Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023


Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023

Η εισαγωγή των λεγόμενων αυτόνομων συστημάτων (αλλιώς και: συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης) στην καθημερινή ζωή, πέρα από τα αναμφίβολα πλεονεκτήματα που προσφέρει, συνεπάγεται πληθώρα προκλήσεων σε όλους τους τομείς του δικαίου, μεταξύ άλλων και στο αστικό δίκαιο. Η παρούσα μελέτη ερευνά τα ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης που ανακύπτουν σε περίπτωση ζημιογόνας λειτουργίας ενός αυτόνομου αυτοκινήτου, δηλαδή αυτοκινήτου που εκτελεί το δυναμικό έργο της οδήγησης, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την παρέμβαση του οδηγού. Μετά από μια εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες της συναφούς τεχνολογίας, επιχειρείται η θεμελίωση της ευθύνης των εμπλεκόμενων σε ένα τροχαίο ατύχημα προσώπων, δηλαδή του κατόχου, του οδηγού και του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Ελλείψει, δε, συναφούς ειδικής νομοθετικής ρύθμισης, επιχειρείται να αναδειχθεί η προσήκουσα νομική βάση ευθύνης μεταξύ των φαινόμενων ως συναφών με την επίλυση του προβλήματος. Ειδικότερα, για την ευθύνη του κατασκευαστή προκρίνεται η ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα, τόσο η γενικά (βλ. ΑΚ 914, σε συνδυασμό με την ΑΚ 925) όσο και η ειδικά ρυθμισμένη (βλ. άρθρα 6 και 7 Ν. 2251/1994), ενώ για την ευθύνη του κατόχου και του οδηγού του αυτοκινήτου προκρίνεται η ειδικά ρυθμισμένη αστική ευθύνη από τη λειτουργία των αυτοκινήτων (βλ. Ν. ΓϡΝ’/1911 «περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης»), καθώς και η συμπληρωματική εφαρμογή της γενικής αδικοπρακτικής ευθύνης (βλ. ΑΚ 914, σε συνδυασμό με την ΑΚ 922) για την πληρέστερη προστασία των ζημιωθέντων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη
ιδίως στον τομέα των αυτόνομων αυτοκινήτων
© 2023
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-620-3
Σελίδες
ΧΙΙ + 170
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πίνακας Συντομογραφιών

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

I. Προλεγόμενα

II. Θέση του προβλήματος

III. Τεχνητή νοημοσύνη

Α. Γενικά – Έννοια και λειτουργία

Β. Ρομποτική και αυτόνομα αυτοκίνητα ειδικότερα

1. Ρομποτικά συστήματα

2. Το αυτόνομο αυτοκίνητο

α. Η τεχνολογία των αυτόνομων συστημάτων οδήγησης

β. Επίπεδα αυτονομίας

§ 2. Αστική ευθύνη από αυτόνομα αυτοκίνητα

I. Ευθύνη από διακινδύνευση

Α.

Υπαγωγή της λειτουργίας των αυτόνομων αυτοκινήτων σε

καθεστώς ευθύνης από διακινδύνευση

1. Η έννοια της πηγής κινδύνου

2. Το αυτόνομο αυτοκίνητο ως πηγή κινδύνου

Β. Αστική ευθύνη του παραγωγού

1. Πλαίσιο ευθύνης του παραγωγού στο ελληνικό δίκαιο

2. Ειδικά προβλεπόμενη ευθύνη του άρθρου 6 Ν. 2251/1994

α. Γενικά

β. Προϋποθέσεις εφαρμογής

i. Προϊόν

ii. Υπόχρεος και δικαιούχος

iii. Ελάττωμα

iv. Ζημία

αα. Περιουσιακή ζημία

ββ. Μη περιουσιακή ζημία

v. Αιτιώδης συνάφεια

γ. Καταστάσεις αναπόφευκτης επέλευσης ζημίας

δ. Βάρος απόδειξης

ε. Λόγοι απαλλαγής

3. Γενική αδικοπρακτική ευθύνη

α. Πεδίο εφαρμογής

β. Προϋποθέσεις εφαρμογής

γ. Βάρος απόδειξης

Γ. Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου και του οδηγού

1. Ειδικά προβλεπόμενη ευθύνη

α. Άρθρο 4 Ν. ΓπΝ’/1911

β. Ευθύνη του ιδιοκτήτη και του κατόχου

γ. Ευθύνη του οδηγού

δ. Καλυπτόμενες ζημίες

2.

Γενική αδικοπρακτική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου

και του οδηγού

α. Πεδίο εφαρμογής

β. Προϋποθέσεις εφαρμογής

II.

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά

ατυχήματα

Α.

Ο θεσμός της υποχρεωτικής ασφάλισης από αυτοκινητικά

αυτοκίνητα

Β. Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης του παραγωγού

III. Ευθύνη εις ολόκληρον

Iv. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

§ 3. Τελικές παρατηρήσεις

Ελληνική Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο ελληνικό δίκαιο, 2023
Ανάλυση σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων