Ν. Σιάμκουρης, Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος στην πράξη, 2009


Ν. Σιάμκουρης, Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος στην πράξη, 2009

Σκοπός του έργου είναι να παράσχει στον αναγνώστη μία σύντομη, αλλά, ταυτόχρονα, άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της ΑΚ 281, όπως αυτή αναδύεται σήμερα μέσα από τις σύγχρονες αντιλήψεις και τα πιο πρόσφατα πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας.

Με αφορμή τη μεγάλη σημασία που έχει, για τους νομικούς της πράξης, η δυνατότητα της προβολής των αναγκαίων κάθε φορά πραγματικών περιστατικών και η νομοτεχνική τους κατάστρωση ως ισχυρισμών που στηρίζονται στη διάταξη του 281 ΑΚ, τόσο για την άσκηση μίας αξίωσης όσο και για την απόκρουση μίας αντίθετης, προτεραιότητα έχει δοθεί στην πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ενώ η παράλληλη εξέταση των θεωρητικών ζητημάτων είναι λιτή και ευσύνοπτη.

Έχουν καταχωρισθεί οι σύγχρονες απόψεις της θεωρίας και της επιστήμης και, το κυριότερο, έχουν καταγραφεί συστηματικά (με ιεράρχηση, κατά δικαστηριακή βαθμίδα και έτος δημοσίευσης) οι πιο πρόσφατες νομολογιακές λύσεις όλων των δικαστηρίων της χώρας. Τέλος, προτείνεται ένας σημαντικός αριθμός πρακτικών βοηθημάτων και υποδειγμάτων, προσαρμοσμένων στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των σχετικών κάθε φορά αναγκών του ενδιαφερόμενου νομικού.

Έτσι, εξυπηρετείται η ανάγκη για απαντήσεις και, ακόμη περισσότερο, για λύσεις στα καθημερινά προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής της 281 ΑΚ και των συγγενών με αυτή διατάξεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος στην πράξη
Θεωρία - Περιπτωσιολογία - Υποδείγματα - Νομολογία
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-501-0
Σελίδες
XVII + 855
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Διάρθρωση και κατάταξη της ύλης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. Το δικαίωμα και η άσκησή του

ΙΙ. Τα νόμιμα όρια άσκησης του δικαιώματος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

I. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος γενικά

A. Η νομοθετική ρύθμιση

B. Διαχρονικό δίκαιο

Γ. Η έννοια και η φύση της 281 ΑΚ

Δ. Η συνταγματική διάσταση του θέματος

Ε. Η ερμηνεία της 281 ΑΚ

ΣΤ. Το πεδίο εφαρμογής της 281 ΑΚ

Ζ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 281 ΑΚ

Η. Οι συνέπειες της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος

ΙΙ. Η 281 ΑΚ στο διαδικαστικό πεδίο της δίκης

Α. Ως ένσταση

i. Προϋποθέσεις παραδεκτού

ii. Ως προς το νόμω βάσιμο

iii. Ως προς το ουσία βάσιμο

Β. Ως αγωγή

i. Προϋποθέσεις παραδεκτού

ii. Ως προς το νόμω βάσιμο

iii. Ως προς το ουσία βάσιμο

Γ. Αναιρετικός έλεγχος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ

(ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ)ΤΗΣ 281 ΑΚ

Ι. Γενικά

Α. Έννοια – φύση του άρθρου 281 ΑΚ

Β. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 281 ΑΚ

ΙΙ. Η δικονομική αντιμετώπιση της 281 ΑΚ

Α. Γενικά

Β. Στο διαδικαστικό πεδίο της δίκης

i. Γενικά

ii. Ως ένσταση

α) Ως προς το παραδεκτό της

β) Ως προς το νόμω βάσιμο του ισχυρισμού

γ) Ως προς το ουσία βάσιμο του ισχυρισμού

iii. Ως αγωγή

α) Ως προς το παραδεκτό της

β) Ως προς το νόμω βάσιμο της αγωγής

γ) Ως προς το ουσία βάσιμο της αγωγής

ΙΙΙ. Η περιπτωσιολογία κατά κλάδο Δικαίου

i. Στο πεδίο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης

ii. Στο πεδίο των Γενικών Αρχών του ΑΚ

iii. Στο πεδίο του Ενοχικού Δικαίου

iv. Στο πεδίο τoυ Εργατικού Δικαίου και της παροχής υπηρεσιών

v. Στο πεδίο του Εμπραγμάτου Δικαίου και της οριζόντιας ιδιοκτησίας

vi. Στο πεδίο του Οικογενειακού Δικαίου

vii. Στο πεδίο του Κληρονομικού Δικαίου

viii. Στο πεδίο του Εμπορικού Δικαίου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Ανακοπή τρίτου (άρθρ. 583 ΚΠολΔ)-(περί κήρυξης ακυρότητας διαδικαστικής πράξης)

1α. Προτάσεις ανακόπτοντος

1β. Προτάσεις καθ’ ου η ανακοπή

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΕφΑθ 2291/2004

ΙΙ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

2. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης Ι (άρθρ. 933 ΚΠολΔ)-(απόδοσης μισθίου)

2α. Προτάσεις ανακόπτοντος

2β. Προτάσεις καθ’ ου η ανακοπή

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΜΠρΘεσσ 7696/2008

3. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης ΙΙ (άρθρ. 933 ΚΠολΔ)-(ακύρωσης πλειστηριασμού)

3α. Προτάσεις ανακόπτοντος

3β. Προτάσεις καθ’ ου η ανακοπή

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΑΠ 2069/2007

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

4. Αγωγή προσβολής της προσωπικότητας Ι (άρσης της προσβολής και χρηματικής ικανοποίησης)

4α. Προτάσεις ενάγοντος

4β. Προτάσεις εναγομένου

4γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση

4δ. Εξώδικη απάντηση με πρόσκληση και δήλωση

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΑΠ 719/2007

5. Αγωγή προσβολής της προσωπικότητας ΙΙ (άρσης της προσβολής και χρηματικής ικανοποίησης)

5α. Προτάσεις ενάγοντος

5β. Προτάσεις εναγομένου

5γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση

5δ. Εξώδικη απάντηση με πρόσκληση και δήλωση

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΑΠ 407/2007

6. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας δικαιοπραξίας (λόγω κατάχρησης της πληρεξουσιότητας)

6α. Προτάσεις ενάγοντος

6β. Προτάσεις εναγομένου

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΑΠ 484/2007

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

7. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου (για κακή χρήση του μισθίου)

7α. Προτάσεις ενάγοντος

7β. Προτάσεις εναγομένου

7γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση

7δ. Εξώδικη απάντηση με πρόσκληση και δήλωση

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΕφΘεσσ 338/2007

8. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου (λόγω ακυρότητας της μίσθωσης)

8α. Προτάσεις ενάγοντος

8β. Προτάσεις εναγόμενου

8γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση

8δ. Εξώδικη απάντηση με πρόσκληση και δήλωση

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΑΠ 1312/2005

9. Αγωγή αποζημίωσης (για καταχρηστικές και ανήθικες ενέργειες και παραλείψεις)

9α. Προτάσεις ενάγοντος

9β. Προτάσεις εναγόμενου

9γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση

9δ. Εξώδικη απάντηση με πρόσκληση και δήλωση

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΑΠ 1727/2008

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

10. Αγωγή μισθωτού κατά εργοδότη (για καταχρηστική άρνηση αποδοχής της εργασίας του)

10α. Προτάσεις ενάγοντος

10β. Προτάσεις εναγομένου

10γ. Εξώδικη διαμαρτυρία μισθωτού (για άκυρη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του)

10δ. Εξώδικη απάντηση εργοδότη (επί εξώδικης διαμαρτυρίας εργαζομένων)

10ε. Εξώδικη διαμαρτυρία μισθωτού (για άρνηση του εργοδότη να αποδεχθεί την εργασία του)

10στ. Εξώδικη απάντηση εργοδότη (επί εξώδικης διαμαρτυρίας εργαζόμενου)

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΑΠ 125/2007

11. Αγωγή αναγνωριστική και καταψηφιστική μισθωτού (για καταχρηστική - βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας)

11α. Προτάσεις ενάγοντος

11β. Προτάσεις εναγομένου

11γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση μισθωτού

11δ. Εξώδικη απάντηση εργοδότη

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΜΠρΑθ 2200/2007

12. Αγωγή αναγνωριστική και καταψηφιστική υπαλλήλου (για καταχρηστική παράλειψη προαγωγής)

12α. Προτάσεις ενάγοντος

12β. Προτάσεις εναγομένου

12γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση υπαλλήλου

12δ. Εξώδικη απάντηση εργοδότη

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΑΠ 587/2007

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

13. Διεκδικητική αγωγή ακινήτου Ι

13α. Προτάσεις ενάγοντος

13β. Προτάσεις εναγομένου

13γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση

13δ. Εξώδικη απάντηση με πρόσκληση και δήλωση

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΕφΑθ 3223/2008

14. Διεκδικητική αγωγή ακινήτου ΙΙ

14α. Προτάσεις ενάγοντος

14β. Προτάσεις εναγομένου

14γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση

14δ. Εξώδικη απάντηση με πρόσκληση και δήλωση

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΑΠ 496/2007

15. Αγωγή δουλείας διόδου (αναγνωριστική και αρνητική)

15α. Προτάσεις ενάγοντος

15β. Προτάσεις εναγομένου

15γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση

15δ. Εξώδικη απάντηση με πρόσκληση και δήλωση

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΠΠρΑγρ 50/2009

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

16. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας γάμου Ι (λόγω συγγένειας εξ αίματος)

16α. Προτάσεις ενάγοντος

16β. Προτάσεις εναγομένου

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΟλΑΠ 1810/1986

17. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας γάμου ΙΙ (λόγω προϋπάρχοντος γάμου)

17α. Προτάσεις ενάγοντος

17β. Προτάσεις εναγομένου

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΕφΑθ 3446/2008

18. Αγωγή διατροφής (συζύγου σε διάσταση)

18α. Προτάσεις ενάγοντος

18β. Προτάσεις εναγομένου

18γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση

18δ. Εξώδικη απάντηση με πρόσκληση και δήλωση

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΑΠ 1206/2008

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

19. Αγωγή ακυρότητας διαθήκης (ιδιόγραφης διαθήκης)

19α. Προτάσεις ενάγοντος

19β. Προτάσεις εναγομένου

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΕφΠατρ 400/2006

20. Αγωγή περί κλήρου (κατ’ άρθρο 1871 ΑΚ)-(αναγνώρισης και απόδοσης κληρονομίας)

20α. Προτάσεις ενάγοντος

20β. Προτάσεις εναγομένου

20γ. Εξώδικη διαμαρτυρία με πρόσκληση και δήλωση

20δ. Εξώδικη απάντηση με πρόσκληση και δήλωση

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΕφΠατρ 41/2006

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

21. Αγωγή Αθέμιτου Ανταγωνισμού (κατάπτωσης ποινικής ρήτρας και αποζημίωσης)

21α. Προτάσεις ενάγοντος

21β. Προτάσεις εναγομένου

21γ. Εξώδικη καταγγελία με πρόσκληση και δήλωση

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΕφΠειρ 142/2008

22. Αγωγή προσβολής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (απαγόρευσης χρήσης του έργου και αποζημίωσης)

22α. Προτάσεις ενάγοντος

22β. Προτάσεις εναγομένου

Σκεπτικό σχετικής απόφασης ΑΠ 1009/2007

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Περιλήψεις-Σκεπτικά αποφάσεων όλων των δικαστηρίων των ετών 2009 –2004

ΕΤΟΣ

1. Αρείου Πάγου

2. Εφετείων

3. Πρωτοδικείων

4. Ειρηνοδικείων

ΕΤΟΣ

1. Αρείου Πάγου

2. Εφετείων

3. Πρωτοδικείων

4. Ειρηνοδικείων

ΕΤΟΣ

1. Αρείου Πάγου

2. Συμβουλίου της Επικρατείας

3. Εφετείων

4. Πρωτοδικείων

5. Ειρηνοδικείων

ΕΤΟΣ

1. Αρείου Πάγου

2. Εφετείων

3. Πρωτοδικείων

4. Ειρηνοδικείων

ΕΤΟΣ

1. Αρείου Πάγου

2. Εφετείων

3. Πρωτοδικείων

4. Ειρηνοδικείων

ΕΤΟΣ

1. Αρείου Πάγου

2. Εφετείων

3. Πρωτοδικείων

4. Ειρηνοδικείων

Β. Περιλήψεις-Σκεπτικά αποφάσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου των ετών 2009–1974

‘Ετος 2009

‘Ετος 2008

‘Ετος 2007

‘Ετος 2006

‘Ετος 2005

‘Ετος 2004

‘Ετος 2003

‘Ετος 2002

‘Ετος 2001

‘Ετος 2000

‘Ετος 1999

‘Ετος 1998

‘Ετος 1997

‘Ετος 1996

‘Ετος 1995

‘Ετος 1994

‘Ετος 1993

‘Ετος 1992

‘Ετος 1991

‘Ετος 1990

‘Ετος 1989

‘Ετος 1988

‘Ετος 1987

‘Ετος 1986

‘Ετος 1985

‘Ετος 1984

‘Ετος 1983

‘Ετος 1982

‘Ετος 1981

‘Ετος 1980

‘Ετος 1979

‘Ετος 1978

‘Ετος 1977

‘Ετος 1976

‘Ετος 1975

‘Ετος 1974

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύνταγμα

Αστικός Κώδικας

Εισαγωγικός Νόμος ΑΚ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Νόμος 2190/1920

Νόμος 2251/1994

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο Αποφάσεων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Οι Γενικές Αρχές είναι το πιο αφηρημένο, και γι’ αυτό το λόγο ίσως και το πιο δύσκολο τμήμα του Αστικού Δικαίου. Το παρόν έργο συνδυάζει την απλότητα με την πληρότητα, τη...
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται και αναλύεται το πάντοτε επίκαιρο πρόβλημα της πληρεξουσιότητας, η οποία κατ’ εξαίρεση δεν μπορεί να ανακληθεί από τον πληρεξουσιοδότη. Και σε...
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Όπως προκύπτει και από την επισκόπηση του Πρώτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, οι «Γενικές Αρχές» μπορεί να διακριθούν σε τρία τμήματα: Την «Εισαγωγή», που περιλαμβάνει...
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Η ολοένα αυξανόμενη άσκηση αγωγών αστικής ιατρικής ευθύνης στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, με αίτημα υπέρογκες αποζημιώσεις, καταδεικνύει τη μείζονα σημασία του...
Ε. Βόγκλης, Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP, 2021
Το παρόν έργο παρουσιάζει και μελετά την πρόσφατη απόφαση της 5ης Μαΐου 2020 του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΒVerfG) που προκάλεσε έναν μάλλον πρωτοφανή δημόσιο...