Β. Βλαδίκα/Γ. Διαμαντόπουλος/Γ. Σούρμπας-Σερέτης..., Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο, 2017


Β. Βλαδίκα/Γ. Διαμαντόπουλος/Γ. Σούρμπας-Σερέτης..., Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο, 2017

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται χρήσιμες εισηγήσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια επιστημονικού συμποσίου. Ειδικότερα περιλαμβάνονται κατά σειρά:

Εισαγωγική ομιλία Γεώργιου Διαμαντόπουλου, Καθηγητή Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., με θέμα: Ο συμβολαιογράφος ως το κατεξοχήν εξωδικαστικό όργανο της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ειδικώς, η ενώπιον συμβολαιογράφου λήψη ένορκων βεβαιώσεων

Γεωργίου Σερέτη, Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, με θέμα: Ακυρότητα συμβολαιογραφικού εγγράφου και τεκμήρια Εθνικού Κτηματολογίου

Ιωάννη Κόνσουλα, Συμβολαιογράφου Βόλου, με θέμα: Η κανονιστική δύναμη του πραγματικού ως μέσο νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών και των αυθαίρετων αλλαγών χρήσης

Χρήστου Τερζίδη, Συμβολαιογράφου Κομοτηνής, με θέμα: Δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές

Γεωργίας Χρουσαλά, Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, με θέμα: Η καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Σοφίας Μουρατίδου-Ζαχαριάδου, Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, με θέμα: Ευρωπαϊκό κληρονομικό δίκαιο και συμβολαιογραφικοί προβληματισμοί

Μαριάννας Παπακυριάκου, Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, με θέμα: Ο τύπος και η δημοσίευση των διαθηκών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ελένης Κοντογεώργου, Συμβολαιογράφου Αθηνών, με θέμα: Ο θεσμικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου

Ευγενίας Φερεντίνου, Ασκ. Δικηγόρου, με θέμα: Το συμβολαιογραφικό έγγραφο ως εκτελεστός τίτλος

Κωνσταντίνου Πλαστήρα, Δικηγόρου, με θέμα: Ο συμβολαιογράφος ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλος

Βασιλικής Βλαδίκα, Δικηγόρου, με θέμα: Συμβολαιογράφος και πίνακας κατάταξης

Αντιφώνηση της τιμώμενης Ιωάννας Μπιλίση-Χρουσαλά, Συμβολαιογράφου, Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, με θέμα: Συμβολαιογραφία: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο
Δικαιοπραξιών/Εθνικού Κτηματολογίου/ Οικογενειακών υποθέσεων/Κληρονομικής διαδοχής/ Αναγκαστικής εκτέλεσης
Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν της Ιωάννας Μπιλίση-Χρουσαλά
© 2017
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-568-737-3
Σελίδες
ΧΧ + 286
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Προσφώνηση Διευθυντή Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» καθηγητή Γεωργίου Διαμαντόπουλου

Προσφώνηση Προέδρου Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθήνας-Πειραιά-Αιγαίου-Δωδεκανήσων Γεωργίου Ρούσκα

Προσφώνηση Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης Στυλιανής Αρχοντάκη-Καλογεράκη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος

Ο συμβολαιογράφος ως το κατεξοχήν εξωδικαστικό όργανο της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ειδικώς, η ενώπιον συμβολαιογράφου λήψη ένορκων βεβαιώσεων πολιτικής δίκης

Ι. Προδιάθεση

II. Ιστορικές καταβολές του συμβολαιογραφικού θεσμού

Α. Από την αρχαιότητα έως την τουρκοκρατία

Β. Ο θεσμός του συμβολαιογράφου μετά την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού

ΙΙΙ. Ο συμβολαιογράφος ως το κατεξοχήν όργανο της εξωδικαστικής εκούσιας δικαιοδοσίας

Α. Ο συμβολαιογράφος ως άμισθος δημόσιος λειτουργός

Β. Ο συμβολαιογράφος ως εξώδικο όργανο της εκούσιας δικαιοδοσίας

ΙV. Ένορκες βεβαιώσεις και συμβολαιογράφος

Α. Διάκριση των ένορκων βεβαιώσεων σε «εξώδικες» και δικαστικές

Β. Ιστορική διαδρομή των δικαστικών ένορκων βεβαιώσεων

Γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις μετά το ν. 4335/2015

Δ. Ένορκες βεβαιώσεις ληφθείσες ενώπιον συμβολαιογράφου

V. Ιωάννα Μπιλίση-Χρουσαλά: η εμβληματική συμβολαιογράφος της Θεσσαλονίκης

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Εμπράγματες μεταβιβαστικές δικαιοπραξίες

και Εθνικό Κτηματολόγιο

Γεώργιος Στ. Σούρμπας-Σερέτης

Ακυρότητα συμβολαιογραφικού εγγράφου και τεκμήρια Εθνικού Κτηματολογίου

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Έννοια συμβολαίου και σχέση αυτού με τη δικαιοπραξία ή τη διαδικαστική πράξη που τυχόν περιέχει

ΙΙΙ. Περιπτωσιολογία συμβολαιογραφικών ακυροτήτων

ΙV. Συμβολαιογραφική ακυρότητα και ακρίβεια κτηματολογικών εγγραφών

V. Επίμετρο

Ιωάννης Αθ. Κόνσουλας

Η κανονιστική δύναμη του πραγματικού ως μέσο νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών και των αυθαίρετων αλλαγών χρήσης

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η διαχρονική εξέλιξη της νομοθεσίας για τις αυθαίρετες κατασκευές και τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

Α. Διατάγματα Ιωάννη Καποδίστρια

Β. Βασιλικό διάταγμα της 3ης Απριλίου

Γ. Νόμος ΣΠΖ΄/11.5

Δ. Νομοθετικό διάταγμα του

Ε. Αναγκαστικός νόμος 410/1968

ΣΤ. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

Ζ. Νομοθετικό διάταγμα 349/1974

Η. Νόμος 651/1977

Θ. Νόμος 720/1977

Ι. Νόμοι 947/1979 και 1337/1983

ΙΑ. Νόμος 1337/1983

ΙΒ. Νόμος 1515/1985

ΙΓ. Νόμος 1577/1985: Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

α. ΟλΣτΕ 3500/2009

β. ΟλΣτΕ 3921/2010

ΙΔ. Νόμος 4014/2011

ΟλΣτε 3341/2013

ΙΕ. Νόμος 4178/2013

ΟλΣτΕ 1858/2015

ΙΣΤ. Νόμος 4495/2017

ΙΙΙ. Επίλογος

Χρήστος Αθ. Τερζίδης

Δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές

I. Προδιάθεση

ΙΙ. Έννοια παραμεθόριων περιοχών. Απαγορευμένες δικαιοπραξίες. Αιτιολογική βάση

ΙΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο σχετικά με τις δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές

IV. Ισχύον δίκαιο. Ερμηνευτικά ζητήματα

V. Ειδικές περιπτώσεις δικαιοπραξιών επί ακινήτων

A. Προσύμφωνο - Πληρεξούσιο ανέκκλητο με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 235 ΑΚ

B. Πλειστηριασμός

Γ. Χρησικτησία

Δ. Μίσθωση

Ε. Κτήση κυριότητας αγροτικού κλήρου σε παραμεθόριες περιοχές δια χρησικτησίας

VΙ. Πρόταση βελτίωσης των διατάξεων

VΙΙ. Επίμετρο

Γεωργία Γ. Χρουσαλά

Η καταχώριση συμβολαιογραφικής πράξης στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η διαδικασία καταχώρισης συμβολαιογραφικής πράξης

Α. Γενικώς

Β. Συμβολαιογραφική πράξη η καταχώριση της οποίας επιφέρει γεωμετρική μεταβολή

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις καταχώρισης συμβολαιογραφικής πράξης

ΙV. Ταυτότητα ακινήτου

Α. Γενικώς

Β. Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

Γ. Εμβαδόν ακινήτου: η αποδεκτή απόκλιση και η υποχρέωση δήλωσης μηχανικού περί συμβατότητας σύμφωνα το άρθρο 5 § 1 ν. 651/1977

V. Πρόσθετες πληροφορίες

Α. Γενικώς

Β. Ο κανονισμός πολυκατοικίας

VI. Άρθρο 6 § 4 ν. 2664/1998

Α. Γενικώς

Β. Ειδικά στην περίπτωση βαρών

VII. Άρθρο 6 § 8 ν. 2664/1998

VIII. Η διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων (άρθρο 18 ν. 2664/1998)

IX. Οικοδομές με περισσότερες μερικές συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας

X. Επίλογος - Συμπεράσματα

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Κληρονομική διαδοχή και οικογενειακές υποθέσεις

Σοφία Μουρατίδου-Ζαχαριάδου

Ευρωπαϊκό κληρονομικό δίκαιο και συμβολαιογραφικοί προβληματισμοί

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

ΙΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

IV. Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου

V. Διατάξεις τελευταίας βούλησης εκτός από κληρονομικές συμβάσεις

VΙ. Παραπομπή

VΙΙ. Εμπράγματα δικαιώματα

VΙΙΙ. Δημόσια έγγραφα και δικαστικοί συμβιβασμοί

ΙΧ. Η sui generis δικαιοδοσία του συμβολαιογράφου

Χ. Δημόσια τάξη

ΧΙ. Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

ΧΙΙ. Επίλογος

Μαριάννα Κ. Παπακυριάκου

Ο τύπος και η δημοσίευση των διαθηκών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Νομοθετική ρύθμιση του τύπου των διαθηκών

Ι. Το άρθρο 11 ΑΚ

ΙΙ. Η Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου

ΙΙΙ. Ο Κανονισμός 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ

Γ. Τύποι διαθηκών

Ι. Η δημόσια διαθήκη

ΙΙ. Η μυστική διαθήκη

ΙΙΙ. Η διεθνής διαθήκη

IV. Η ιδιόγραφη διαθήκη

V. Η διαθήκη ενώπιον μαρτύρων

VI. Η αλλόγραφη διαθήκη

Δ. Η «δημοσίευση» των διαθηκών

Ε. Η διαβίβαση της διαθήκης για τη διεκπεραίωση της κληρονομίας

ΣΤ. Καταληκτικές σκέψεις

Ελένη Β. Κοντογεώργου

Ο θεσμικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου.

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο ως συστατικός τύπος δικαιοπραξιών του οικογενειακού δικαίου

Α. Συναίνεση για την έγκυρη εκτέλεση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Β. Σύμφωνο συμβίωσης

Γ. Γονική παροχή

Δ. Εκούσια αναγνώριση εκτός γάμου τέκνων

Ε. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων - επιλογή κοινοκτημοσύνης

ΣΤ. Συναινετικό διαζύγιο

ΙΙΙ. Επίλογος

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Αναγκαστική εκτέλεση

Ευγενία Ι. Φερεντίνου

Το συμβολαιογραφικό έγγραφο ως εκτελεστός τίτλος. Συστηματική παρουσίαση των βασικών ρυθμίσεων του ΚΠολΔ σχετικά με τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει συμβολαιογραφικού εγγράφου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις: O ρόλος του συμβολαιογράφου και του συμβολαιογραφικού εγγράφου στην ελληνική έννομη τάξη

ΙΙ. Η ρητή νομοθετική πρόβλεψη της εκτελεστότητας των συμβολαιογραφικών εγγράφων

ΙΙΙ. Εγχάρτωση στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αξίωσης που επιδέχεται αναγκαστική εκτέλεση

ΙV. Υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

V. Περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου και έκδοση απογράφου

VΙ. H βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση ως προϋπόθεση επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης

Α. Η προϋπόθεση της βεβαιότητας της αξίωσης

α. Περιπτωσιολογία εκτελούμενων αξιώσεων εξαρτώμενων από αναβλητική αίρεση ή προθεσμία - Υποχρέωση ή μη απόδειξης της βεβαιότητας της απαίτησης ανά περίπτωση

i. Πρωτογενής αξίωση υπό αναβλητική αίρεση ή/και από αναβλητική προθεσμία.

ii. Πρωτογενής αξίωση υπό αναβλητική αίρεση ή από αναβλητική προθεσμία, η πάροδος της οποίας δεν προκύπτει με βάση το ημερολόγιο

iii. Πρωτογενής αξίωση υπό αναβλητική αίρεση σε συνδυασμό με αναβλητική προθεσμία

iv. Πρωτογενής αξίωση υπό αναβλητική προθεσμία, η πάροδος της οποίας προκύπτει με βάση το ημερολόγιο

β. Δευτερογενείς ή παρεπόμενες αξιώσεις του δανειστή, οι οποίες εξαρτώνται από τη μη προσήκουσα εκπλήρωση της πρωτογενώς οφειλόμενης παροχής

γ. Eκτελούμενη αξίωση υπό διαλυτική αίρεση ή/και υπό διαλυτική προθεσμία

Β. Η προϋπόθεση του εκκαθαρισμένου

VΙI. Eπίμετρο

Κωνσταντίνος Ν. Πλαστήρας

Ο συμβολαιογράφος ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλος

Ι. Προδιάθεση: Ο συμβολαιογράφος ως άμισθος δημόσιος λειτουργός στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης

ΙΙ. Αναλυτικότερα η συμβολή του συμβολαιογράφου στην εκτελεστική διαδικασία διενέργειας του πλειστηριασμού

Α. Διορισμός του συμβολαιογράφου

Β. Προδικασία

Γ. Από τη θέση «ελεγκτή» σε ρόλο «πρωταγωνιστή»: η κύρια διαδικασία

1. Τήρηση των διατυπώσεων τόπου και χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στην πλειοδοσία - Αποκλεισμοί

3. Εχέγγυα ελεύθερου συναγωνισμού. Δόλια απομάκρυνση πλειοδοτών

4. Διαδικασία πλειοδοσίας - αναπλειοδοσίας

α. Πρώτο στάδιο: συγκέντρωση προσφορών

β. Δεύτερο στάδιο: προφορική πλειοδοσία

5. Κατακύρωση

6. Έκθεση πλειστηριασμού

7. Καταβολή πλειστηριάσματος. Χορήγηση και νομική φύση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης

8. Μη καταβολή του πλειστηριάσματος - αναπλειστηριασμός

Δ. Περιπτώσεις ματαίωσης, αναστολής και ανατροπής επισπευδόμενου πλειστηριασμού

ΙΙΙ. Οι νεοπαγείς διατάξεις του ΚΠολΔ περί ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (άρθρα 959Α ΚΠολΔ και Υ.Α. με αριθ. 41756/2017)

ΙV. Επίμετρο

Βασιλική Ν. Βλαδίκα

Συμβολαιογράφος και πίνακας κατάταξης

Ι. Πρόλογος

ΙΙ. Διανομή πλειστηριάσματος χωρίς πίνακα κατάταξης

ΙΙΙ. Διανομή πλειστηριάσματος με πίνακα κατάταξης

1. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη διανομή του πλειστηριάσματος

Α. Η αρχή της προλήψεως

Β. Η αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης

Γ. Το νεοεισαχθέν σύστημα πολλαπλών κατασχέσεων

2. Εφαρμοστέο δίκαιο

Α. Εφαρμοστέο δίκαιο κατά τη lex fori

Β. Διαχρονικό δίκαιο πίνακα κατάταξης και προνομίων

3. Σύνταξη πίνακα κατάταξης από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού

Α. Προαφαίρεση εξόδων εκτέλεσης

α. Ποια ορίζονται ως έξοδα εκτέλεσης

β. Υποχρέωση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού περί σύνταξης αυτοτελούς πράξης καθορισμού των εξόδων της εκτέλεσης

Β. Στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης

α. Εκτελεστός τίτλος επισπεύδοντος

β. Αναγγελθείσες απαιτήσεις

i. Νομότυπη άσκηση της αναγγελίας

ii. Εμπρόθεσμη άσκηση της αναγγελίας

iii. Παραδεκτή άσκηση της αναγγελίας

γ. Αποδεικτικά έγγραφα αναγγελιών

δ. Παρατηρήσεις επί των αναγγελιών

ε. Προθεσμία σύνταξης πίνακα κατάταξης

Γ. Σύνταξη του πίνακα κατάταξης βάσει γενικών και ειδικών προνομίων και κανόνων σύγκρουσης αυτών

Δ. Τρόπος κατάταξης των απαιτήσεων

α. Οριστική κατάταξη

β. Τυχαία κατάταξη

Ε. Προϋποθέσεις ορισμένου του πίνακα κατάταξης

4. Εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης και διανομή του πλειστηριάσματος.

Α. Η γνωστοποίηση του πίνακα

Β. Το δικαίωμα ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης

Γ. Η οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης

IV. Eπίλογος

Απονομή τιμητικής πλακέτας στην τιμωμένη με προσφώνηση της Σοφίας Μουρατίδου-Ζαχαριάδου ως εκπροσώπου των φίλων, συναδέλφων και συνεργατών της Ιωάννας Μπιλίση-Χρουσαλά

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Ιωάννα Μπιλίση-Χρουσαλά

Συμβολαιογραφία: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Ι. Πρόλογος

ΙΙ. Ο ρόλος του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού

ΙΙΙ. Ο συμβολαιογράφος ως ελεύθερος επαγγελματίας

IV. Η σημερινή κατάσταση στις αμοιβές των συμβολαιογράφων και το μέλλον της συμβολαιογραφίας

V. Επίμετρο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2023
Μια πλήρης πραγματεία στο θέμα της πλάνης στη βούληση σε όλο το εύρος του Αστικού Δικαίου
Ε. Αλαφραγκής, Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021
Συστηματοποίηση και ανάλυση όλων των μορφών συναίνεσης κατά τις διατάξεις του ΑΚ