Δ. Κλαβανίδου, Έλλειψη πληρεξουσιότητας, 2η έκδ., 2007


Δ. Κλαβανίδου, Έλλειψη πληρεξουσιότητας, 2η έκδ., 2007

Η εξάντληση της πρώτης έκδοσης, αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης της ύλης με βάση την πλέον πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία καθώς και υπό το πρίσμα επίκαιρων διεθνών νομοθετημάτων οδήγησαν στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου αυτού. Το βιβλίο της κ. Κλαβανίδου αξιοποιεί όλο το κρίσιμο υλικό και αποτελεί μια εμπεριστατωμένη και σε βάθος έρευνα των ποικίλων ζητημάτων που γεννά η έλλειψη πληρεξουσιότητας. Παράλληλα, προσφέρει ένα σύγχρονο και χρηστικό εργαλείο για την επεξεργασία των θεσμών της αντιπροσώπευσης και τις πληρεξουσιότητας, θεσμών που απαντώνται καθημερινά στις συναλλαγές και αποτελούν μοχλούς για την κατάρτιση των δικαιοπραξιών.

Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην κατάρτιση μιας δικαιοπραξίας από πληρεξούσιο και εξετάζει κυρίως: • τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες της άμεσης αντιπροσώπευσης • τη σύσταση και τα είδη της πληρεξουσιότητας (π.χ. σιωπηρή πληρεξουσιότητα, φαινόμενη πληρεξουσιότητα, μεταπληρεξουσιότητα, κληρονομητή πληρεξουσιότητα) • την έκταση, την ενέργεια και την παύση της πληρεξουσιότητας (ανάκληση πληρεξουσιότητας, λήξη βασικής σχέσης, θάνατος αντιπροσωπευομένου, δικαιοπραξίες μετά την παύση κ.ά.) • τη σχέση της πληρεξουσιότητας με την εσωτερική-βασική σχέση που συνδέει τον αντιπροσωπευόμενο με τον πληρεξούσιο (π.χ. εντολή, σύμβαση εργασίας) • τη σχέση της πληρεξουσιότητας με την κύρια δικαιοπραξία που καταρτίζει ο πληρεξούσιος.

Το δεύτερο μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στα ποικίλα προβλήματα που γεννά στην πράξη η επιχείρηση μιας δικαιοπραξίας από ψευδοπληρεξούσιο. Στο πλαίσιο αυτό, η συγγραφέας, μεταξύ άλλων : • Αναλύει διεξοδικά τις περιπτώσεις έλλειψης πληρεξουσιότητας (π.χ. άκυρη και ακυρώσιμη πληρεξουσιότητα, υπέρβαση πληρεξουσιότητας, κατάχρηση πληρεξουσιότητας). • Αντιμετωπίζει με εκτενείς αναπτύξεις τα σοβαρά δογματικά και πρακτικά προβλήματα που δημιουργεί η νομοθετική ρύθμιση των συνεπειών της επιχείρησης μιας δικαιοπραξίας από ψευδοπληρεξούσιο. • Προτείνει λύσεις σε πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με την ισχύ της δικαιοπραξίας που επιχειρεί ο ψευδοπληρεξούσιος, το δικαίωμα έγκρισης του κυρίου των υποθέσεων, την ευθύνη του ψευδοπληρεξουσίου κ.ά.

Το βιβλίο εμπλουτίζεται με αναλυτικό λημματικό ευρετήριο και ευρετήριο αποφάσεων και αποτελεί βασικό και εύχρηστο βοήθημα τόσο για τον θεωρητικό όσο και για τον εφαρμοστή του δικαίου, δικηγόρο, δικαστή, συμβολαιογράφο, προσφέροντας δογματικά θεμελιωμένες και πρακτικά σκόπιμες λύσεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Έλλειψη πληρεξουσιότητας
Συμβολή στη μελέτη του δικαίου της αντιπροσώπευσης και της παθολογίας της
© 2007
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-173-9
Σελίδες
361
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

§ 1. Εισαγωγή

Ι. Άμεση αντιπροσώπευση και ιδιωτική αυτονομία

ΙΙ. Έλλειψη πληρεξουσιότητας και ψευδοαντιπροσώπευση

ΙΙΙ. Αντικείμενο έρευνας και μέθοδος προσέγγισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ

§ 2. Ο θεσμός της άμεσης αντιπροσώπευσης

Ι. Έννοια και σημασία της άμεσης αντιπροσώπευσης

Α. Έννοια και μορφές της αντιπροσώπευσης γενικά

Β. Η άμεση αντιπροσώπευση, ειδικότερα

1. Έννοια

2. Σημασία

α. Γενικά

β. Σημασία της εκούσιας αντιπροσώπευσης

γ. Σημασία της νόμιμης αντιπροσώπευσης

ΙΙ. Είδη της άμεσης αντιπροσώπευσης

Α. Ενεργητική και παθητική

Β. Εκούσια και νόμιμη

ΙΙΙ. Νομική φύση και αντικείμενο της άμεσης αντιπροσώπευσης

Α. Νομική φύση

1. Υποστηριζόμενες θεωρίες

2. Η προκρινόμενη άποψη

Β. Αντικείμενο

1. Η δήλωση βούλησης ως αντικείμενο αντιπροσώπευσης

2. Η νομή ως αντικείμενο αντιπροσώπευσης

IV. Αρχές που διέπουν την άμεση αντιπροσώπευση

Α. Η αρχή του αμέσου

Β. Η αρχή της ισότιμης αξιολόγησης της δήλωσης βούλησης του αντιπροσώπου με την αυτοπρόσωπη δήλωση βούλησης

Γ. Η αρχή του εμφανούς

Δ. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας

Ε. Η αρχή της ασφάλειας των συναλλαγών

ΣΤ. Η αρχή της εκπροσώπησης

V. Προϋποθέσεις της άμεσης αντιπροσώπευσης

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Δήλωση βούλησης του αντιπροσώπου στο όνομα του αντι-προσωπευομένου

1. Δήλωση βούλησης του αντιπροσώπου

α. Δήλωση ιδίας βούλησης

i. Το ειδικό περιεχόμενο της δήλωσης βούλησης

ii. Εκδηλώσεις του ειδικού περιεχομένου

β. Δήλωση βούλησης που να ανήκει στο ειδικό πραγματικό δικαιοπραξίας δεκτικής αντιπροσώπευσης

2. Δήλωση βούλησης φανερά στο όνομα του αντιπροσωπευομένου

α. Η αρχή του εμφανούς γενικά

β. Άμεση και έμμεση δήλωση του αντιπροσώπου

γ. Ο ερμηνευτικός κανόνας της 212 ΑΚ

δ. Δικαιοπραξία στο όνομα εκείνου τον οποίο αφορά

ε. Δικαιοπραξία υπό ξένο όνομα

στ. Βάρος απόδειξης

Γ. Δήλωση βούλησης του αντιπροσώπου μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η εξουσία αντιπροσώπευσης

α. Θεμελίωση

β. Νομική φύση και λειτουργία

γ. Έκταση

δ. Λήξη

ε. Βάρος απόδειξης

VΙ. Έννομες συνέπειες της άμεσης αντιπροσώπευσης

Α. Ενέργεια της δικαιοπραξίας για τον αντιπροσωπευόμενο

Β. Συνέπειες για τον αντιπρόσωπο

§ 3. O θεσμός της πληρεξουσιότητας

Ι. Έννοια και σύσταση

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Έννοια και ορολογικές διευκρινήσεις

Γ. Σύσταση

1. Σύσταση με μονομερή δικαιοπραξία

α. Γενικά

β. Η δήλωση περί παροχής πληρεξουσιότητας, ειδικότερα

i. Άμεση και έμμεση δήλωση

ii. Τύπος

iii. Διάκριση από ανακοίνωση πληρεξουσιότητας

2. Σύσταση με σύμβαση

ΙΙ. Διακρίσεις πληρεξουσιότητας

Α. Γενικά

1. Γενική και ειδική

2. Μετακλητή και αμετάκλητη

Β. Ιδιαίτερα είδη πληρεξουσιότητας

1. Φαινόμενη πληρεξουσιότητα

α. Η φαινόμενη πληρεξουσιότητα ως μορφή φαινομένου δικαίου

β. Φαινόμενη πληρεξουσιότητα και πληρεξουσιότητα ανοχής

2. Μεταπληρεξουσιότητα

3. Κληρονομητή πληρεξουσιότητα και πληρεξουσιότητα με μεταθανάτια ενέργεια

ΙΙΙ. Έκταση και ενέργεια πληρεξουσιότητας

Α. Έκταση

1. Γενικά

2. Έκταση εσωτερικής πληρεξουσιότητας

3. Έκταση εξωτερικής πληρεξουσιότητας

Β. Ενέργεια

1. Ενέργεια έναντι του αντιπροσώπου

2. Ενέργεια έναντι των τρίτων

α. Η έννομη θέση των τρίτων γενικά

β. Η έννομη θέση των τρίτων επί μονομερών απευθυντέων δικαιοπραξιών, ειδικότερα

IV. Παύση πληρεξουσιότητας

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Λόγοι παύσης

1. Γενικοί λόγοι

2. Ειδικοί λόγοι

α. Ανάκληση πληρεξουσιότητας

i. Γενικά

ii. Ανάκληση πληρεξουσιότητας που παρέχεται με σύμβαση, ειδικότερα

β. Λήξη βασικής σχέσης

γ. Θάνατος ή δικαιοπρακτική ανικανότητα του αντιπροσωπευομένου ή του πληρεξουσίου

Γ. Συνέπειες παύσης

1. Γενικά

2. Τύχη του πληρεξουσίου εγγράφου

3. Δικαιοπραξίες μετά την παύση της πληρεξουσιότητας

α. Δικαιοπραξίες του καλόπιστου πληρεξουσίου

β. Δικαιοπραξίες του κακόπιστου πληρεξουσίου

§ 4. Σχέση πληρεξουσιότητας με τη βασική σχέση και την κύρια δικαιοπραξία

Ι. Πληρεξουσιότητα και βασική σχέση

A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

B. Η αρχή του διαχωρισμού της πληρεξουσιότητας από τη βασική σχέση

Γ. Η αρχή του αναιτιώδους της πληρεξουσιότητας

Δ. Η ανεξαρτησία της πληρεξουσιότητας από τη βασική σχέση και τα όριά της

ΙΙ. Πληρεξουσιότητα και κύρια δικαιοπραξία

Α. Θέση του προβλήματος

Β. Οι υποστηριζόμενες απόψεις

Γ. Κριτικές παρατηρήσεις-Συμπεράσματα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ

§ 5. Η επιχείρηση δικαιοπραξίας από ψευδοαντιπρόσωπο και η ένταξή της στο θεσμό της άμεσης αντιπροσώπευσης

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η επιχείρηση δικαιοπραξίας από ψευδοαντιπρόσωπο ως ιδιαίτε-ρο είδος άμεσης αντιπροσώπευσης

ΙΙΙ. Η επιχείρηση δικαιοπραξίας από ψευδοαντιπρόσωπο ως παθο-λογική μορφή άμεσης αντιπροσώπευσης

IV. Η επιχείρηση δικαιοπραξίας από ψευδοαντιπρόσωπο ως αυτοτε-λές πραγματικό

§ 6. Η επιχείρηση δικαιοπραξίας χωρίς πληρεξουσιότητα ειδικό-τερα

Ι. Συνοπτική παρουσίαση της νομοθετικής ρύθμισης

ΙΙ. Αντικείμενο της νομοθετικής ρύθμισης

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της νομοθετικής ρύθμισης

Α. Νόμιμη αντιπροσώπευση

Β. Νομικά πρόσωπα

Γ. Δικαιοπραξία υπό ξένο όνομα

Δ. Ψευδοάγγελος

Ε. Δικαστική πληρεξουσιότητα

IV. Αρχές που διέπουν τη νομοθετική ρύθμιση

§ 7. Προϋποθέσεις της ψευδοαντιπροσώπευσης

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙI. Επιχείρηση δικαιοπραξίας στο όνομα του κυρίου των υποθέσεων

ΙΙI. Έλλειψη πληρεξουσιότητας

Α. Γενικά

Β. Εγγύτερη προσέγγιση

Γ. Περιπτωσιολογία

1. Έλλειψη θεμελιωτικού λόγου πληρεξουσιότητας

2. Άκυρη, ακυρώσιμη, ανενεργός πληρεξουσιότητα

α. Άκυρη πληρεξουσιότητα

i. Λόγοι ακυρότητας

ii. Η εικονικότητα, ειδικότερα

β. Ακυρώσιμη πληρεξουσιότητα

i. Γενικά

ii. Πλάνη

iii. Απειλή

iv. Απάτη

v. Αποτελέσματα ακύρωσης

vi. Ακυρωσία και φαινόμενη πληρεξουσιότητα

γ. Ανενεργός πληρεξουσιότητα

3. Λήξασα πληρεξουσιότητα

4. Έλλειψη ειδικής πληρεξουσιότητας

5. Υπέρβαση πληρεξουσιότητας

6. Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

α. Θέση του προβλήματος

β. Οι θέσεις της θεωρίας

γ. Οι θέσεις της νομολογίας

δ. Κριτική αξιολόγηση των υποστηριζόμενων απόψεων - Συμπεράσματα

7. Έλλειψη μεταπληρεξουσιότητας

8. Άλλες περιπτώσεις έλλειψης πληρεξουσιότητας

Δ. Προσδιορισμός κρίσιμου χρόνου

1. Γενικά

2. Ο κρίσιμος χρόνος όταν η έλλειψη οφείλεται σε παύση της πληρεξουσιότητας, ειδικότερα

§ 8. Νομική κατάσταση της επιχειρούμενης δικαιοπραξίας

I. Γενική θεώρηση

II. Ένταξη στις μορφές ανισχύρου των δικαιοπραξιών

Α. Γενική δογματική προσέγγιση

1. Η έννοια του ανισχύρου γενικά

2. Το ειδικότερο περιεχόμενο της έννοιας του ανισχύρου

Β. Εγγύτερη δογματική προσέγγιση

1. Θέση του προβλήματος

2. Απόψεις της θεωρίας και της νομολογίας

α. Απόψεις της θεωρίας

i. Επί συμβάσεων και μονομερών απευθυντέων δικαιοπραξιών

ii. Επί μονομερών μη απευθυντέων δικαιοπραξιών

β. Απόψεις της νομολογίας

i. Γενικά

ii. Επί συμβάσεων

iii. Επί μονομερών απευθυντέων δικαιοπραξιών

3. Προκρινόμενη λύση

α. Κριτική αξιολόγηση των υποστηριζόμενων απόψεων και θεμελίωση της προκρινόμενης λύσης

β. Προκρινόμενη λύση επί συμβάσεων και μονομερών α-πευθυντέων δικαιοπραξιών

γ. Προκρινόμενη λύση επί μονομερών μη απευθυντέων δικαιοπραξιών

§ 9. Έννομες συνέπειες της ψευδοαντιπροσώπευσης

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Σύμβαση χωρίς εξουσία αντιπροσώπευσης

Α. Γενικά

Β. Σχέση μεταξύ κυρίου των υποθέσεων και τρίτου

1. Το δικαίωμα έγκρισης του κυρίου των υποθέσεων

α. Νομική φύση και τρόπος άσκησης

β. Περιεχόμενο

γ. Χρονικά όρια

δ. Ενέργεια έγκρισης

ε. Άρνηση έγκρισης

στ. Αίτημα του τρίτου για έγκριση

ζ. Βάρος απόδειξης

2. Το δικαίωμα «υπαναχώρησης» του τρίτου

3. Ευθύνη του κυρίου των υποθέσεων έναντι του τρίτου

Γ. Σχέση μεταξύ ψευδοαντιπροσώπου και τρίτου

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Ευθύνη του ψευδοαντιπροσώπου κατ’ άρθρο 231 ΑΚ

α. Δικαιολογητικός λόγος και γενικά χαρακτηριστικά της ευθύνης

β. Προϋποθέσεις για τη γέννηση της ευθύνης

i. Γενικά

ii. Έλλειψη εξουσίας αντιπροσώπευσης

iii. Άρνηση έγκρισης

γ. Αποκλεισμός της ευθύνης

δ. Περιεχόμενο της ευθύνης

i. Γενικά

ii. Υποχρέωση εκτέλεσης της σύμβασης

iii. Υποχρέωση αποζημίωσης

iv. Δικαίωμα επιλογής

v. Η περιορισμένη ευθύνη σε περίπτωση άγνοιας

ε. Δικονομικά

3. Ευθύνη του ψευδοαντιπροσώπου από άλλους λόγους

4. Ευθύνη του ψευδοαντιπροσώπου κατ’ άρθρ. 8 ν. 5325/1932 και 11 ν. 5960/1933

Δ. Σχέση μεταξύ κυρίου των υποθέσεων και ψευδοαντιπροσώ-που

ΙΙΙ. Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς εξουσία αντιπροσώπευσης

Α. Μονομερής μη απευθυντέα δικαιοπραξία

Β. Μονομερής απευθυντέα δικαιοπραξία

1. Γενικά

2. Μονομερής απευθυντέα δικαιοπραξία του ψευδοαντιπροσώπου προς τρίτο

α. Σχέση μεταξύ κυρίου των υποθέσεων και τρίτου

β. Σχέση μεταξύ ψευδοαντιπροσώπου και τρίτου

3. Μονομερής απευθυντέα δικαιοπραξία προς ψευδοαντιπρόσωπο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Μια ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση και την εξοικείωση με τις αφηρημένες έννοιες των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Μια πλήρης ανάλυση του θεσμού της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας με πλούσιες αναφορές σε ζητήματα της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική ανάλυση των Γενικών Αρχών του Αστικού δικαίου με έμφαση στην κατανόηση και την εύληπτη δομή
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Κ. Χατζηγιαννάκης, Νομικές Οντότητες στην έννομη τάξη, 2022
Οι νομικές οντότητες ως υποκείμενα δικαίου - ζητήματα αναγνώρισης και ανάπτυξής τους