Αστικό Δίκαιο / Γενικές Αρχές


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 30 από 36
Δ. Κλαβανίδου, Έλλειψη πληρεξουσιότητας, 2η έκδ., 2007
Η εξάντληση της πρώτης έκδοσης, αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης της ύλης με βάση την πλέον πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία καθώς και υπό το πρίσμα επίκαιρων διεθνών...
Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 1, 2007
Σειρά: Juris Prudentia, #
Στον τόμο αυτό επιχειρείται η επεξεργασία του πρώτου, τρίτου και τέταρτου κεφαλαίου, καθώς και του ενάτου, δεκάτου και ενδεκάτου κεφαλαίου του πρώτου βιβλίου του Αστικού...
Γ. Κουτράκης, Δικανική εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου, τόμ. 1, 2006
Το έργο αποτελεί νομική συμπαράσταση προς τους υποψήφιους δικαστές, πολιτικής κατεύθυνσης, στα μαθήματα αστικού, εμπορικού και αστικού δικονομικού δικαίου, ενώ απευθύνεται...
Α. Γκατζηρούλης, Η συμμετοχή του ανηλίκου στις συναλλαγές και στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης, 2005
Για πρώτη φορά στην ελληνική νομική βιβλιογραφία παρουσιάζεται μελέτη, στην οποία περιγράφεται με τρόπο συστηματικό, εκτενή και λεπτομερειακό η συναλλακτική δραστηριότητα του...
Π. Αλικάκος, Η απόφαση στις ενώσεις προσώπων και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 2004
Oι ενώσεις προσώπων και τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου διαθέτουν ξεχωριστή βούληση, η οποία διαμορφώνεται με ιδιαίτερο τρόπο. Νομοτεχνικό εργαλείο της διαμόρφωσης...
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Η ακυρότητα λόγω εικονικότητας, 2η έκδ., 2004
Η β΄ έκδοση του παρόντος βιβλίου αφιερώνεται στην ερμηνεία των άρθρων 138 § 1 και 139 του Αστικού Κώδικα, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τη νεότερη βιβλιογραφία και την πλούσια σε...
Α. Κορνηλάκης, Η αποδυνάμωση δικαιώματος στο ιδιωτικό δίκαιο, 2004
Η αποδυνάμωση δικαιώματος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο ως προς τη δικαιοπολιτική της θεμελίωση όσο και ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση και ιστορική εξέλιξή της....
Θ. Παπαζήση, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 2η έκδ., 2004
Το βιβλίο Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Case Studies, δεν αποτελεί απλή ανατύπωση της δεύτερης έκδοσης, αλλά εκ βάθρων επεξεργασία των ζητημάτων που αφορούν στις γενικές...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα