Γ. Συλίκος, Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2024


Γ. Συλίκος, Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2024

Με τον πρόσφατο νόμο 5090/2024 επιφέρονται πολυπληθείς, σημαντικές δομικές τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με μεγάλη πρακτική σημασία.

Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή κατ’ άρθρο ερμηνεία όλων των διατάξεων του νέου νόμου και επιχειρεί να τις εντάξει στο ισχύον οικοδόμημα της ποινικής δίκης.

Δίνει έμφαση σε ζητήματα πρακτικής εφαρμογής και έρχεται να καλύψει άμεσα και έγκυρα την ανάγκη κάθε νομικού να εντοπίσει τις αλλαγές και να κατανοήσει την ουσία, τον τρόπο ενσωμάτωσης στην έννομη τάξη και τη συστηματική εφαρμογή των νέων νομοθετικών διατάξεων.

Απευθύνεται έτσι τόσο στους νομικούς της πράξης, δικηγόρους και δικαστές, όσο και σε κάθε μελετητή που επιθυμεί να λάβει μια επικαιροποιημένη και πλήρη θεώρηση όλων των ζητημάτων που αναφύονται υπό το πρίσμα των νέων ρυθμίσεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
με τον Νόμο 5090/2024 (23 Φεβρουαρίου 2024)
με ΕΡΜΗΝΕΙΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ
© 2024
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-814-6
Σελίδες
XIV + 638
Τιμή
€ 58,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Άρθρο 1. Σκοπός

Άρθρο 2. Αντικείμενο

Άρθρο 3. Δικαιοδοσία επί εγκλημάτων σε πλοία ή αεροσκάφη που φέρουν την ελληνική σημαία - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 4. Τιμώρηση πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους πράξεως στην αλλοδαπή που στρέφεται κατά υπαλλήλου δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού ή φορέα ή απευθύνεται προς αυτούς και της δωροδοκίας προσώπου που ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή υπηρεσία για λογαριασμό ξένης χώρας - Τροποποίηση άρθρου 8 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 5. Καθορισμός προϋποθέσεων άμεσης και απλής συνέργειας – Αντικατάσταση άρθρου 47 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 6. Διάρκεια κάθειρξης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 52 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 7. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων – Τροποποίηση άρθρου 54 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 8. Κατάργηση του υπολογισμού χρηματικής ποινής σε ημερήσιες μονάδες – Τροποποίηση άρθρου 57 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 9. Προσθήκη απέλασης ως μέτρου ασφαλείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 69 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 10. Απέλαση αλλοδαπού – Προσθήκη άρθρου 72 στον Ποινικό Κώδικα

Άρθρο 11. Κριτήρια υπολογισμού ύψους χρηματικής ποινής – Τροποποίηση άρθρου 80 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 12. Μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε χρήμα – Προσθήκη άρθρου 80Α στον Ποινικό Κώδικα

Άρθρο 13. Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 81 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 14. Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά – Τροποποίηση άρθρου 82Α Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 15. Μειωμένη ποινή - Τροποποίηση άρθρου 83 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 16. Ελαφρυντικές περιστάσεις – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 84 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 17. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής – Αντικατάσταση άρθρου 85 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 18. Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 94 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 19. Έκτιση και αναστολή εκτέλεσης της ποινής και μέρους της ποινής υπό όρο – Τροποποίηση άρθρου 99 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 20. Ανάκληση της αναστολής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 101 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 21. Πρόβλεψη δυνατότητας μη αναστολής παρεπόμενων ποινών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 104 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 22. Μετατροπή φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία – Τροποποίηση άρθρου 104Α Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 23. Πρόβλεψη δυνατότητας κατ’ οίκον έκτισης ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 24. Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης – Τροποποίηση άρθρου 105Β Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 25. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση απόλυση υπό όρο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 106 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 26. Άρση της απόλυσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 108 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 27. Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης – Τροποποίηση άρθρου 114 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 28. Διεύρυνση αναμορφωτικών μέτρων – Τροποποίηση άρθρου 122 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 29. Εξορθολογισμός των κριτηρίων περιορισμού ανηλίκων σε κατάστημα κράτησης νέων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 127 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 30. Επανακαθορισμός ηλικιακού ορίου νεαρών ενηλίκων – Τροποποίηση άρθρου 133 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 31. Επανακαθορισμός χρηματικών ποινών σε περιπτώσεις δωροληψίας πολιτικών προσώπων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 159 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 32. Επανακαθορισμός χρηματικών ποινών σε περιπτώσεις δωροδοκίας πολιτικών προσώπων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 159Α Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 33. Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και χώρων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Προσθήκη παρ. 4 και 5 στο άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 34. Παραβίαση συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο και πρακτικού διαμεσολάβησης – Τροποποίηση άρθρου 169Α Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 35. Παραβίαση περιορισμών διαμονής – Προσθήκη άρθρου 182 στον Ποινικό Κώδικα

Άρθρο 36. Πρόκληση και προσφορά για τέλεση εγκλήματος – Τροποποίηση άρθρου 186 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 37. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έφεσης για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 38. Αποδέσμευση της πράξης από την αξία του ωφελήματος, προσαύξηση του ύψους των ποινικών κυρώσεων και επέκταση του ρυθμιστικού πεδίου της δωροληψίας λειτουργών ή υπαλλήλων διεθνών οργανισμών – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 5 άρθρου 235 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 39. Αποδέσμευση της πράξης από την αξία του ωφελήματος, προσαύξηση του ύψους των ποινικών κυρώσεων και επέκταση του ρυθμιστικού πεδίου της δωροδοκίας λειτουργών ή υπαλλήλων διεθνών οργανισμών – Τροποποίηση άρθρου 236 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 40. Επανακαθορισμός χρηματικών ποινών σε περιπτώσεις δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών - Επέκταση του αξιοποίνου σε δικαστές που είναι αποσπασμένοι σε διεθνείς οργανισμούς – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 237 Ποινικού Κώδικα (παρ. 4 άρθρου 4 (στ. Α και Β), παρ. 1 και 3 άρθρου 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371)

Άρθρο 41. Εμπρησμός – Τροποποίηση άρθρου 264 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 42. Εμπρησμός σε δάση - Προπαρασκευαστικές πράξεις – Παραβίαση προληπτικών μέτρων – Τροποποίηση άρθρου 265 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 43. Προσθήκη της δήμευσης ως παρεπόμενης ποινής στα αδικήματα εμπρησμού σε δάση – Προσθήκη άρθρου 265A στον Ποινικό Κώδικα

Άρθρο 44. Απάλειψη του αδικήματος του εμπρησμού δάσους από αμέλεια από το ρυθμιστικό πεδίο της έμπρακτης μετάνοιας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 289 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 45. Συμπερίληψη παραβίασης ερυθρού σηματοδότη στις περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 46. Αύξηση του κατώτατου ορίου ποινής στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και πρόβλεψη προσωπικού λόγου απαλλαγής από την ποινή για οικείους θύματος – Τροποποίηση άρθρου 302 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 47. Σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων – Αντικατάσταση άρθρου 312 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 48. Παράνομη βία – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 330 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 49. Απειλή - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 333 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 50. Επέκταση του αξιοποίνου σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως ανήλικο – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 348Α Ποινικού Κώδικα (παρ. 7 άρθρου 5 Οδηγίας 2011/93/ΕΕ)

Άρθρο 51. Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 348Γ Ποινικού Κώδικα (παρ. 4 άρθρου 4 Οδηγίας 2011/93/ΕΕ)

Άρθρο 52. Επαναφορά της αυτεπάγγελτης δίωξης στο αδίκημα της παραβίασης υποχρέωσης διατροφής – Τροποποίηση άρθρου 358 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 53. Εξύβριση - Τροποποίηση άρθρου 361 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 54. Συκοφαντική δυσφήμηση – Αντικατάσταση άρθρου 363 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 55. Νομοτεχνική προσαρμογή του αδικήματος της προσβολής μνήμης νεκρού συνεπεία της κατάργησης του αδικήματος της δυσφήμησης – Τροποποίηση άρθρου 365 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 56. Νομοτεχνική προσαρμογή των γενικών διατάξεων περί των εγκλημάτων κατά της τιμής συνεπεία της κατάργησης του αδικήματος της δυσφήμησης – Τροποποίηση άρθρου 366 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 57. Νομοτεχνική προσαρμογή της έγκλησης για τα εγκλήματα κατά της τιμής συνεπεία της κατάργησης του αδικήματος της δυσφήμησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 368 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 58. Κλοπή - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 372 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 59. Απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 378 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 60. Γενικές διατάξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 381 και παρ. 1 άρθρου 405 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 61. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο – Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 1 άρθρου 25 ν. 1882/1990

Άρθρο 62. Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση κακουργημάτων – Τροποποίηση άρθρου 7 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 63. Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα – Τροποποίηση άρθρου 8 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 64. Σύνθεση εφετείου – Τροποποίηση άρθρου 9 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 65. Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 17 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 66. Προσθήκη του αλλοδαπού δημοσίου στις περιπτώσεις φορολογικών, οικονομικών και συναφών εγκλημάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 67. Ποινική δίωξη - Τροποποίηση άρθρου 43 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 68. Αντικατάσταση του αρμόδιου για την έγκριση της διάταξης αποχής από δίωξη επί πλημμελημάτων δικαστικού λειτουργού και πρόβλεψη εφαρμογής επί συμμετοχής ή απόπειρας – Τροποποίηση άρθρου 48 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 69. Αντικατάσταση του αρμόδιου για την έγκριση της διάταξης αποχής από δίωξη επί κακουργημάτων δικαστικού λειτουργού – Τροποποίηση άρθρου 49 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 70. Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος σε περίπτωση απόρριψης της έγκλησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 52 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 71. Δίωξη μόνο με έγκληση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 53 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 72. Προδικαστικά ζητήματα ποινικής δίκης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 59 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 73. Ζητήματα αστικής - διοικητικής φύσεως – Τροποποίηση άρθρου 61 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 74. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα μονομελούς εφετείου – Τροποποίηση άρθρου 110 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 75. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα τριμελούς εφετείου – Τροποποίηση άρθρου 111 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 76. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα μονομελούς πλημμελειοδικείου – Τροποποίηση άρθρου 115 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 77. Κατάργηση της τοιχοκόλλησης ως μέσου δημοσιότητας του πίνακα πραγματογνωμόνων – Τροποποίηση άρθρου 185 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 78. Πρόβλεψη εξαίρεσης εμφάνισης μαρτύρων στην ακροαματική διαδικασία – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 215 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 79. Πρόβλεψη διαρκούς εξέτασης της προσφορότητας και αναγκαιότητας μέτρων προστασίας μαρτύρων και δυνατότητας ανάκλησης ή τροποποίησής τους – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 80. Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 227 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 81. Κατάργηση της τοιχοκόλλησης ως μέσου δημοσιότητας του πίνακα διερμηνέων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 233 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 82. Εξέταση με τεχνολογικά μέσα – Προσθήκη άρθρου 238Α στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 83. Διενέργεια προανάκρισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 245 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 84. Προσθήκη των προπαρασκευαστικών πράξεων παραχάραξης στα εγκλήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές ανακριτικές πράξεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 254 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2014/62)

Άρθρο 85. Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 265 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 86. Άρση κατάσχεσης στο στάδιο της ανάκρισης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 269 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 87. Πρόβλεψη περιοριστικού όρου ηλεκτρονικής επιτήρησης με τη χρήση τεχνολογίας εντοπισμού θέσης και κίνησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 283 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Άρθρο 88. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 284 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 89. Διαδικασία μετά την απολογία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 288 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 90. Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και των περιοριστικών όρων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 291 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 91. Διαμόρφωση της ποινής πρόσκαιρης κάθειρξης ως προϋπόθεσης παράτασης της προσωρινής κράτησης άνω των δώδεκα μηνών και του μέτρου υπολογισμού της ποινής σε περιπτώσεις απόπειρας ή συνέργειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 292 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 92. Νομοτεχνική προσαρμογή της ποινικής συνδιαλλαγής μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης συνεπεία της επαναφοράς της μετατροπής σε χρηματική ποινή – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 301 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 93. Νομοτεχνική προσαρμογή της ποινικής συνδιαλλαγής μετά από την τυπική περάτωση της ανάκρισης συνεπεία της επαναφοράς της μετατροπής σε χρηματική ποινή – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 302 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 94. Ποινική διαπραγμάτευση – Τροποποίηση άρθρου 303 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 95. Κατ’ εξαίρεση περάτωση της κύριας ανάκρισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 309 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 96. Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 322 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 97. Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας – Τροποποίηση άρθρου 323 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 98. Θόρυβος και ανυπακοή σε μέτρα που αποφασίστηκαν ή σε διαταγές που δόθηκαν – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 336 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 99. Υποχρεωτικός διορισμός συνηγόρου στα πλημμελήματα που ανήκουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς πλημμελειοδικείου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 340 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 100. Σχολιασμός αποδεικτικών μέσων και προετοιμασία του κατηγορουμένου – Τροποποίηση άρθρου 343 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 101. Αναβολή της δίκης – Τροποποίηση άρθρου 349 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 102. Νομοτεχνική προσαρμογή της κατάρτισης και δημοσίευσης των αποφάσεων λόγω της κατάργησης των πενταμελών εφετείων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 369 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 103. Αρμοδιότητα μικτού ορκωτού δικαστηρίου – Τροποποίηση άρθρου 404 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 104. Δυνατότητα διατήρησης κράτησης σε περίπτωση αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις – Τροποποίηση άρθρου 424 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 105. Νομοτεχνική προσαρμογή της ανασταλτικής δύναμης των ενδίκων μέσων λόγω κατάργησης του πενταμελούς εφετείου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 471 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 106. Λόγοι έφεσης κατά βουλεύματος – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 478 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 107. Νομοτεχνική προσαρμογή της παραπομπής στην αρμοδιότητα εφετείου προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας επί πλημμελημάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 486 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 108. Καθορισμός προθεσμίας συμπληρωματικής αιτιολογίας έφεσης εισαγγελέα – Τροποποίηση άρθρου 487 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 109. Επανακαθορισμός των ορίων του έκκλητου καταδικαστικής απόφασης – Τροποποίηση άρθρου 489 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 110. Ανασταλτική δύναμη έφεσης – Τροποποίηση άρθρου 497 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 111. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης – Τροποποίηση άρθρου 499 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 112. Δυνατότητα περιορισμού των εξεταστέων μαρτύρων στη δευτεροβάθμια δίκη – Τροποποίηση άρθρου 500 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 113. Περιορισμός κλήτευσης διαδίκων στη συζήτηση της αναίρεσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 512

Άρθρο 114. Έξοδα σε βάρος των κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν – Τροποποίηση άρθρου 577 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 115. Έξοδα σε περίπτωση απόρριψης ενδίκων μέσων, ενστάσεων και αιτήσεων – Τροποποίηση άρθρου 578 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 116. Έξοδα σε βάρος εκείνων που έκαναν ψευδή έγκληση ή μήνυση – Τροποποίηση άρθρου 580 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 136. Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 137. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 138. Έναρξη ισχύος

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Λ. Μαργαρίτης/Γ. Δημήτραινας, Ακάλυπτη επιταγή, 2001
Πρόκειται για ερμηνεία και μονογραφική επεξεργασία του εγκλήματος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Το έργο περιέχει εξαντλητική ανάπτυξη των ζητημάτων ουσιαστικού και...
Ι. Δούμπης/Δ. Γουργουράκης/Ι. Μανωλεδάκης..., Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 1995
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #25
(Ι. Δούμπης, Δ. Γουργουράκης, Ι. Μανωλεδάκης, Μ. Μαργαρίτης, Γ. Βελλής, Λ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ευ. Κρουσταλάκης, Γ. Δημήτραινας, Αθ. Ζαχαριάδης, Στ. Δασκαλόπουλος, Στ. Γαβαλάς,...