Ι. Ζαχαράκη, Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024


Ι. Ζαχαράκη, Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024

Το παρόν έργο διερευνά και παρουσιάζει ένα εξαιρετικά επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα για τον φορολογικό έλεγχο που ασκεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε τραπεζικούς λογαριασμούς, κατόπιν συνεργασίας των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ με τα εθνικά και αλλοδαπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις φορολογικές αρχές κρατών για τον ορθό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

Ειδικότερα, ο φορολογικός αυτός έλεγχος ως έμμεσος τρόπος ανακάλυψης της απόκρυψης φορολογητέας ύλης, που έχει θεσπιστεί σχετικά πρόσφατα παρουσιάζει ευρύ πεδίο έρευνας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, το οποίο με συστηματικό και εξαντλητικό τρόπο έχει αναδειχθεί στην παρούσα μονογραφία. Η συστηματική παρουσίαση των ελέγχων αυτών ως μέρος του Φορολογικού και Τραπεζικού Δικαίου διαδραματίζει διπλό ρόλο· αφενός εξετάζει την καταπολέμηση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και αφετέρου διερευνά και γνωστοποιεί τις νομικές εγγυήσεις που παρέχονται στους φορολογούμενους και διασφαλίζουν δικαστική προστασία των δικαιωμάτων τους.

Το αντικείμενο είναι πολύπλοκο, σύνθετο και δύσκολο, ωστόσο όλες οι αναλύσεις είναι σαφείς και πλήρεις, εμπλουτισμένες με πλούσια νομολογία, καθιστώντας το παρόν έναν απαραίτητο ερμηνευτικό οδηγό για τον οικονομολόγο, τον ελεγκτή, τον νομικό, τον ερευνητή και τον εφαρμοστή του φορολογικού και του τραπεζικού δικαίου, αλλά κυρίως για κάθε φορολογούμενο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής
• Είδη Τραπεζικών Καταθέσεων • Απόρρητο Τραπεζικών Καταθέσεων • Μεθοδολογία ελέγχου Τραπεζικών Καταθέσεων • Ανταλλαγή πληροφοριών • Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγής • Διοικητική και Δικαστική προστασία • Κατασχέσεις Τραπεζικών Λογαριασμών
© 2024
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-841-2
Σελίδες
XVIII + 154
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Σημείωμα Συγγραφέα

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων

1. Η έννοια και τα είδη τραπεζικής καταθέσεως

2.Η συμβολή του διαμορφωθέντος δίχτυ ασφαλείας στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τράπεζας και καταθετών

3. Τραπεζικό Απόρρητο

3.1. Το γενικό τραπεζικό απόρρητο

3.2. Το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων

3.3.Εξαιρέσεις στο απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Φορολογικός έλεγχος

των τραπεζικών καταθέσεων

1. Έννοια και σκοπός του φορολογικού ελέγχου

2. Το Συνταγματικό έρεισμα των φορολογικών ελέγχων

3. Έλεγχοι Τραπεζικών Καταθέσεων

4. Θεσμικό πλαίσιο

5. Μεθοδολογία ελέγχου τραπεζικών λογαριασμών

5.1. Εισαγωγικές έννοιες

5.2. Στάδια ελέγχου

6.Άμυνα του ελεγχόμενου μετά τις οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων

6.1.Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)

6.2. Προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων

7. Περιπτωσιολογία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ανταλλαγή των πληροφοριών

1. Σκοπός εφαρμογής της ανταλλαγής πληροφοριών

1.1. Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή

1.2. Οι εξωχώριες εταιρείες (The offshore companies)

1.3. Οι φορολογικοί παράδεισοι

2.Η Ανταλλαγή Πληροφοριών και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τα δικαιώματα των φορολογουμένων

3. Το Νομικό Πλαίσιο της FATCA

4.Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο και η υπ’ αριθμ. 3/2021 Ειδική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

5.Η συμβολή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

για οφειλές προς το Δημόσιο

1.Η συνταγματικότητα των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο

2.Η διαδικασία επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές προς το Δημόσιο

2.1. Η κατάσχεση κινητών εις χείρας τρίτων

2.2. Η κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων

2.3.Ηλεκτρονική κατάσχεση εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων

3.Ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων για οφειλές στο Δημόσιο

3.1.Αιφνιδιασμός του οφειλέτη λόγω έλλειψης ειδοποίησης

3.2.Έλλειψη ενημέρωσης/ειδοποίησης και αιφνιδιασμός αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων / κληρονόμων

3.3. Κατασχέσεις σε κοινούς λογαριασμούς

Επίμετρο

Βιβλιογραφία

Νομολογία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Μ. Στυλιανίδου, Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 2023
Μια πλήρης παρουσίαση της συμβολής του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού
Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του θεσμού της φορολογικής ενημερότητας
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία, ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές έως και τον ν. 4916/2022