Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022


Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης των τελευταίων τόσο στα δικαστήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες, όσο και στις ιδιωτικές συναλλαγές. Ήδη, οι νομοθετικές ρυθμίσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες αποτυπώνονται στο παρόν, επεκτείνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών εγγράφων και καθιστούν υποχρεωτική την αποδοχή τους εκ μέρους των φορέων της διοίκησης.

Η παρούσα έκδοση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ Α’ 148/28.07.2022). Με τις τελευταίες τροποποιήσεις καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες, κατέστη δε υποχρεωτική εκ μέρους της Διοίκησης η αποδοχή αντιγράφων ευκρινών φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Αντίστοιχα, το Παράρτημα του Κώδικα για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, είναι πλήρως ενημερωμένο με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 4934/2022 (ΦΕΚ Α’ 100/23.05.2022), Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ Α’ 27.07.2022). Με τις τελευταίες, θεσπίζεται ιδίως υποχρέωση όλων των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών της χώρας να κάνουν αποδεκτά τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Edition info

Title
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015)
Οκτώβριος 2022
© 2022
Editor
Series
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-648-590-9
Pages
ΧV + 170
Price
€ 9.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διάγραμμα Περιεχομένων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Ν. 4727/2020)

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...