Μ. Στυλιανίδου/Χ. Κουκάκης, Προκαταρκτική Εξέταση - Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), 2021


Μ. Στυλιανίδου/Χ. Κουκάκης, Προκαταρκτική Εξέταση - Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), 2021

Το εγχειρίδιο αυτό συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για ελεγκτές, πειθαρχικούς ανακριτές, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων σε δημόσιους φορείς αλλά και εν γένει σε όσους κληθούν να ασκήσουν σχετικά καθήκοντα. Στόχος του παρόντος είναι να καλύψει ένα μεγάλο κενό, καθώς η διεξαγωγή της ΕΔΕ αποτελεί στην πραγματικότητα ένα μάλλον άτυπο σύστημα, βασιζόμενο κυρίως σε καθημερινές, εμπειρικές πρακτικές. Ένα κενό που οφείλεται κυρίως στη λιτή διατύπωση των σχετικών με την διοικητική προδικασία διατάξεων στον Υπαλληλικό Κώδικα, καθώς και από το γεγονός ότι για την επίλυση διάφορων θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της, τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής διατάξεις της πειθαρχικής διαδικασίας, αλλά και του κοινού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου.

Το έργο, και με σκοπό την ουσιαστική και πρακτική διευκόλυνση των υπηρετούντων στη Δημόσια Διοίκηση, είναι διαρθρωμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι νομικοί κανόνες διενέργειας και οι βέλτιστες πρακτικές της Προκαταρκτικής Εξέτασης και της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με παράθεση και της κρίσιμης νομολογίας. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται, με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα, οι τεχνικές διεξαγωγής της ΕΔΕ. Προς το σκοπό της πρακτικής διευκόλυνσης, στα παραρτήματα του παρόντος εγχειριδίου περιλαμβάνονται πλήρη υποδείγματα των εγγράφων που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της ΕΔΕ.

Επομένως, το εγχειρίδιο συμβάλλει ουσιαστικά στην απόκτηση της τεχνικής της «ανάκρισης» και της γνώσης της επαγγελματικής διεξαγωγής της προδικασίας, ιδίως της ΕΔΕ. Η μελέτη χαρακτηρίζεται από την ευαισθησία, τη μεθοδικότητα και τις άκρως ενδιαφέρουσες επιστημονικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Edition info

Title
Προκαταρκτική Εξέταση - Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)
Κανόνες Διενέργειας - Τεχνικές Διεξαγωγής
© 2021
Foreword
Authors
ISBN
978-960-648-358-5
Pages
Χ + 184
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος Καθηγητή Α. Γέροντα

Πρόλογος συγγραφέων

Α’ ΜΕΡΟΣ

Κανόνες διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης

και ένορκης διοικητικής εξέτασης

1. Προκαταρκτική εξέταση

1.1. Ορισμός

1.2. Διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης

1.3. Εξέλιξη της προκαταρκτικής εξέτασης

1.4. Προστασία ανωνυμίας υπαλλήλων

2. Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)

2.1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις - Σκοπός

2.2. Ανάθεση διενέργειας ΕΔΕ

2.3. Χρόνος περάτωσης ΕΔΕ

2.4. Εξέταση υπαλλήλου - Εξέταση μαρτύρων

2.5. Ολοκλήρωση ΕΔΕ

2.6. Ενέργειες πειθαρχικώς προϊσταμένου μετά την περιέλευση της έκθεσης ΕΔΕ σε αυτόν

2.7. Διενέργεια ΕΔΕ από ειδικά όργανα

2.8. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την πειθαρχική ανάκριση

3. Εξέταση προσώπων

4. Εξέταση στο ακροατήριο ως μαρτύρων των υπαλλήλων που διενήργησαν ΕΔΕ επί της υπόθεσης

5. Αίτημα χορήγησης στοιχείων ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για τις ανάγκες ΕΔΕ

Β’ ΜΕΡΟΣ

Τεχνικές διενέργειας ΕΔΕ

Γενικά

1. Ανακριτική

2. Τεχνικές ανάκρισης - Στρατηγική της ανακριτικής διαδικασίας

2.1. Η Standard Interview Strategy (S.I.S.) ως ανακριτική τεχνική

3. Πρακτικές συμβουλές κατά τη διεξαγωγή της ΕΔΕ

Παραρτήματα

Παράρτημα

Παράρτημα

Παράρτημα

Παράρτημα

Παράρτημα

Βιβλιογραφία

Επιλεγμένη ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Επιλεγμένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης...
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 4η έκδ., 2020
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με τον Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αποτελείται...
Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης/Δήμος Θεσσαλονίκης/Ε. Πρεβεδούρου..., Πρακτικά ημερίδων για τα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 2020
Ο τόμος αυτός, αποτυπώνει με εμβληματικό τρόπο μία καινοτόμα δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης με στόχο την επιμόρφωση των...