ΕΓΚ. ΑΑΔΕ, Ε 2208/24-

α. Εφαρμογή του άρθρου 42 ΚΦΕ κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από την πώληση των μετοχών

β. Παροχή δωρεάν μετοχών στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος

Β. Προηγούμενες διατάξεις

Άρθρο 43. Φορολογικός συντελεστής

1. Ο φορολογικός συντελεστής στα εισοδήματα από υπεραξία κεφαλαίου είναι 15%

2. Ο φόρος από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

Άρθρο 43Α. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

1. Υπολογισμός της εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με το σύστημα της κλιμακωτής προοδευτικότητας

2. Τροποποιήσεις στην κλίμακα της εισφορά αλληλεγγύης

3. Εξαιρέσεις από την εισφορά αλληλεγγύης

3α. Εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα αλλοδαπής φορολογητέα στην Ελλάδα

4. Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της εισφοράς αλληλεγγύης

α. Η εισφορά αλληλεγγύης αποτελεί φόρο εισοδήματος και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΣΑΔΦ

β. Η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 3986/2015, που ορίζει ότι το τεκ­μαρτό εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά αλληλεγγύης λαμβά­νεται υπόψη πριν τις μειώσεις του άρθρου 19 με τις οποίες καλύπτεται ή πε­ριορίζεται η διαφορά αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος

γ. Η διάταξη του άρθρου 29 του Ν. 3986/2015 δεν καταλαμβάνει το επίδομα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

1. Γενική παρατήρηση

2. Αντικείμενο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

3. Όλες οι κατηγορίες του εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων αποτελούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα

4. Όλα τα εισοδήματα των νομικών προσώπων φορολογούνται σύμφωνα με τις γε­νικές διατάξεις

5. ΠΟΛ 1044/2015, Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου

1. Νομικά πρόσωπα που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή

2. Νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από το κράτος σύστασής τους

3. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία ΚΦΑΣ

4. Κριτήρια διάκρισης των νομικών προσώπων σε κερδοσκοπικά και μη κερδοσκο­πικά

α. Τυπικό κριτήριο με βάση τη διάταξη του νόμου

β. Ουσιαστικό κριτήριο της φύσης των ενεργούμενων πράξεων

γ. Τυπικό κριτήριο του τύπου της εταιρίας

5. Νομικά πρόσωπα και οντότητες, κερδοσκοπικά, εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγ­γελμα

6. Μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα

7. Συγκριτική εξέταση μεταξύ των αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 2238/1994 και του ΚΦΕ

α. Υποκείμενα της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κατά το άρθρο 101 Ν. 2238/1994

β. Διαφορές μεταξύ ΚΦΕ και Ν. 2238/1994

γ. Άτυπη εταιρία δεν αποτελεί υποκείμενο φορολογίας εισοδήματος

8. Κατάργηση της διάκρισης μεταξύ αλλοδαπών (κοινοτικών) και ημεδαπών προσω­πικών εταιριών κατά το Ν. 2238/1994 με βάση το άρθρο 48 ΣυνθΕΚ (άρθρο 54 ΣΛΕΕ)

9. Τελευταίες τροποποιήσεις (με το Ν. 4110/2013) στον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος προσωπικών εταιριών κατά το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994

10. ΠΟΛ 1044/2015, Υποκείμενο του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 46. Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

1. Απαλλασσόμενοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης4

2. Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύ­σεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) απαλλάσσονται από το φόρο

3. Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος

4. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

5. Νομολογία ΣτΕ

6. ΠΟΛ 1044/2015, Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Άρθρο 47. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Προσδιορισμός των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώ­πων και νομικών οντοτήτων

2. Τρόπος φορολόγησης των αφορολόγητων αποθεματικών κατά την κεφαλαιο­ποίηση ή διανομή αυτών

α. Φορολογική μεταχείριση των μεταφερόμενων ζημιών κατά το έτος της διανο­μής κερδών

β. Η προγενέστερη μορφή της διάταξης

γ. Εγκ. Ε2//2019, ΑΑΔΕ Ε.2107. Κοινοποίηση της άρ. 116/2019 ΓΝΜΔ ΝΣΚ σχετική με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 47 ΚΦΕ

3. Όλα τα έσοδα των νομικών προσώπων φορολογούνται ως έσοδα από επιχειρημα­τική δραστηριότητα

4. Τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται για τα εισοδήματά τους σύμφωνα με το σύ­στημα του ενιαίου φόρου

4α. Απόσβεση φορολογικών ζημιών

5. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ

6. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

7. Απαλλαγή από το φόρο των τόκων και της υπεραξίας των ομολόγων των νομικών προσώπων κατά το σύστημα των ομολόγων του Δημοσίου που εκδίδονται από το Ε.Τ.Χ.Σ

8. Απαλλαγή από το φόρο της υπεραξίας στις περιπτώσεις μεταβίβασης κρατικών τίτλων από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη φορολογικοί κάτοικοι Ελ­λάδας

9. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος τα ακίνητα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού εφ’ όσον ιδιοχρησιμοποιούνται ή διατίθενται χωρίς αντάλλαγμα στο Δημόσιο για κοινωφελείς σκοπούς

10. Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει ν.π. ή ν.ο. στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας

11. Έκπτωση των δωρεών από τα ν.π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς το Ελλη­νικό Δημόσιο και ΟΤΑ

12. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

Α. Κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα

α. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

β. Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

γ. Ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 105 παρ. 18 Ν. 2238/1994 (εταιρίες εφαρμό­ζουσες ΔΛΠ)

Β. Μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα

α. Λόγοι που δυσχεραίνουν τη διάκριση μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερ­δοσκοπικών νομικών προσώπων

β. Κριτήρια για το χαρακτηρισμό ενός νομικού προσώπου ως μη κερδο­σκο­πικού

γ. Υποκείμενα της φορολογίας εισοδήματος μη κερδοσκοπικά νομικά πρό­σωπα

δ. Φορολογητέα εισοδήματα των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων

ε. Φορολογητέα εισοδήματα των αλλοδαπών μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων.

στ. Κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής για εισοδήματα από οικοδομές και εκμίσθωση γαιών των κοινωφελών νομικών προσώπων

ζ. Προσδιορισμός του καθαρού κέρδους των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων.

Γ. Ορισμένες αυξήσεις και μειώσεις για τη διαμόρφωση του τελικού ποσού του φορολογητέου εισοδήματος των νομικών προσώπων

α. Αφαιρούνται τα μερίσματα από τη συμμετοχή σε άλλες εταιρίες

β. Προστίθεται στα φορολογητέα κέρδη το μέρος των αφορολόγητων εσό­δων που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου

γ. Για τον προσδιορισμό των διανεμόμενων κερδών λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά κέρδη (με την προσθήκη των μερισμάτων από συμμετοχή σε άλλη εταιρία και των αφορολόγητων εσόδων)

δ. Αφορολόγητα αποθεματικά

Δ. Υπολογισμός του φόρου

α. Εφαρμογή του κοινού συντελεστή φόρου στα καθαρά κέρδη

β. Μειωμένοι συντελεστές φόρου

γ. Συμπληρωματικός φόρος 3% για το εισόδημα (τεκμαρτό ή πραγματικό) από ακίνητα

δ. Προκαταβολή φόρου

ε. Εκπτώσεις από τον αναλογούντα φόρο

στ. Ευθυνόμενοι (διοικούντες, εκπρόσωποι) σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευ­ση ΑΕ

ζ. Μερική φορολογική απαλλαγή στις επιχειρήσεις που επενδύουν σε κινη­ματογραφικά έργα

η. Σύμφωνη με το Σύνταγμα η έκτακτη εισφορά του Ν. 3845/2010 στα εισο­δήματα από την εκμετάλλευση πλοίων

θ. Ευθύνη διοικούντων. Ευεργετική νομιμοποίηση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής του αλληλεγγύως ευθυνόμενου προσώπου, βάσει του άρθρου 50 παρ. 7 ΚΦΔ, λόγω διαδικαστικού χαρακτήρα της σχετικής διάταξης. (ΣτΕ 498/2020)

ι. Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίου χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΕΟΦ (ΣτΕ 1329/2020)

Άρθρο 48. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

Οδηγία 2011/96/ΕΕ (μητρικές - θυγατρικές)

1. Γενική παρατήρηση επί του άρθρου 48 ΚΦΕ (μερίσματα αποκτώμενα από ελλη­νικές μητρικές εταιρίες)

2. Απαλλαγή από το φόρο των μερισμάτων που αποκτά ελληνικό νομικό πρόσωπο (μητρική εταιρία) από συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο (θυγατρική εταιρία), φορο­λογικό κάτοικο κράτους μέλους της ΕΕ (προϋποθέσεις)

3. Προσδιορισμός της έναρξης του χρόνου συμμετοχής

4. Αναγνώριση του φορολογικού πλεονεκτήματος και κατά τη διανομή κερδών μετα­ξύ ελληνικών συνδεδεμένων νομικών προσώπων

5. Εφαρμογή της διάταξης και όταν η λήπτρια των μερισμάτων εταιρία άλλου κρά­τους μέλους έχει τη μόνιμη εγκατάστασή της στην Ελλάδα και η διανέμουσα εται­ρία είναι θυγατρική της σε άλλο κράτος-μέλος

6. Προσωρινή απαλλαγή από την καταβολή φόρου στα αποκτώμενα μερίσματα με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής

7. Μη έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών από τη συμμετοχή σε άλλο νομικό πρό­σωπο

8. Αποφυγή διπλής απαλλαγής των εισπραττόμενων μερισμάτων

9. Απόφαση C-446/04 - Test Claimants in the FII Group Litigation, Περιπτώσεις παραβίασης των άρθρων 43 και 56 ΣυνΕΚ (49 και 63 ΣΛΕΕ) για την απαγόρευση των εμποδίων στην ελεύθερη εγκατάσταση και την κυκλοφορία των κεφαλαίων

10. Κανόνας αντικατάχρησης

α. Νομικό πλαίσιο της οδηγίας

β. Μεταφορά του κανόνα αντικατάχρησης της οδηγίας στην εσωτερική νομο­θεσία

11. Αντίστοιχες ειδικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας εκτός του ΚΦΕ

Άρθρο 48Α

1. Απαλλαγή των νομικών προσώπων κατοίκων Ελλάδας από τον φόρο εισοδήματος για την υπεραξία από μεταβίβαση μετοχών - προϋποθέσεις

2. Τα εν λόγω εισοδήματα δεν φορολογούνται κατά την διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών και δεν εκπίπτουν οι ζημίες που συνδέονται με τη συμμετοχή που μεταβιβάζεται

3. ΕΓΚ.ΑΑΔΕ Ε.2057/2021, Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 Α του ΚΦΕ

Άρθρο 49. Κανόνας περιορισμού των τόκων

Α. Άρθρο 49 ΚΦΕ πριν την τροποποίησή του με το Ν. 4607/2019

1. Έννοια της υποκεφαλαιοδότησης

2. Το κριτήριο της μη υπέρβασης ποσοστού 30% των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) για την αναγνώριση των δαπα­νών από τόκους στη δανειολήπτρια εταιρία

3. Δεν απαιτείται να υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ των συναλλασσόμενων επι­χειρήσεων

4. Έννοια του όρου «πλεονάζουσες δαπάνες τόκων»

5. Οι δαπάνες τόκων εκπίπτουν όταν δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.000.000 ευρώ

6. Μεταφορά μη εκπιπτόμενης δαπάνης χωρίς χρονικό περιορισμό

7. Οι περιορισμοί της υποκεφαλαιοδότησης δεν εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύ­ματα, στις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)

8. Η δαπάνη τόκων μπορεί να καταβάλλεται και από επιχειρήσεις προς επιχει­ρήσεις με έδρα την Ελλάδα

8α. Μεταβατικές διατάξεις σταδιακής εφαρμογής των μέτρων κατά της υποκε­φαλαιοδότησης

9. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994

α. Δεν εκπίπτουν δαπάνες τόκων που υπερβαίνουν το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της διανειολήπτριας εταιρίας

β. Στο ποσό των δανείων προστίθενται και τα δάνεια με τρίτες επιχειρήσεις εγγυημένα από συνδεδεμένη επιχείρηση

γ. Εξαίρεση από τις διατάξεις περί υποκεφαλαιοδότησης των επιχειρήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, ει­δι­κού σκοπού, τραπεζικών εταιριών κτλ

δ. Δεν εκπίπτουν οι καταβαλλόμενοι δεδουλευμένοι τόκοι κατά το μέρος που υπερβαίνουν το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων από συμβάσεις δανείων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων

ε. Διαφορές σε σχέση με το ισχύον καθεστώς

10. Άρθρο 4 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου, της 12 Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

Β. Άρθρο 49 ΚΦΕ μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4607/2019

11. Τροποποίηση του άρθρου 49 ΚΦΕ με σκοπό την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 1164/2016/ΕΕ τις σχετικές με τον περιο­ρισμό των εκπιπτόμενων τόκων δανείων

12. Το δάνειο που χορηγείται σε μια ημεδαπή εταιρεία από συνδεδεμένη εταιρία άλλου κράτους μέλους δεν μπορεί να στηρίξει ένα γενικό τεκμήριο φορο­διαφυγής που αντίκειται σε μια θεμελιώδη ενωσιακή ελευθερία (Νομολογία ΔΕΕ)

Άρθρο 50. Ενδοομιλικές συναλλαγές

1. Έννοια των ενδοομιλικών συναλλαγών

1α. Τεκμήριο εικονικότητας και τεκμήριο ανακρίβειας

2. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων με όρους διαφορετικούς σε σχέ­ση με τους όρους μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αναπροσαρμογή των κερδών με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων

3. Ερμηνεία των διατάξεων περί ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ

4. Φάκελοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 21 του Ν. 4174/2013)

5. Κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 21 ΚΦΔ (άρθρο 56 ΚΦΔ)

6. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (άρθρο 22 ΚΦΔ)

7. Οι πρακτικές “Tax rulings”

8. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Διόρθωση των κερδών τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων

β. Αντικειμενική ευθύνη των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την αρχή των ίσων αποστάσεων

γ. Η πολυμερής σύμβαση διαιτησίας 90/496/ΕΟΚ και η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 για την επίλυση των φορολογικών διαφορών στην ΕΕ

δ. Υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης τιμών τεκμηρίωσης

ε. Προσδιορισμός μη τεκμηριωμένων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

στ. Συγκριτική θεώρηση μεταξύ του άρθρου 39 Ν. 2238/1994 και του άρθρου 50 ΚΦΕ

ζ. Κατάργηση της παράλληλης εφαρμογής των άρθρων 39 Ν. 2238/1994 και 26 του Ν. 3728/2008

η. Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 39Γ Ν. 2238/1994)

θ. Νομολογία του ΣτΕ επί του άρθρου 39 Ν. 2238/1994 και των αντιστοίχων δια­τάξεων των προηγούμενων νόμων

Άρθρο 51. Μεταφορά λειτουργιών

1. Έννοια της μεταφοράς λειτουργιών κατά το άρθρο 51 ΚΦΕ

1α. Οι ιδιαιτερότητες των διατάξεων του άρθρου 51 σε σχέση με εκείνες του άρθρου

2. Έννοια της επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης που πραγματοποιούν συνδεδεμένα πρόσωπα

3. Έννοια του πακέτου μεταβίβασης

4. Το αντίτιμο των συναλλαγών στις επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις πρέπει να αντα­ποκρίνεται στην αρχή των ίσων αποστάσεων

5. Δυνατότητα μη αναπροσαρμογής των τιμών αναδιαρθρώσεων με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τον φορολογούμενο

6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αποδεικτικών στοιχείων καθορίζεται ένα αντικείμενο με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων

7. Κατανομή κινδύνων

8. Υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης

Άρθρο 52. Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων

1. Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερι­κές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εται­ρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο

1α. Με το άρθρο 52 ΚΦΕ εφαρμογή της οδηγίας 90/434/ΕΟΚ (2009/133/ΕΚ) μόνον όσον αφορά τις πράξεις εισφοράς ενεργητικού

2. Έννοια του όρου «εισφορά ενεργητικού»

3. Έννοια του όρου «κλάδος δραστηριότητας»

4. Η μετατροπή υποκαταστήματος σε νέα εταιρία συνιστά εισφορά ενεργητικού

5. Μη απόδοση από την λήπτρια εταιρία στα εισφερόμενα προς αυτήν περιουσιακά στοιχεία φορολογητέα αξία μεγαλύτερη από την αξία που είχαν στην εισφέρουσα αμέσως πριν από την εισφορά ενεργητικού

6. Μεταφορά αποσβέσεων, ανάληψη αποθεματικών και προβλέψεων, καθώς και ανάληψη ζημιών από τη λήπτρια εταιρία με τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρία, εάν δεν είχε γίνει μεταβίβαση

6α. Μεταφορά αχρησιμοποίητων προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και αποθεμα­τικών (ν.δ. 1297/1972 και ν. 2166/1993)

α. Μεταφορά αχρησιμοποίητων προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων

β. Μεταφορά αποθεματικών

7. Κατά την εισφορά ενεργητικού έναντι τίτλων η εισφέρουσα εταιρία απαλλάσσεται οριστικά από τον φόρο που προκύπτει για την υπεραξία και η εισφέρουσα εταιρία αποτιμά τους τίτλους που λαμβάνει από την λήπτρια στην αγοραία τους αξία κατά τον χρόνο της εισφοράς ενεργητικού. Κατ’ εξαίρεση εάν η εισφέρουσα εταιρία μεταβιβάσει τους αποκτώμενους τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν από την εισφορά

8. Οι εισφέρουσες και οι λήπτριες εταιρίες να έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

9. Περιπτώσεις φορολογικής κατοικίας των συμβαλλόμενων εταιριών που εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 52

10. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 52 στις μόνιμες εγκαταστάσεις

11. Τύποι εταιριών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου

12. Ρήτρα αποφυγής καταχρήσεων

Άρθρο 53. Ανταλλαγή τίτλων

1. Ανταλλαγή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων

2. Έννοια της ανταλλαγής τίτλων

3. Απαλλαγή του μετόχου ή εταίρου από το φόρο υπεραξίας

4. Μη απόδοση στους ανταλλασσόμενους τίτλους μεγαλύτερης φορολογητέας αξίας

5. Επέκταση των ρυθμίσεων της οδηγίας και στις πράξεις μεταξύ εταιριών με φορολογική κατοικία την Ελλάδα (παρ. 6)

6. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης

7. Τύποι των υπαγομένων εταιριών, φορολογική κατοικία αυτών και είδος φόρου

8. Ρήτρα αντικατάχρησης με σκοπό την αποφυγή καταστρατήγησης των διατάξεων

9. Ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 8 της Οδηγίας 90/434/ ΕΟΚ που προβλέπει την φορολογική μεταχείριση της προκύπτουσας υπεραξίας από την μεταβίβαση τίτλων στο πλαίσιο της ανταλλαγής μετοχών (αποφάσεις ΔΕΕ στις υποθέσεις C-662/18 - C-672/18 και C-327/16 - C-421/16)

α. Απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις C-662/18 και C-672/18

β. Απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις C-327/16 και C-421/16

Άρθρο 54. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

1. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις μεταξύ κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων, εφόσον πλη­ρού­νται οι όροι των επόμενων θεμάτων

2. Έννοια της συγχώνευσης (τύποι συγχώνευσης)

α. Συγχώνευση με απορρόφηση

β. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας

3. Έννοια της διάσπασης (τύποι διάσπασης)

α. Ολική διάσπαση σε νέες ή υφιστάμενες εταιρίες

β. Μερική διάσπαση

γ. Έννοια του κλάδου δραστηριότητας

δ. Απόσχιση κλάδου

4. Διάσπαση με καταβολή χρηματικού ποσού στους εταίρους της εισφέρουσας εται­ρίας

5. Οι εταιρίες να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και/ή άλλου κράτους της ΕΕ

6. Τύποι των εταιριών, φορολογική κατοικία αυτών και είδος φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκεινται

7. Ανάλογη εφαρμογή για δύο ή περισσότερες εταιρίες

8. Απαλλαγή της εταιρίας από το φόρο της προκύπτουσας υπεραξίας

9. Διενέργεια αποσβέσεων της εισφέρουσας από τη λήπτρια εταιρία

10. Μεταφορά αποθεματικών και προβλέψεων της εισφέρουσας προς τη λήπτρια εταιρία

11. Μεταφορά ζημιών της εισφέρουσας προς τη λήπτρια

12. Απαλλαγή από το φόρο της υπεραξίας στην περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής της λήπτριας στο κεφάλαιο της εισφέρουσας

13. Προϋποθέσεις κατά τη μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ώστε να ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 54

14. Εφαρμογή του άρθρου 54 όταν η εισφέρουσα, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, μεταβιβάζει τη μόνιμη εγκατάστασή της σε άλλο κράτος μέλος και η λήπτρια είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ

15. Ο εταίρος ή μέτοχος της εισφέρουσας απαλλάσσεται από το φόρο υπεραξίας, με εξαίρεση το φόρο για το καταβαλλόμενο τυχόν χρηματικό ποσό

16. Μη απόδοση μεγαλύτερης φορολογητέας αξίας στους τίτλους από τον εταίρο ή μέτοχο της εισφέρουσας

17. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 54: ο μέτοχος ή εταίρος που ανταλλάσσει τίτλους να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας

17α. Ρήτρα αποφυγής καταχρήσεων

18. Γενικές παρατηρήσεις στο άρθρο 54 ΚΦΕ

α. Με τις διατάξεις του άρθρου 54 στην ουσία αναστέλλεται η φορολόγηση της υπεραξίας και φορολογείται όταν αυτή πραγματοποιείται

β. Υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας και στις περιπτώσεις διε­νέργειας πράξεων αναδιάρθρωσης μεταξύ εταιριών του ίδιου κράτους μέλους κατά τη νομολογία του ΔΕΕ

19. Σχέση των νέων διατάξεων του ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχημα­τι­σμούς με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 4)

20. Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας κατά την συγχώνευση με απορρόφηση σύμ­φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 (ΣτΕ 1146/2020, όμοια και ΣτΕ 1147/ 2020)

21. Νομολογιακές θέσεις του ΔΕΕ (περιλήψεις των αποφάσεων)

α. Υπόθεση C-14/16. Euro Park Service

β. Υπόθεση C-123/11. A Oy

γ. Υπόθεση C-603/10. Pelati d.o.o

δ. Υπόθεση C-126/10. Foggia – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA

Άρθρο 55. Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE

1. Σχετικά νομοθετήματα ενωσιακού δικαίου

2. Μεταφορά καταστατικής έδρας SE ή SCE από Ελλάδα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

3. Αναβολή φορολόγησης των προσαρτώμενων υπεραξιών στην Ελλάδα

4. Φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων, προβλέψεων ή αποθεματικών και μετα­φορά της ζημίας από τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

5. Υποχρέωση δημοσίευσης ατελώς των πράξεων μετασχηματισμού (άρθρα 52, 53, 54 και 55 ΚΦΕ) στο ΓΕΜΗ

Άρθρο 56. Μη εφαρμογή ευεργετημάτων

1. Γενική παρατήρηση

2. Άρση των πλεονεκτημάτων σε περίπτωση διαπιστώσεως φοροδιαφυγής ή φορο­απο­φυγής

α. Κατά τις διατάξεις της οδηγίας 2009/133/ΕΚ (90/434/ΕΟΚ)

β. Κατά τις διατάξεις του ΚΦΕ

3. Τεκμήριο φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής η διενέργεια πράξεων για οικονομικά μη θεμιτούς λόγους

4. Αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2578/1998

5. Ο γενικός αντικαταχρηστικός κανόνας (“General Anti-Abuse Rule” ή “GAAR”)

α. Έννοια του γενικού αντικαταχρηστικού κανόνα

β. Οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής μεταξύ της γενικής ρήτρας GAAR και των ειδικών ρητρών περί αποφυγής

γ. Ο γενικός αντικαταχρηστικός κανόνας του άρθρου 38 ΚΦΔ

Άρθρο 57. Εκκαθάριση

1. Προϊόν εκκαθάρισης αποτελεί το κέρδος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας

2. Εκκαθάριση (ΠΟΛ 1059/2015)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής

1. Φορολογικός συντελεστής στα εισοδήματα νομικών προσώπων και νομικών οντο­τήτων

α. Νομικό καθεστώς που ίσχυσε για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους

β. Νομικό καθεστώς που ισχύει για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής

2. Φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων

3. Φορολογικός συντελεστής στα εισοδήματα των αγροτικών συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών

4. Εισοδήματα υποκείμενα σε παρακράτηση φόρου (μερίσματα, τόκοι κτλ.) προστί­θενται στα φορολογητέα εισοδήματα πριν την αφαίρεση του φόρου ο οποίος εκπίπτει

5. Μείωση φορολογικού συντελεστή κατά 40% για τα εισοδήματα από επιχειρημα­τική δραστηριότητα σε νησιά μέχρι 3100 κατοίκων

6. Αφορολόγητα τα κέρδη των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τη διάθεση ηλεκτρι­κής ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 10 kw)

7. Παρατήρηση (Στα εισοδήματα των νομικών προσώπων εφαρμόζεται το σύστημα του ενιαίου φόρου)

7α. Φορολογικό έτος που δεν ταυτίζεται με το ημερολογιακό.

8. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Εφαρμογή του συστήματος του ενιαίου φόρου με κοινό συντελεστή 26%

β. Τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος των αλλοδαπών προσωπικών εταιριών (άρθρο 109 Ν. 2238/1994)

γ. Συμπληρωματικός φόρος 3% στα ακαθάριστα έσοδα από ακίνητα

δ. Έκπτωση του παρακρατηθέντος φόρου στα εισοδήματα από κινητές αξίες και υπεραξίες.

ε. Παρακράτηση φόρου κατά την μετατροπή ΑΕ σε προσωπική εταιρία

στ. Παρακράτηση φόρου κατά τη μετατροπή ΕΠΕ σε προσωπική εταιρία

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59. Φορολόγηση στην πηγή

1. Υπόχρεοι παρακράτησης φόρου σύμφωνα με το σύστημα της φορολόγησης στην πηγή

2. Η ευθύνη προσώπων που καταβάλλουν μισθούς για παρακράτηση φόρου

3. Εισόδημα απαλλασσόμενο από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση

Άρθρο 60. Φορολογικός συντελεστής

1. Υπολογισμός της παρακράτησης φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους

2. Παροχές σε είδος

3. Παρακράτηση φόρου στους μισθούς των πληρωμάτων του εμπορικού ναυτικού

3α. Παρακράτηση φόρου στους μισθούς των κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχα­νικών αεροσκαφών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση την Ελλάδα καθώς και των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφύγων

4. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υ.Ο. να καθορίσει με απόφασή του τα θέματα σχετικά με την παρακράτηση

5. Παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 20% για αναδρομικά μισθών και συντάξεων και μη τακτικές αποδοχές

6. Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% στα ημερομίσθια των απασχολούμενων για διάρκεια μικρότερη του έτους καθώς και στους ξεναγούς

7. Παρακράτηση φόρου έναντι της εισφοράς αλληλεγγύης

8. Προθεσμία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου από μισθούς και συντάξεις

9. Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου το Άγιο Όρος και οι μονές αυτού

10. Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20 % στα αναδρομικά μισθωτών και συντα­ξιούχων

11. Εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά των άρθρων 1-15 του Ν. 4575/2018

12. Εξομοίωση των αμοιβών των προπονητών με εκείνες των αθλητών και των εκπαι­δευτών διαιτητών

α. Αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 4 παρ. 2 Ν. 4714/2020

β. ΕΓΚ ΑΑΔΕ Ε.2/2169/2020

13. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Υπολογισμός παρακρατούμενου φόρου από μισθωτές υπηρεσίες

β. Καταβολή μισθού ελεύθερου φόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε παρακράτηση

1. Υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου

2. Υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου για τους τόκους των εταιρικών ομολόγων εισηγ­μέ­νων εντός ΕΕ

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 57)

β. Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από κινητές αξίες

αα. Μερίσματα

ββ. Τόκοι

γ. Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρο 55)

δ. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (άρθρο 58)

ε. Παρακράτηση φόρου σε ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον εκμισθωτή λόγω αναγκαστικής έξωσης (Γνμδ ΝΣΚ 386/2007)

Άρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

1. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου

2. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι αμοιβές από υπηρεσίες που λαμβάνουν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

3. Γίνεται παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για υπηρεσίες διοίκησης παρεχόμενες από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μη φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

4. Καταβολή του φόρου υπεραξίας στον συμβολαιογράφο

5. Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου κατά την απόκτηση αμοιβών για δικαιώματα (royalties) από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας ή με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

Άρθρο 63. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

1. Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοι­νού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλο­νται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών

2. Απαλλαγές από παρακράτηση φόρου σε ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές μερι­σμάτων

3. Προϋποθέσεις για τη μη παρακράτηση φόρου στις πληρωμές από μερίσματα.

Α. Το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή (καταβάλλων το μέρισμα)

α. περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει

β. είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος και

γ. υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς

Β. Το νομικό πρόσωπο που εισπράττει το μέρισμα

α. Να κατέχει τουλάχιστον το 10% στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου της θυγατρικής

β. Το ποσοστό συμμετοχής να διακρατείται για τουλάχιστο 24 μήνες

γ. Θέσεις της νομολογίας του ΔΕΕ όσον αφορά την έναρξη του χρόνου παραχώρησης του πλεονεκτήματος της μη παρακράτησης του φόρου

δ. Να περιλαμβάνεται στους τύπους των εταιριών της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ

ε. Να είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους

στ. Να υπόκειται σε ένα από τους φόρους του παραρτήματος της οδηγίας 2011/96/ΕΕ

ζ. Να πρόκειται για συναλλαγές μεταξύ εταιριών με πραγματικό οικονομικό περιεχόμενο και να αποκλείεται κάθε πράξη με καταχρηστικό ή δόλιο χαρακτήρα (Νομολογία ΔΕΕ)

η. Διευκρινιστική νέα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου

θ. Απόφαση του ΔΕΕ κατά της Ελλάδας (υπόθεση C-294/99, Αθηναϊκή Ζυθο­ποιία)

4. Απαλλαγές από την παρακράτηση φόρου στις ενδοομιλικές πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων

5. Προϋποθέσεις για τη μη παρακράτηση φόρου στις πληρωμές από τόκους και δικαιώματα

6. Προσωρινή απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου με την καταβολή τραπεζικής εγγύησης.

7. Θέσεις της νομολογίας του ΔΕΕ επί της ερμηνείας των διατάξεων της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ όσον αφορά την μη παρακράτηση φόρου στους διανεμόμενους τό­κους και δικαιώματα (μη αναγνώριση της απαλλαγής επί καταχρηστικών πρα­κτικών)

β. Απόφαση στην υπόθεση C-116 & 117/16 - T & Y

8. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Σε σχέση με τα διανεμόμενα μερίσματα

β. Σε σχέση με τα διανεμόμενα δικαιώματα

Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

1. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

2. Συντελεστές παρακράτησης στις περιπτώσεις προμηθειών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες

3. Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δι­καιούχου μη κατοίκου Ελλάδας

4. Πίστωση φόρου όταν δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση

5. Απαλλαγή από την παρακράτηση για πιστωτικά ιδρύματα

6. Μέγιστος χρόνος απόδοσης παρακρατούμενου φόρου

7. Υπόχρεος καταβολής του φόρου υπεραξίας δεν είναι ο συμβολαιογράφος αλλά ο μεταβιβάζων την ακίνητη περιουσία

8. Απαλλαγή από την παρακράτηση των αλλοδαπών νομικών προσώπων, μη φορο­λογικών κατοίκων Ελλάδας, για τόκους από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου

9. Παρακράτηση φόρου σε περίπτωση που το ν.π. ή η νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά ή μετατρέπεται από κεφαλαιουχική σε προσωπική εταιρία

10. Αυτοτελής φορολόγηση αποθεματικών που σχηματίσθηκαν μέχρι 31.12.2013 κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση αυτών

11. Για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά δεν τηρούνται λογαριασμοί αφορολόγητων αποθεματικών

12. Ε 2012/2020 της ΑΑΔΕ, οδηγίες σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4646/2019

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνο­μιακό φορολογικό καθεστώς

1. ΥΑ 1246/2021

2. (ΥΑ A.1186 ΦΕΚ Β 3852 2021): Καθορισμός των κρατών με προνομιακό φορολο­γικό καθεστώς βάσει διατάξεων παρ. 6 και 7 ά. 65 ν. 4172/2013

3. Ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας, στην ελληνική φορολογική νομοθεσία

3α. Τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφο­ριών

3β. Συνέπειες των νέων ρυθμίσεων για τις ελληνικές φορολογικές αρχές

4. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορο­λογικό καθεστώς

α. Κράτη μη συνεργάσιμα

β. Μη περίληψη των κρατών μελών της ΕΕ στους Ενωσιακούς καταλόγους για τις μη συνεργάσιμες φορολογικές δικαιοδοσίες.

γ. Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

δ. Προσαρμογή της διάταξης του άρθρου 65 παρ. 5 με τις διατάξεις του άρθρου 58 ΚΦΕ για την μείωση του φορολογικού συντελεστή νομικών προσώπων

5. Σύμβαση διοικητικής συνδρομής.

6. Κράτη μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα

7. Τροποποίηση του άρθρου 29 του ΚΦΔ (Ν. 174/2013) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2016/2258/ΕΕ, τροποποιητική της οδηγίας 2011/16/ΕΕ (Πρόσβαση των φο­ρο­λο­γικών αρχών σε πληροφορίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)

8. Απόφαση ΔΕΕ C-682/2015, Εφαρμογή Οδηγίας ΕΕ 2011/16, σχετικά με τη διοικη­τική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

Άρθρο 66. Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες

1. Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες (ΕΑΕ) – Έννοια και σκοπός ίδρυσής τους

2. Πράξεις φοροαποφυγής μέσω σύστασης Ε.Α.Ε

3. Το μη διανεμηθέν εισόδημα των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιριών φορολογείται (παρ. 1)

4. Προϋποθέσεις φορολόγησης του εισοδήματος των ΕΑΕ

5. Περιπτώσεις μη φορολόγησης του μη διανεμηθέντος εισοδήματος

6. Υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος από τα μη διανεμόμενα κέρδη

7. Κατηγορίες εισοδήματος που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φο­ρο­λογητέου εισοδήματος

8. Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες και ενωσιακό δίκαιο (έννοια της επίπλαστης κατάστασης ως λόγος εφαρμογής των διατάξεων περί ΕΑΕ)

9. Επέκταση των κανόνων για τις ΕΑΕ και στα κέρδη των μονίμων εγκαταστάσεων των εταιριών σε άλλα κράτη με την Οδηγία 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου, της 12 Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

10. Τροποποίηση του άρθρου 66 ΚΦΕ με σκοπό την εναρμόνισή του προς τις δια­τάξεις των άρθρων 7 και 8 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ

Άρθρο 66Α. Φορολόγηση κατά την έξοδο

1. Άρθρο 5 της οδηγίας 2016/1164, της 12 Ιουλίου 2016, για την φορολόγηση κατά την έξοδο

2. Αιτιολογική έκθεση

α. Γενικά

β. Ειδικότερα επί του άρθρου 66Α

3. Απόφαση ΑΑΔΕ/Α.1231 (ΦΕΚ 4735/Β΄, 26.10.2020)

4. Σχετικές αποφάσεις του ΔΕΕ

Άρθρο 66Β. Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων

1. Άρθρο 9 της οδηγίας 2016/1164/ΕΕ, Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων όπως έχει μετά την τροποποίησή τους από την οδηγία 2017/ 952/ΕΕ

2. Αιτιολογική έκθεση

α. Γενικά

β. Ειδικότερα επί του άρθρου 66 Β

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

1. Σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013)

2. Έννοια και νομική φύση της φορολογικής δήλωσης

3. Υπόχρεοι σε δήλωση (γενικές περιπτώσεις)

4. Δήλωση των παρακρατούμενων φόρων για τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς.

5. Προθεσμία υποβολής της δήλωση

6. Υπόχρεοι σε δήλωση σε περίπτωση θανάτου ή μεταφοράς της φορολογικής κατοι­κίας στην αλλοδαπή

7. Τρόποι υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος από τους συζύγους και από τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

α. Περίοδος μέχρι και το φορολογικό έτος

β. Περίοδος από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα

8. Περιπτώσεις υποβολής υποχρεωτικής χωριστής δήλωσης από τους συζύγους καθώς και από τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης

α. Στην περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης

β. Ο ένας από τους συζύγους ή ένα από τα δύο μέλη του συμφώνου συμβίωσης έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαρά­σταση

γ. Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού

9. Αρμόδιος υποβολής δήλωσης για τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων ή αυτών που έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση

10. Υπόχρεοι για την υποβολή φορολογικής δήλωσης στις λοιπές περιπτώσεις (άρθρο 67 παρ. 5)

α. Στις περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κληρονομίας ή επιδικίας ή μεσεγ­γύησης (περ. α΄)

β. Για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (περ. β΄)

γ. Σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου (περ. γ΄)

δ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης μόνο για τα εισοδήματα ημεδαπής των υπα­γόμενων στο καθεστώς της εναλλακτικής φορολόγησης του άρθρου 5Α ΚΦΕ

ε. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 5Β ΚΦΕ υποχρεούνται να δηλώνουν τα εισοδήματα τόσο ημεδαπής όσο και αλλοδαπής.

11. Υπολογισμός του ποσού της φορολογικής οφειλής φυσικών προσώπων με βάση τη δήλωση (παρ. 6)

α. Διοικητικός προσδιορισμός του φόρου

β. Εκπτώσεις φόρου

γ. Επιστροφή του επί πλέον προκαταβληθέντος ή παρακρατηθέντος φόρου

δ. Ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις

ε. Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του φο­ρολογικού έτους

στ. Καταβολή του φόρου από συμμετέχοντες σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντό­τητες με απλογραφικά βιβλία

12. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο, τη διαδικασία, το περιεχόμενο και τα δικαιολο­γητικά της δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

13. Δήλωση εισοδήματος Μερών Συμφώνου Συμβίωσης

14. ΠΟΛ 1067/2015, Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προ­σώ­πων και καταβολή του φόρου (υπόχρεοι, τρόπος υποβολής, δηλούμενα εισο­δήματα)

15. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης (γενικά)

β. Υπόχρεοι για υποβολή φορολογικής δήλωσης σε ειδικές περιπτώσεις

γ. Ανάκληση της υποβληθείσας δήλωσης (νομολογία)

δ. Δήλωση με επιφύλαξη (άρθρο 61 παρ. 5)

ε. Δικαιολογητικά για τους κατοίκους εξωτερικού (άρθρο 61 παρ. 7)

στ. Δυνατότητα ανάκλησης της δήλωσης για λόγους συγγνωστής πλάνης

Άρθρο 67Α. Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μετα­βίβαση ακίνητης περιουσίας

1. ΠΟΛ. 1121/2014 Τρόπος υποβολής, τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του φό­ρου υπεραξίας

2. Απόφαση 134/2014 του ΣτΕ επί του αιτήματος των συμβολαιογράφων για την ανα­στολή εκτέλεσης της ΠΟΛ. 1121/2014

3. Απόφαση 1261/2015 του ΣτΕ σχετικά με την επαγγελματική ελευθερία και τις υπο­χρεώσεις των συμβολαιογράφων στο πλαίσιο της επιβολής και είσπραξης του φόρου υπεραξίας ακινήτων

Άρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

1. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα νομικά πρόσω­πα και τις νομικές οντότητες

2. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν έχουν την φορολογική κατοικίας τους στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από ακίνητη περιουσία στην ημεδαπή

3. Χρόνος υποβολής της δήλωσης

α. Για την ετήσια τακτική δήλωση

β. Για τα νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση

γ. Για τα διαλυόμενα και μη υποβαλλόμενα σε εκκαθάριση νομικά πρόσωπα

δ. Σε περίπτωση μετασχηματισμών πιστωτικών ιδρυμάτων

4. Υπολογισμός του φόρου με βάση τη δήλωση

4α. Έκπτωση του φόρου αλλοδαπής σε περίπτωση ΣΑΔΦ

5. Φορολόγηση των μερισμάτων που λαμβάνει η μητρική ημεδαπή εταιρία από «μη συνδεδεμένη», κατά την οδηγία 2011/96/ΕΕ, θυγατρική ημεδαπή ή αλλοδαπή με έδρα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

6. Καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε 8 δόσεις.

7. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Υπόχρεοι σε δήλωση

β. Τρόπος και προθεσμία υποβολής δήλωσης

γ. Ημεδαπά νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση

δ. Από τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα

ε. Τροποποιητική δήλωση ημεδαπών ΑΕ για κέρδη αφορολόγητα και φορολογη­θέντα με ειδικό τρόπο

στ. Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (άρθρο 109)

ζ. Φορολόγηση του εισοδήματος των υποκαταστημάτων αλλοδαπών προσωπι­κών εταιριών [Απόφαση του ΔΕΕ της 23ης Απριλίου 2009 (υπόθ. C-406/07)]

η. Καταβολή του φόρου (άρθρο 110)

Άρθρο 69. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριό­τητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

1. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φυ­σι­κά πρόσωπα

2. Έκπτωση του παρακρατηθέντος φόρου χωρίς εξάντληση της φορολογικής υπο­χρέωσης

3. Λήψη υπόψη του τεκμαρτού εισοδήματος κατά τον υπολογισμό του προκα­ταβλητέου φόρου

4. Μείωση προκαταβολής φόρου κατά 50% σε περίπτωση αρχικής υποβολής δήλω­σης

5. Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης

6. Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών

α. Υπολογισμός του προκαταβλητέου φόρου

β. Ειδικά στις αμοιβές για επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων ο φόρος επιβάλλε­ται πριν από τη θεώρηση των σχετικών εργασιών από την αρμόδια αρχή

γ. Προκειμένου για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων του δημόσιου τομέα καθώς και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος υπο­λογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής

7. Προκαταβλητέος φόρος στις αμοιβές των δικηγόρων

8. ΠΟΛ 1067/2015, Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

9. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Προκαταβολή φόρου με συντελεστή 55% στα εισοδήματα με εξαίρεση από μισθωτές υπηρεσίες

β. Προκαταβολή φόρου στις δικηγορικές αμοιβές

γ. Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές των αρχιτεκτόνων και μηχανικών

δ. Νομολογία ΣτΕ

ε. Γενική παρατήρηση

Άρθρο 70. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

1. Προϋποθέσεις μείωσης προκαταβλητέου φόρου

2. Ανακοίνωση της απόφασης της Φορολογικής Διοίκησης στον φορολογούμενο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης (παρ. 2)

3. Δικαίωμα του φορολογουμένου για μειωμένη προκαταβολή σε περίπτωση άπρα­κτης παρόδου της προθεσμίας (παρ. 3)

4. Μείωση προκαταβολής λόγω νέας εκκαθάρισης μετά από τροποποιητική δήλωση (παρ. 4)

4α. ΠΟΛ 1067/2015, Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριό­τητα

5. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

Άρθρο 70Α. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων

1. Υπουργική απόφαση Αριθμ. 39937(ΦΕΚ Β΄ 1415/9.4.2021)

2. Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομι­κών οντοτήτων

1. Προκαταβολή φόρου στα εισοδήματα του διανυόμενου φορολογικού έτους των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων

α. Πριν την ισχύ του Ν. 4646/2019, μέχρι και το φορολογικό έτος 2017, ποσοστό 100%

β. Μετά την ισχύ του Ν. 4646/2019, μόνο για το φορολογικό έτος 2018, ποσοστό 95%

γ. Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου

2. Το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής φόρου ειδικά για τις τράπεζες είναι 100% (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 19.8.2015)

3. Για νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ (προσωπικές εταιρίες που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, κοινωνίες αστικού δικαίου κτλ.) μόνο για κοινοπραξίες προσωπικών εταιριών, του άρθρου 45 ΚΦΕ, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου είναι 100% (παρ. 2)

4. Μείωση προκαταβολής φόρου για νέα νομικά πρόσωπα στο 50%, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από τη μετατροπή ή συγχώνευση

5. Η βεβαίωση προκαταβολής του φόρου γίνεται έναντι του αναλογούντος φόρου στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή μη ύπαρξη οριστικού τίτλου, η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία του εγγύτερου φορολογικού έτους (παρ. 4)

6. Η παρακράτηση ενεργείται και στις προσωρινές φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν όταν έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση (παρ. 5)

7. Από το ποσό του φόρου που βεβαιώνεται εκπίπτει ο φόρος που έχει παρακρα­τηθεί από πηγή Ελλάδας (παρ. 6)

8. Αν μειωθεί το εισόδημα, το ποσό της προκαταβολής φόρων των νομικών προ­σώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 ΚΦΕ μπορεί να μειωθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70 (παρ. 7)

9. Ανάλογη εφαρμογή της παρακράτησης φόρου και στα νομικά πρόσωπα μηχα­νικών και δικηγορικών εταιριών (παρ. 8)

10. Περιπτώσεις μη βεβαίωσης προκαταβολής φόρου εισοδήματος (παρ. 9)

11. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994 (άρθρο 111)

α. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων σε ποσοστό 80%

β. Αυξήσεις και μειώσεις του προκαταβλητέου φόρου

γ. Η προκαταβολή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που τα νομικά πρόσωπα έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση και υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις (παρ. 2)

δ. Από το ποσό του προκαταβλητέου φόρου εκπίπτει ο φόρος που έχει παρα­κρατηθεί από πηγή Ελλάδας καθώς και ο φόρος που παρακρατείται για τα εισοδήματα από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα των περιπτώσεων του άρθρου 13 παρ. 1 και 2

ε. Σε περίπτωση μείωσης του εισοδήματος εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν για τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, δηλαδή του άρθρου

στ. Περιπτώσεις μη προκαταβολής φόρου

ζ. Γενική παρατήρηση

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Άρθρο 71Α. Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας

1. Κίνητρα ευρεσιτεχνίας

2. ΥΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 52738/ΔΕΚΝΤ55 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδι­κασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσι­τεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 353 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)

3. Θέματα του άρθρου 71Α με βάση την ΠΟΛ 1145/2018, Διευκρινίσεις σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα επενδύσεων

4. Απόφαση ΑΑΔΕ 39937 (ΦΕΚ 1415 Β΄) 9.4.2021, με θέμα: Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φυσικού προσώπου ως «επενδυτικού αγγέλου» σε νεοφυή επι­χείρηση ή νεοφυείς επιχειρήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 70Α του Ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4172/2020

Άρθρο 71Β. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών

1. Γενική ρύθμιση του άρθρου 72 παρ.

2. Φορολογική μεταχείριση των αφορολόγητων αποθεματικών ανωνύμων εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο κατά την κεφαλαιοποίηση αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 Β ΚΦΕ

α. Πριν την ισχύ του Νόμου 4646/2019

β. Από 1.1.2020, μετά την ισχύ του Ν. 4646/2019

3. Θέματα από την ΠΟΛ 1145/2018

Άρθρο 71Γ. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εται­ρειών και Ε.Π.Ε.

1. Φορολογική μεταχείριση των αφορολόγητων αποθεματικών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο καθώς και των ΕΠΕ κατά την κεφαλαιοποίηση αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 Γ ΚΦΕ

α. Πριν την ισχύ του Ν. 4646/2019

β. Μετά την ισχύ του Ν. 4646/2019

2. Θέματα από ΠΟΛ 1145/2018

3. ΠΟΛ 1168 (ΦΕΚ Β΄ 3717/30.08.2018)

Άρθρο 71Δ. Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης

1. ΥΑ ΠΟΛ/1244 (ΦΕΚ Β΄ 6044/2018) - Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία, τρόπος υπο­λογισμού του Μ.Ο. απασχόλησης

Άρθρο 71Ε. Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

1. Υ.Α. Αριθμ. 1007 (ΦΕΚ Β΄/17.01.2019) Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγ­χου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού

2. Υ.Α. Αριθμ. Α.1220 (ΦΕΚ B΄ 2383/19.06.2019) Τροποποίηση της Α. 1007/9-1-2019 (Β΄ 38) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω­νιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανε­ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού

Άρθρο 71ΣΤ. Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Άρθρο 71Ζ. Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγα­θών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακε­δονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοπον­νήσου

1. Αιτιολογική έκθεση

2. ΕΓΚ ΑΑΔΕ Ε.2051/2001, Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ζ

Άρθρο 71Η. Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

ΕΓΚ Ε.2092/2021, ΑΑΔΕ

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

1. Γενικές παρατηρήσεις στις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 ΚΦΕ (φο­ρο­λογική μεταχείριση αφορολόγητων αποθεματικών)

2. ΠΟΛ 1264/2014, Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013

3. ΠΟΛ 1261/2014, Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 [μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 και 4 ΚΦΕ (προϋποθέσεις απόκτησης φορολογικής κατοικίας από νομικά πρόσωπα) στις εταιρίες που λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 27/1975 και ν.δ. 2687/1953]

4. Διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα παρ. 35 του άρθρου 72 του ΚΦΕ

5. Αναστολή της διάταξης του άρθρου 72 παρ. 33, περ. α

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Μ. Στυλιανίδου, Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 2023
Μια πλήρης παρουσίαση της συμβολής του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού
Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του θεσμού της φορολογικής ενημερότητας