Κ. Παντελίδου, Αστικός κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι 2009, 2009


Κ. Παντελίδου, Αστικός κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι 2009, 2009

Στο παρόν βιβλίο καταβλήθηκε προσπάθεια να συνδυασθεί το κείμενο του Αστικού Κώδικα με τους κυριότερους ειδικούς νόμους, ώστε η έκδοση να είναι και πλήρης και εύχρηστη. Ειδικότερα, ο Αστικός Κώδικας αναλύεται σε πέντε κεφάλαια: στις γενικές αρχές, στο ενοχικό, στο εμπράγματο, στο οικογενειακό και στο κληρονομικό δίκαιο. Οι ειδικοί αστικοί νόμοι περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με: απαλλοτρίωση, αυτοκίνητα, βιοϊατρικά θέματα, κτηματολόγιο, ληξιαρχικές πράξεις, μισθώσεις, πνευματική ιδιοκτησία, προσωπικά δεδομένα και προστασία του καταναλωτή. Το κείμενο των ειδικών νόμων παρατίθεται σε λημματικό, ανά ενότητες, ευρετήριο, για να είναι ευχερέστερη η αναζήτηση.

Edition info

Title
Αστικός κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι 2009
Απαλλοτρίωση - Αυτοκίνητα - Βιοϊατρικά θέματα - Κτηματολό-γιο - Ληξιαρχικές πράξεις - Μισθώσεις - Πνευματική ιδιοκτησία - Προσωπικά δεδομένα - Προστασία του καταναλωτή
© 2009
Author
ISBN
978-960-445-479-2
Pages
1020
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

I. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κεφάλαιο 1. Οι κανόνες του δικαίου γενικά

Κεφάλαιο 2. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Κεφάλαιο 3. Φυσικό πρόσωπο

Κεφάλαιο 4. Νομικά πρόσωπα

Κεφάλαιο 5. Δικαιοπραξίες

Κεφάλαιο 6. Αιρέσεις και προθεσμίες

Κεφάλαιο 7. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα

Κεφάλαιο 8. Συναίνεση και έγκριση

Κεφάλαιο 9. Προθεσμίες

Κεφάλαιο 10. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

Κεφάλαιο 11. Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο 1. Η υποχρέωση παροχής γενικά

Κεφάλαιο 2. Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη

Κεφάλαιο 3. Υπερημερία του δανειστή

Κεφάλαιο 4. Ενοχές από συμβάσεις γενικά

Κεφάλαιο 5. Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

Κεφάλαιο 6. Συμβατική υπαναχώρηση

Κεφάλαιο 7. Αρραβώνας και ποινική ρήτρα

Κεφάλαιο 8. Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου

Κεφάλαιο 9. Απόσβεση των ενοχών

Κεφάλαιο 10. Εκχώρηση

Κεφάλαιο 11. Αναδοχή χρέους

Κεφάλαιο 12. Ενοχή εις ολόκληρον

Κεφάλαιο 13. Δωρεά

Κεφάλαιο 14. Πώληση και ανταλλαγή

Κεφάλαιο 15. Μίσθωση πράγματος

Κεφάλαιο 16. Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου

Κεφάλαιο 17. Επίμορτη αγροληψία

Κεφάλαιο 18. Σύμβαση εργασίας

Κεφάλαιο 19. Σύμβαση έργου

Κεφάλαιο 20. Μεσιτεία

Κεφάλαιο 21. Προκήρυξη

Κεφάλαιο 22. Εντολή

Κεφάλαιο 23. Διοίκηση αλλοτρίων

Κεφάλαιο 24. Εταιρία

Κεφάλαιο 25. Κοινωνία

Κεφάλαιο 26. Δάνειο

Κεφάλαιο 27. Χρησιδάνειο

Κεφάλαιο 28. Παρακαταθήκη

Κεφάλαιο 29. Ευθύνη των ξενοδόχων

Κεφάλαιο 30. Ισόβια πρόσοδος

Κεφάλαιο 31. Παίγνιο και στοίχημα

Κεφάλαιο 32. Εγγύηση

Κεφάλαιο 33. Συμβιβασμός

Κεφάλαιο 34. Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

Κεφάλαιο 35. Έκταξη

Κεφάλαιο 36. Ανώνυμα χρεόγραφα

Κεφάλαιο 37. Επίδειξη πράγματος

Κεφάλαιο 38. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Κεφάλαιο 39. Αδικοπραξίες

Κεφάλαιο 40. Καταδολίευση των δανειστών

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο 1. Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς

Κεφάλαιο 2. Νομή

Κεφάλαιο 3. Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της

Κεφάλαιο 4. Κτήση κυριότητας

Κεφάλαιο 5. Προστασία της κυριότητας

Κεφάλαιο 6. Συγκυριότητα

Κεφάλαιο 7. Πραγματικές δουλείες

Κεφάλαιο 8. Προσωπικές δουλείες

Κεφάλαιο 9. Μεταγραφή

Κεφάλαιο 10. Ενέχυρο

Κεφάλαιο 11. Υποθήκη

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο 1. Μνηστεία

Κεφάλαιο 2. Γάμος

Κεφάλαιο 3. Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος

Κεφάλαιο 4. Σχέσεις των συζύγων από το γάμο

Κεφάλαιο 7. Διαζύγιο

Κεφάλαιο 8. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 9. Συγγένεια

Κεφάλαιο 10. Διατροφή από το νόμο

Κεφάλαιο 11. Σχέσεις γονέων και τέκνων

Κεφάλαιο 13. Υιοθεσία

Κεφάλαιο 14. Επιτροπεία ανηλίκου

Κεφάλαιο 15. Αναδοχή ανηλίκου

Κεφάλαιο 16. Δικαστική συμπαράσταση

Κεφάλαιο 17. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο 1. Η κληρονομική διαδοχή γενικά

Κεφάλαιο 2. Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών

Κεφάλαιο 3. Περιεχόμενο της διαθήκης

Κεφάλαιο 4. Εξ αδιαθέτου διαδοχή

Κεφάλαιο 5. Νόμιμη μοίρα

Κεφάλαιο 6. Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας

Κεφάλαιο 7. Κληρονομική αναξιότητα

Κεφάλαιο 8. Σχολάζουσα κληρονομία

Κεφάλαιο 9. Αγωγή περί κλήρου

Κεφάλαιο 10. Σχέση περισσότερων κληρονόμων

Κεφάλαιο 11. Συνεισφορά

Κεφάλαιο 12. Κληρονόμος με απογραφή

Κεφάλαιο 13. Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

Κεφάλαιο 14. Κληρονομικό καταπίστευμα

Κεφάλαιο 15. Εκποίηση της κληρονομίας

Κεφάλαιο 16. Κληρονομητήριο

Κεφάλαιο 17. Κληροδοσίες

Κεφάλαιο 18. Τρόπος

Κεφάλαιο 19. Εκτελεστής της διαθήκης

Κεφάλαιο 20. Δωρεά αιτία θανάτου

ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Κεφάλαιο 1. Μεταβατικές διατάξεις

Κεφάλαιο 2. Ουσιαστικές διατάξεις

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

1. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

2. Ασφαλιστική σύμβαση

3. Αυτοκίνητα

4. Βιοϊατρικά θέματα

5. Διαιρεμένη ιδιοκτησία

6. Διεθνείς πωλήσεις κινητών

7. Εθνικό Κτηματολόγιο

8. Ηλεκτρονική σύμβαση

9. Κοινωφελής σκοπός

10. Ληξιαρχικές πράξεις

11. ΜΜΕ

12. Μεσίτες

13. Μεταγλώττιση στη δημοτική

14. Μισθώσεις

15. Νόμιμη μοίρα

16. Οικογενειακό Δίκαιο

17. Παραμεθόριες περιοχές

18. Πλασματικό ενέχυρο

19. Πνευματική ιδιοκτησία

20. Προστασία καταναλωτή

21. Προστασία περιβάλλοντος

22. Προσωπικά δεδομένα

23. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

24. Χρηματοδοτική μίσθωση

25. Χρονομεριστική μίσθωση

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #15
Διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας των ομίλων επιχειρήσεων με έμφαση στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τους
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, 9η έκδ., 2024
Όλη η ύλη του Οικογενειακού Δικαίου σε έναν πλήρως επικαιροποιημένο τόμο