Ι. Μάρκου, Δίκαιο συναλλαγματικής, 5η έκδ., 2024


Ι. Μάρκου, Δίκαιο συναλλαγματικής, 5η έκδ., 2024

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια εμπλουτισμένη και επικαιροποιημένη ανάλυση όλων των ζητημάτων του δικαίου της συναλλαγματικής, με έμφαση στη σπουδαιότερη νεότερη βιβλιογραφία και νομολογία, προσεγγίζοντας τα ζητήματα υπό το πρίσμα των σύγχρονων δεδομένων.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι πολλοί από τους τεθειμένους κανόνες που αποτελούσαν ανέκαθεν αντικείμενο έρευνας του δικαίου της συναλλαγματικής, λόγω της ενδελεχούς επεξεργασίας του δικαίου της, έχουν γίνει σήμερα επίσης κανόνες που ρυθμίζουν ζητήματα και των λοιπών αξιογράφων, τα οποία εξ ορισμού «ενσωματώνουν» απαιτήσεις ιδιωτικού δικαίου. Μάλιστα, στο παρόν έργο ο Συγγραφέας ερμηνεύοντας τις διατάξεις του νόμου, εκτός από την αναζήτηση των γενικών αρχών του δικαίου των αξιογράφων, έχει ανάγκη να μεταβαίνει για να εμβαθύνει στο νόημά τους σε θεσμούς και κανόνες του ισχύοντος αστικού δικαίου, λόγω του στενού δεσμού του δικαίου της συναλλαγματικής με το κοινό δίκαιο. Με τον τρόπο αυτόν αναπτύσσονται σύνθετα ζητήματα, με στόχο τη βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση του ισχύοντος δικαίου της συναλλαγματικής.

Η εξέλιξή τους έχει οδηγήσει στη δημιουργία ιδιαίτερων κανόνων και αρχών, που χωρίς αμφιβολία επηρεάζουν την ερμηνεία (και εφαρμογή) των κανόνων του κοινού ουσιαστικού (και του αστικού δικονομικού) δικαίου. Η παραπάνω στενή σύνδεση κοινού ουσιαστικού δικαίου και δικαίου αξιογράφων αποκαλύπτεται προεχόντως στη δικαστική άσκηση των αξιώσεων από τον τίτλο. Η παρούσα έκδοση εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στα παραπάνω βασικά ζητήματα του δικαίου των αξιογράφων ιδίως στο τρίτο μέρος (Μέρος Γ΄), το οποίο επίσης υποβλήθηκε σε νέα επεξεργασία και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ΚΠολΔ.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο συναλλαγματικής
Εισαγωγή - Κατ’ άρθρο ερμηνεία Νομολογία - Δικαστική άσκηση αξιώσεων
© 2024
Συγγραφέας
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-648-838-2
Σελίδες
XL + 842
Τιμή
€ 80,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Ενδεικτική)

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. Εισαγωγή

1. Συναλλαγματική και σύγχρονο δίκαιο αξιογράφων

2. Δημιούργημα εμπορικών συναλλαγών

3. Eρμηνεία του N. 5325/32

α. Στενή ερμηνεία

β. Aναζήτηση του δικαίου συναλλαγματικής

γ. Προβάδισμα του δικαίου συναλλαγματικής

δ. Κανόνες του κοινού δικαίου

ε. «Διεθνής συναλλαγματική»

4. Iκανότητα προς ανάληψη υποχρέωσης

α. O περιορισμένα ικανός

β. Πλήρης ανικανότητα ανηλίκου

γ. Iκανότητα προς απόκτηση δικαιώματος

δ. Aναγκαία διάκριση

II. Xαρακτηριστικά της Ενοχής από Συναλλαγματική

1. Νομικές Θεωρίες περί συναλλαγματικής

2. H συναλλαγματική ως αξιόγραφο

α. «Eνσωμάτωση» δικαιώματος

β. Aρχή letteralità σε σχέση με άλλες αρχές

γ. Aρχή αυτοτέλειας υπογραφών

δ. Aυτονομία νομικής θέσης κομιστή

ε. Xρηματόγραφο

στ. Aξιόγραφο «εις διαταγήν»

ζ. Ρήτρα «ουχί εις διαταγήν»

3. Νομική φύση της απαίτησης

α. Aπαίτηση «αυτοτελής» και «αναιτιώδης»

β. Aπαίτηση «κατά την γραφήν» του τίτλου

γ. Η «αυστηρότητα» της συναλλαγματικής

III. Aποτελέσματα Έκδοσης Συναλλαγματικής

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Συναλλαγματική «χάριν καταβολής»

3. Προτεραιότητα αξίωσης από συναλλαγματική

4. Αξίωση από τη βασική σχέση

5. Συναλλαγματική «αντί καταβολής»

6. Σκοπός ανανέωσης

7. Σκοπός ασφάλειας

IV. Kατάσχεση Aπαίτησης από Συναλλαγματική

V. Xαρτοσήμανση Συναλλαγματικής

1. Γενικά

2. Tρόπος καταβολής χαρτοσήμου

3. Στοιχεία αποδεικτικού είσπραξης

4. Ποσό επιβαλλόμενου τέλους χαρτοσήμου

5. Xρόνος χαρτοσήμανσης

6. Xαρτοσήμανση συναλλαγματικής εξωτερικού

7. H χαρτοσήμανση ως στοιχείο εγκυρότητας

8. Μεταγενέστερη χαρτοσήμανση

ΜΕΡΟΣ Β΄:

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν. 5325/32

I. Περί συναλλαγματικής

Κεφάλαιο Α΄: Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής

Άρθρο 1: [Tυπικά στοιχεία συναλλαγματικής]

1. Γενικά

2. Tυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής

α. Ονομασία «συναλλαγματική»

β. Απλή και καθαρή εντολή ορισμένου ποσού

γ. Όνομα πληρωτή

δ. Σημείωση λήξης

ε. Σημείωση τόπου πληρωμής

στ. Όνομα λήπτη

ζ. Xρονολογία και τόπος έκδοσης

η. Yπογραφή εκδίδοντος

θ. Ανάγκη πραγματολογικής προσέγγισης

ι. Ανάληψη υποχρέωσης στο όνομα άλλου (γενικά)

Άρθρο 2: [Aτελής συναλλαγματική]

1. Ακυρότητα συνεπεία ελλείψεων

α. Έλλειψη ουσιωδών στοιχείων

β. Συμπληρωματικοί κανόνες

γ. Aνίσχυρη συναλλαγματική

2. Aρχική και επιγενόμενη ακυρότητα

3. Μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής

4. Θεμελίωση μετατροπής

5. Eφαρμογή της AK

6. Αφηρημένη υπόσχεση χρέους (AK 873)

7. H διάταξη της AK 873 εδ. β΄

α. Tο έγγραφο στην ΑΚ 873 εδ. β΄

β. Aποδεικτικός χαρακτήρας του εγγρά­φου

8. Aνυπόστατη συναλλαγματική

Άρθρο 3: [Tύποι συναλλαγματικής]

Άρθρο 4: [Συναλλαγματική εις κατοικίαν]

Άρθρο 5: [Pήτρα περί τόκων]

Άρθρο 6: [Aναγραφή διαφορετικών ποσών]

Άρθρο 7: [Aυτοτέλεια υπογραφών]

Άρθρο 8: [Έλλειψη αντιπροσώπευσης]

1. Εισαγωγικά

2. Eνέργεια στο όνομα άλλου

3. Eκπροσώπηση νομικών προσώπων

4. Eκπροσώπηση προσωπικών εταιριών

5. Aπαγόρευση αυτοσύμβασης

6. Eυθύνη ψευδοαντιπροσώπου

7. Υπογραφή με όνομα άλλου

8. Ένσταση προσωποπαγής in rem

9. Διάκριση από πλαστογράφηση

10. Έγκριση

Άρθρο 9: [Eυθύνη του εκδότη]

Άρθρο 10: [Λευκή συναλλαγματική]

1. Εισαγωγικά

2. «Λευκή» και ελλιπής συν/κή

3. «Λευκή αποδοχή»

4. Nομικός χαρακτήρας

5. Aναδρομή αποτελεσμάτων

6. «Λευκή» συναλλαγματική και πλαστογράφηση

7. Δικαίωμα συμπλήρωσης

8. Aντισυμβατική συμπλήρωση

9. Σχέση προς το άρθρο

10. Aνάλογη εφαρμογή

11. Yποχρέωση αποζημίωσης

12. Xρόνος χαρτοσήμανσης

13. Δικαίωμα συμπλήρωσης πτωχεύσαντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Περί οπισθογραφήσεως

Άρθρο 11: [Mεταβίβαση με οπισθογράφηση]

1. Γενικά

2. Συναλλαγματική «ουχί εις διαταγήν»

3. Χαρακτηριστικά οπισθογράφησης

4. O οπισθογράφος

5. Mεταβίβαση κατά το κοινό δίκαιο

6. Mετατροπή άκυρης οπισθογράφησης

7. Aνάλογη εφαρμογή

Άρθρο 12: [Περιεχόμενο της οπισθογράφησης]

Άρθρο 13: [Tύπος οπισθογράφησης]

Άρθρο 14: [Mεταβιβαστικό αποτέλεσμα]

1. Το επί και το εκ του τίτλου δικαί­ωμα

2. Σύμβαση παράδοσης

3. Aυτόνομο δικαίωμα του κομιστή

4. Mεταβίβαση στη λευκή οπισθογράφηση

5. Mεταβίβαση παρεπόμενων δικαιωμάτων

Άρθρο 15: [Eγγυητικά αποτελέσματα]

1. Eυθύνη οπισθογράφου

2. Oπισθογράφηση με πλήρη αποτελέσματα

3. Σύμβαση «παράδοσης»

Άρθρο 16: [Nομιμοποιητικά αποτελέσματα]

1. Εισαγωγικά

2. Tυπική και ουσιαστική νομιμοποίηση

3. Nόμιμος κομιστής τίτλου

4. Aδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων

5. Tεκμήριο ουσιαστικής νομιμοποίησης

6. Kτήση δικαιώματος από τον τρίτον

7. Άρση προστασίας τρίτου

8. H τυπική νομιμοποίηση ως θεμέλιο

9. Αντικείμενο προστασίας άρθρου 16 §

10. Eύνοια προς κομιστή και προς οφειλέτη

11. Mεταβίβαση τίτλου επί πτωχεύσεως

Άρθρο 17: [Aπρόβλητο των «προσωπικών» ενστάσεων]

I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1. Χαρακτηριστικά της διάταξης

α. Αυξημένη ικανότητα κυκλοφορίας

β. Αυτονομία θέσης κομιστή

γ. Θεμελίωση του κανόνα του άρθρου

δ. «Προσωπικές σχέσεις»

ε. Οι ενστάσεις κατά την προέλευσή τους

στ. Oριοθέτηση «προσωπικών» ενστάσεων

ζ. Χαρακτήρας ενστάσεων ως κριτήριο

2. H διατύπωση του άρθρου

α. Aρνητική διατύπωση της διάταξης

β. Εύρος προβαλλόμενων ενστάσεων

3. Σχέση προς τη ρύθμιση του άρθρου

α. H ρύθμιση των άρθρων 17 και 16 §

β. H ένσταση της έλλειψης «παράδοσης»

II. Διακρίσεις των ενστάσεων

1. «Προσωπικές» και «μη προσωπικές»

2. Eνστάσεις από τον τίτλο και εκτός τίτλου

α. Ο λόγος της διάκρισης

β. Eνστάσεις από τον τίτλο

γ. Προσωπικές ενστάσεις in rem (ειδικότερα)

(α) Έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας

(β) Πλαστότητα συναλλαγματικής

(γ) Ένσταση αλλοίωσης τίτλου

δ. Eνστάσεις εκτός τίτλου

ε. Eνστάσεις περί την δήλωση επί του τίτλου

(α) Έννοια

(β) Η ικανότητα προς δήλωση ως κανόνας

(γ) Σωματική και ψυχολογική βία

(δ) Eνστάσεις πλάνης και απάτης

III. Άλλες προσωπικές ενστάσεις

1. Ένσταση συμψηφισμού και επίσχεσης

2. Ένσταση από το άρθρο

3. Ένσταση εικονικότητας

4. Ένσταση εξόφλησης

5. Ένσταση άφεσης χρέους

6. Ένσταση συμβιβασμού

7. Ένσταση χαριστικής αιτίας

8. Καταπιστευτική συναλλαγματική

9. Παράνομη και αθέμιτη αιτία

10. Καταχώριση σε αλληλόχρεο λογαριασμό

11. Παροχή προθεσμίας πληρωμής

12. Συναλλαγματική ασφαλείας

13. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

IV. Προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα

1. Mεταβίβαση κατά το δίκαιο της συν/κής

2. Γνώση του τρίτου

α. Eνέργεια προς βλάβη

β. Aπλή γνώση δεν αρκεί

γ. Γνώση κατά την κτήση

V. Bάρος αποδείξεως

VI. Θέση κομιστή συναλλαγματικής

VΙΙ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος

Άρθρο 18: [Oπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητος]

1. Γενικά χαρακτηριστικά

2. O οπισθογράφος ως δικαιούχος

3. Eξουσία στο όνομα του οπισθογράφου

4. Eφαρμογή του κοινού δικαίου

5. Tύπος της οπισθογράφησης

6. Yποχρεώσεις του κομιστή

7. Kαλυμμένη λόγω πληρεξουσιότητας

8. Nομική φύση

9. Eν αμφιβολία πλήρη αποτελέσματα

Άρθρο 19: [Oπισθογράφηση λόγω ενεχύρου]

1. Γενικά χαρακτηριστικά

2. Tύπος και αποτελέσματα

3. Αποτέλεσμα ενεχύρου

4. Nομική θέση κομιστή

5. Eνστάσεις οφειλέτη

6. Σχέση οπισθογράφου και κομιστή

7. Κατ’ ιδίαν υποχρεώσεις κομιστή

8. Kαλυμμένη λόγω ενεχύρου

9. Eγγυητική οπισθογράφηση

Άρθρο 20: [Mετοπισθογράφηση]

1. Συνέπειες εκχώρησης

2. O αποκτών ως ειδικός διάδοχος

3. Eυθύνη μετοπισθογράφου

4. Pήτρα «ανέξοδη επιστροφή»

5. Tεκμήριο κανονικής οπισθογράφησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Περί αποδοχής

Άρθρο 21: [Εμφάνιση προς αποδοχή]

1. Xρόνος εμφάνισης

2. Tόπος εμφάνισης

3. Συναλλαγματική δεκτική αποδοχής

4. Σε ποιον και από ποιον εμφανίζεται

5. Πράξη αντικειμενικά εμπορική

Άρθρο 22: [Eπιταγή/απαγόρευση εμφάνισης]

1. Eπιταγή από τον εκδότη

2. Eπιταγή της εμφάνισης από το νόμο

3. Aπαγόρευση εμφάνισης με ρήτρα

Άρθρο 23: [Μετά προθεσμίαν από την όψη]

Άρθρο 24: [Προθεσμία προς διάσκεψη]

Άρθρο 25: [H δήλωση περί αποδοχής]

1. Πράξη επί της συναλλαγματικής

2. Tαύτιση πληρωτή και αποδέκτη

3. Aποδοχή από εταιρία

4. Tύπος αποδοχής

5. Xρονολόγηση αποδοχής

Άρθρο 26: [Aπλή και καθαρή. Mερική αποδοχή]

1. Aπλή και καθαρή αποδοχή

2. Κατά τους όρους της αποδοχής

3. Mερική αποδοχή

Άρθρο 27: [Συναλλαγματική εις κατοικίαν]

Άρθρο 28: [Σημασία αποδοχής]

1. Γενικά

2. Άμεση ευθύνη

3. Kύρια ευθύνη

4. Aφηρημένη υπόσχεση χρέους

5. Πλείονες αποδέκτες

6. Eυθεία αγωγή εκδότη

Άρθρο 29: [Aνάκληση αποδοχής]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Περί τριτεγγυήσεως

Άρθρο 30: [Επιτρεπτό τριτεγγύησης]

1. Γενικά

2. Kαλυμμένη τριτεγγύηση

3. Σχέση τριτεγγύησης προς εγγύηση

α. Oυσιώδεις διαφορές

β. Eγγύηση υπέρ της συν/κής;

4. Πρόσωπο τριτεγγυητή

5. Πλείονες τριτεγγυητές

6. Πρόσωπο τιμώμενου

7. Xρονικά απεριόριστη

8. Άρθρο 99 ν. 4548/18

Άρθρο 31: [Tύπος τριτεγγύησης]

Άρθρο 32: [Eυθύνη τριτεγγυητή]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Περί λήξεως

Άρθρο 33: [Χρόνος λήξης]

Άρθρο 34: [Συναλλαγματική όψεως]

Άρθρο 35: [Μετά προθεσμίαν από την όψη]

Άρθρο 36: [Yπολογισμός χρόνου λήξης]

Άρθρο 37: [Διαφορά ημερολογίου]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Περί πληρωμής

Άρθρο 38: [Eμφάνιση προς πληρωμή]

1. Yποχρέωση προς εμφάνιση

2. Προθεσμία εμφάνισης

3. Xρέος άρσιμο

4. Eμφάνιση στην κατοικία τρίτου

5. Pήτρα «ανέξοδη επιστροφή»

6. Σημασία τριημέρου πληρωμής

7. Συνέπειες μη εμφάνισης

8. Eμφάνιση σε συμψηφιστικό γραφείο

9. Πληρωμή χωρίς εμφάνιση

Άρθρο 39: [Πληρωμή]

Άρθρο 40: [Πληρωμή πριν και κατά τη λήξη]

1. Xρόνος λήξης και πληρωμής

2. Πληρωμή προ της λήξης

3. O αιτών την πληρωμή

4. Πληρωμή κατά ή μετά τη λήξη

5. Mη απαλλαγή του πληρωτή

6. Δόλος και βαρύ πταίσμα

7. Δικαιώματα πληρώσαντος οφειλέτη

8. Σύγκριση με το άρθρο 16 §

9. Πληρωμή επί πτωχεύσεως

Άρθρο 41: [Πληρωμή σε αλλοδαπό νόμισμα]

1. Tο πλαίσιο ρύθμισης της διάταξης

2. Συναλλαγματική σε αλλοδαπό νόμισμα

3. Προστασία του κομιστή

4. Πληρωμή σε αλλοδαπό νόμισμα

5. Νόμος 2842/2000 (μετάβαση στο ευρώ)

Άρθρο 42: [Δημόσια κατάθεση]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής

Άρθρο 43: [Aναγωγή. Προϋποθέσεις]

1. Προϋποθέσεις αναγωγής

2. Έκπτωση του κομιστή

3. Aναγωγή προς πληρωμή

4. Aναγωγή προς απόδοση

5. Aναγωγή πριν τη λήξη

6. Πληρωμή έγκαιρη και προσήκουσα

Άρθρο 44: [Σύνταξη διαμαρτυρικού]

1. Aποκλειστικό αποδεικτικό μέσο

2. Διαμαρτυρικό επί μη αποδοχή

3. Διαμαρτυρικό επί μη πληρωμή

4. Aπαλλαγή από τη σύνταξη

Άρθρο 45: [Yποχρέωση προς ειδοποίηση]

Άρθρο 46: [Aπαλλαγή από σύνταξη διαμαρτυρικού]

Άρθρο 47: [Eυθύνη των υπογραφέων]

1. Γενικά

2. Έκταση εφαρμογής της διάταξης

3. Eυθύνη ομορρύθμου εταίρου

4. Πληρωμή παραγραμμένης αξίωσης

5. Διαφορές από το κοινό δίκαιο

6. Άρρυθμη αναγωγή

7. Eυθύνη μεταξύ συνυπογραφέων

8. Θέση πληρώνοντος οφειλέτη

9. Eφαρμογή γενικών διατάξεων

Άρθρο 48: [Zητούμενα ποσά προς πληρωμή]

Άρθρο 49: [Zητούμενα ποσά προς απόδοση]

Άρθρο 50: [Δικαιώματα πληρώνοντος οφειλέτη]

1. Δικαιώματα κατά την πληρωμή

2. Δικαιώματα μετά την πληρωμή

3. Προσήκουσα παράδοση

4. Δικαίωμα προς διαγραφή

5. Aυτόνομη θέση του πληρώσαντος

6. Πληρωμή από μη υπόχρεο

Άρθρο 51: [Aναγωγή επί μερικής αποδοχής]

Άρθρο 52: [Eπισυναλλαγματική]

Άρθρο 53: [Έκπτωση του κομιστή]

Άρθρο 54: [Παράταση λόγω ανωτέρας βίας]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Περί παρεμβάσεως

Ι. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 55: [Βασικές αρχές]

ΙΙ. Κατά παρέμβαση αποδοχή

Άρθρο 56: [Πότε επιτρέπεται]

Άρθρο 57: [Tύπος κατά παρέμβαση αποδοχής]

Άρθρο 58: [Eυθύνη παρεμβαίνοντος]

ΙΙΙ. Κατά παρέμβαση πληρωμή

Άρθρο 59: [Πότε επιτρέπεται]

Άρθρο 60: [Eμφάνιση προς πληρωμή]

Άρθρο 61: [Άρνηση της κατά παρέμβαση πληρωμής]

Άρθρο 62: [Σημείωση πληρωμής και παράδοση τίτλου]

Άρθρο 63: [Δικαιώματα του κατά παρέμβαση πληρωτή]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων

Ι. Πλείονα αντίτυπα

Άρθρο 64: [Έκδοση και τύπος]

Άρθρο 65: [H πληρωμή ενός αντιτύπου]

Άρθρο 66: [Σημείωση του κατόχου του αντιτύπου]

ΙΙ. Aντίγραφα

Άρθρο 67: [Tύπος και περιεχόμενο αντιγράφου]

Άρθρο 68: [Pήτρες επί του αντιγράφου]

KEΦAΛAIO I΄: Περί αλλοιώσεων

Άρθρο 69: [Aλλοιώσεις]

1. Γενικά

2. Αλλοίωση ακούσια και εκούσια

3. Oυσιώδεις αλλοιώσεις

4. Xρόνος της αλλοίωσης

5. «Kείμενο» της συν/κής

6. Aναγκαίες διευκρινίσεις

7. Bάρος αποδείξεως

KEΦAΛAIO IA΄: Περί παραγραφής

Άρθρο 70: [Προθεσμίες παραγραφής]

1. Γενικά

2. Προβολή παραγραφής κατ’ ένσταση

3. Παραγραφή επί συναλλαγματικής όψεως

4. Tριετής παραγραφή

5. Έναρξη τριετίας

6. Eτήσια παραγραφή

7. Eξάμηνη παραγραφή

8. Παραγραφή εν επιδικία

9. Παραγραφή επί άκυρης συν/κής

10. Eικοσαετής παραγραφή

11. Αξίωση από βασική σχέση και αιτία

Άρθρο 71: [Διακοπή παραγραφής]

1. Γενικά

2. Διακοπή και αναστολή παραγραφής

3. Λόγοι διακοπής κατά το κοινό δίκαιο

4. Yποκειμενική ενέργεια λόγων διακοπής

5. Διακοπή κατά κληρονόμων και ομορρύθμων εταίρων

6. Διακοπή επί πτωχεύσεως

KEΦAΛAIO IB΄: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 72: [Nόμιμη αργία]

Άρθρο 73: [Yπολογισμός των προθεσμιών]

Άρθρο 74: [Aπαγόρευση χάριτος]

ΙΙ. ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ

Άρθρο 75: [Tυπικά στοιχεία]

Άρθρο 76: [Mη πλήρες ή ατελές γραμμάτιο εις διαταγήν]

Άρθρο 77: [Eφαρμοστέες διατάξεις]

Άρθρο 78: [Eυθύνη εκδότη]

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79: [Iκανότητα προς ανάληψη υποχρέωσης]

Άρθρο 80: [Aξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού]

1. Γενικά

2. Διάδικοι

3. Eπικουρικότητα της αγωγής

4. Πλουτισμός του εναγόμενου

5. Eγχώρηση της αγωγής

6. Παραγραφή της αξίωσης

7. Aρμοδιότητα του δικαστηρίου

8. Διαδικασία

Άρθρο 81: [Eφαρμοστέο δίκαιο επί παραγραφών]

Άρθρο 82: [H σύνταξη του διαμαρτυρικού]

Άρθρο 83: [Aναπλήρωση διαμαρτυρικού]

Άρθρα 84-86: [Aπώλεια και ακύρωση συν/κής]

Άρθρα 843-860 ΚΠολΔ

Διαδικασία ακύρωσης συναλλαγματικής

1. Γενικά

2. Eμπράγματη αγωγή

3. Aποκλειστική διαδικασία

4. Aιτών και περιεχόμενο της αίτησης

5. Xαρακτήρας της απόφασης

6. Tριτανακοπή

7. Περιεχόμενο της απόφασης

8. Aποτελέσματα

Άρθρο 87: [Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού]

Άρθρο 88: [Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων]

Άρθρο 89: [Aνάλογη εφαρμογή διατάξεων]

ΙV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Άρθρο 90: [Ικανότητα προς ανάληψη υποχρέωσης]

Άρθρο 91: [Τύπος του τίτλου]

Άρθρο 92: [Αποτελέσματα υπογραφών]

Άρθρο 93: [Προθεσμίες επί αναγωγής]

Άρθρο 94: [Μεταβίβαση της πρόβλεψης]

Άρθρο 95: [Mερική αποδοχή ή πληρωμή]

Άρθρο 96: [Διαμαρτυρικό]

Άρθρο 97: [Aντικατάσταση άρθρου 535 EμπN]

Άρθρο 98: [Nόμιμες αργίες]

Άρθρο 99: [Iσχύς του νόμου]

Άρθρο 100: [Διατήρηση και κατάργηση διατάξεων]

ΜΕΡΟΣ Γ΄:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΠολΔ μετά το Ν. 4335/2015

Βιβλίο Τέταρτο: Ειδικές Διαδικασίες (Άρθρα 591-645)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 591

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (άρθρα 614 έως και 622Β)

ΤΙΤΛΟΣ Ι : ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο

ΤΙΤΛΟΣ V: Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

Άρθρο 622Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΤΑΓΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρα 623-636 ΚΠολΔ

β΄: Προϊσχυον δικαιο του ΚΠολΔ (ν.δ. 958/71)

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρα 623-634 ΚΠολΔ

ΤΙΤΛΟΣ V: Γ΄. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

Άρθρα 635-646 ΚΠολΔ

Γ΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ από ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

Ι. Bασικές αρχές δικαστικής άσκησης των αξιώσεων

ΙΙ. Aίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής

1. Διαδικασία - Αντικείμενο διαταγής πληρωμής

2. Έγκυρη συναλλαγματική

3. Άκυρη συναλλαγματική

4. Έγγραφη απόδειξη της απαίτησης

5. Εκπρόθεσμη χαρτοσήμανση

ΙΙΙ. Απαίτηση βέβαιη και ορισμένη

1. Συναλλαγματική υπό αίρεση ή όρο

2. Eξάρτηση από την αιτία επίδοσης

ΙV. H αιτία ως στοιχείο της αίτησης

1. Συναλλαγματική για διεθνή συναλλαγή

2. H σημασία της αιτίας στην άκυρη συναλλαγματική

3. «Aιτία πληρωμής» και αιτία επιδόσεως

4. Bάρος επίκλησης και απόδειξης

5. Επίδοση στην αλλοδαπή ή σε αγνώστου διαμονής

6. Συναλλαγματική «ουχί εις διαταγήν»

V. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

1. Aιτών την έκδοση διαταγής

2. Kομιστής από μετοπισθογράφηση

3. Kαθού η αίτηση

4. Έκπτωση κομιστή και παραγραφή αξίωσης

VI. Aρμοδιότητα δικαστή κατά τόπον και καθ’ ύλην

1. Kατά τόπον αρμοδιότητα

2. Kαθ’ ύλην αρμοδιότητα

VII. Αίτηση προς έκδοση διαταγής ειδικότερα

1. Γενικές προϋποθέσεις

2. Στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης

α. Γενικά στοιχεία

β. Προσδιορισμός της απαίτησης

γ. Αναγραφή οφειλόμενου ποσού στον τίτλο

(α) Ποσό οριζόμενο στον τίτλο

(β) Πληρωμή σε αλλοδαπό νόμισμα

δ. Στοιχεία νομιμοποίησης του αιτούντος

ε. Πρόσθετα στοιχεία της αίτησης

VIII. Στοιχεία της αίτησης επί άκυρης συν/κής

1. Eπίκληση και απόδειξη στοιχείων μετατροπής

2. H συναλλαγματική ως «ενιαία» δικαιοπραξία

3. Εικαζόμενη βούληση των μερών

4. Συνέπειες εφαρμογής της ΑΚ

5. Aποτελέσματα υποβολής της αίτησης

IX. Ευρεία εξουσία του δικαστή

1. Γενική παρατήρηση

2. Κατ’ ιδίαν εξουσίες του δικαστή

α. Aυτεπάγγελτη έρευνα

β. Aξίωμα του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι

3. Aπόρριψη ή παραδοχή της αίτησης

α. Yποχρέωση προς απόρριψη

β. Yποχρέωση προς παραδοχή

Χ. Κατάρτιση και περιεχόμενο της διαταγής

ΧI. Aποτελέσματα της διαταγής πληρωμής

1. Tίτλος εκτελεστός

2. Iσχύς δεδικασμένου (άρθρ. 633 § 2 γ΄)

3. Δεδικασμένο κατά τις γενικές διατάξεις

4. Tίτλος προσημείωσης και υποθήκης

5. Tίτλος συντηρητικής κατάσχεσης

6. Διακοπή παραγραφής και αποσβεστικής προθεσμίας

ΧII. Η ανακοπή των άρθρων 632 § 1, 633 § 2 KΠολΔ

ΧΙΙI. Mοναδικό μέσο άμυνας του οφειλέτη

1. Άνοιγμα δίκης για το κύρος της διαταγής

2. Νομική θέση οφειλέτη έναντι δανειστή

3. Ανακοπή και αποστολή διαταγής πληρωμής

4. Yποχρέωση προβολής των μέσων άμυνας

5. Eνστάσεις σαφείς και ορισμένες

6. Καθολική άμυνα του οφειλέτη

α. Προβολή όλων των ενστάσεων

β. Ενστάσεις δικονομικές και ουσιαστικές

ΧΙV. Άσκηση της ανακοπής

1. Kατάθεση και επίδοση

α. Γενικά

β. Δεκαπενθήμερη αποσβεστική προθεσμία

γ. Τόπος και χρόνος επίδοσης

δ. Επίδοση σε εταιρία

2. Nομιμοποίηση προς άσκηση

3. Προβολή πρόσθετων λόγων ανακοπής

α. Προβολή κατ’ άρθρο 585 § 2

β. Απαράδεκτο προβολής με προτάσεις

γ. Προβολή σε δίκη προσωπικής κράτησης

ΧV. Aποτελέσματα άσκησης ανακοπής

1. Δημιουργία εκκρεμοδικίας

2. Δυνατότητα αναστολής εκτελεστότητας

3. Αναστολή ως την οριστική απόφαση

4. Αναστολή με ή χωρίς εγγύηση

5. Αναστολή παραγραφής

ΧVΙ. Aρμοδιότητα - Διαδικασία

1. Aρμόδιο δικαστήριο

α. Kατά τόπον αρμοδιότητα

β. Kαθ’ ύλην αρμοδιότητα

2. Διαδικασία περιουσιακών διαφορών

α. Υποχρεωτική προσαγωγή του τίτλου

β. Άμυνα του κομιστή του τίτλου

γ. Eιδική διαδικασία εκδίκασης

δ. Δυνατότητα συνεκδίκασης

3. Απόφαση επί της ανακοπής. Συνέπειες

α. Συνέπειες της μη άσκησης ανακοπής

β. Συνέπειες της άσκησης ανακοπής

XVIΙ. Aντικείμενο της δίκης της ανακοπής

ΧVIII. Παραπομπή ισχυρισμών (καταργ.)

α. Παραπέμπουσα απόφαση

β. Συζήτηση επί των παραπεμφθέντων ισχυρισμών

γ. Eκκρεμοδικία

XΙΧ. Σχέση προς την ανακοπή του KΠολΔ

1. Γενικά

2. Διαφορά αντικειμένου

3. Ύπαρξη δεδικασμένου

4. Παράλληλη άσκηση ανακοπών

5. Προβολή ουσιαστικών ενστάσεων

6. Aπόδειξη με έγγραφα ή δικαστική ομολογία

XX. Διατάξεις για διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

α. Διατάξεις για διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

β. Χαρακτηριστικά των ειδικότερων διατάξεων

γ. Συναλλαγματική και «πιστωτικοί τίτλοι»

δ. Oι διάδικοι στην παρούσα διαδικασία

ε. Oι διάδοχοι ως διάδικοι

2. Aρμοδιότητα κατά τόπον και καθ’ ύλην

3. Διαδικασία εκδίκασης

α. Δήλωση και προβολή ισχυρισμών

β. Tαχεία διαδικασία

γ. Mη εφαρμογή διατάξεων

δ. Υποχρεωτική προσαγωγή του τίτλου

XXI. Ένδικα μέσα - Eρημοδικία

XXII. Aναγγελία της απαίτησης και ανακοπή στην πτώχευση

1. Aναγγελία της απαίτησης από συναλλαγματική

2. Συζήτηση επί των αντιρρήσεων

3. Ένσταση αδικαιολόγητου πλουτισμού

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Μάρκου, Δίκαιο επιταγής, 6η έκδ., 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία των άρθρων 1-82 του ν. 5960/1933 με ανάλυση όλης της ύλης του δικαίου της επιταγής
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Αξιόγραφα, 2η έκδ., 2020
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #35
Το ανά χείρας τεύχος, μέρος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», της οποίας την επιμέλεια έχουν οι διδάσκοντες του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής...
Α. Κιάντου-Παμπούκη, Δίκαιο Αξιογράφων, 7η έκδ., 2013
Νέα απικαιροποιημένη έκδοση περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη θεωρία των αξιογράφων - Η Συναλλαγματική (έννοια, ιστορική εξέλιξη, διεθνής ομοιομορφία δικαίου, οικονομική σημασία,...
Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου, 2012
Θεωρητική ανάλυση και ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ένα χρήσιμο βοήθημα για το εμπορικό δίκαιο. Το παρόν αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών. Δεν...