Κ. Παντελίδου, Αστικός κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι 2009, 2009


Κ. Παντελίδου, Αστικός κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι 2009, 2009

Στο παρόν βιβλίο καταβλήθηκε προσπάθεια να συνδυασθεί το κείμενο του Αστικού Κώδικα με τους κυριότερους ειδικούς νόμους, ώστε η έκδοση να είναι και πλήρης και εύχρηστη. Ειδικότερα, ο Αστικός Κώδικας αναλύεται σε πέντε κεφάλαια: στις γενικές αρχές, στο ενοχικό, στο εμπράγματο, στο οικογενειακό και στο κληρονομικό δίκαιο. Οι ειδικοί αστικοί νόμοι περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με: απαλλοτρίωση, αυτοκίνητα, βιοϊατρικά θέματα, κτηματολόγιο, ληξιαρχικές πράξεις, μισθώσεις, πνευματική ιδιοκτησία, προσωπικά δεδομένα και προστασία του καταναλωτή. Το κείμενο των ειδικών νόμων παρατίθεται σε λημματικό, ανά ενότητες, ευρετήριο, για να είναι ευχερέστερη η αναζήτηση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αστικός κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι 2009
Απαλλοτρίωση - Αυτοκίνητα - Βιοϊατρικά θέματα - Κτηματολό-γιο - Ληξιαρχικές πράξεις - Μισθώσεις - Πνευματική ιδιοκτησία - Προσωπικά δεδομένα - Προστασία του καταναλωτή
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-479-2
Σελίδες
1020
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

I. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κεφάλαιο 1. Οι κανόνες του δικαίου γενικά

Κεφάλαιο 2. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Κεφάλαιο 3. Φυσικό πρόσωπο

Κεφάλαιο 4. Νομικά πρόσωπα

Κεφάλαιο 5. Δικαιοπραξίες

Κεφάλαιο 6. Αιρέσεις και προθεσμίες

Κεφάλαιο 7. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα

Κεφάλαιο 8. Συναίνεση και έγκριση

Κεφάλαιο 9. Προθεσμίες

Κεφάλαιο 10. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

Κεφάλαιο 11. Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο 1. Η υποχρέωση παροχής γενικά

Κεφάλαιο 2. Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη

Κεφάλαιο 3. Υπερημερία του δανειστή

Κεφάλαιο 4. Ενοχές από συμβάσεις γενικά

Κεφάλαιο 5. Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

Κεφάλαιο 6. Συμβατική υπαναχώρηση

Κεφάλαιο 7. Αρραβώνας και ποινική ρήτρα

Κεφάλαιο 8. Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου

Κεφάλαιο 9. Απόσβεση των ενοχών

Κεφάλαιο 10. Εκχώρηση

Κεφάλαιο 11. Αναδοχή χρέους

Κεφάλαιο 12. Ενοχή εις ολόκληρον

Κεφάλαιο 13. Δωρεά

Κεφάλαιο 14. Πώληση και ανταλλαγή

Κεφάλαιο 15. Μίσθωση πράγματος

Κεφάλαιο 16. Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου

Κεφάλαιο 17. Επίμορτη αγροληψία

Κεφάλαιο 18. Σύμβαση εργασίας

Κεφάλαιο 19. Σύμβαση έργου

Κεφάλαιο 20. Μεσιτεία

Κεφάλαιο 21. Προκήρυξη

Κεφάλαιο 22. Εντολή

Κεφάλαιο 23. Διοίκηση αλλοτρίων

Κεφάλαιο 24. Εταιρία

Κεφάλαιο 25. Κοινωνία

Κεφάλαιο 26. Δάνειο

Κεφάλαιο 27. Χρησιδάνειο

Κεφάλαιο 28. Παρακαταθήκη

Κεφάλαιο 29. Ευθύνη των ξενοδόχων

Κεφάλαιο 30. Ισόβια πρόσοδος

Κεφάλαιο 31. Παίγνιο και στοίχημα

Κεφάλαιο 32. Εγγύηση

Κεφάλαιο 33. Συμβιβασμός

Κεφάλαιο 34. Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

Κεφάλαιο 35. Έκταξη

Κεφάλαιο 36. Ανώνυμα χρεόγραφα

Κεφάλαιο 37. Επίδειξη πράγματος

Κεφάλαιο 38. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Κεφάλαιο 39. Αδικοπραξίες

Κεφάλαιο 40. Καταδολίευση των δανειστών

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο 1. Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς

Κεφάλαιο 2. Νομή

Κεφάλαιο 3. Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της

Κεφάλαιο 4. Κτήση κυριότητας

Κεφάλαιο 5. Προστασία της κυριότητας

Κεφάλαιο 6. Συγκυριότητα

Κεφάλαιο 7. Πραγματικές δουλείες

Κεφάλαιο 8. Προσωπικές δουλείες

Κεφάλαιο 9. Μεταγραφή

Κεφάλαιο 10. Ενέχυρο

Κεφάλαιο 11. Υποθήκη

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο 1. Μνηστεία

Κεφάλαιο 2. Γάμος

Κεφάλαιο 3. Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος

Κεφάλαιο 4. Σχέσεις των συζύγων από το γάμο

Κεφάλαιο 7. Διαζύγιο

Κεφάλαιο 8. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 9. Συγγένεια

Κεφάλαιο 10. Διατροφή από το νόμο

Κεφάλαιο 11. Σχέσεις γονέων και τέκνων

Κεφάλαιο 13. Υιοθεσία

Κεφάλαιο 14. Επιτροπεία ανηλίκου

Κεφάλαιο 15. Αναδοχή ανηλίκου

Κεφάλαιο 16. Δικαστική συμπαράσταση

Κεφάλαιο 17. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο 1. Η κληρονομική διαδοχή γενικά

Κεφάλαιο 2. Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών

Κεφάλαιο 3. Περιεχόμενο της διαθήκης

Κεφάλαιο 4. Εξ αδιαθέτου διαδοχή

Κεφάλαιο 5. Νόμιμη μοίρα

Κεφάλαιο 6. Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας

Κεφάλαιο 7. Κληρονομική αναξιότητα

Κεφάλαιο 8. Σχολάζουσα κληρονομία

Κεφάλαιο 9. Αγωγή περί κλήρου

Κεφάλαιο 10. Σχέση περισσότερων κληρονόμων

Κεφάλαιο 11. Συνεισφορά

Κεφάλαιο 12. Κληρονόμος με απογραφή

Κεφάλαιο 13. Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

Κεφάλαιο 14. Κληρονομικό καταπίστευμα

Κεφάλαιο 15. Εκποίηση της κληρονομίας

Κεφάλαιο 16. Κληρονομητήριο

Κεφάλαιο 17. Κληροδοσίες

Κεφάλαιο 18. Τρόπος

Κεφάλαιο 19. Εκτελεστής της διαθήκης

Κεφάλαιο 20. Δωρεά αιτία θανάτου

ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Κεφάλαιο 1. Μεταβατικές διατάξεις

Κεφάλαιο 2. Ουσιαστικές διατάξεις

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

1. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

2. Ασφαλιστική σύμβαση

3. Αυτοκίνητα

4. Βιοϊατρικά θέματα

5. Διαιρεμένη ιδιοκτησία

6. Διεθνείς πωλήσεις κινητών

7. Εθνικό Κτηματολόγιο

8. Ηλεκτρονική σύμβαση

9. Κοινωφελής σκοπός

10. Ληξιαρχικές πράξεις

11. ΜΜΕ

12. Μεσίτες

13. Μεταγλώττιση στη δημοτική

14. Μισθώσεις

15. Νόμιμη μοίρα

16. Οικογενειακό Δίκαιο

17. Παραμεθόριες περιοχές

18. Πλασματικό ενέχυρο

19. Πνευματική ιδιοκτησία

20. Προστασία καταναλωτή

21. Προστασία περιβάλλοντος

22. Προσωπικά δεδομένα

23. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

24. Χρηματοδοτική μίσθωση

25. Χρονομεριστική μίσθωση

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά