Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022


Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης των τελευταίων τόσο στα δικαστήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες, όσο και στις ιδιωτικές συναλλαγές. Ήδη, οι νομοθετικές ρυθμίσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες αποτυπώνονται στο παρόν, επεκτείνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών εγγράφων και καθιστούν υποχρεωτική την αποδοχή τους εκ μέρους των φορέων της διοίκησης.

Η παρούσα έκδοση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ Α’ 148/28.07.2022). Με τις τελευταίες τροποποιήσεις καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες, κατέστη δε υποχρεωτική εκ μέρους της Διοίκησης η αποδοχή αντιγράφων ευκρινών φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Αντίστοιχα, το Παράρτημα του Κώδικα για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, είναι πλήρως ενημερωμένο με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 4934/2022 (ΦΕΚ Α’ 100/23.05.2022), Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ Α’ 27.07.2022). Με τις τελευταίες, θεσπίζεται ιδίως υποχρέωση όλων των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών της χώρας να κάνουν αποδεκτά τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Edition info

Title
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015)
Οκτώβριος 2022
© 2022
Editor
Series
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-648-590-9
Pages
ΧV + 170
Price
€ 9.00
Temporarily out of stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διάγραμμα Περιεχομένων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Ν. 4727/2020)

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Μ. Στυλιανίδου/Χ. Κουκάκης, Προκαταρκτική Εξέταση - Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), 2021
Ένα απαραίτητο εργαλείο για όσους ασκούν σχετικά καθήκοντα με πλήθος εμπειρικών πρακτικών και σκοπό την ουσιαστική κατανόηση της διεξαγωγής της ΕΔΕ
Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης/Δήμος Θεσσαλονίκης/Ε. Πρεβεδούρου..., Πρακτικά ημερίδων για τα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 2020
Ο τόμος αυτός, αποτυπώνει με εμβληματικό τρόπο μία καινοτόμα δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης με στόχο την επιμόρφωση των...