Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022


Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022

Η ύπαρξη πληθώρας ειδικών νόμων και διατάξεων που ρυθμίζουν τα θέματα της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων και της διεξαγωγής της διοικητικής δίκης (ουσιαστικής και ακυρωτικής), καθώς και δύο βασικών νομοθετημάτων (του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ν. 2717/1999, και του π.δ. 18/1989) με σημαντικές μεταξύ τους αποκλίσεις, προκαλεί αβεβαιότητα στον εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου και αίσθημα ανασφάλειας δικαίου στους διαδίκους οι οποίοι προσφεύγουν προς ικανοποίηση των αιτημάτων τους στη διοικητική δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου, η συστηματική παράθεση και επεξεργασία του συνόλου των νομοθετικών αυτών κειμένων, παρίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη για όλους τους παράγοντες της διοικητικής δίκης.

Η παρούσα Συλλογή νομοθεσίας, περιλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων, όπως ισχύουν σήμερα, με τις οποίες ανατίθενται διοικητικές διαφορές στα διοικητικά δικαστήρια, και τις ειδικές ρυθμίσεις που, ενδεχομένως, προβλέφθηκαν για την εκδίκαση των διαφορών αυτών, τη σχετική νομολογία που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί αναθέσεως, με συναφή επιστημονικά σχόλια, τα δύο ως άνω βασικά δικονομικά νομοθετήματα, υπό τα οποία παρατίθενται και ορισμένες διατάξεις που δεν συνδέονται με αναθέσεις, καθώς και τις διαδικασίες εκείνες που έχουν οργανωθεί με ειδικούς νόμους, χωρίς να έχουν ενταχθεί στο σώμα των βασικών κωδίκων.

Η Συλλογή αυτή, ευελπιστεί να καταστεί ένα αποτελεσματικό βοήθημα τόσο για τους διοικητικούς δικαστές όσο και για τους ασχολούμενους με το διοικητικό δίκαιο δικηγόρους, καθώς, επίσης, και για τα στελέχη της ενεργού διοικήσεως. Απώτερος στόχος, ωστόσο, είναι να προσφέρει, συγκεντρωμένη, ταξινομημένη και σχολιασμένη, όλη την πρώτη ύλη, για την περαιτέρω επεξεργασία και σύνταξη, με τη συνεργασία και τη συναίνεση όλων των υπηρετούντων τη διοικητική δικαιοσύνη, ενός ενιαίου και με σύγχρονα χαρακτηριστικά Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, για το σύνολο των ακυρωτικών και ουσιαστικών διαφορών, που θα συνιστά μία ιστορική τομή στην πορεία της διοικητικής δικαιοσύνης στη Χώρα μας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διοικητική Δικονομία
Συλλογή Διατάξεων
Σχόλια και Νομολογία περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
© 2022
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-580-0
Σελίδες
XXXIV + 505
Τιμή
€ 55,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α

ΤΜΗΜΑ Α

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η΄/ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ν. 4486/1965 - Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων (Α΄ 131)

Π.Δ. 331/1985 - Κύρωση του κώδικα φορολογικής δικονομίας, τροποποίηση και συμπλήρωση του οργανισμού των φορολογικών (τακτικών διοικητικών) δικαστηρίων και καθορισμός των τελών της διαδικασίας (Α΄ 116)

Β.Δ 24.9/20.10.1958 - Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων (Α΄ 171)

Ν. 235/1967 - Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών εις έτερα όργανα ως και συμπληρώσεως φορολογικών τινων διατάξεων (Α΄ 238)

Ν. 25/1975 - Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (Α΄ 74)

Ν. 505/1976 - Περί υπαγωγής εις τα τακτικά Φορολογικά Δικαστήρια των φορολογικών διαφορών δήμων και κοινοτήτων και της μετονομασίας τούτων εις Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (Α΄ 353)

Ν. 1080/1980 - Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων (Α΄ 246)

Π.Δ. 614/1980 - Περί υπαγωγής εις τας διατάξεις του Νόμου 505/1976 των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων ενίων Δήμων (Α΄ 163)

Ν. 1249/1982 - Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις (Α΄ 43)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

Ν. 4174/2013 - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 170)

Ν. 4700/2020 - Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (Α΄127)

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗ

Ν.Δ. 4242/1962 - Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων (Α΄ 135)

Ν. 820/1978 - Περί λήψεως μέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων (Α΄ 174)

Ν. 2523/1997 - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις (Α΄ 179)

Ν. 2960/2001 - Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Α΄ 265)

2. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 702/1977 - Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 170/1973 «περί του Συμβουλίου της Επικρατείας» (Α΄ 268)

Ν. 1406/1983 - Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων (Α΄ 182)

Ν. 4055/2012 - Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (Α΄51)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 743/1977 - Περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (Α΄ 319)

Ν. 998/1979 - Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (Α΄ 289)

Π.Δ. 1050/1980 - Περί της ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων διαδικασίας επί των υπαγομένων εις αυτά διοικητικών διαφορών δυνάμει του άρθρου 77 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α΄ 266)

Ν. 1540/1985 - Ρύθμιση περιουσιών πολιτικών προσφύγων και άλλες διατάξεις (Α΄ 67)

Ν. 1565/1985 - Λιπάσματα (Α΄ 164)

Ν. 1644/1986 - Ρύθμιση ειδικών εποικιστικών θεμάτων και άλλες διατάξεις (Α΄ 131)

Ν. 1650/1986 - Για την προστασία του περιβάλλοντος (Α΄ 160)

Ν. 1734/1987 - Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις (Α΄ 189)

Ν. 1815/1988 - Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Α΄ 250)

Ν. 2121/1993 - Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (Α΄ 25)

Ν. 2318/1995 - Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών (Α΄ 126)

Ν. 2323/1995 - Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις (Α΄145)

Ν. 2520/1997 - Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις (Α΄173)

Π.Δ. 55/1998 - Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Α΄ 58)

Π.Δ. της 14-27.7.1999 - Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ΄ 580)

Κ.Υ.Α. οικ. Γ5/52182/3729/25.8.2000 - Αρμόδια όργανα, διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμων και συναφή θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 2465/97, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 2800/2000 (Β΄ 1136)

Ν. 2882/2001 - Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Α΄ 17)

Ν. 2912/2001 - Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και άλλες διατάξεις (Α΄ 94)

Ν. 2944/2001 - Τροποποίηση της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων (Α΄ 222)

Ν. 2969/2001 - Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα (Α΄ 281)

Κ.Υ.Α. Γ5/29480/2304/10.4.2001 - Έλεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν στην χώρα, Αρμόδια Όργανα, Διαδικασία είσπραξης προστίμων και συναφή θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, παρ. 4 και άρθ. 8 παρ. 5 του Ν. 2801/2000 (Β΄ 614)

Ν. 2990/2002 - Κύρωση της από 21 Δεκεμβρίου 2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις» (Α΄ 30)

Ν. 3027/2002 - Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α΄ 152)

Ν. 3054/2002 - Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις (Α΄ 230)

Ν. 3057/2002 - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις (Α΄ 239)

Ν. 3172/2003 - Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις (Α΄ 197)

Ν. 3284/2004 - Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Α΄ 217)

Ν. 3329/2005 - Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (Α΄ 81)

Ν. 3371/2005 - Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις (Α΄ 178)

Ν. 3674/2008 - Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 136)

Ν. 3712/2008 - Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις (Α΄225)

Ν. 3728/2008 - Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις (Α΄ 258)

Ν. 3811/2009 - Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις (Α΄ 231)

Ν. 3852/2010 - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄ 87)

Ν. 3870/2010 - Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές (Α΄ 138)

Ν. 3891/2010 - Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα (Α΄ 188)

Ν. 3917/2011 - Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις (Α΄ 22)

Ν. 3938/2011 - Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (Α΄ 61)

Ν. 3996/2011 - Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (Α΄ 170)

Ν. 4001/2011 - Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις (A΄ 179)

Ν. 4002/2011 - Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Α΄ 180)

Ν. 4052/2012 - Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (Α΄ 41)

Ν. 4056/2012 - Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις (Α΄ 52)

Ν. 4061/2012 - Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις (Α΄ 66)

Ν. 4177/2013 - Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α΄ 173)

Ν. 4199/2013 - Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις (Α΄ 216)

Ν. 4235/2014 - Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α΄ 32)

Ν. 4264/2014 - Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις (Α΄ 118)

Ν. 4273/2014 - Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας (Α΄ 146)

Ν. 4354/2015 - Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (Α΄ 176)

Π.Δ. 28/2015 - Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία (Α΄ 34)

Ν. 4389/2016 - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 94)

Ν. 4449/2017 - Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις (Α΄ 7)

Ν. 4504/2017 - Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις (Α΄ 184)

Ν. 4557/2018 - Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις (Α΄ 139)

Ν. 4602/2019 - Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις (Α΄ 45)

Ν. 4648/2019 - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας (Α΄ 205)

Ν. 4679/2020 - Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 71)

Ν. 4682/2020 - Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις (Α΄ 76)

Ν. 4715/2020 - Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις (Α΄ 149)

Ν. 4727/2020 - Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α΄ 184)

Ν. 4757/2020 - Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Α΄ 240)

Ν. 4777/2021 - Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (Α΄ 25)

Ν. 4819/2021 - Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 (Α΄ 129)

Ν. 4849/2021 - Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις (Α΄ 207)

Ν. 4964/2022 - Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις (Α’ 150)

ΤΜΗΜΑ Β

ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

1. ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΛΜΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ

- ΆΡ. 34 Ν. 1968/1991 ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

Ν. 3900/2010 - Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις (Α΄ 213)

Ν. 1968/1991 - Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α΄ 150) - Αρχή οικονομίας της δίκης

2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ/ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ/ΣΩΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Ν. 4600/1966 - Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών των Φορολογικών Δικαστηρίων (Α΄ 242)

Ν. 27/1975 - Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (Α΄ 77)

Ν. 1080/1980 - Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων (Α΄ 246).

Ν. 2216/1994 - Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις (Α΄ 83)

Ν. 2753/1999 - Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις (Α΄249)

Ν. 3943/2011 - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 66)

Ν. 4174/2013 - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 170)

Ν. 4714/2020 - Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις (Α΄ 148)

Διαιτητική επίλυση λοιπών διαφορών

Ν.Δ. 2687 της 10/10 Νοεμβρίου 1953 - Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού (Α΄ 317)

Ν. 2289/1995 - Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις (Α΄ 27)

Ν. 3389/2005 - Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Α΄ 232)

Ν. 3614/2007 - Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 (Α΄ 267)

Ν. 4412/2016 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Α΄ 147)

Ν. 4413/2016 - Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις (Α΄ 148)

Ν. 4864/2021 - Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη (Α’ 237)

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ Ή ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

Ν. 3852/2010 - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄ 87)

Ν. 4446/2016 - Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις (Α΄ 240)

Ν. 4469/2017 - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)

Ν. 4831/2021 - Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις (Α΄ 170)

ΜΕΡΟΣ Β

ΤΜΗΜΑ Α

Π.Δ. 18/1989 - Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας (Α΄ 8)

ΤΜΗΜΑ Β

Ν. 2717/1999 - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Α΄ 97)

ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΜΗΜΑ Α

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΔΔ)

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Ν. 3068/2002 - Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις (Α΄ 274)

Ν. 4939/2022 - Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών (Α΄ 111)

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

[κράτηση προς επιστροφή αλλοδαπών και αιτούντων άσυλο]

Ν. 3386/2005 - Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια (Α΄ 212)

Ν. 3907/2011 - Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις (Α΄ 7)

Ν. 4939/2022 - Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών (Α΄ 111)

2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ν. 3978/2011 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Α΄ 137)

Ν. 4412/2016 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α΄ 147, διόρθωση σφαλμάτων Α΄ 200)

α.

Δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης

β. Δικαστική προστασία μετά τη σύναψη της σύμβασης

Ν. 4413/2016 - Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις (Α΄ 148)

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ν. 3959/2011 - Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (Α΄ 93)

4. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Ν. 2944/2001 - Τροποποίηση της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων (Α΄ 222)

Ν. 3329/2005 - Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (Α΄ 81)

Ν. 3528/2007 - Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α΄ 26)

Ν. 3584/2007 - Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Α΄ 143)

Ν. 4057/2012 - Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Α΄ 54)

Ν. 4622/2019 - Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α΄ 133)

Ν. 4957/2022 - Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις (Α΄ 141)

5. ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

Ν. 4055/2012 - Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (Α΄ 51)

6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ν. 3068/2002 - Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις (Α΄ 274)

ΤΜΗΜΑ Β

Ψηφιακή Δικαιοσύνη

1. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 3659/2008 - Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις (Α΄ 77)

Ν. 3943/2011 - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 66)

Ν. 4267/2014 - Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 137)

Ν. 4635/2019 - Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (Α΄ 167)

Ν. 4700/2020 - Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (Α΄ 127)

Ν. 4727/2020 - Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α΄ 184)

Ν. 4745/2020 - Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις (Α΄ 214)

Ν. 4764/2020 - Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Α΄ 256)

Ν. 4786/2021 - Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α΄ 43)

Ν. 4804/2021 - Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 90)

Ν. 4812/2021 - Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις (Α΄ 110)

Ν. 4820/2021 - Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις (Α΄ 130)

Ν. 4821/2021 - Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης (Α΄ 134)

Ν. 4938/2022 - Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 109)

Ν. 4954/2022 - Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις (Α΄ 136)

Π.Δ. 40/2013 - Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (Α΄ 75)

Π.Δ. 142/2013 - Εφαρμογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ (Α΄ 227)

Κ.Υ.Α. 32256 ΕΞ 2021/15.9.2021 - Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς (Β΄ 4651)

Υ.Α. 45180 ΕΞ 2021/21.12.2021 - Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Εγγράφων (Β΄ 6095)

Απόφαση Προέδρου ΝΣΚ 272/2020 - Ορισμός υποθέσεων για τις οποίες οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με Πράξη καθώς και υποθέσεων για τις οποίες συντάσσεται Επισημειωματική Πράξη (Β΄ 2862).

Ανακοινώσεις Επιτροπής Πληροφοριακών Συστημάτων ΣτΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ

Ν. 998/1979 - Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (Α΄ 289)

Ν. 3986/2011 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012- 2015 (Α΄ 152)

Ν. 4014/2011 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Α΄ 209)

Ν. 4174/2013 - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 170)

Υ.Α. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 - Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) (Β΄ 2699)

Ν. 4727/2020 - Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α΄ 184)

Ν. 4939/2022 - Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών (Α΄ 111)

2. ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ -

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 265)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ: άρθρο 27 [Ηλεκτρονικές υπογραφές σε δημόσιες υπηρεσίες], άρθρο 37 [Ηλεκτρονικές σφραγίδες σε δημόσιες υπηρεσίες]

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Οκτωβρίου 2018 σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e–Curia (L 293) [καταργεί την απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 (C 289)]

Ευρωπαϊκός Χάρτης Δεοντολογίας για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα και στο περιβάλλον τους, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ), 31η Σύνοδος Ολομέλειας, Στρασβούργο, 3 - 4 Δεκεμβρίου

Νομολογία ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων

Λημματικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας