Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023


Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023

Η εισαγωγή των λεγόμενων αυτόνομων συστημάτων (αλλιώς και: συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης) στην καθημερινή ζωή, πέρα από τα αναμφίβολα πλεονεκτήματα που προσφέρει, συνεπάγεται πληθώρα προκλήσεων σε όλους τους τομείς του δικαίου, μεταξύ άλλων και στο αστικό δίκαιο. Η παρούσα μελέτη ερευνά τα ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης που ανακύπτουν σε περίπτωση ζημιογόνας λειτουργίας ενός αυτόνομου αυτοκινήτου, δηλαδή αυτοκινήτου που εκτελεί το δυναμικό έργο της οδήγησης, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την παρέμβαση του οδηγού. Μετά από μια εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες της συναφούς τεχνολογίας, επιχειρείται η θεμελίωση της ευθύνης των εμπλεκόμενων σε ένα τροχαίο ατύχημα προσώπων, δηλαδή του κατόχου, του οδηγού και του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Ελλείψει, δε, συναφούς ειδικής νομοθετικής ρύθμισης, επιχειρείται να αναδειχθεί η προσήκουσα νομική βάση ευθύνης μεταξύ των φαινόμενων ως συναφών με την επίλυση του προβλήματος. Ειδικότερα, για την ευθύνη του κατασκευαστή προκρίνεται η ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα, τόσο η γενικά (βλ. ΑΚ 914, σε συνδυασμό με την ΑΚ 925) όσο και η ειδικά ρυθμισμένη (βλ. άρθρα 6 και 7 Ν. 2251/1994), ενώ για την ευθύνη του κατόχου και του οδηγού του αυτοκινήτου προκρίνεται η ειδικά ρυθμισμένη αστική ευθύνη από τη λειτουργία των αυτοκινήτων (βλ. Ν. ΓϡΝ’/1911 «περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης»), καθώς και η συμπληρωματική εφαρμογή της γενικής αδικοπρακτικής ευθύνης (βλ. ΑΚ 914, σε συνδυασμό με την ΑΚ 922) για την πληρέστερη προστασία των ζημιωθέντων.

Edition info

Title
Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη
ιδίως στον τομέα των αυτόνομων αυτοκινήτων
© 2023
Author
ISBN
978-960-648-620-3
Pages
ΧΙΙ + 170
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πίνακας Συντομογραφιών

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

I. Προλεγόμενα

II. Θέση του προβλήματος

III. Τεχνητή νοημοσύνη

Α. Γενικά – Έννοια και λειτουργία

Β. Ρομποτική και αυτόνομα αυτοκίνητα ειδικότερα

1. Ρομποτικά συστήματα

2. Το αυτόνομο αυτοκίνητο

α. Η τεχνολογία των αυτόνομων συστημάτων οδήγησης

β. Επίπεδα αυτονομίας

§ 2. Αστική ευθύνη από αυτόνομα αυτοκίνητα

I. Ευθύνη από διακινδύνευση

Α.

Υπαγωγή της λειτουργίας των αυτόνομων αυτοκινήτων σε

καθεστώς ευθύνης από διακινδύνευση

1. Η έννοια της πηγής κινδύνου

2. Το αυτόνομο αυτοκίνητο ως πηγή κινδύνου

Β. Αστική ευθύνη του παραγωγού

1. Πλαίσιο ευθύνης του παραγωγού στο ελληνικό δίκαιο

2. Ειδικά προβλεπόμενη ευθύνη του άρθρου 6 Ν. 2251/1994

α. Γενικά

β. Προϋποθέσεις εφαρμογής

i. Προϊόν

ii. Υπόχρεος και δικαιούχος

iii. Ελάττωμα

iv. Ζημία

αα. Περιουσιακή ζημία

ββ. Μη περιουσιακή ζημία

v. Αιτιώδης συνάφεια

γ. Καταστάσεις αναπόφευκτης επέλευσης ζημίας

δ. Βάρος απόδειξης

ε. Λόγοι απαλλαγής

3. Γενική αδικοπρακτική ευθύνη

α. Πεδίο εφαρμογής

β. Προϋποθέσεις εφαρμογής

γ. Βάρος απόδειξης

Γ. Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου και του οδηγού

1. Ειδικά προβλεπόμενη ευθύνη

α. Άρθρο 4 Ν. ΓπΝ’/1911

β. Ευθύνη του ιδιοκτήτη και του κατόχου

γ. Ευθύνη του οδηγού

δ. Καλυπτόμενες ζημίες

2.

Γενική αδικοπρακτική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου

και του οδηγού

α. Πεδίο εφαρμογής

β. Προϋποθέσεις εφαρμογής

II.

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά

ατυχήματα

Α.

Ο θεσμός της υποχρεωτικής ασφάλισης από αυτοκινητικά

αυτοκίνητα

Β. Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης του παραγωγού

III. Ευθύνη εις ολόκληρον

Iv. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

§ 3. Τελικές παρατηρήσεις

Ελληνική Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022
Προβληματισμοί, θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικά ζητήματα από τη σύνδεση των σύγχρονων τεχνολογιών και του διαδικτύου με το δίκαιο
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021
Ευσύνοπτη και συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του «Δικαίου της Πληροφορικής»
Κ. Παπαδημητρίου/Κ. Ρέμελης/Α. Σινανιώτη-Μαρούδη..., Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
Το θέμα του ΚΒ’ Επιστημονικού Συμποσίου, κοινή προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η ανάγκη του Δικαίου ως...