Π. Μουζουράκη, Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών, 2021


Π. Μουζουράκη, Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών, 2021

Το παρόν έργο αναλύει το φαινόμενο της άσκησης διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών με έμφαση στις φάσεις πριν και μετά την ανάθεση και τα επιμέρους κρίσιμα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν.

Η πρώτη φάση αποτελείται από τη λήψη της απόφασης για την ανάθεση διοικητικού έργου και την υλοποίησή της και αναλύεται εκτενώς στο δεύτερο μέρος της μελέτης. Κατά τη δεύτερη φάση, που αναλύεται στο τρίτο μέρος, το Κράτος αναλαμβάνει το ρόλο του εγγυητή της νόμιμης εκτέλεσης του έργου που έχει αναθέσει, με άμεση συνέπεια τη δημιουργία έννομων σχέσεων μεταξύ του Κράτους και του ιδιώτη. Οι δύο αυτές φάσεις στις οποίες δύναται να διαιρεθεί η άσκηση διοικητικού έργου από ιδιώτες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης.

Προηγουμένως, όμως, σε ένα πρώτο Μέρος, παρουσιάζεται ο «σημασιολογικός» προσδιορισμός της άσκησης διοικητικού έργου από ιδιώτες, όπου η λέξη «σημασία» έχει ένα διττό περιεχόμενο: εκείνο της έννοιας και εκείνο της σπουδαιότητας. Κατά πρώτον, γίνεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου «άσκηση διοικητικού έργου από ιδιώτες» και κατά δεύτερον, προσδιορίζεται η σημασία που έχει προσλάβει το υπό εξέταση φαινόμενο, με την αναφορά, των σημαντικότερων περιπτώσεων εφαρμογής του.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών
© 2021
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-277-9
Σελίδες
XVI + 576
Τιμή
€ 60,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες

Πίνακας Συντομογραφιών

Εισαγωγή

Μέρος Πρώτο

Εννοιολογικός προσδιορισμός

και πρακτική εφαρμογή της άσκησης

διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

Κεφάλαιο Α

Εννοιολογικός προσδιορισμός

της άσκησης διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

Ι. Η έννοια του διοικητικού έργου

ΙΙ. Η έννοια της άσκησης

ΙΙΙ. H έννοια του ιδιώτη

Κεφάλαιο Β

Η πρακτική εφαρμογή της άσκησης

διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

Ι. Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών σε άλλες χώρες

1. Γαλλία

2. Γερμανία

3. Αγγλία

4. Η.Π.Α

ΙΙ. Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών στην Ελλάδα

1. Περιπτώσεις ανάθεσης ενός διοικητικού έργου με κύριο χαρακτήρα

Α. Περιπτώσεις ανάθεσης ενός διοικητικού έργου με ρυθμιστικό χαρακτήρα

Β. Περιπτώσεις ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών στους διοικουμένους

2. Περιπτώσεις ανάθεσης ενός διοικητικού έργου με παρεπόμενο χαρακτήρα

Α. Περιπτώσεις ανάθεσης της προπαρασκευής της πραγματικής ή (και) της νομικής βάσης μίας διοικητικής πράξης ή μίας δημόσιας σύμβασης

Β. Περιπτώσεις ανάθεσης της εκτέλεσης μίας απόφασης της Διοίκησης

Γ. Περιπτώσεις ανάθεσης της υποστήριξης της δράσης της Διοίκησης

Συμπέρασμα της Παραγράφου

Μέρος Δεύτερο

Η φάση πριν από την ανάθεση

Κεφάλαιο Α

Η λήψη της απόφασης

για την ανάθεση διοικητικού έργου

Ι. Συνταγματικές διατάξεις που αφορούν το «αν» της ανάθεσης διοικητικών καθηκόντων σε ιδιώτες

1. Συνταγματικές διατάξεις που απαγορεύουν την ανάθεση διοικητικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες

Α. Η συνταγματική απαγόρευση της ανάθεσης σε ιδιώτες κάποιων διοικητικών αρμοδιοτήτων λόγω της φύσης τους

α. Οι αρμοδιότητες που «συνδέονται αναπόσπαστα με τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας»

αα. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων που «συνδέονται αναπόσπαστα με τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας»

αβ. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί

i. Οι εξαιρέσεις

ii. Οι περιορισμοί

β. Αρμοδιότητες που δεν εντάσσονται στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας

βα. Η παροχή των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης

ββ. Η παροχή των υπηρεσιών ύδρευσης

Β. Η αρχή της οικονομικότητας

2. Συνταγματικές διατάξεις που επιβάλλουν την ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε ιδιώτες

Α. Η αρχή της επικουρικότητας του Κράτους

Β. Η αρχή της οικονομικότητας

ΙΙ. Συνταγματικές διατάξεις που θεσπίζουν προϋποθέσεις για την ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε ιδιώτες

1. Η δημοκρατική αρχή

2. Η αρχή του Κράτους δικαίου

3. H αρχή του κοινωνικού Κράτους

4. Ο κανόνας της στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης κατά βάση από δημόσιους υπαλλήλους (άρθρο 103 Σ.)

Κεφάλαιο Β

Η υλοποίηση της απόφασης

για την ανάθεση διοικητικού έργου

Ι. Η θέσπιση των κριτηρίων επιλογής και η επιλογή του αναδόχου

Α. Ο καθορισμός των προσόντων του υποψήφιου αναδόχου

Β. Ο καθορισμός των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του ανατιθέμενου διοικητικού έργου

Γ. Η δημιουργία μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων

Δ. Η δημοσιότητα της πράξης ανάθεσης

ΙΙ. Η έννομη θέση του υποψήφιου αναδόχου κατά το στάδιο της ανάθεσης

Α. Η έννομη θέση του υποψήφιου αναδόχου στην περίπτωση της «ηθελημένης» ανάθεσης

α. Το προσωπικό πεδίο της αρχής της ισότητας

β. Το περιεχόμενο της αρχής της ισότητας

γ. Η ύπαρξη «διασφαλιστικών» δικαιωμάτων της αρχής της ισότητας.

Β. Η έννομη θέση του ή των αναδόχων στην περίπτωση της αναγκαστικής ανάθεσης

Μέρος Τρίτο

Η φάση μετά την ανάθεση

Κεφάλαιο Α

Η έννομη σχέση

μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου

Ι. Οι εξουσίες υπέρ της Διοίκησης

1. Η εξουσία της αναθέτουσας αρχής να εποπτεύει την ορθή και νόμιμη άσκηση, από τον ανάδοχο, των ανατιθέμενων σε αυτόν καθηκόντων

2. Η ύπαρξη εξουσιών υπέρ της Διοίκησης που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της άσκησης της ανατιθέμενης στον ανάδοχο διοικητικής αρμοδιότητας

3. Η εξουσία της αναθέτουσας αρχής να επιφέρει την τροποποίηση ή τη λύση της σχέσης ανάθεσης.

ΙΙ. Τα δικαιώματα του αναδόχου

1. Το δικαίωμα άμυνας του αναδόχου κατά των μέτρων εποπτείας

2. Τα δικαιώματα του αναδόχου για καταβολή χρηματικών παροχών

α. Το δικαίωμα του αναδόχου για καταβολή αμοιβής

β. Το δικαίωμα του αναδόχου για καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση τροποποίησης ή λύσης της σχέσης ανάθεσης

3. Το δικαίωμα του αναδόχου να προκαλέσει την τροποποίηση ή τη λύση της σχέσης του με τη Διοίκηση

Κεφάλαιο Β

Η έννομη σχέση μεταξύ Διοίκησης και διοικουμένων

Ι. Η ανάληψη, από την αναθέτουσα αρχή, των συνεπειών από τις παράνομες ή/ και ζημιογόνες πράξεις του αναδόχου

1. Η εκτέλεση, από τον ανάδοχο, παράνομων πράξεων

2. Η εκτέλεση, από τον ανάδοχο, παράνομων και ζημιογόνων πράξεων

ΙΙ. Η διασφάλιση διαφάνειας στη δραστηριότητα του αναδόχου

ΙΙΙ. Η διασφάλιση της συνέχειας της άσκησης της ανατιθέμενης αρμοδιότητας.

IV. Μία συνέχεια των σχέσεων εργασίας του προσωπικού κατά τις μεταβολές του φορέα της αρμοδιότητας που αποτελεί αντικείμενο της ανάθεσης;

Κεφάλαιο Γ

Η έννομη σχέση μεταξύ αναδόχου και διοικουμένων

Ι. Η νομική φύση της έννομης σχέσης μεταξύ αναδόχου και διοικουμένων

ΙΙ. Η εφαρμογή, στη σχέση μεταξύ αναδόχου και διοικουμένων, των αρχών που διέπουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

1. Οι αρχές της συνέχειας της λειτουργίας, της προσαρμογής και της ισότητας

Α. Η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας

Β. Η αρχή της προσαρμογής

Γ. Η αρχή της ισότητας

2. Οι αρχές της ουδετερότητας και της παροχής των υπηρεσιών της Διοίκησης ανευ ανταλλάγματος

Α. Η αρχή της ουδετερότητας

Β. Η (ανύπαρκτη) αρχή της δωρεάν παροχής και η (μη αυθύπαρκτη) αρχή της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών της Διοίκησης

3. Οι νέες αρχές (;)

Α. Η αρχή (;) της ποιότητας

Β. Η αρχή (;) της προσβασιμότητας

Γ. Η αρχή (;) της ασφάλειας

Δ. Η αρχή της διαφάνειας

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Α. Ελληνική

Γενικά συγγράματα

Συλλογικά έργα

Μονογραφίες

Άρθρα-Σχόλια

Β. Ξενόγλωσση

Γενικά συγγράματα

Μονογραφίες

Συλλογικά έργα

Άρθρα-Εισηγήσεις-Σχόλια

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες