Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας», 11η έκδ., 2023


Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας», 11η έκδ., 2023

Το Π.Δ. 18/1989, «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρα­τείας» της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι πλήρως ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017), 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017), 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.2019), 4722/2020 (ΦΕΚ Α΄ 177/15.9.2020), 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020), 4786/2021 (ΦΕΚ Α΄ 43/23.3.2021), 4938/2022 (ΦΕΚ Α΄ 109/6.6.2022), 4990/2022 (ΦΕΚ Α΄ 210/11.11.2022) και 5028/2023 (ΦΕΚ Α΄ 54/9.3.2023).

Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999) είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017), 4491/2017 (ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017), 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017), 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.2019), 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020), 4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020), 4722/2020 (ΦΕΚ Α΄ 177/15.9.2020), 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23.9.2020), 4804/2021 (ΦΕΚ Α΄ 90/5.6.2021), 4816/2021 (ΦΕΚ Α΄ 118/9.7.2021), 4938/2022 (ΦΕΚ Α΄ 109/6.6.2022), 4963/2022 (ΦΕΚ Α΄ 149/30.7.2022), 4990/2022 (ΦΕΚ Α΄ 210/11.11.2022), 5001/2022 (ΦΕΚ Α΄ 227/9.12.2022), 5023/2023 (ΦΕΚ Α΄ 34/17.2.2023) και 5028/2023 (ΦΕΚ Α΄ 54/9.3.2023).

Στην παρούσα έκδοση έχουν επίσης συμπεριληφθεί οι Ν. 702/1977, «Υπαγωγή υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια» και Ν. 1406/1983, «Διοικητικές διαφορές ουσίας».

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη έχουν τεθεί κατατοπιστικοί τίτλοι σε όλα τα άρθρα του κώδικα, κι εκεί όπου δεν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο κείμενο. Οι τίτλοι αυτοί εμφανίζονται ανάμεσα σε αγκύλες, προκειμένου να ξεχωρίζουν από τους τίτλους του αυθεντικού κειμένου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»
• Υπαγωγή υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια. Ν. 702/1977, ΦΕΚ Α΄ 268/19.9.1977 (άρθρα 1-5Α, 7, 8, 31, 33, 36, 37) • Διοικητικές διαφορές ουσίας. Ν. 1406/1983, ΦΕΚ Α΄ 182/14.12.1983 (άρθρα 1-11, 32, 40)
Ιούνιος 2023
© 2023
Σειρά
Έκδοση
11η έκδ.
ISBN
978-960-648-713-2
Σελίδες
XIII + 328
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18/1989

(ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.1989)

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

Άρθρο μόνο

Άρθρα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση - Οργάνωση - Αρμοδιότητα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επεξεργασία διαταγμάτων-16Α

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Ένδικα μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικοί δικονομικοί κανόνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Προσφυγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Αίτηση ακυρώσεως-52Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αίτηση αναιρέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Έφεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. 69A

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ειδικά θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Μεταβατικές διατάξεις

Ν. 2717/1999

«Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»

Άρθρο πρώτο

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρα

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Δικαιοδοσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αρμοδιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΧΗ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αποκλεισμός δικαστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αποχή δικαστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Εξαίρεση δικαστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Κοινές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Δικαστικοί υπάλληλοι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Ικανότητα διαδίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Δικανική ικανότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Δικολογική ικανότητα

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εκθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Δικόγραφα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Επιδόσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Αντίκλητος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Δικονομικές ακυρότητες

ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Προσφυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Εξουσία του δικαστηρίου

ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Ανακοπή ερημοδικίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Έφεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Αίτηση αναθεώρησης-105Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Τριτανακοπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας

ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Ομοδικία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Συνάφεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ομοδικία και συνάφεια

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αντικειμενική σώρευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Συνεκδίκαση

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η συζήτηση στο ακροατήριο-139Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Διακοπή και επανάληψη της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Κατάργηση της δίκης

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Διοικητικός φάκελος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Αποδεικτική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Αυτοψία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Πραγματογνωμοσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Έγγραφα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Ομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Εξηγήσεις των διαδίκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Μάρτυρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Δικαστικά τεκμήρια

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Πρακτικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Υπηρεσιακές μεταβολές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Επίδοση αποφάσεων και πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Συνέπειες των αποφάσεων

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων-205Α

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-209Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Ανακοπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ένδικα μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική σώρευση – Συνεκδίκαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Προσωρινή δικαστική προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Αιτήσεις λήψης μέτρων σχετικών με τη διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αίτηση για προσωπική κράτηση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αρμόδιο δικαστήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ένσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Εκδίκαση της ένστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Ένδικα μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Δικολογική ικανότητα των διαδίκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Κατάργηση της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Προσωρινή δικαστική προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αρμόδιο δικαστήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ένσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Άρθρα

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 272Α-272Ι

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Δικαστικά έξοδα-276Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Παράβολα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εκκρεμείς δίκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Άσκηση ένδικων μέσων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Προθεσμίες

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αναφορά σε διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Παραπομπές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο δεύτερο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων