Ελληνικά English
| | | |

Books


Π. Φίλιος, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 4η έκδ., 2011

Edition info

Title
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
Πλήρως αναμορφωμένη
© 2011
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-445-639-0
Pages
ΧΧΧΙΙ + 496
Price
€ 50.00
In stock

Π. Φίλιος, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 4η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 4η έκδ., 2011 Η τέταρτη έκδοση είναι πλήρως αναμορφωμένη και αναθεωρημένη. Οι στόχοι της αρχικής έκδοσης διατηρούνται αναλλοίωτοι: Διαφάνεια στον πνευματικό δεσμό των θεσμών, την αλληλουχία, το συνειρμό και τις συνέπειές τους. Ανανέωση του δόγματος με βάση τα διεθνή πρότυπα και την παραδοσιακή ελληνική επιστήμη: τεκμηρίωση με παραπομπές στα σύγχρονα συγγράμματα, ελληνικά και ξένα, και στην τελευταία νομολογία ιδίως των ανώτερων δικαστηρίων.

Edition info

Title
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
Πλήρως αναμορφωμένη
© 2011
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-445-639-0
Pages
ΧΧΧΙΙ + 496
Price
€ 50.00
In stock

Table of contents   +

Βιβλιογραφία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 1. Αστικό δίκαιο

§ 1α. Ιδιωτικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ

§ 2. Γενικά

§ 3. Σύστημα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ

§ 4. Διαίρεση - γλώσσα - αφαίρεση κ.λ.π.

§ 5. Παραπομπές

§ 6. Πλάσματα δικαίου

§ 7. Τεκμήρια - βάρος απόδειξης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΤΑΣΕΙΣ

§ 8. Ιδεολογία

§ 9. Εξελίξεις - τάσεις

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

§ 10. Εισαγωγικά

§ 11. Γέννηση - θάνατος

§ 12. Αφάνεια

§ 13. Ικανότητα δικαίου

§ 14. Ικανότητα πράξης

§ 15. Όνομα

§ 16. Κατοικία - ιθαγένεια

§ 17. Καταναλωτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 18. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

§ 19. Επώνυμες ρυθμίσεις ΑΚ

§ 20. Άλλες ρυθμίσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

§ 21. Γενικά

§ 22. Προσωπικότητα νεκρού

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ - ΕΙΔΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ

§ 23. Έννοια - είδη - νομική φύση

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΔΡΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

§ 24. Σύσταση – έδρα

§ 25. Ικανότητα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

§ 26. Εισαγωγικά

§ 27. Πρόσωπα

§ 28. Περιεχόμενο - εξουσίες

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ

§ 29. Ευθύνη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

§ 30. Διάλυση - εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ - ΙΔΡΥΣΗ

§ 31. Γενικά

§ 32. Ίδρυση

§ 33. Προσωματείο - πραγματικό σωματείο

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΑ

§ 34. Διοίκηση

§ 35. Συνέλευση μελών

§ 36. Απόφαση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

§ 37. Γενικά - κτήση – απώλεια

§ 38. Δικαιώματα - υποχρεώσεις - ποινές

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

§ 39. Διάλυση

§ 40. Εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥ

§ 41. Ενώσεις σκοπού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΙΔΡΥΜΑ

§ 42. Γενικά

§ 43. Σύσταση

§ 44. Δικαιώματα - υποχρεώσεις

§ 45. Μεταβολές - τέλος - εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ

§ 46. Επιτροπή εράνου

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ

§ 47. Γενικά

§ 48. Περιεχόμενο

§ 49. Γένεση - διάρκεια - απόσβηση (λήξη) - μεταβίβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

§ 50. Γενικά

§ 51. Υπαγωγή κ.λ.π. - Νόμιμη βάση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΘΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

§ 52. Θεσμός - νομικά γεγονότα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 53. Έννοια - όρια - λειτουργία

§ 54. Στοιχεία

§ 55. Κτήση - διαδοχή - απώλεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ

§ 56. Κυριαρχικά

§ 57. Προσωπικά οικογενειακά

§ 58. Αξιώσεις

§ 59. Διαπλαστικά

§ 60. Συμμετοχικά - πλαισιακά - δικτυωτά

§ 61. Προσδοκίες

§ 62. Απόλυτα - σχετικά - μικτά (απολυτοποιημένα)

§ 63. Διαιρετά - αδιαίρετα

§ 64. Άλλα είδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΣΚΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

§ 65. Γενικά

§ 66. Αυτοδικία

§ 67. Άμυνα

§ 68. Κατάσταση ανάγκης

§ 69. Αντίρρηση (καταχρηστική ένσταση)

§ 70. Ένσταση (γνήσια)

§ 71. Δικονομικά μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ

§ 72. Έννοια - φύση κ.λ.π.

§ 73. Πεδίο εφαρμογής

§ 74. Όρια

§ 75. Ομάδες περιπτώσεων

§ 76. Δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΥΡΡΟΗ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

§ 77. Συρροή - σύγκρουση

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

§ 78. Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

§ 79. Έννοια - φύση – ευθύνη

§ 80. Χωριστή (ιδιαίτερη - ομάδα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

§ 81. Επιχείρηση

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

§ 82. Προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 83. Έννοια - σκοπός - Αντικείμενο

§ 84. Φύση

§ 85. Χρόνος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ

§ 86. Έναρξη

§ 87. Αναστολή

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ

§ 88. Γενικά

§ 89. Αναγνώριση - έγερση αγωγής

§ 90. Διαδικαστικές πράξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΣΒΗΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

§ 91. Αποσβηστική προθεσμία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ – ΕΙΔΗ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 92. Έννοια κ.λ.π. - φύση - σχέση δήλωσης με βούληση

§ 93. Υπόσταση

§ 94. Οιονεί δικαιοπραξία - υλική πράξη

§ 95. Φιλοφροσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ

§ 96. Μονομερής - κοινή πράξη - σύμβαση - απόφαση

§ 97. Ενοχική - εμπράγματη - οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου

§ 98. Εκποιητική (διαθετική)

§ 99. Υποσχετική - σύνθετη - κτητική - εμπιστευτική

§ 100. Επιδοτική

§ 101. Αιτιώδης

§ 101α. Νόμιμες αιτίες

§ 102. Αφηρημένη (αναιτιώδης)

§ 103. Επαχθής - χαριστική - εν ζωή - αιτία θανάτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

§ 104. Γενικά

§ 105. Ικανός - ανίκανος

§ 106. Έλλειψη συνείδησης - πνευματική διαταραχή

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΗ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ Κ.Λ.Π. - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

§ 107. Είδη

§ 108. Συντέλεση – ενέργεια

§ 109. Απεύθυνση

§ 110. Περιέλευση

§ 111. Ανάκληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΥΠΟΣ

§ 112. Νόμιμος

§ 113. Συμβατικός

§ 114. Έγγραφο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΙΡΕΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΙΡΕΣΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 115. Έννοια - φύση - περιορισμοί

§ 116. Διάκριση από άλλους θεσμούς

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΗ

§ 117. Είδη

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ

§ 118. Πραγματική – πλασματική

§ 119. Συνέπειες

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ

§ 120. Εκκρεμότητα - προσδοκία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

§ 121. Προθεσμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

§ 122. Γενικά

§ 123. Χορήγηση - ανάκληση

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΒΟΥΛΗΣΗ - ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

§ 124. Έννοια κ.λ.π. - πεδίο εφαρμογής

§ 125. Είδη - καλυπτόμενη δικαιοπραξία

§ 126. Προστασία τρίτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΤΕΪΣΜΟΣ

§ 127. Αστεϊσμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΛΑΝΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 128. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΗ

§ 129. Στη βούληση

§ 130. Στη δήλωση

§ 131. Στις ιδιότητες ή σε κρίσιμα περιστατικά

§ 132. Ειδικές περιπτώσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΜΕΡΗΣ (ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ)

§ 133. Γενικά

§ 134. Προϋποθέσεις - συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΑΤΗ

§ 135. Γενικά - προϋποθέσεις – συρροές

§ 136. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΠΕΙΛΗ

§ 137. Απειλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΦΘΟΡΑ

§ 138. Διαφθορά

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Ή ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

§ 139. Γενικά

§ 140. Απαγορευτική διάταξη

§ 141. Απαγόρευση διάθεσης

§ 142. Καταστρατήγηση νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

§ 143. Γενικά

§ 144. Αντίθεση

§ 145. Ομάδες περιπτώσεων

§ 146. Φιμωτική δικαιοπραξία

§ 147. Αισχροκερδής δικαιοπραξία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 148. Εισαγωγικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

§ 149. Γενικά

§ 150. Σχετική

§ 151. Μερική

§ 152. Μετατροπή

§ 153. Επικύρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΚΥΡΩΣΗ

§ 154. Ακύρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ

§ 155. Ανενέργεια

§ 156. Ενέργεια

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 157. Έννοια κ.λ.π.

§ 158. Είδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

§ 159. Έμμεση αντιπροσώπευση – εξουσιοδότηση

§ 160. Εμπίστευση – αγγελιοφορία

§ 161. Σύμβαση υπέρ τρίτου - «αντιπρόσωπος» γνώσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

§ 162. Ικανότητα

§ 163. Βούληση

§ 164. Εξουσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ

§ 165. Γενικά

§ 166. Δικαιοπραξία, για εκείνον που αφορά

§ 167. Δικαιοπραξία με ξένο όνομα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

§ 168. Αυτοδικαιοπραξία - πολλαπλή αντιπροσώπευση

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 169. Έννοια κ.λ.π. - βασική σχέση

§ 170. Πληρεξουσιοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ

§ 171. Γενικές διακρίσεις

§ 172. Υποπληρεξουσιότητα (μεταπληρεξουσιότητα)

§ 173. Φαινομενική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΥΣΗ

§ 174. Παύση

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑ

§ 175. Γενικά

§ 176. Σύμβαση χωρίς πληρεξουσιότητα

§ 177. Ευθύνη αντιπρόσωπου από σύμβαση

§ 178. Μονομερής δικαιοπραξία

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

§ 179. Εξουσιοδότηση

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 180. Γενικά

§ 181. Πρόταση

§ 182. Αποδοχή

§ 183. Συμφωνία - ασυμφωνία – αντισυμφωνία

§ 184. Πλειστηριασμός

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

§ 185. Γενικά

§ 186. Υποχρεώσεις - ευθύνη – παραγραφή

§ 187. Επιστολές - οδηγίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ - ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ - ΠΡΟΗΓΗΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ

§ 188. Προσύμφωνο - προαίρεση - προήγηση - πλαίσιο

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 189. Εξηγητική - συμπληρωτική - θεμελίωση - είδη βούλησης

§ 190. Δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ

§ 191. Γενικά

§ 192. Εκφραστικά μέσα - περιστάσεις – ήθη

§ 193. Δηλώσεις απευθυντέες

§ 194. Δηλώσεις μη απευθυντέες ή σε αόριστο κύκλο - ΓΟΣ

§ 195. Τυπικές δικαιοπραξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΗ

§ 196. Συμπληρωτική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ

§ 197. Σύμβαση

Ευρετήριο νόμων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account