Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024


Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024

Το παρόν έργο αποτελεί την πληρέστερη και συστηματικότερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής, όχι μόνο στο πεδίο του Αστικού, αλλά και του Ναυτικού και του Δημοσίου Δικαίου.
Με δεδομένη την ιδιαίτερη πρακτική αξία του θεσμού της παραγραφής και ιδίως της διακοπής της και του πλήθους των ζητημάτων που χρήζουν δικαστικής επιλύσεως, η παρούσα 4η έκδοση παρουσιάζεται εμπλουτισμένη με όλες τις νεότερες εξελίξεις σε θεωρία και νομολογία, η οποία αναγκάζεται συχνά να διαφοροποιηθεί και να αλλάξει κατεύθυνση σε συγκεκριμένα κρίσιμα ζητήματα.
Το έργο διαρθρώνεται σε οκτώ ενότητες, που διακρίνονται με έναν πρωτότυπο και πρακτικό τρόπο με βάση τις ενέργειες διακοπής της παραγραφής. Την πρώτη εισαγωγική ενότητα ακολουθούν ξεχωριστές ενότητες για τις ενέργειες εκτός δικαστικού αγώνα, τις ενέργειες που αποτελούν έναρξη του δικαστικού αγώνα, τις ενέργειες μετά την έναρξη του δικαστικού αγώνα και τα ζητήματα παραγραφής «εν επιδικία», τις ενέργειες που διακόπτουν την παραγραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και, τέλος, άλλες ειδικότερες ενέργειες διακοπής της παραγραφής. Επίσης, πρωτοτυπία του έργου συνιστά και η ξεχωριστή ανάλυση ζητημάτων διακοπής της παραγραφής στο πεδίο του Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, αλλά και σε σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο, υπογραμμίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τα πρακτικά ζητήματα που απασχολούν.
Με αυτό το περιεχόμενο, το παρόν έργο αποτελεί μοναδικό εγχείρημα σε επίπεδο μονογραφίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που εμβαθύνει σε όλα τα επιμέρους ζητήματα, προσφέροντας στους πρακτικούς μια πλήρη θεώρηση όλων των νεότερων προσεγγίσεων και νέες διαφοροποιημένες λύσεις υιοθετούμενες από τη νομολογία.

Edition info

Title
Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο
© 2024
Authors
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-648-828-3
Pages
XXIV + 300
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ (στην Α΄ Έκδοση)

A΄ Εισαγωγή.

Ι. Παραγραφή: Έννοια – Αντικείμενο – Δικαιολογητικός Λόγος – Σκοπός

ΙΙ. Διακοπή της παραγραφής και διάρκειά της μετά τη διακοπή – Λόγοι και τρόποι (ενέργειες) διακοπής

Β΄ Ενέργειες εκτός δικαστικού αγώνα

I. Αναγνώριση της αξιώσεως

ΙΙ. Τρόποι σιωπηρής αναγνωρίσεως

1. η μερική καταβολή του χρέους

2. η μερική προσφορά του χρέους

3. η μερική καταβολή ή αναγνώριση τόκων

4. η παροχή ασφάλειας

5. η πρόταση για συμβιβασμό

6. ο συμβιβασμός

7. η αίτηση χορηγήσεως προθεσμίας εξοφλήσεως ή παρατά­σεως αυτής

8. η υποβολή αιτήσεως από τον υπόχρεο σε αποζημίωση λόγω απαλλοτριώσεως, για προσωρινό ή οριστικό καθορισμό τι­μής μονάδος

9. η παραλαβή προς επιδιόρθωση ελαττωματικού πράγματος

10. η αντικατάσταση πωληθέντος πράγματος

11. η παροχή νομικής προστασίας της ασφαλιστικής εταιρείας προς τον ασφαλισμένο της

12. Η ενημέρωση βιβλιαρίου καταθέσεως και η ενημέρωση πε­λάτη από την Τράπεζα

13. η αναγραφή (καταχώρηση) χρέους εμπόρου στον ισολογι­σμό

ΙΙΙ. Εξωδικαστικές ενέργειες και παραλείψεις που δεν διακόπτουν την παραγραφή

1. Όχληση

2. Απόκρουση οχλήσεως και παράλειψη απόκρουσης

3. Αναγραφές χρέους μη απευθυνθείσες στον δανειστή

4. Αναδοχή χρέους

Γ΄ Ενέργειες αποτελούσες έναρξη του δικαστικού αγώνα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προπαρασκευαστική διαδικασία ασκήσεως αγωγής

IΙΙ. Διακοπή της παραγραφής με άσκηση αγωγής

1. η καταψηφιστική αγωγή, την οποία κατά κανόνα εκλαμβά­νει το άρθρο 261 Α.Κ., διακόπτει την παραγραφή

2. η (θετική) αναγνωριστική αγωγή

3. η παρεμπίπτουσα αγωγή

4. η αρνητική αναγνωριστική αγωγή

5. η ανταγωγή

6. η διεκδικητική και αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή

7. η αγωγή περί εικονικότητας

8. η αγωγή περί κλήρου και η αγωγή παροχής πληροφοριών

ΙV. Λοιπές ενέργειες του δικαιούχου

1. η κύρια παρέμβαση

2. η πρόσθετη παρέμβαση

3. η προσεπίκληση

4. η ανακοίνωση δίκης

5. η αγωγή προς λογοδοσία επί αξιώσεως

6. η πολιτική αγωγή

7. η αναγγελία της απαιτήσεως προς τον εκκαθαριστή της κλη­ρο­νομίας

8. η εγγραφή υποθήκης και προσημειώσεως

9. η ένσταση

10. η αίτηση εκδόσεως διαταγής πληρωμής και η έκδοση αυτής

11. η αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων

12. η τριτανακοπή

13. Ενέργειες του δικαιούχου υπέρ του δικαιώματός του, που συ­νι­στούν άμυνα κατά αντίθετης ενέργειας

14. η υποβολή αίτησης για συμβιβαστική επέμβαση του Ειρη­νοδίκη

V. Ενέργειες του υποχρέου

1. Η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής

2. ανακοπή κατά της επιταγής

VI. Σώρευση αγωγών

1. Υποκειμενική σώρευση αγωγών (ομοδικία)

2. Αντικειμενική σώρευση αγωγών

3. Επικουρική σώρευση αγωγών

4. Πλαγιαστική αγωγή

VII. Παραίτηση από την αγωγή – Τελεσίδικη απόρριψη αυτής για λό­γους μη ουσιαστικούς

Δ΄ Ενέργειες μετά την έναρξη του δικαστικού αγώνα – Πα­ρα­γραφή «εν επιδικία»

I. Έννοια – Δικαιολογητικός λόγος – Σκοπός

ΙΙ. Διαδικαστικές πράξεις των διαδίκων, νομίμων αντιπροσώπων και των δικαστικών πληρεξουσίων τους, που διακόπτουν την πα­ραγραφή

1. η απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ.)

2. η κατάθεση κλήσεως και εγγραφή της στο πινάκιο (όπου απαιτείται) και χωρίς κοινοποίηση

3. η κοινοποίηση κλήσεως

4. η κατάθεση προτάσεων

5. η παράσταση στο Δικαστήριο (και τυχόν προφορική προ­βολή ενστάσεων για τα Πρακτικά)

6. η κατάθεση της δήλωσης του άρθρου 242 § 2 Κ.Πολ.Δ. για τη συζήτηση της υποθέσεως χωρίς τη σωματική παρουσία του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου

7. η υποβολή αιτήσεως για ορισμό ημέρας διεξαγωγής αποδεί­ξεων

8. η γνωστοποίηση μαρτύρων

9. η αίτηση αντικατάστασης πραγματογνώμονα και η γνωστο­ποίηση τεχνικού συμβούλου

10. η υποβολή αιτήσεως για παράταση προθεσμίας διεξαγωγής αποδείξεων

11. η κλήση για ένορκη βεβαίωση καθώς και η λήψη αυτής

12. η κοινοποίηση της αποφάσεως

13. η άσκηση ενδίκων μέσων

14. η αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού περί αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως και η επίδοση αυτού

ΙΙΙ. Διαδικαστικές πράξεις της δικαστικής αρχής που διακόπτουν την παραγραφή

1. ο ορισμός δικασίμου, είτε κατά την κατάθεση του δικο­γράφου είτε κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης της συζήτησης

2. η εγγραφή (και αναγραφή κατόπιν αναβολής) της υποθέ­σεως στο πινάκιο

3. η εκφώνηση της υποθέσεως και η διαγραφή της από το πινάκιο, ή όπου δεν τηρείται πινάκιο, ως π.χ. στις μι­σθω­τικές διαφορές, η εκφώνηση εκ του δικογράφου της αγωγής ή της κλήσεως των ονομάτων των διαδίκων, αφού οι πρά­ξεις αυτές (εκφώνηση και διαγραφή) αποτελούν ενέργειες του δικαστηρίου και σκοπούν στην έναρξη, την πρόοδο ή την περάτωση της δίκης

4. οι πράξεις περί ορισμού Τμήματος και δικασίμου του Προέ­δρου και Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου αντιστοίχως

5. η αναβολή συζητήσεως της υποθέσεως

6. η έκδοση πιστοποιητικού αναβολής συζήτησης από τον γραμ­ματέα, καθ’ όσον αποτελεί πράξη της δικαστικής αρχής που βεβαιώνει την γενόμενη αναβολή

7. η συζήτηση της αγωγής και ενδίκων μέσων

8. η έκδοση της αποφάσεως οριστικής ή αναβλητικής και η χορήγηση αντιγράφου ή απογράφου της

9. η διεξαγωγή αποδείξεων

10. η εξέταση μαρτύρων, ως και τοιαύτη εξέταση από εντε­ταλμένο δικαστή και η αποστολή έκθεσης στον γραμματέα του οικείου δικαστηρίου

11. η όρκιση πραγματογνώμονα και η κατάθεση της εκθέσεώς του ως αυτοτελής διαδικαστική πράξη, διακριτή από την όρκιση του

12. κάθε άλλη δικαστική ενέργεια υπαρκτή, έστω και άκυρη

IV. Ματαίωση της συζητήσεως της υποθέσεως

V. Δυνατότητα επιχειρήσεως διαδικαστικής πράξεως

VI. Παραγραφή μεταξύ οριστικής ή τελεσίδικης και αμετάκλητης αποφάσεως

Ε΄ Ενέργειες που διακόπτουν την παραγραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΣΤ΄ Άλλες ενέργειες διακοπής της παραγραφής – Επιμέρους θέ­ματα

I. Λόγοι διακοπής της παραγραφής του άρθρου 264 Α.Κ

1. επίδοση επιταγής

2. Αναγγελία για επαλήθευση στην πτώχευση

3. Αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασμό

4. Η υποβολή ενστάσεως συμψηφισμού της αξιώσεως

ΙΙ. Άλλοι τρόποι διακοπής της παραγραφής

1. Υποβολή της διαφοράς σε διαιτησία ή άλλη αρχή

2. Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις σύμ­φωνα με τον Ν. 3898/2010

3. Αίτηση διενεργείας συντηρητικής αποδείξεως

4. Αίτηση διορθώσεως ή ερμηνείας αποφάσεως, διαδικαστικές πράξεις κατόπιν της υποβολής της και η επ’ αυτής (Αιτή­σεως) απόφαση

ΙΙΙ. Επιμήκυνση παραγραφής για μη επίδικο μέρος αξίωσης

ΙV. Mελλοντικές (μέλλουσες) ζημίες

V. Αλλαγή του περιεχομένου της αξιώσεως

VI. Διαδοχή στην παραγραφή

VII. Αναστολή της παραγραφής

1. Γενικά

2. η διαμεσολάβηση (Ν. 4640/2019)

VΙΙI. Διακοπή της χρησικτησίας

Ζ΄ Διακοπή της παραγραφής εις το Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο

Η΄ Διακοπή παραγραφής αξιώσεων εν σχέσει με το Ελληνικό Δημόσιο

Ι. Διακοπή της παραγραφής αξιώσεων ιδιώτου (τρίτου) κατά του Ελληνικού Δημοσίου

α). Υποβολή της υποθέσεως στο Δικαστήριο ή σε διαιτητές

α1) Υποβολή της υποθέσεως στο Δικαστήριο

α2) Υποβολή της υποθέσεως σε Διαιτητές

β). Υποβολή αιτήσεως προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή για την πληρωμή της απαιτήσεως

γ). Υποβολή Αιτήσεως προς το Νομικό Συμβούλιο του Κρά­τους (Ν.Σ.Κ.) για την αναγνώριση της απαιτήσεως

δ). Επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται

ε). Έκδοση τίτλου πληρωμής

στ). Αναγνώριση της απαιτήσεως υπό του Δημοσίου με Πρα­κτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών

ΙΙ. Διακοπή της παραγραφής των απαιτήσεων του (Ελληνικού) Δη­μοσίου κατά ιδιώτου (τρίτου)

1. Λόγοι διακοπής της παραγραφής του κοινού δικαίου

2. Λόγοι διακοπής της παραγραφής εκ του άρθρου 88 του Ν. 2362/1995 (και αντίστοιχα εκ του άρθρου 138 του Ν. 4270/ 2014)

α). Η κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνοφειλέτη η τρίτου εγγυητή αυτών και ανεξάρτητα αν ενεργείται εις χείρας αυτών ή τρίτου

β). Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, ανεξάρτητα από την κοινοποίηση ή μη αυτού στον καθ’ ού έχει εκδοθεί το πρόγραμμα

γ). Η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση είτε του οφειλέτη είτε φυσικού ή νομικού προσώπου μετ’ αυτού συνυποχρέου ή για τα χρέη του οποίου ευθύνεται αυτό

δ). Η αναγγελία προς κατάταξη σε πλειστηριασμό περιου­σιακών στοιχείων του οφειλέτου ή των λοιπών προ­σώπων, που αναφέρονται στην περίπτωση με στοιχ. γ΄ του άρθρου 88 § 1 του Ν. 2362/1995

ε). Η αναγγελία στον εκκαθαριστή κληρονομίας ή στον εκκαθαριστή διαλυθέντος νομικού προσώπου

στ) Η εγγραφή Υποθήκης ή προσημειώσεως Υποθήκης επί ακινήτου οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα στην πε­ρί­πτωση γ΄ του άρθρου 88 § 1 του Ν. 2362/1995 πρό­σωπα

ζ). Κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτελέσεως και κάθε διαδικαστική ως προς τον πίνακα κατατάξεως πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου

η). Η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή εγγυητή

3. Λοιπά θέματα σε σχέση με τη διακοπή της παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κ. Ρίζος, Παραγραφές, 2019
Παραγραφή είναι ο νομικός θεσμός με τον οποίο μια πραγματική κατάσταση μεταβάλλεται σε νομική. Το δίκαιο διά της παραγραφής σκοπεί, είτε να αποκλείσει την άσκηση δικαιώματος,...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 8η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...