Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων/Περιφέρεια Αττικής/Ε. Τρουλινός..., Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και του νέου δημόσιου μανατζμεντ στις περιφέρειες, 2023


Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων/Περιφέρεια Αττικής/Ε. Τρουλινός..., Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και του νέου δημόσιου μανατζμεντ στις περιφέρειες, 2023

Ο παρών Τόμος έχει ως στόχο την εμπέδωση από τους υπαλλήλους της ενεργού Διοικήσεως των κανόνων που διέπουν τη δράση της, με σκοπό την ορθότερη εφαρμογή τους. Περιλαμβάνει το σύνολο των εισηγήσεων, καθώς, επίσης, τα συμπεράσματα του Σεμιναρίου που διοργανώθηκε από τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και της Περιφέρειας Αττικής και διεξήχθη διαδικτυακά τον Μάιο του 2022.

Στον τόμο αυτόν γίνεται μια συστηματική προσπάθεια εξειδίκευσης και κατανόησης των διαφόρων νομικών εννοιών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως διοικητική πράξη, πρόσβαση στα έγγραφα, προηγούμενη ακρόαση, αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή, αναφορά στην Αρχή, συγκρότηση και νόμιμη σύνθεση συλλογικού διοικητικού οργάνου, με τη βοήθεια απλών πρακτικών παραδειγμάτων από τη νομολογία. Περαιτέρω, μελετώνται πρακτικά παραδείγματα από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία επί ζητημάτων δεοντολογίας, ενόψει και των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων και της εισαγωγής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινή ζωή, όπως, επίσης, επί ζητημάτων πειθαρχικού δικαίου, καθώς είναι χρήσιμο να γίνεται αντιληπτό από κάθε δημόσιο υπάλληλο πότε μια συμπεριφορά, η οποία κινείται στα όρια, παραβιάζει ή δεν παραβιάζει τους κανόνες της δεοντολογίας ή εκείνους του πειθαρχικού δικαίου.

Edition info

Title
Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και του νέου δημόσιου μανατζμεντ στις περιφέρειες
Ζητήματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,της υπαλληλικής δεοντολογίας και του Πειθαρχικού Δικαίου, που αναφύονται κατά τη λειτουργία των Περιφερειών
Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο 3-5 Μαΐου 2022
© 2023
Editor
Foreword
Authors
ISBN
978-960-648-761-3
Pages
XII + 244
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Δημητρίου Κωστάκη

Πρόλογος Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεωργίου Πατούλη

Η Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και των αρχών

του νέου δημόσιου μάνατζμεντ στις Περιφέρειες

Συντονιστής: Ιωάννης Συμεωνίδης,

Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία της Περιφέρειας

Επαμεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Νέο δημόσιο μάνατζμεντ στις Περιφέρειες

Ευγενία Παπαδοπούλου, Εφέτης Δ.Δ.

Άρθρα 5 και 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας:

Σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις

Συντονιστής: Ιωάννης Συμεωνίδης,

Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Εισαγωγή στην έννοια της διοικητικής πράξης

Χριστούλα Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Εισαγωγή στο κατ’ άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν.

Η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα στο πλαίσιο του GDPR

Κωνσταντίνος Ζουρνατζής, Εφέτης ΔΔ

Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης ενώπιον της Διοίκησης

Τριαντάφυλλος Ζολώτας, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Dr. iur.

Διοικητικές προσφυγές

κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Συντονιστής: Παναγιώτα Τσατσάνη,

Αντεπίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Η αίτηση θεραπείας και η ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999)

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ., LL.Μ., Δ.Ν. (Πανεπιστημίου Αμβούργου)

Η ειδική διοικητική προσφυγή (προσφυγή νομιμότητας) και η αναφορά στις αρχές (Άρθρα 25 και 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)

Χαρούλα Πόνη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης και ιδίως των Ο.Τ.Α.

Συντονιστής: Παναγιώτα Τσατσάνη,

Αντεπίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Η συγκρότηση των συλλογικών διοικητικών οργάνων – Έννοια και πρακτικές εφαρμογές

Στέλλα Πάντζαλη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Κανόνες νόμιμης σύνθεσης των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης – Ιδιαίτερα των οργάνων των Ο.Τ.Α.

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης Δ.Δ.

Κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας

Νικόλαος Πενίδης, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν.

Υπάλληλοι / Πειθαρχικό Δίκαιο και κανόνες Δεοντολογίας

στους υπαλλήλους των ΟΤΑ

Συντονιστής: Παρασκευή Καρκαντζού,

Αντεπίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση των καθηκόντων τους

Ευαγγελία Ζωγραφάκη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Η πειθαρχική ευθύνη των αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Παναγιώτης Τσόγκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Πειθαρχικό δίκαιο υπαλλήλων ΟΤΑ Β΄ βαθμού

Νικόλαος Ζιώμας, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Ζητήματα από την εφαρμογή του Ν. 4057/2012

Νικόλαος Πανταζής, Εφέτης Δ.Δ.

Συμπεράσματα

Δήμητρα Γαλάνη, Αντεπίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης...
Μ. Στυλιανίδου/Χ. Κουκάκης, Προκαταρκτική Εξέταση - Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), 2021
Ένα απαραίτητο εργαλείο για όσους ασκούν σχετικά καθήκοντα με πλήθος εμπειρικών πρακτικών και σκοπό την ουσιαστική κατανόηση της διεξαγωγής της ΕΔΕ