Π. Φίλιος, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 4η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 4η έκδ., 2011 Η τέταρτη έκδοση είναι πλήρως αναμορφωμένη και αναθεωρημένη. Οι στόχοι της αρχικής έκδοσης διατηρούνται αναλλοίωτοι: Διαφάνεια στον πνευματικό δεσμό των θεσμών, την αλληλουχία, το συνειρμό και τις συνέπειές τους. Ανανέωση του δόγματος με βάση τα διεθνή πρότυπα και την παραδοσιακή ελληνική επιστήμη: τεκμηρίωση με παραπομπές στα σύγχρονα συγγράμματα, ελληνικά και ξένα, και στην τελευταία νομολογία ιδίως των ανώτερων δικαστηρίων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
Πλήρως αναμορφωμένη
© 2011
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-445-639-0
Σελίδες
ΧΧΧΙΙ + 496
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Βιβλιογραφία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 1. Αστικό δίκαιο

§ 1α. Ιδιωτικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ

§ 2. Γενικά

§ 3. Σύστημα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ

§ 4. Διαίρεση - γλώσσα - αφαίρεση κ.λ.π.

§ 5. Παραπομπές

§ 6. Πλάσματα δικαίου

§ 7. Τεκμήρια - βάρος απόδειξης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΤΑΣΕΙΣ

§ 8. Ιδεολογία

§ 9. Εξελίξεις - τάσεις

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

§ 10. Εισαγωγικά

§ 11. Γέννηση - θάνατος

§ 12. Αφάνεια

§ 13. Ικανότητα δικαίου

§ 14. Ικανότητα πράξης

§ 15. Όνομα

§ 16. Κατοικία - ιθαγένεια

§ 17. Καταναλωτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 18. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

§ 19. Επώνυμες ρυθμίσεις ΑΚ

§ 20. Άλλες ρυθμίσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

§ 21. Γενικά

§ 22. Προσωπικότητα νεκρού

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ - ΕΙΔΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ

§ 23. Έννοια - είδη - νομική φύση

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΔΡΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

§ 24. Σύσταση – έδρα

§ 25. Ικανότητα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

§ 26. Εισαγωγικά

§ 27. Πρόσωπα

§ 28. Περιεχόμενο - εξουσίες

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ

§ 29. Ευθύνη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

§ 30. Διάλυση - εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ - ΙΔΡΥΣΗ

§ 31. Γενικά

§ 32. Ίδρυση

§ 33. Προσωματείο - πραγματικό σωματείο

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΑ

§ 34. Διοίκηση

§ 35. Συνέλευση μελών

§ 36. Απόφαση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

§ 37. Γενικά - κτήση – απώλεια

§ 38. Δικαιώματα - υποχρεώσεις - ποινές

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

§ 39. Διάλυση

§ 40. Εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥ

§ 41. Ενώσεις σκοπού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΙΔΡΥΜΑ

§ 42. Γενικά

§ 43. Σύσταση

§ 44. Δικαιώματα - υποχρεώσεις

§ 45. Μεταβολές - τέλος - εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ

§ 46. Επιτροπή εράνου

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ

§ 47. Γενικά

§ 48. Περιεχόμενο

§ 49. Γένεση - διάρκεια - απόσβηση (λήξη) - μεταβίβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

§ 50. Γενικά

§ 51. Υπαγωγή κ.λ.π. - Νόμιμη βάση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΘΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

§ 52. Θεσμός - νομικά γεγονότα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 53. Έννοια - όρια - λειτουργία

§ 54. Στοιχεία

§ 55. Κτήση - διαδοχή - απώλεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ

§ 56. Κυριαρχικά

§ 57. Προσωπικά οικογενειακά

§ 58. Αξιώσεις

§ 59. Διαπλαστικά

§ 60. Συμμετοχικά - πλαισιακά - δικτυωτά

§ 61. Προσδοκίες

§ 62. Απόλυτα - σχετικά - μικτά (απολυτοποιημένα)

§ 63. Διαιρετά - αδιαίρετα

§ 64. Άλλα είδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΣΚΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

§ 65. Γενικά

§ 66. Αυτοδικία

§ 67. Άμυνα

§ 68. Κατάσταση ανάγκης

§ 69. Αντίρρηση (καταχρηστική ένσταση)

§ 70. Ένσταση (γνήσια)

§ 71. Δικονομικά μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ

§ 72. Έννοια - φύση κ.λ.π.

§ 73. Πεδίο εφαρμογής

§ 74. Όρια

§ 75. Ομάδες περιπτώσεων

§ 76. Δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΥΡΡΟΗ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

§ 77. Συρροή - σύγκρουση

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

§ 78. Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

§ 79. Έννοια - φύση – ευθύνη

§ 80. Χωριστή (ιδιαίτερη - ομάδα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

§ 81. Επιχείρηση

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

§ 82. Προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 83. Έννοια - σκοπός - Αντικείμενο

§ 84. Φύση

§ 85. Χρόνος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ

§ 86. Έναρξη

§ 87. Αναστολή

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ

§ 88. Γενικά

§ 89. Αναγνώριση - έγερση αγωγής

§ 90. Διαδικαστικές πράξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΣΒΗΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

§ 91. Αποσβηστική προθεσμία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ – ΕΙΔΗ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 92. Έννοια κ.λ.π. - φύση - σχέση δήλωσης με βούληση

§ 93. Υπόσταση

§ 94. Οιονεί δικαιοπραξία - υλική πράξη

§ 95. Φιλοφροσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ

§ 96. Μονομερής - κοινή πράξη - σύμβαση - απόφαση

§ 97. Ενοχική - εμπράγματη - οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου

§ 98. Εκποιητική (διαθετική)

§ 99. Υποσχετική - σύνθετη - κτητική - εμπιστευτική

§ 100. Επιδοτική

§ 101. Αιτιώδης

§ 101α. Νόμιμες αιτίες

§ 102. Αφηρημένη (αναιτιώδης)

§ 103. Επαχθής - χαριστική - εν ζωή - αιτία θανάτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

§ 104. Γενικά

§ 105. Ικανός - ανίκανος

§ 106. Έλλειψη συνείδησης - πνευματική διαταραχή

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΗ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ Κ.Λ.Π. - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

§ 107. Είδη

§ 108. Συντέλεση – ενέργεια

§ 109. Απεύθυνση

§ 110. Περιέλευση

§ 111. Ανάκληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΥΠΟΣ

§ 112. Νόμιμος

§ 113. Συμβατικός

§ 114. Έγγραφο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΙΡΕΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΙΡΕΣΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 115. Έννοια - φύση - περιορισμοί

§ 116. Διάκριση από άλλους θεσμούς

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΗ

§ 117. Είδη

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ

§ 118. Πραγματική – πλασματική

§ 119. Συνέπειες

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ

§ 120. Εκκρεμότητα - προσδοκία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

§ 121. Προθεσμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

§ 122. Γενικά

§ 123. Χορήγηση - ανάκληση

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΒΟΥΛΗΣΗ - ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

§ 124. Έννοια κ.λ.π. - πεδίο εφαρμογής

§ 125. Είδη - καλυπτόμενη δικαιοπραξία

§ 126. Προστασία τρίτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΤΕΪΣΜΟΣ

§ 127. Αστεϊσμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΛΑΝΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 128. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΗ

§ 129. Στη βούληση

§ 130. Στη δήλωση

§ 131. Στις ιδιότητες ή σε κρίσιμα περιστατικά

§ 132. Ειδικές περιπτώσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΜΕΡΗΣ (ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ)

§ 133. Γενικά

§ 134. Προϋποθέσεις - συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΑΤΗ

§ 135. Γενικά - προϋποθέσεις – συρροές

§ 136. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΠΕΙΛΗ

§ 137. Απειλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΦΘΟΡΑ

§ 138. Διαφθορά

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Ή ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

§ 139. Γενικά

§ 140. Απαγορευτική διάταξη

§ 141. Απαγόρευση διάθεσης

§ 142. Καταστρατήγηση νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

§ 143. Γενικά

§ 144. Αντίθεση

§ 145. Ομάδες περιπτώσεων

§ 146. Φιμωτική δικαιοπραξία

§ 147. Αισχροκερδής δικαιοπραξία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 148. Εισαγωγικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

§ 149. Γενικά

§ 150. Σχετική

§ 151. Μερική

§ 152. Μετατροπή

§ 153. Επικύρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΚΥΡΩΣΗ

§ 154. Ακύρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ

§ 155. Ανενέργεια

§ 156. Ενέργεια

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 157. Έννοια κ.λ.π.

§ 158. Είδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

§ 159. Έμμεση αντιπροσώπευση – εξουσιοδότηση

§ 160. Εμπίστευση – αγγελιοφορία

§ 161. Σύμβαση υπέρ τρίτου - «αντιπρόσωπος» γνώσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

§ 162. Ικανότητα

§ 163. Βούληση

§ 164. Εξουσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ

§ 165. Γενικά

§ 166. Δικαιοπραξία, για εκείνον που αφορά

§ 167. Δικαιοπραξία με ξένο όνομα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

§ 168. Αυτοδικαιοπραξία - πολλαπλή αντιπροσώπευση

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 169. Έννοια κ.λ.π. - βασική σχέση

§ 170. Πληρεξουσιοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ

§ 171. Γενικές διακρίσεις

§ 172. Υποπληρεξουσιότητα (μεταπληρεξουσιότητα)

§ 173. Φαινομενική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΥΣΗ

§ 174. Παύση

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑ

§ 175. Γενικά

§ 176. Σύμβαση χωρίς πληρεξουσιότητα

§ 177. Ευθύνη αντιπρόσωπου από σύμβαση

§ 178. Μονομερής δικαιοπραξία

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

§ 179. Εξουσιοδότηση

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 180. Γενικά

§ 181. Πρόταση

§ 182. Αποδοχή

§ 183. Συμφωνία - ασυμφωνία – αντισυμφωνία

§ 184. Πλειστηριασμός

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

§ 185. Γενικά

§ 186. Υποχρεώσεις - ευθύνη – παραγραφή

§ 187. Επιστολές - οδηγίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ - ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ - ΠΡΟΗΓΗΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ

§ 188. Προσύμφωνο - προαίρεση - προήγηση - πλαίσιο

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 189. Εξηγητική - συμπληρωτική - θεμελίωση - είδη βούλησης

§ 190. Δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ

§ 191. Γενικά

§ 192. Εκφραστικά μέσα - περιστάσεις – ήθη

§ 193. Δηλώσεις απευθυντέες

§ 194. Δηλώσεις μη απευθυντέες ή σε αόριστο κύκλο - ΓΟΣ

§ 195. Τυπικές δικαιοπραξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΗ

§ 196. Συμπληρωτική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ

§ 197. Σύμβαση

Ευρετήριο νόμων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Μια ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση και την εξοικείωση με τις αφηρημένες έννοιες των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Μια πλήρης ανάλυση του θεσμού της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας με πλούσιες αναφορές σε ζητήματα της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική ανάλυση των Γενικών Αρχών του Αστικού δικαίου με έμφαση στην κατανόηση και την εύληπτη δομή
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Κ. Χατζηγιαννάκης, Νομικές Οντότητες στην έννομη τάξη, 2022
Οι νομικές οντότητες ως υποκείμενα δικαίου - ζητήματα αναγνώρισης και ανάπτυξής τους