Ι. Συμεωνίδης/Α. Τάχος, Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - ΕρμΥΚ - Τόμοι Ι και ΙΙ, 3η έκδ., 2007


Ι. Συμεωνίδης/Α. Τάχος, Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - ΕρμΥΚ - Τόμοι Ι και ΙΙ, 3η έκδ., 2007 Απαραίτητο για κάθε δικαστή, δικηγόρο, δημόσιο υπάλληλο, νομικό, ερευνητή, διοικήσεις των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ, υπαλλήλους ΟΤΑ,
καθώς συγκεντρώνει όλες τις απαντήσεις για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΟΤΑ.


Σε δύο τόμους ερμηνεύονται κατ' άρθρο και παράγραφο οι διατάξεις:
- του νέου Υπαλληλικού Κώδικα του 2007 (ν. 3528/2007)
- του νέου Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)

Η δομή της ύλης έχει ως εξής:
- παρατίθεται το άρθρο του Κώδικα
- γίνεται μνεία των σχετικών νομοθετικών διατάξεων
- ακολουθεί συστηματική ερμηνεία, βασισμένη στα πορίσματα της νομολογίας, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις της θεωρίας
- παρατίθενται, ανά περίπτωση και εξαντλητικά, τα αποσπάσματα των αποφάσεων, οι οποίες είναι κατανεμημένες σε θεματικές υποκατηγορίες
- παρατίθεται ειδική βιβλιογραφία

Έτσι, παρέχονται ερμηνευτικά αξιόπιστες και τεκμηριωμένες λύσεις σε θέματα πρόσληψης και υπηρεσιακής κατάστασης για το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων του κράτους, δηλ. υπαλλήλων των ΝΠΔΔ, των υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των υπαλλήλων των Συνδέσμων και λοιπών ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

Στο τέλος του έργου περιέχονται:
- τα επίσημα ερμηνευτικά κείμενα με τις αιτιολογικές και εισηγητικές εκθέσεις
- οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρώτη εφαρμογή, τόσο του βασικού ΥΚ/1999 όσο και του νέου ΥΚ/2007
- η εισηγητική έκθεση του νέου ΚΔΚΥ
- κοινός πίνακας περιεχομένων
- ευρετήριο καθ' ύλη που αφορά στους δύο τόμους

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - ΕρμΥΚ - Τόμοι Ι και ΙΙ
και αντίστοιχων διατάξεων Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
© 2007
Συγγραφείς
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-445-231-6
Σελίδες
0
Τιμή
€ 150,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Τ Ο Μ Ο Σ Α ΄

Β Ι Β Λ Ι Ο Α ΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ι. Σύντομη ιστορική αναδρομή για την υπαλληλία.

ΙΙ. Το υπαλληλικό Κράτος και το «Διοικητικό» Κράτος.

ΙΙΙ. Η αρχή της συνέχειας ύπαρξης και λειτουργίας της δημόσιας Υπη-

ρεσίας.

ΙV. Οι προσπάθειες κατάρτισης ΥΚ, ο βασικός ΥΚ/1999 και ο «νέος»

ΥΚ/2007.

V. Δημόσιοι υπάλληλοι και Λαός.

VI. Διάκριση μεταξύ δημόσιου υπαλλήλου και δημόσιου λειτουργού.

VII. Αμφισβήτηση των υπηρετούμενων προσώπων και σκοπών.

VIII. Δημόσιοι υπάλληλοι και Πολιτική Εξουσία.

IX. Πηγές του δικαίου των δημόσιων υπαλλήλων και αρχή της νο μι μό-

τη τας.

X. Οι κατευθύνσεις του βασικού ΥΚ/1999 και του «νέου» ΥΚ/2007.

ΧΙ. Τα όργανα της υπηρεσιακής κατάστασης των δημόσιων υπαλλήλων

κατά το Σύνταγμα.

XIΙ. Βασική βιβλιογραφία.

Β Ι Β Λ Ι Ο Β ΄

Ο ΥΚ/2007

Άρθρο πρώτο [Κύρωση του ΥΚ].

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Άρθρο 1 Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής.

Άρθρο 3 Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου.

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 4 Ιθαγένεια.

Άρθρο 5 Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Άρθρο 6 Ηλικία διορισμού.

Άρθρο 7 Υγεία.

Άρθρο 8 Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπα-

ράσταση.

Άρθρο 9 Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Άρθρο 10 Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 11 Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων.

Άρθρο 12 Τρόπος πλήρωσης θέσεων.

Άρθρο 13 Αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 14 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο 15 Υποχρέωση διορισμού.

Άρθρο 16 Αρμοδιότητα έκδοσης και τύπος πράξης διορισμού.

Άρθρο 17 Δημοσίευση και κοινοποίηση πράξης διορισμού.

Άρθρο 18 Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης.

Άρθρο 19 Ορκωμοσία - Ανάληψη υπηρεσίας.

Άρθρο 20 Ανάκληση διορισμού.

Άρθρο 21 Αναδιορισμός.

Άρθρο 22 Βαθμός διοριζομένου.

Άρθρο 23 Προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Άρθρο 24 Πίστη στο Σύνταγμα.

Άρθρο 25 Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών.

Άρθρο 26 Εχεμύθεια.

Άρθρο 27 Συμπεριφορά υπαλλήλου.

Άρθρο 28 Περιουσιακή κατάσταση.

Άρθρο 29 Χρόνος παροχής εργασίας.

Άρθρο 30 Καθήκοντα υπαλλήλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 31 Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Άρθρο 32 Συμμετοχή σε εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 33 Έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα.

Άρθρο 34 Δικηγορική ιδιότητα.

Άρθρο 35 Κατοχή δεύτερης θέσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Άρθρο 36 Κώλυμα συμφέροντος.

Άρθρο 37 Κώλυμα εντοπιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 38 Αστική ευθύνη.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 39 Δικαίωμα μονιμότητας - Εξαιρέσεις.

Άρθρο 40 Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΙΣΘΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 41 Δικαίωμα - Αξίωση μισθού.

Άρθρο 42 Χρόνος καταβολής μισθού.

Άρθρο 43 Πότε δεν οφείλεται μισθός.

Άρθρο 44 Όροι υγιεινής και ασφάλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 45 Ελευθερία της έκφρασης.

Άρθρο 46 Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 47 Υπηρεσιακή εκπαίδευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Άρθρο 48 Δικαίωμα κανονικής άδειας.

Άρθρο 49 Χορήγηση κανονικής άδειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Άρθρο 50 Δικαίωμα ειδικής άδειας.

Άρθρο 51 Άδειες χωρίς αποδοχές.

Άρθρο 52 Άδειες μητρότητας.

Άρθρο 53 Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 54 Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας.

Άρθρο 55 Χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

Άρθρο 56 Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας.

Άρθρο 57 Υγειονομική περίθαλψη - Έξοδα κηδείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 58 Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Άρθρο 59 Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους.

Άρθρο 60 Άδειες εξετάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Άρθρο 61 Έπαινος - Μετάλλιο.

Άρθρο 62 Τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών - Δημοσιοποίηση απο-

νομής.

Άρθρο 63 Ευαρέσκεια.

Άρθρο 64 Βράβευση προτάσεων ή μελετών.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 65 Τοποθέτηση.

Άρθρο 66 Μετακίνηση.

Άρθρο 67 Μετάθεση.

Άρθρο 68 Απόσπαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Άρθρο 69 Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας.

Άρθρο 70 Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.

Άρθρο 71 Μετάταξη σε άλλο υπουργείο ή δημόσια υπηρεσία ή νομικό

πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 72 Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών.

Άρθρο 73 Διαδικασία μετατάξεων.

Άρθρο 74 Πράξη μετάταξης.

Άρθρο 75 Ειδικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Άρθρο 76 Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες.

Άρθρο 77 Θέσεις κατά κατηγορία - Τυπικά προσόντα.

Άρθρο 78 Θέσεις και τυπικά προσόντα κατά κλάδο - Καθήκοντα.

Άρθρο 79 Διυπουργικοί κλάδοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 80 Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων.

Άρθρο 81 Αξιολόγηση.

Άρθρο 82 Χρόνος προαγωγής.

Άρθρο 83 Σύστημα προαγωγών - Πίνακες προακτέων.

Άρθρο 84 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων.

Άρθρο 85 Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης.

Άρθρο 86 Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Άρθρο 87 Αναπλήρωση προϊσταμένων.

Άρθρο 88 Καταστάσεις υπαλλήλων.

Άρθρο 89 Χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή.

Άρθρο 90 Έλεγχος νομιμότητας και ισχύς πινάκων προακτέων.

Άρθρο 91 Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων.

Άρθρο 92 Μη εγγραφή σε πίνακα προακτέων.

Άρθρο 93 Διαγραφή από πίνακα προακτέων.

Άρθρο 94 Παράλειψη από προαγωγή.

Άρθρο 95 Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου.

Άρθρο 96 Τιμητική απονομή τίτλων.

Άρθρο 97 Προβάδισμα.

Άρθρο 98 Βαθμολογική ένταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 99 Θέση σε διαθεσιμότητα.

Άρθρο 100 Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας.

Άρθρο 101 Διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης.

Άρθρο 102 Αποδοχές διαθεσιμότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΓΙΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Άρθρο 103 Αυτοδίκαιη θέση σε αργία.

Άρθρο 104 Δυνητική θέση σε αργία - Αναστολή άσκησης καθηκό-

ντων.

Άρθρο 105 Συνέπειες αργίας.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.

Τ Ο Μ Ο Σ Β ΄

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Τ Μ Η Μ Α Α ΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 106 Ορισμός πειθαρχικού παραπτώματος.

Άρθρο 107 Πειθαρχικά παραπτώματα.

Άρθρο 108 Εφαρμογή κανόνων και αρχών του ποινικού δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 109 Πειθαρχικές ποινές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 110 Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Άρθρο 111 Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής.

Άρθρο 112 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Άρθρο 113 Λήξη πειθαρχικής ευθύνης.

Άρθρο 114 Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη.

Άρθρο 115 Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 116 Πειθαρχικά όργανα.

Άρθρο 117 Πειθαρχικώς προϊστάμενοι.

Άρθρο 118 Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων.

Άρθρο 119 Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων

δημοσίου δι καίου.

Άρθρο 120 Αρμοδιότητα υπηρεσιακών συμβουλίων.

Άρθρο 121 Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Τ Μ Η Μ Α Β ΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Άρθρο 122 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

Άρθρο 123 Παραπομπή στο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Άρθρο 124 Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ -

ΠΕΙ ΘΑΡ ΧΙ ΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Άρθρο 125 Προκαταρκτική έρευνα.

Άρθρο 126 Ένορκη διοικητική εξέταση.

Άρθρο 127 Πειθαρχική ανάκριση.

Άρθρο 128 Ανακριτικές πράξεις.

Άρθρο 129 Αυτοψία.

Άρθρο 130 Μάρτυρες.

Άρθρο 131 Πραγματογνώμονες.

Άρθρο 132 Εξέταση διωκομένου.

Άρθρο 133 Ενέργειες μετά την ανάκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Άρθρο 134 Κλήση σε απολογία.

Άρθρο 135 Απολογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 136 Προσδιορισμός δικασίμου - Παράσταση διωκόμενου.

Άρθρο 137 Κωλύματα και εξαίρεση μελών υπηρεσιακού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 138 Κοινοποιήσεις στο διωκόμενο.

Άρθρο 139 Εκτίμηση αποδείξεων.

Άρθρο 140 Πειθαρχική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΝΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ -

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Άρθρο 141 Ένσταση.

Άρθρο 142 Προσφυγή.

Άρθρο 143 Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 144 Εκτέλεση απόφασης.

Άρθρο 145 Διαγραφή πειθαρχικών ποινών.

Άρθρο 146 Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Άρθρο 147 Λόγοι λύσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Άρθρο 148 Παραίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΚΠΤΩΣΗ

Άρθρο 149 Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης.

Άρθρο 150 Επαναφορά στην υπηρεσία μετά από έκπτωση.

Άρθρο 151 Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΠΟΛΥΣΗ

Άρθρο 152 Λόγοι απόλυσης.

Άρθρο 153 Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.

Άρθρο 154 Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης.

Άρθρο 155 Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας.

Άρθρο 156 Πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Άρθρο 157 Είδη και αρμοδιότητες.

Άρθρο 158 Σύσταση.

Άρθρο 159 Συγκρότηση.

Άρθρο 160 Ορισμός μελών.

Άρθρο 161 Θητεία.

Άρθρο 162 Λειτουργία.

Άρθρο 163 Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού

Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Άρθρο 164 Είδη υγειονομικών επιτροπών.

Άρθρο 165 Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτρο-

πές.

Άρθρο 166 Επιτροπές προσφυγών.

Άρθρο 167 Ειδικές υγειονομικές επιτροπές.

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 168 Τελικές Διατάξεις.

Άρθρο 169 Μεταβατικές Διατάξεις.

Άρθρο δεύτερο [Εφαρμογή των Κεφ. Δ΄-Θ΄ του Γ΄ Μέρους στο μόνιμο

προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού].

Άρθρο τρίτο [Έναρξη ισχύος].

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ΄

Ο ΚΔΚΥ/2007

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

α. Αιτιολογική Έκθεση της Επιτροπής του βασικού ΥΚ/1999.

β. Εισηγητική Έκθεση προς την Βουλή για τον ΥΚ/1999.

γ. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης ΔΙ ΔΑΔ/

Φ.2/9/5219/9-3-1999, ομοίως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

α. Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής του ΥΚ/2007.

β. Αιτιολογική Έκθεση προς την Βουλή, για τον ΥΚ/2007.

γ. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης, ΔιΔι-

ΑΝ 35.14/916 οικ. 4084/15-2-2007, ομοίως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

α. Αιτιολογική Έκθεση προς την Βουλή για το σχέδιο νόμου «Κύρωση

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

β. Αντιστοίχιση των άρθρων ΚΔΚΥ με τα άρθρα του ΥΚ (ΕρμΥΚ).

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο

Καθ’ Ύλη.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Υπαλληλικός κώδικας, 7η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #9
Με τον Νόμο 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007) κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία»...
Β. Ανδρονόπουλος/Μ. Ανδρονοπούλου, Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία του Υπαλληλικού Κώδικα και όλων των συναφών νομοθετημάτων
Ι. Συμεωνίδης, Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων, 2014
Μετά έναν αιώνα συνταγματικής κατοχύρωσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το καθεστώς εργασιακής ασφάλειας που αυτή παρείχε, μέσω των επί μέρους εγγυήσεών της,...
Σ. Χριστοφορίδης, Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, 2014
Το παρόν έργο πραγματεύεται όλες τις επιμέρους θεματικές που αφορούν τη θέση δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε διαθεσιμότητα ή αργία, καθώς και τις παραπομπές τους στα...
Ν. Πατηνιώτης, Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998, 2012
Στην παρούσα μελέτη, η οποία καλύπτει ένα βιβλιογραφικό κενό, αναλύεται το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αναγκαστική απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες...