Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 1, 2007


Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 1, 2007

Στον τόμο αυτό επιχειρείται η επεξεργασία του πρώτου, τρίτου και τέταρτου κεφαλαίου, καθώς και του ενάτου, δεκάτου και ενδεκάτου κεφαλαίου του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα υπό τον τίτλο «Γενικές Αρχές». Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει ακόμη και την ανάπτυξη ορισμένων ζητημάτων γενικότερης σημασίας που απασχολούν την επιστήμη του δικαίου και που κατά παράδοση ανήκουν στο αντικείμενο των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου όπως η ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου, η ανάλυση της έννομης σχέσης και του δικαιώματος , ως κεντρικών εννοιών του Ιδιωτικού Δικαίου, και άλλα θέματα που προσιδιάζουν στο θεμελιώδη χαρακτήρα του Αστικού Δικαίου.

Στον δεύτερο τόμο περιλαμβάνονται τα κεφάλαια πέντε έως οκτώ που ανάγονται στην ύλη των δικαιοπραξιών.

Κατά την επεξεργασία των επιμέρους θεμάτων θεωρήθηκε απαραίτητη η σύνδεση των θεωρητικών αναπτύξεων µε την καθημερινή νομική πράξη, η οποία αναζητεί τα πρόσφορα και ασφαλή εργαλεία για την αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του δικαίου.

Η διαρκής ανανέωση του Αστικού Κώδικα µε νεότερα ειδικά νομοθετήματα, η αυξανόμενη αλληλεπίδραση των επιμέρους κλάδων του δικαίου και η διασταύρωση των εθνικών νομοθεσιών μέσα στον Ευρωπαϊκό χώρο µε την παράλληλη ισχύ της Κοινοτικής έννομης τάξης αποτελούν παραμέτρους που δεν μπορεί πλέον να αγνοεί η νομική πράξη. Γι αυτό και στο παρόν έργο αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη νεότερη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων μέσα από την οποία ψηλαφώνται και οι εξελίξεις του δικαίου.

Δείτε τον Τόμο ΙΙ

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
© 2007
Συγγραφέας
Σειρά
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-445-159-3
Σελίδες
XL + 674
Τιμή
€ 70,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Το δίκαιο

§ 2. Από το Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο στον Αστικό Κώδικα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Οι κανόνες δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η μορφολογία των κανόνων δικαίου

§ 3. Πηγές του δικαίου

§ 4. Οι κανόνες δικαίου και οι διακρίσεις τους

§ 5. Τα χρονικά όρια ισχύος των κανόνων δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η λειτουργία των κανόνων δικαίου

§ 6. Ερμηνεία του δικαίου

§ 7. Η διάπλαση των κανόνων δικαίου

§ 8. Εφαρμογή του κανόνα δικαίου

§ 9. Νομική Επιστήμη και Νομολογία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το δικαίωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η μορφολογία του δικαιώματος

§ 10. Έννομη σχέση: Δικαίωμα και υποχρέωση

§ 11. Διακρίσεις των δικαιωμάτων

§ 12. Αξίωση, αγωγή και ένσταση

§ 13. Κτήση, αλλοίωση και απώλεια δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η λειτουργία του δικαιώματος

§ 14. Άσκηση του δικαιώματος

§ 15. Κατάχρηση δικαιώματος

§ 16. Η προστασία του δικαιώματος

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Τα πρόσωπα ως υποκείμενα των εννόμων σχέσεων

§ 17. Εισαγωγικά για τα πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Το φυσικό πρόσωπο

§ 18. Ο άνθρωπος ως υποκείμενο δικαίου

§ 19. Η εξατομίκευση του φυσικού προσώπου

§ 20. Η ικανότητα για δικαιοπραξία

§ 21. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τα νομικά πρόσωπα

§ 22. Γενική θεωρία για τα νομικά πρόσωπα

§ 23. Οι γενικές διατάξεις του ΑΚ για τα νομικά πρόσωπα

§ 24. Το σωματείο

§ 25. Το ίδρυμα

§ 26. Επιτροπές εράνων

§ 27. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Χρόνος. Παραγραφή αξιώσεων. Αποσβεστικές προθεσμίες

§ 28. Χρόνος και υπολογισμός του

§ 29. Η παραγραφή των αξιώσεων

§ 30. Αποσβεστικές προθεσμίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Μια ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση και την εξοικείωση με τις αφηρημένες έννοιες των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Μια πλήρης ανάλυση του θεσμού της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας με πλούσιες αναφορές σε ζητήματα της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική ανάλυση των Γενικών Αρχών του Αστικού δικαίου με έμφαση στην κατανόηση και την εύληπτη δομή