Α. Κιάντου-Παμπούκη, Δίκαιο Αξιογράφων, 7η έκδ., 2013


Α. Κιάντου-Παμπούκη, Δίκαιο Αξιογράφων, 7η έκδ., 2013

Νέα απικαιροποιημένη έκδοση περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη θεωρία των αξιογράφων - Η Συναλλαγματική (έννοια, ιστορική εξέλιξη, διεθνής ομοιομορφία δικαίου, οικονομική σημασία, νομικά χαρακτηριστικά, έκδοση της συναλλαγματικής και τύπος, αποδοχή, οπισθογράφηση, μεταβίβαση, αποτελέσματα οπισθογραφήσεως, είδη οπισθογραφήσεως, τριτεγγύηση, εκπλήρωση ενοχής, αναγωγή, ενστάσεις κατ' απαιτήσεων από συναλλαγματική, παραγραφή, αδικαιολόγητος πλουτισμός) -Γραμμάτιο εις διαταγήν (έννοια, τυπικά στοιχεία, διαφορές από συναλλαγματική) - Η Επιταγή (έκδοση, τύπος, μεταβόβαση και τριτεγγύηση, εμφάνιση και πληρωμή, αναγωγή, παραγραφή, αδικαιολόγητος πλουτισμός, ιδιαίτερα είδη επιταγής). Το δίκαιο της επιταγής έχει αναπτυχθεί περαιτέρω στην παρούσα έκδοση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο Αξιογράφων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ - ΕΠΙΤΑΓΗ
© 2013
Συγγραφέας
Έκδοση
7η έκδ.
ISBN
978-960-445-952-0
Σελίδες
XVII + 368
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος στην έβδομη έκδοση

Από τον πρόλογο στην πρώτη έκδοση

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 2. Έννοια των αξιογράφων. Ορολογία

§ 3. Στοιχεία του αξιογράφου. Αξιόγραφα υπό ευρεία έννοια

§ 4. Στοιχεία του αξιογράφου (Συνέχεια). Αξιόγραφα υπό στενή έννοια (Αξιογραφική ενσωμάτωση)

§ 5. Διακρίσεις των αξιογράφων

§ 6. Διακρίσεις των αξιογράφων (Συνέχεια)

§ 7. Οικονομική και νομική σημασία των αξιογράφων

§ 8. Νομοθετική ρύθμιση των αξιογράφων

§ 9. Γένεση του δικαιώματος από το αξιόγραφο (Αξιογραφικές θεωρίες)

§ 10. Η απαίτηση από τη βασική σχέση και η προς ικανοποίησή της έκδοση ή μεταβίβαση χρηματογράφου

§ 11. Κλοπή, απώλεια, καταστροφή του τίτλου του αξιογράφου. Κήρυξη αξιογράφου ανισχύρου

§ 12. Υποχώρηση του στοιχείου της ενσωματώσεως στα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς. Το ισχύον νομικό καθεστώς

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

§ 13. Έννοια της συναλλαγματικής

§ 14. Ιστορική εξέλιξη της συναλλαγματικής και του δικαίου της

§ 15. Η διεθνής ομοιομορφία στο δίκαιο της συναλλαγματικής

§ 16. Οικονομική σημασία της συναλλαγματικής

§ 17. Νομικά χαρακτηριστικά της συναλλαγματικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ

§ 18. Προδιάθεση

§ 19. Ικανότητα προς ανάληψη υποχρεώσεως από συναλλαγματική

§ 20. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής

§ 21. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής (Συνέχεια)

§ 22. Έκδοση συναλλαγματικής με αντιπρόσωπο

§ 23. Έλλειψη και αλλοίωση τυπικών στοιχείων της συναλλαγματικής

§ 24. Μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής

§ 25. Λευκή συναλλαγματική

§ 26. Ρήτρες στη συναλλαγματική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

§ 27. Έννοια, νομική φύση και σημασία της αποδοχής

§ 28. Εμφάνιση της συναλλαγματικής προς αποδοχή

§ 29. Η δήλωση της αποδοχής

§ 30. Αποτελέσματα της αποδοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

Α΄. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ

§ 31. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής γενικώς

§ 32. Οπισθογράφηση: Έννοια. Νομική φύση

§ 33. Τύπος και περιεχόμενο της οπισθογραφήσεως

§ 34. Τα πρόσωπα στην οπισθογράφηση

Β΄. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

§ 35. Νομιμοποιητικό αποτέλεσμα

§ 36. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα

§ 37. Εγγυητικό αποτέλεσμα

§ 38. Το εγγυητικό αποτέλεσμα στην εγγυητική οπισθογράφηση και στην ανομιμοποίητη οπισθογράφηση

Γ΄. ΕΙΔΗ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

§ 39. Λευκή οπισθογράφηση

§ 40. Οπισθογράφηση «ουχί εις διαταγήν» και οπισθογράφηση «άνευ ευθύνης». Όψιμη οπισθογράφηση

§ 41. Οπισθογράφηση «λόγω πληρεξουσιότητος»

§ 42. Οπισθογράφηση «λόγω ενεχύρου»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

§ 43. Έννοια, σκοπός και σημασία της τριτεγγυήσεως

§ 44. Τα πρόσωπα στην τριτεγγύηση

§ 45. Τύπος και περιεχόμενο της τριτεγγυήσεως

§ 46. Ευθύνη του τριτεγγυητή

§ 47. Δικαιώματα του τριτεγγυητή που πλήρωσε τη συναλλαγματική

§ 48. Αυτοτέλεια της τριτεγγυήσεως

§ 49. Διάκριση της τριτεγγυήσεως από την εγγύηση του αστικού δικαίου. Εγγύηση προς ενίσχυση συναλλαγματικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

§ 50. Λήξη της συναλλαγματικής

§ 51. Εμφάνιση της συναλλαγματικής προς πληρωμή

§ 52. Νομιμοποίηση του κομιστή και έλεγχος αυτής από τον πληρωτή

§ 53. Πληρωμή της συναλλαγματικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΝΑΓΩΓΗ

§ 54. Έννοια και διακρίσεις της αναγωγής

§ 55. Τα πρόσωπα στην αναγωγή

§ 56. Ουσιαστικές προϋποθέσεις της αναγωγής

§ 57. Τυπική προϋπόθεση της αναγωγής (Διαμαρτυρικό)

§ 58. Περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται σύνταξη διαμαρτυρικού

§ 59. Έκπτωση από το δικαίωμα αναγωγής

§ 60. Ευθύνη των υποχρέων από αναγωγή

§ 61. Αντικείμενο της αναγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

§ 62. Γενικές παρατηρήσεις

§ 63. Νομοθετική ρύθμιση

§ 64. Αποκλειόμενες ενστάσεις

§ 65. Προϋποθέσεις του αποκλεισμού των ενστάσεων

§ 66. Επιτρεπόμενες ενστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Α΄. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

§ 67. Γενικές παρατηρήσεις

§ 68. Χρόνος της παραγραφής

Β΄. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

§ 69. Έννοια και νομική φύση της αξιώσεως αδικαιολογήτου πλουτισμού

§ 70. Προϋποθέσεις της αγωγής αδικαιολογήτου πλουτισμού

§ 71. Διάδικοι. Παραγραφή

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ

§ 72. Έννοια και χαρακτηριστικά του γραμματίου εις διαταγήν. Νομοθετική ρύθμιση

§ 73. Τυπικά στοιχεία του γραμματίου εις διαταγήν

§ 74. Διαφορές του γραμματίου εις διαταγήν από τη συναλλαγματική

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

§ 75. Έννοια και χαρακτηριστικά της επιταγής. Διάκριση της επιταγής από συναφείς έννοιες

§ 76. Ιστορική εξέλιξη της επιταγής. Νομοθετική ρύθμιση

§ 77. Οικονομική σημασία της επιταγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ. ΤΥΠΟΣ

§ 78. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 79. Σύμβαση επιταγής

§ 80. Σύμβαση επιταγής και πληρωμή πλαστής επιταγής

§ 81. Τυπικά στοιχεία της επιταγής

§ 82. Έλλειψη τυπικών στοιχείων της επιταγής. Ρήτρες στην επιταγή

§ 83. Διαφορές της επιταγής από τη συναλλαγματική

§ 84. Η μεταχρονολογημένη επιταγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

§ 85. Μεταβίβαση της επιταγής

§ 86. Τριτεγγύηση της επιταγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ. ΑΝΑΓΩΓΗ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

§ 87. Εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή

§ 88. Πληρωμή της επιταγής

§ 89. Η ακάλυπτη επιταγή

§ 90. Αναγωγή

§ 91. Αναγωγή (Συνέχεια)

§ 92. Παραγραφή και αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

§ 93. Γενικές παρατηρήσεις

§ 94. Δίγραμμη επιταγή

§ 95. Λογιστική επιταγή

§ 96. Ταξιδιωτική επιταγή

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Μάρκου, Δίκαιο επιταγής, 6η έκδ., 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία των άρθρων 1-82 του ν. 5960/1933 με ανάλυση όλης της ύλης του δικαίου της επιταγής
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Αξιόγραφα, 2η έκδ., 2020
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #35
Το ανά χείρας τεύχος, μέρος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», της οποίας την επιμέλεια έχουν οι διδάσκοντες του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής...
Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου, 2012
Θεωρητική ανάλυση και ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ένα χρήσιμο βοήθημα για το εμπορικό δίκαιο. Το παρόν αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών. Δεν...