Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022


Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης των τελευταίων τόσο στα δικαστήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες, όσο και στις ιδιωτικές συναλλαγές. Ήδη, οι νομοθετικές ρυθμίσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες αποτυπώνονται στο παρόν, επεκτείνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών εγγράφων και καθιστούν υποχρεωτική την αποδοχή τους εκ μέρους των φορέων της διοίκησης.

Η παρούσα έκδοση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ Α’ 148/28.07.2022). Με τις τελευταίες τροποποιήσεις καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες, κατέστη δε υποχρεωτική εκ μέρους της Διοίκησης η αποδοχή αντιγράφων ευκρινών φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Αντίστοιχα, το Παράρτημα του Κώδικα για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, είναι πλήρως ενημερωμένο με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 4934/2022 (ΦΕΚ Α’ 100/23.05.2022), Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ Α’ 27.07.2022). Με τις τελευταίες, θεσπίζεται ιδίως υποχρέωση όλων των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών της χώρας να κάνουν αποδεκτά τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015)
Οκτώβριος 2022
© 2022
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-590-9
Σελίδες
ΧV + 170
Τιμή
€ 9,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διάγραμμα Περιεχομένων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Ν. 4727/2020)

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 4η έκδ., 2020
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με τον Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αποτελείται...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Αστικός κώδικας, 7η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ...