Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022


Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης των τελευταίων τόσο στα δικαστήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες, όσο και στις ιδιωτικές συναλλαγές. Ήδη, οι νομοθετικές ρυθμίσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες αποτυπώνονται στο παρόν, επεκτείνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών εγγράφων και καθιστούν υποχρεωτική την αποδοχή τους εκ μέρους των φορέων της διοίκησης.

Η παρούσα έκδοση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ Α’ 148/28.07.2022). Με τις τελευταίες τροποποιήσεις καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες, κατέστη δε υποχρεωτική εκ μέρους της Διοίκησης η αποδοχή αντιγράφων ευκρινών φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Αντίστοιχα, το Παράρτημα του Κώδικα για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, είναι πλήρως ενημερωμένο με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 4934/2022 (ΦΕΚ Α’ 100/23.05.2022), Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ Α’ 27.07.2022). Με τις τελευταίες, θεσπίζεται ιδίως υποχρέωση όλων των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών της χώρας να κάνουν αποδεκτά τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015)
Οκτώβριος 2022
© 2022
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-590-9
Σελίδες
ΧV + 170
Προσωρινά μη διαθέσιμο

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διάγραμμα Περιεχομένων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Ν. 4727/2020)

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Μ. Στυλιανίδου/Χ. Κουκάκης, Προκαταρκτική Εξέταση - Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), 2021
Ένα απαραίτητο εργαλείο για όσους ασκούν σχετικά καθήκοντα με πλήθος εμπειρικών πρακτικών και σκοπό την ουσιαστική κατανόηση της διεξαγωγής της ΕΔΕ