Ε. Βαγενά/Α. Δεσποτίδου/Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη..., Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, 2009


Ε. Βαγενά/Α. Δεσποτίδου/Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη..., Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, 2009

Συνεργάτες του Έργου:
Λάμπρος Κοτσίρης, Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ
Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D., Δικηγόρος
Ευαγγελία Βαγενά, LL.M., Δικηγόρος
Άννα Δεσποτίδου, LL.M., Δ.Ν., Δικηγόρος
Γεώργιος-Ανδρέας Ζάννος, LL.M., Δικηγόρος
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος
Νάντια Κυπρούλη, Δ.Ν., Δικηγόρος
Ανθούλα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος
Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.M., Δ.Ν., Δικηγόρος
Δημήτρης Σαραφιανός, Δ.Ν., Δικηγόρος
Μαρία Γ. Σινανίδου, LL.M., Δικηγόρος
Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, Δ.Ν., Δικηγόρος

Το παρόν έργο έχει ως στόχο να παράσχει μία κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 2121/1993 κωδικοποιώντας ως ένα βαθμό την υπάρχουσα ελληνική θεωρία και νομολογία κυρίως την κατά το έτος 1993, έναρξη ισχύος του, και μετά. Στις περιπτώσεις ωστόσο εκείνες που υπάρχει κενό χρησιμοποιείται και νομολογία πριν το 1993 καθώς και αλλοδαπή θεωρία και νομολογία.

Στόχος και σκοπός του εν λόγω έργου είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια όχι μόνο νομικών αλλά και κάθε ενδιαφερομένου σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να τους προσφέρει κατά τρόπο συστηματικό, στο μέτρο του δυνατού, εμπεριστατωμένες απόψεις και θέσεις, προβληματισμούς και λύσεις από την πράξη και τη θεωρία, για ζητήματα που ρυθμίζονται ή προκύπτουν από το νόμο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία
Κατ άρθρο ερμηνεία
Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία - Νομολογία
© 2009
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
ISBN
978-960-445-378-8
Σελίδες
LXXVII + 1324
Τιμή
€ 125,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1 Πνευματική ιδιοκτησία

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Η σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

2. Η αμφισβήτηση

II. Νομική φύση

ΙΙΙ. Περιεχόμενο

IV. Χαρακτηριστικά

V. Συνταγματική προστασία

2 Αντικείμενο του δικαιώματος

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Προστασία ανεξάρτητη από την αξία, τον προορισμό ή την

προστασία του έργου με άλλες διατάξεις

Α. Η αξία του έργου

Β. Ο προορισμός του έργου

Γ. Προστασία από άλλες διατάξεις

3. Σύγκρουση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας με άλλες

διατάξεις νόμων

4. Δημιουργία έργου χωρίς εκκαθάριση δικαιωμάτων

5. Όταν το έργο συνιστά προσβολή δικαιωμάτων τρίτων

6. Έλλειψη διατυπώσεων

7. Διάκριση έργου από υλικό φορέα

ΙΙ. Στοιχεία της έννοιας του έργου

1. Πνευματικό δημιούργημα

2. Μορφή

Α. Γενικά

Β. Διάκριση μεταξύ ιδέας και μορφής

3. Πρωτοτυπία

Α. Γενικά

B. Η πρωτοτυπία στα προγράμματα η/υ, στις βάσεις δεδομένων

και στις φωτογραφίες

4. Έργο λόγου, τέχνης ή επιστήμης

Α. Γενικά

Β. Γραπτά ή προφορικά κείμενα

Γ. Θεατρικά έργα, χορογραφίες και παντομίμες

Δ. Μουσικές συνθέσεις με ή χωρίς λόγια

Ε. Τα οπτικοακουστικά έργα

ΣΤ. Τα εικαστικά έργα

Ζ. Οι φωτογραφίες

Η. Τα αρχιτεκτονικά έργα

Θ. Τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών

Ι. Εικονογραφήσεις, χάρτες, τρισδιάστατα έργα που

αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την

αρχιτεκτονική ή την επιστήμη

ΙΑ. Παράγωγα έργα

α. Γενικά

β. Διασκευές

γ. Μεταφράσεις

δ. Παρωδία

ΙΒ. Σύνθετα έργα, έργα συνεργασίας και συλλογικά έργα

α. Σύνθετα έργα (α. 7 παρ. 3)

β. Έργα συνεργασίας (α. 7 παρ. 1)

γ. Συλλογικά έργα (α. 7 παρ. 2)

ΙΓ. Συλλεκτικά έργα (Συλλογές)

α. Ορισμός

β. Διακρίσεις από συναφή έργα

γ. Παραδείγματα συλλεκτικών έργων

ΙΔ. Έργα νέας τεχνολογίας

α. Γενικά

β. Βάσεις δεδομένων

i. Γενικά

ii. Συλλογή έργων

iii. Διευθέτηση με συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο

iv. Δεδομένα ατομικά προσιτά με ηλεκτρονικό ή άλλο

τρόπο

v. Τεχνικοί περιορισμοί

vi. Διαχωρισμός μίας βάσης δεδομένων από τα

περιεχόμενά της

vii. Πρωτοτυπία

viii. Δικαίωμα ειδικής φύσης

ix. Παραδείγματα βάσεων δεδομένων

x. Παραδείγματα μη βάσεων δεδομένων

γ. Προγράμματα η/υ

i. Ορισμός και όρια αντικειμένου προστασίας

ii. Πρωτοτυπία

δ. Πολυμέσα

ε. Ιστοσελίδες

IE. Ειδικά θέματα

α. Τίτλοι, διακριτικοί τίτλοι και διακριτικά γνωρίσματα

β. Παιχνίδια και βιντεοπαιχνίδια

γ. Έγγραφα πολιτειακών αρχών

δ. Δικόγραφα

ε. Γεγονότα, πληροφορίες, ειδήσεις

στ. Εκφράσεις λαϊκής παράδοσης και αρχαία μνημεία

ζ. Συνεντεύξεις

η. Φόρματ (format) ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ή

διαφημιστικής καμπάνιας

θ. Εκδόσεις, εκδόσεις αρχαίων ή παλαιών κειμένων, κριτικές

εκδόσεις

ι. Αθλητικές εκδηλώσεις

ια. Χρήσιμα και ωφελιμιστικά έργα (useful and utilitarian

works): φυλλάδια, τεχνικοί κανόνες τυποποίησης,

οδηγίες χρήσης, συνταγές

ιβ. Φανταστικοί χαρακτήρες ηρώων (Character

merchandising)

3 Το περιουσιακό δικαίωμα

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Παραίτηση και συμβατικοί περιορισμοί του περιουσιακού

δικαιώματος

3. Ιδιωτική και δημόσια χρήση

ΙΙ. Εγγραφή και δικαίωμα αναπαραγωγής

1. Εγγραφή

2. Αναπαραγωγή

ΙΙΙ. Δημιουργία παράγωγων έργων

1. Μετάφραση

2. Διασκευή, προσαρμογή ή άλλη μετατροπή

IV. Διανομή στο κοινό

1. Περιεχόμενο

2. Κοινοτική ανάλωση

3. Διεθνής ανάλωση

V. Εκμίσθωση και δημόσιος δανεισμός

1. Εκμίσθωση

2. Δημόσιος δανεισμός

3. Κοινοτική ανάλωση δικαιωμάτων

VI. Δημόσια εκτέλεση

VII. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και αναμετάδοση

1. Δορυφορική μετάδοση

2. Καλωδιακή μετάδοση

VIII. Παρουσίαση στο κοινό

IX. Eισαγωγή αντιτύπων

1. Εισαγωγή αντιτύπων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Εισαγωγή αντιτύπων από τρίτες χώρες

X. Οι ειδικές περιπτώσεις των προγραμμάτων η/υ και βάσεων

δεδομένων

4 Το ηθικό δικαίωμα

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Γενικά χαρακτηριστικά του ηθικού δικαιώματος

1. Υποκείμενο

2. Η σχέση του ηθικού δικαιώματος με το περιουσιακό

3. Συναίνεση

4. Συμβατικοί περιορισμοί

5. Χρονική διάρκεια

6. Κληρονομητό

7. Ακατάσχετο

Α. Γενικά

Β. Λειτουργία του ηθικού δικαιώματος στην κατάσχεση του

περιουσιακού

8. Το ηθικό δικαίωμα στην πτώχευση

9. Κατάχρηση ηθικού δικαιώματος

10. Σχέση του ηθικού δικαιώματος με το δικαίωμα επί της

προσωπικότητας

ΙΙΙ. Ηθικές εξουσίες

1. Εξουσία δημοσίευσης

Α. Η σημασία της εξουσίας δημοσίευσης

Β. Έννοια και περιεχόμενο της εξουσίας δημοσίευσης

Γ. Ανακοίνωση του περιεχομένου του έργου

Δ. Άσκηση της εξουσίας δημοσίευσης

α. Γενικά

β. Συμβάσεις εκμεταλλεύσεως

γ. Μεταβίβαση του υλικού φορέα του έργου

Ε. Ανάλωση της ηθικής εξουσίας δημοσίευσης

ΣΤ. Νόμιμοι περιορισμοί της εξουσίας δημοσίευσης

2. Εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας

Α. Σημασία και περιεχόμενο της εξουσίας αναγνώρισης της

πατρότητας

Β. Αντικείμενο της εξουσίας αναγνώρισης της πατρότητας

Γ. Επιπλέον προστασία της εξουσίας αναγνώρισης της

πατρότητας από το νόμο

Δ. Αναγνώριση της πατρότητας και μνεία του ονόματος του

δημιουργού

Ε. Περιορισμοί της εξουσίας αναγνώρισης της πατρότητας

α. Συμβατικοί περιορισμοί

β. Περιορισμοί της εξουσίας προβολής του ονόματος του

δημιουργού λόγω συναλλακτικών συνηθειών

ΣΤ. Στο «μέτρο του δυνατού»

Ζ. Ghostwriter (Αφανής συγγραφέας)

3. Εξουσία διατήρησης της ακεραιότητας

Α. Σημασία της εξουσίας

Β. Οι έννοιες της παραμόρφωσης, περικοπής, τροποποίησης

και της προσβολής λόγω των συνθηκών παρουσίασης του

έργου στο κοινό

Γ. Σχέση του δημιουργού με τρίτους

α. Σχέση του δημιουργού με τρίτο στον οποίο έχει μεταβι-

βάσει περιουσιακή εξουσία ή έχει χορηγήσει σχετική άδεια

β. Σχέση του δημιουργού με τρίτο που χρησιμοποιεί το

έργο στο πλαίσιο των περιορισμών του περιουσιακού

δικαιώματος

γ. Σχέση του δημιουργού με τρίτο - κύριο αντιτύπων έργου

του

δ. Σχέση του δημιουργού με ιδιοκτήτη που επιθυμεί την

καταστροφή του έργου

ε. Σχέση του δημιουργού με ιδιοκτήτη αρχιτεκτονικών

έργων

4. Εξουσία προσπέλασης

Α. Εισαγωγικά

Β. Εναντίον ποιού ασκείται η εξουσία προσπέλασης

Γ. Αντικείμενο της εξουσίας προσπέλασης

Δ. Σκοπός της εξουσίας προσπέλασης

Ε. Έννοια και άσκηση της εξουσίας προσπέλασης

ΣΤ. Στάθμιση συμφερόντων

Ζ. Αμεταβίβαστο και παραίτηση

5. Εξουσία υπαναχώρησης ή μετάνοιας

Α. Γενικά

Β. Φύση της εξουσίας υπαναχώρησης ή μετάνοιας

Γ. Αντικείμενο της αξίωσης

Δ. Τρόπος και χρόνος άσκησης της εξουσίας υπαναχώρησης ή

μετάνοιας

Ε. Πεδίο εφαρμογής - Από τι υπαναχωρεί ο δημιουργός

ΣΤ. Προϋποθέσεις άσκησης της εξουσίας υπαναχώρησης

α. Μεταβολή πεποιθήσεων

β. Μεταβολή των περιστάσεων

γ. Προστασία της προσωπικότητας

δ. Καταβολή αποζημίωσης

Ζ. Βάρος απόδειξης

Η. Συνέπειες άσκησης εξουσίας υπαναχώρησης

α. Λύση της σύμβασης

β. Υποχρέωση δημιουργού πρότασης ανακατάρτισης

σύμβασης

5 Δικαίωμα παρακολούθησης

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Βασικές έννοιες - Ορισμοί

1. Το δικαίωμα παρακολούθησης και η φύση του

2. Πρωτότυπα έργα τέχνης

A. Έργα εικαστικών τεχνών

Β. Έργα αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένων τεχνών

α. Έργα αρχιτεκτονικής

β. Έργα εφαρμοσμένων τεχνών

Γ. Μεταξοτυπίες και λιθογραφίες

Δ. Χαρακτικά και γλυπτά

Ε. Δημιουργίες μέσω η/υ

ΣΤ. Πρωτότυπα χειρόγραφα συγγραφέων και συνθετών

3. ‘Πρωτότυπα’ αντίτυπα έργων τέχνης

4. Ανώνυμα έργα

5. Δημιουργίες από κληρονόμους του καλλιτέχνη

6. Κατώτατο όριο τιμήματος

7. Υπόχρεοι και δικαιούχοι καταβολής

8. Γκαλερί

9. Μουσεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

10. Δικαιούχοι των ποσοστών - υπήκοοι τρίτων χωρών

11. Ποσοστά

12. Διάρκεια προστασίας

13. Δικαίωμα συλλογής πληροφοριών

ΙΙΙ. Ο ρόλος των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

IV. Κατάσχεση του δικαιώματος παρακολούθησης

V. Ρήτρα αναθεώρησης

VI. Εξαίρεση α. 4 παρ. 2 ν. 3524/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

6 Αρχικός δικαιούχος

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η αρχή του δημιουργού

1. Περιεχόμενο

2. Τα εννοιολογικά στοιχεία της αρχής του δημιουργού

Α. Η έννοια του δημιουργού

Β. Η έννοια της δημιουργικής πράξης

ΙΙΙ. Η αρχή της πρωτογενούς κτήσης του δικαιώματος

1. Περιεχόμενο

2. Τα εννοιολογικά στοιχεία της πρωτογενούς κτήσης του

δικαιώματος

A. Η δημιουργία του έργου

Β. Η έλλειψη διατυπώσεων

3. Ειδική διοικητική διαδικασία κατάθεσης

7 Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το έργο συνεργασίας

1. Γενικά

2. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά του έργου συνεργασίας

Α. Η έννοια της συνδημιουργίας στο έργο συνεργασίας

α. Μορφές συμμετοχής που δεν συνιστούν συνδημιουργία

β. Αμφιλεγόμενες περιπτώσεις συνεργασίας

Β. Ο ενιαίος χαρακτήρας του έργου συνεργασίας

3. Το καθεστώς των δικαιωμάτων των συνδημιουργών

Α. Ιδιότυπη κοινωνία δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Β. Τα ηθικά δικαιώματα των συνδημιουργών

ΙΙΙ. Το συλλογικό έργο

1. Γενικά

2. Εννοιολογική οριοθέτηση από συγγενείς κατηγορίες

3. Ο αρχικός δικαιούχος του συλλογικού έργου

4. Οι δημιουργοί των επιμέρους συμβολών

IV. Το σύνθετο έργο

1. Γενικά

2. Η συνένωση αυτοτελών έργων

3. Το καθεστώς δικαιωμάτων των δημιουργών τμημάτων

σύνθετου έργου

Α. Αρχικοί δικαιούχοι επί του τμήματος σύνθετου έργου

Β. Αρχικοί συνδικαιούχοι επί του σύνθετου έργου

8 Έργα μισθωτών

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η δημιουργία έργου από μισθωτό δημιουργό

1. Ο νομικός κανόνας

Α. Η αρχή του δημιουργού στην περίπτωση του μισθωτού

δημιουργού

Β. Ο μισθωτός δημιουργός

2. Έργα μισθωτού δημιουργού

Α. Δημιουργία έργου σε εκτέλεση σύμβαση εργασίας

Β. Έργα μισθωτών δημιουργών που δεν συνδέονται με το

αντικείμενο της εργασιακής σύμβασης

α. Έργο εκτός της σύμβασης εργασίας

β. Έργο κατόπιν εντολής του εργοδότη εκτός της σύμβαση

εργασίας

γ. Έργο επ’ ευκαιρία ή εξ αφορμής της εργασιακής σχέσης

ΙΙΙ. Η οικονομική εκμετάλλευση του έργου

1. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση περιουσιακών δικαιωμάτων στον

εργοδότη

Α. Η θεωρία του σκοπού της μεταβίβασης (ή της σύμβασης)

Β. Η αναλογική εφαρμογή των γενικών διατάξεων για την

οικονομική εκμετάλλευση του έργου στην περίπτωση

του α. 8 εδ. β.

2. Περιορισμοί στην άσκηση του ηθικού δικαιώματος

Α. Το δικαίωμα δημοσίευσης

Β. Το δικαίωμα αναγνώρισης της πατρότητας

Γ. Το δικαίωμα της ακεραιότητας

Δ. Το δικαίωμα προσπέλασης

Ε. Το δικαίωμα μετάνοιας και υπαναχώρησης

IV. Η δημιουργία έργου ως οφειλόμενη παροχή από ανεξάρτητο

(μη μισθωτό) δημιουργό

1. Σύμβαση εργασίας ανεξάρτητων υπηρεσιών

2. Έργα κατόπιν παραγγελίας

V. Ο απασχολούμενος στο Δημόσιο δημιουργός

1. Ο νομικός κανόνας

Α. Ο δημιουργός δημόσιος υπάλληλος

Β. Αυτοδίκαιη κτήση του περιουσιακού δικαιώματος από το

Δημόσιο

Γ. Έργα που δημιουργήθηκαν σε εκτέλεση «υπηρεσιακού

καθήκοντος»

2. Η ιδιαίτερη περίπτωση των μελών ΔΕΠ των δημοσίων

Πανεπιστημίων

9 Οπτικοακουστικά έργα

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το οπτικοακουστικό έργο ως ιδιόμορφη κατηγορία έργου

ΙΙΙ. Ο σκηνοθέτης ως τεκμαιρόμενος δημιουργός του

οπτικοακουστικού έργου

1. Γενικά

Α. Τεκμήριο δημιουργού υπέρ του σκηνοθέτη με βάση το

μοντέλο του συλλογικού έργου

Β. Οι δημιουργοί των επιμέρους έργων/συμβολών ή αρχικών

έργων

2. Η ανατροπή του τεκμηρίου

IV. Ο παραγωγός ως δικαιούχος του οπτικοακουστικού έργου

10 Τεκμήρια

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η λειτουργία του τεκμηρίου

ΙΙΙ. Το τεκμήριο του δημιουργού

1. Γενικά

2. Ο νομικός κανόνας

3. Προϋποθέσεις εφαρμογής του τεκμηρίου

Α. Η αναγραφή του ονόματος στον υλικό φορέα του έργου

Β. Η κατά συνήθη τρόπο δήλωση της ιδιότητας του

δημιουργού

4. Η ανατροπή του τεκμηρίου

IV. Το τεκμήριο του δικαιούχου

1. Γενικά

2. Ο νομικός κανόνας

3. Προϋποθέσεις εφαρμογής του τεκμηρίου του δικαιούχου

Α. Έργα συλλογικά, προγράμματα η/υ και οπτικοακουστικά

έργα

Β. Η κατά συνήθη τρόπο ένδειξη του δικαιούχου

4. Η ανατροπή του τεκμηρίου

V. Αναλογική εφαρμογή του τεκμηρίου του δημιουργού

11 Αρχικοί δικαιούχοι κατά πλάσμα

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Αρχικός δικαιούχος κατά πλάσμα

1. Γενικά

2. Ο νομικός κανόνας

Α. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του νομικού πλάσματος

α. Έργο νόμιμα δημοσιευμένο

β. Έργο ανώνυμο ή ψευδώνυμο

Β. Ο πλασματικός αρχικός δικαιούχος

3. Τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος από τον πλασματικό

(αρχικό) δικαιούχο

4. Διάρκεια προστασίας του πλασματικού δικαιούχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ

12 Μεταβίβαση

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η μεταβίβαση εν ζωή του περιουσιακού δικαιώματος

1. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά της μεταβίβασης

Α. Μεταβίβαση πλήρης ή περιορισμένη

Β. Μεταφορική ή δημιουργική παράγωγη διάθεση;

2. Τρόποι μεταβίβασης εν ζωή

Α. Σύμβαση μεταβίβασης

α. Έννοια και σημασία

β. Διάκριση μεταξύ υποσχετικής και εκποιητικής σύμβασης

και αιτιώδης σύνδεση μεταξύ τους

γ. Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την εκχώρηση

απαιτήσεων - Συνέπειες

Β. Σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης (καταπιστευτική

μεταβίβαση)

Γ. Αυτοδίκαιη (cessio legis) μεταβίβαση

Δ. Αναγκαστική μεταβίβαση

Ε. Πτώχευση

ΙΙΙ. Μεταβίβαση αιτία θανάτου

1. Γενικά

2. Ο κληρονομητός χαρακτήρας του δικαιώματος πνευματικής

ιδιοκτησίας

3. Η άσκηση του ηθικού δικαιώματος από τους κληρονόμους

του δημιουργού

13 Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

1. Σύμβαση και άδεια εκμετάλλευσης (παρ. 1 και 2)

2. Αποκλειστική ή απλή σύμβαση/άδεια εκμετάλλευσης (παρ.

εδ. α΄, β΄ και γ΄)

Α. Γενικά

Β. Αποκλειστική σύμβαση ή άδεια εκμετάλλευσης (α. 13 παρ.

εδ. β΄)

Γ. Μη αποκλειστική (απλή) σύμβαση ή άδεια εκμετάλλευσης

(α. 13 παρ. 3 εδ. γ΄)

ΙΙΙ. Η προστασία του αντισυμβαλλομένου του δημιουργού κατά το

α. 13 παρ. 3 εδ. δ΄

ΙV. Μελλοντικά έργα (παρ. 5 εδ. α΄)

1. Περιεχόμενο και σημασία της διάταξης

2. Συμβάσεις με δικαίωμα προαίρεσης (option)

V. Άγνωστοι τρόποι εκμετάλλευσης (παρ. 5 εδ. β΄)

1. Γενική ερμηνευτική προσέγγιση

2. Ειδικά ερμηνευτικά προβλήματα - Η έννοια «άγνωστοι τρόποι

εκμετάλλευσης»

3. Περιπτωσιολογία

VI. Η απαγόρευση της περαιτέρω μεταβίβασης (παρ. 6)

1. Γενικά

2. Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής της διάταξης

3. Συνολική αποτίμηση

14 Τύπος των δικαιοπραξιών

Περιεχόμενα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κατ’ α. 14 έγγραφου τύπου

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Τροποποιητικές και πρόσθετες συμφωνίες

2. Πρωτογενές επίπεδο εκμετάλλευσης και συναίνεση του α.

παρ. 6

3. Σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης

4. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση περιουσιακών εξουσιών

5. Η συναίνεση του α. 16

6. Δικαιοπραξίες που αφορούν τα συγγενικά δικαιώματα

ΙV. Κυρώσεις από τη μη τήρηση του έγγραφου τύπου

1. Σχετική ακυρότητα της σύμβασης

2. Περιορισμός των συνεπειών της κατ’ α. 14 σχετικής

ακυρότητας

Α. Η διορθωτική ερμηνεία (τελολογική συστολή) της διάταξης

του α. 14 εδ. β΄

Β. Περιορισμός της δυνατότητας επίκλησης της κατ’ α.

σχετικής –υπέρ του δημιουργού– ακυρότητας μέσω του

θεσμού της κατάχρησης δικαιώματος (281 ΑΚ)

V. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

15 Έκταση της μεταβίβασης και των συμβάσεων και αδειών

εκμετάλλευσης

Περιεχόμενα

Ι. Η αρχή του μερισμού των περιουσιακών εξουσιών (α. 15 παρ. 1)

1. Γενικά

2. Έκταση και ενέργεια των περιορισμών

Α. Διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης

(μεταβίβασης ή εκμετάλλευσης) βάσει του α. 15 παρ. 1

Β. Απόλυτοι (εμπράγματοι) περιορισμοί

Γ. Σχετικοί (ενοχικοί) περιορισμοί

Δ. Οι χωρικοί περιορισμοί της εξουσίας διανομής

II. Η αρχή του σκοπού της μεταβίβασης (α. 15 παρ. 4)

1. Έννοια και περιεχόμενο

2. Λειτουργία και συνέπειες εφαρμογής

Α. Γενικά

Β. Η έλλειψη ειδικής συμβατικής πρόβλεψης ως προϋπόθεση

εφαρμογής του κανόνα του α. 15 παρ. 4

Γ. Ο σκοπός της σύμβασης ως μέτρο της έκτασης της

μεταβίβασης

Δ. Ο προσδιορισμός της έκτασης της μεταβίβασης με βάση

τις ρητά αναφερόμενες εξουσίες ή υποεξουσίες

Ε. Συνέπειες

3. Έκταση εφαρμογής του κανόνα

Α. Εκποιητική και υποσχετική δικαιοπραξία

Β. Νομοθετικές εξειδικεύσεις

Γ. Συγγενικά δικαιώματα

Δ. Ηθικές εξουσίες

Ε. Δευτερογενές επίπεδο εκμετάλλευσης

ΣΤ. Εκμετάλλευση εκφάνσεων του δικαιώματος της

προσωπικότητας

ΙΙΙ. Οι ειδικότεροι ερμηνευτικοί κανόνες των παρ. 2 και 3 (α. 15)

1. Οι χρονικοί περιορισμοί της μεταβίβασης ή εκμετάλλευσης

(α. 15 παρ. 2)

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα της παρ. 2

Γ. Έκταση εφαρμογής

2. Οι χωρικοί/εδαφικοί περιορισμοί (α. 15 παρ. 3)

Α. Γενικά

Β. Διακρίσεις και ενέργεια των περιορισμών

ΙV. Η υποχρέωση δημοσίευσης (α. 15 παρ. 5)

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Προϋποθέσεις, συνέπειες και έκταση εφαρμογής της διάταξης

Α. Προϋποθέσεις

Β. Έννομες συνέπειες

Γ. Έκταση εφαρμογής

16 Συναίνεση του δημιουργού ως άσκηση του ηθικού δικαιώματος

Περιεχόμενα

I. Η ratio της διάταξης

ΙΙ. Η κατ’ α. 16 συναίνεση: έννοια και λειτουργία

ΙΙΙ. Το ζήτημα της νομικής φύσης της κατ’ α. 16 συναίνεσης

17 Μεταβίβαση του υλικού φορέα

Περιεχόμενα

Ι. Περιεχόμενο και έκταση εφαρμογής της διάταξης

1. Ο κανόνας

2. Έκταση εφαρμογής

Α. Μεταβίβαση της κυριότητας του υλικού φορέα από τον

αρχικό δικαιούχο του περιουσιακού δικαιώματος

Β. Έργα μοναδικής και πολλαπλής ενσωμάτωσης

Γ. Ύπαρξη αντίθετης γραπτής συμφωνίας

ΙΙ. Σχέση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματος

κυριότητας

1. Η αρχή του διαχωρισμού

2. Περιορισμοί και συγκρούσεις

Α. Δικαίωμα κυριότητας και ηθικό δικαίωμα

α. Γενικά

β. Περιορισμοί που πηγάζουν από την εξουσία της

ακεραιότητας

γ. Περιορισμοί που πηγάζουν από την εξουσία της

προσπέλασης

Β. Δικαίωμα κυριότητας και περιουσιακό δικαίωμα

α. Η ανάλωση της εξουσίας διανομής

β. Περιορισμοί της εξουσίας αναπαραγωγής και δημόσιας

έκθεσης έργων των εικαστικών τεχνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Εναρμόνιση με διεθνές και κοινοτικό δίκαιο

ΙΙΙ. Αντικείμενο περιορισμών

1. Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος

2. Ηθικό δικαίωμα

3. Συγγενικά δικαιώματα, προγράμματα η/υ και δικαίωμα σε

βάσεις δεδομένων

IV. Άλλοι περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος

1. Περιορισμοί εκτός του τέταρτου κεφαλαίου του

ν. 2121/1993

Α. Νόμιμη άδεια

Β. Αναγκαστική άδεια

2. Λοιποί περιορισμοί εκτός δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.

V. Συμβατικοί και τεχνολογικοί περιορισμοί των περιορισμών

1. Συμβατικοί περιορισμοί των περιορισμών

2. Τεχνολογικοί περιορισμοί

VI. Ερμηνεία περιορισμών

VII. Δυνατότητες επίκλησης των περιορισμών

18 Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Σκοπός της διάταξης του άρθρου 18

2. Δομή

3. Οδηγία 2001/29

4. Ερμηνευτικοί κανόνες

5. Προγράμματα η/υ – ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

ΙΙ. Άρθρο 18 παρ. 1

1. Ιδιωτική χρήση

2. Αναπαραγωγή από τον ίδιο το χρήστη

3. Έργο νομίμως δημοσιευμένο

ΙΙΙ. Άρθρο 18 παρ. 2

1. Έλεγχος των τριών σταδίων

Α. Έκταση του αναπαραγόμενου έργου

Β. Βλάβη των νομίμων συμφερόντων των δημιουργών

2. Αρχιτεκτονικά έργα

3. Αναπαραγωγή έργων των εικαστικών τεχνών

4. Γραφική παράσταση μουσικού έργου

IV. Εύλογη αμοιβή

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Τεχνικά μέσα που υπόκεινται στην εύλογη αμοιβή

3. Ύψος εύλογης αμοιβής

4. Οφειλέτες της αμοιβής

5. Δικαιούχοι της αμοιβής

Α. Προσδιορισμός δικαιούχων

Β. Σχέσεις μεταξύ των δικαιούχων

Γ. Άσκηση του δικαιώματος

α. Συλλογική διαχείριση - ενεργητική νομιμοποίηση

β. Χρόνος γέννησης του δικαιώματος

Δ. Κατανομή των αμοιβών

α. Βασικές κατηγορίες δικαιούχων

β. Υποκατηγορίες δικαιούχων

V. Δικαίωμα πληροφόρησης

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Γ. Υποβολή δήλωσης

Δ. Υποβολή νέας δήλωσης

Ε. Άσκηση δικαιώματος από οφειλέτες της εύλογης αμοιβής

VI. Κυρώσεις

Α. Μη υποβολή δήλωσης

Β. Μη καταβολή εύλογης αμοιβής

VIΙ. H αναδρομική κατάργηση των αξιώσεων εύλογης αμοιβής

σύμφωνα με το ν. 3049/2002

19 Παράθεση αποσπασμάτων

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Σκοπός της παράθεσης αποσπασμάτων

2. Συμφωνία με τα χρηστά ήθη

3. Συντομία αποσπασμάτων

4. Πεδίο εφαρμογής

Α. Έργα που δεν προστατεύονται από το δίκαιο της

πνευματικής ιδιοκτησίας

Β. Έργα που προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής

ιδιοκτησίας

Γ. Παρωδία

Δ. Βάσεις δεδομένων

Ε. Προγράμματα η/υ

5. Αναφορά της πηγής καθώς και των ονομάτων του

δημιουργού και του εκδότη

6. Προηγούμενη νόμιμη δημοσίευση του έργου

ΙΙΙ. Τρόπος παράθεσης αποσπάσματος

20 Σχολικά βιβλία και ανθολογίες

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Πεδίο εφαρμογής

Α. Αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά βιβλία (α. 20 παρ. 1)

Β. Αναπαραγωγή σε ανθολογίες έργων (α. 20 παρ. 2)

2. Έκταση

3. Ρήτρα εφαρμογής του α. 20 παρ. 3

4. Προστασία του ηθικού δικαιώματος

ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις

1. Άρθρο 22 του ν. 3328/2005

2. Ν.δ. 749/1970

21 Αναπαραγωγή για διδασκαλία

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Πεδίο εφαρμογής

Α. Εξουσία αναπαραγωγής

Β. Είδος έργων

Γ. Μουσικά έργα (παρτιτούρες)

Δ. Προγράμματα η/υ

Ε. Βάσεις δεδομένων

2. Σκοπός της αναπαραγωγής και εκπαιδευτικό ίδρυμα

3. Έκταση αναπαραγωγής

4. Γενική ρήτρα

5. Επιφύλαξη της ηθικής εξουσίας αναγνώρισης της

πατρότητας

6. Προηγούμενη νόμιμη δημοσίευση

III. ΥΑ 24505/ΚΒ ‘Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων μελών

Κ.Κ.Ε. για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας’

22 Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Δικαιούχοι εξαίρεσης

2. Σκοπός και έκταση της αναπαραγωγής

Α. Σκοπός

α. H διατήρηση του αντιτύπου

β. H μεταβίβαση του αντιτύπου σε μία βιβλιοθήκη

ή σε ένα αρχείo

Β. Τρόπος, έκταση και λοιπές προϋποθέσεις αναπαραγωγής.

α. Τρόπος αναπαραγωγής

β. Είδος έργων

γ. Έκταση αναπαραγωγής

δ. Λοιπές προϋποθέσεις

23 Αναπαραγωγή κινηματογραφικών έργων

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Αναπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών

2. Καταχρηστική άρνηση δικαιούχου

3. Έργο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας

4. Προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού

5. Σκοπός αναπαραγωγής

6. Δικαιούχος

7. Λοιποί όροι

ΙΙΙ. Σχετική διάταξη του α. 27 παρ. 7 ν. 1597/1986

24 Αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή διοικητικούς

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Είδος έργων

Α. Προγράμματα η/υ

Β. Βάσεις δεδομένων

2. Σκοπός αναπαραγωγής

3. Νομίμως δημοσιευμένα έργα ή μη

4. Έκταση αναπαραγωγής

5. Περιορισμός εξουσιών

ΙΙΙ. Σχετικές διατάξεις

1. Α. 5 ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και

α. 16 ν. 1599/1986

2. Α. 3 παρ. 1 στοιχ. β΄ ν. 3448/2006

25 Χρήση για λόγους ενημέρωσης

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Γενικά

2. Περιπτώσεις χρήσης έργων για λόγους ενημέρωσης

Α. Αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό με σκοπό την περι-

γραφή επίκαιρων γεγονότων με μέσα μαζικής επικοινωνίας

έργων, που βλέπονται ή ακούγονται κατά τη διάρκεια

ενός τέτοιου γεγονότος (α. 25 παρ. 1 στοιχ. α΄)

α. Γενικά

β. Είδος έργων και όροι εφαρμογής

i. Επίκαιρο γεγονός

ii. Τα έργα πρέπει να βλέπονται ή να ακούγονται κατά

την περιγραφή του επίκαιρου γεγονότος

iii. Η περιγραφή του γεγονότος θα πρέπει να γίνεται

από ΜΜΕ

γ. Έκταση

Β. Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό με μέσα μαζι-

κής επικοινωνίας προς το σκοπό της ενημέρωσης επί

επίκαιρων γεγονότων πολιτικών λόγων, προσφωνήσεων,

κηρυγμάτων, δικανικών αγορεύσεων ή άλλων έργων πα-

ρόμοιας φύσης, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασμάτων

από διαλέξεις, εφόσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δη-

μόσια (α. 25 παρ. 1 στοιχ. β΄)

α. Είδος έργων

β. Έκταση

γ. Περιορισμός εξουσιών και δικαιωμάτων

δ. Λοιπές προϋποθέσεις

ΙΙΙ. Επιφύλαξη του ηθικού δικαιώματος

26 Χρήση εικόνων με έργα σε δημόσιους χώρους

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής.

1. Έργα για τα οποία επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η

διάδοση

2. Μονίμως σε δημόσιο χώρο

Α. Μονίμως

Β. Δημόσιος χώρος

3. Περιορισμός των περιουσιακών εξουσιών

Α. Περιστασιακή αναπαραγωγή

Β. (Περιστασιακή) διάδοση

Γ. Διάδοση (και αναπαραγωγή) από ΜΜΕ

4. Εμπορικός χαρακτήρας της χρήσης

ΙΙΙ. Ηθικό δικαίωμα

ΙV. Σχέση του α. 26 με το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας

27 Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση σε ειδικές περιστάσεις

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Η περίπτωση επίσημων τελετών

2. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

28 Έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών έργων

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Είδος έργων

2. Περιπτώσεις

Α. Η παρουσίαση στο κοινό έργων των εικαστικών τεχνών

μέσα σε μουσεία (28 παρ. 1)

Β. Η παρουσίαση στο κοινό και η αναπαραγωγή σε

καταλόγους έργων των εικαστικών τεχνών (α. 28 παρ. 2)

α. Γενικά

β. Όροι εφαρμογής

Γ. Η χρήση των εικαστικών έργων να μην παρεμποδίζει

την κανονική εκμετάλλευσή τους και να μη βλάπτει τα

νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού

ΙΙΙ. Ηθικό δικαίωμα

28A Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις

28B Εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Μεταβατικές ή παρεπόμενες προσωρινές πράξεις

αναπαραγωγής

Α. Μεταβατικές (transient)

Β. Παρεπόμενες (incidental)

2. Οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής να αποτελούν αναπό-

σπαστο και ουσιώδες τμήμα μίας τεχνολογικής μεθόδου

3. Σκοπός των προσωρινών πράξεων αναπαραγωγής

Α. Η εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσο-

λαβητή

Β. Η νόμιμη χρήση ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου

αντικειμένου

4. Οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής δεν θα πρέπει να

έχουν καμία ανεξάρτητη οικονομική σημασία

ΙΙΙ. Νομολογιακά παραδείγματα

28Γ Ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Ορισμένες ειδικές περιπτώσεις

2. Να μην αντίκειται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου.

3. Να μη θίγονται αδικαιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του

δικαιούχου

ΙΙΙ. Διακήρυξη για την ερμηνεία του τεστ των τριών σταδίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

29 Η διάρκεια γενικώς

Περιεχόμενα

Ι. Eισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το χρονικό όριο

ΙΙΙ. Η προστασία μετά τη λήξη

30 Έργα συνεργασίας

31 Ειδική έναρξη της διάρκειας

Περιεχόμενα

Ι. Ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα

ΙΙ. Τμηματικές δημοσιεύσεις

ΙΙΙ. Οπτικοακουστικά έργα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

32 Ποσοστιαία αμοιβή

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η γενική ρύθμιση για την ποσοστιαία αμοιβή (α. 32 παρ.

εδ. α΄ και β΄)

1. Ο κανόνας

2. Ο καθορισμός του ύψους του ποσοστού

3. Βάσεις υπολογισμού του ποσοστού

ΙΙΙ. Οι νομοθετικά προβλεπόμενες εξαιρέσεις

1. Οι εξαιρέσεις της παρ. 1 εδ. γ΄

2. Οι εξαιρέσεις της παρ. 2

3. Δυνατότητα δικαστικής αναπροσαρμογής της κατ’

αποκοπή αμοιβής (388 ΑΚ)

ΙV. Χρόνος καταβολής της αμοιβής

33 Ρυθμίσεις για τη σύμβαση έντυπης έκδοσης και δικαιώματα

μεταφραστή

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Σύμβαση έντυπης έκδοσης: εννοιολογικές οριοθετήσεις

ΙΙΙ. Η ποσοστιαία αμοιβή στη σύμβαση έντυπης έκδοσης

1. Ο κανόνας της παρ. 1 του α. 33

Α. Γενικά

Β. Βάση υπολογισμού και χρόνος καταβολής της

ποσοστιαίας αμοιβής

Γ. Ο καθορισμός του ύψους του ποσοστού

α. Ο ελεύθερος καθορισμός του ποσοστού

β. Νομοθετική καθιέρωση κατώτατου ύψους

ποσοστού (minimum) σε εξαιρετικές περιπτώσεις

γ. Δυνατότητες διαμόρφωσης του ποσοστού από τους

συμβαλλομένους

δ. Δικαστικός προσδιορισμός του ποσοστού

ε. Ειδικές περιπτώσεις

2. Οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του α. 33: η κατ’ αποκοπή

αμοιβή

Α. Οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις

Β. Τρόποι προσδιορισμού της κατ’ αποκοπή αμοιβής

Γ. Δυνατότητα αντίθετης συμφωνίας

Δ. Χρόνος καταβολής της αμοιβής

Ε. Ειδικές περιπτώσεις

3. Πλειονότητα δημιουργών και κατανομή της ποσοστιαίας

αμοιβής (παρ. 3)

4. Ο έλεγχος των αντιτύπων από το δημιουργό (παρ. 5)

Α. Ο σκοπός και το περιεχόμενο της διάταξης

Β. Η μέθοδος της ιδιόχειρης υπογραφής: συνέπειες και

παρεκκλίσεις

Γ. Οριοθέτηση της υποχρέωσης του δημιουργού για

υπογραφή των αντιτύπων

ΙV. H κατανομή της αμοιβής σε περίπτωση εκμίσθωσης ή/και

δανεισμού αντιτύπων από τρίτον (παρ. 4)

V. Η ποσοστιαία αμοιβή στη σύμβαση έντυπης μετάφρασης

(παρ. 6 και 7)

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η ποσοστιαία αμοιβή του μεταφραστή (παρ. 6)

3. Η υποχρέωση αναφοράς του ονόματος του μεταφραστή

(παρ. 7)

34 Ρυθμίσεις για τη σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έννοια οπτικοακουστικού έργου

ΙΙΙ. Δημιουργοί επί μέρους συμβολών

ΙV. Παραγωγός οπτικοακουστικών έργων

V. Σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής

VI. Εξουσίες αναγκαίες για την εκμετάλλευση του οπτικοακου-

στικού έργου

VII. Ειδικά το δικαίωμα τηλεοπτικής προβολής παλαιών ελληνικών

κινηματογραφικών έργων

VIII. Δικαιώματα σε επί μέρους συμβολές στο οπτικοακουστικό έργο

IX. Μουσικοσυνθέτες, στιχουργοί και σύμβαση οπτικοακουστικού

έργου

X. Αδυναμία ή άρνηση δημιουργού συνέχισης ολοκλήρωσης του

έργου και συνέπειες

XI. Ηθικό δικαίωμα και δημιουργοί επί μέρους συμβολών πριν

την περάτωση του έργου

XII. Το ηθικό δικαίωμα μετά την περάτωση του έργου

XIII. Ποσοστιαία αμοιβή

XIV. Εύλογη αμοιβή και δικαίωμα εκμίσθωσης

XV. Υποχρέωση εκμετάλλευσης του έργου

35 Ρυθμίσεις για ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έννοια ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και αναμετάδοσης ενός

έργου

ΙΙΙ. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: μετάδοση έργου - δημόσια εκτέλεση

έργων που μεταδίδονται ραδιοτηλεοπτικά

ΙV. Παρουσίαση έργου στο κοινό

V. Πρόσθετη αμοιβή και οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης

VΙ. Σύμβαση ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και διαδίκτυο

VIΙ. Σύμβαση ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και μετάδοση/αναμετά-

δοση από τρίτους, εκτός του αντισυμβαλλομένου, σταθμούς

VIIΙ. Παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου - εφαρμοστέο δίκαιο.

ΙΧ. Σήματα με κωδικοποιημένη μορφή

Χ. Άδεια παρουσίασης στο κοινό μόνο με συμφωνία

ΧΙ. Παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου σε μη κοινοτικό

κράτος

ΧΙΙ. Καλωδιακή αναμετάδοση

XΙΙΙ. Σκοπός και έκταση εξουσιών οργανισμού συλλογικής

δια χείρισης

ΧΙV. Μεσολαβητής για την έγκριση καλωδιακής αναμετάδοσης

36 Αμοιβή για θεατρική παράσταση

Περιεχόμενα

I. Eισαγωγή

ΙΙ. Συγγραφικά δικαιώματα των θεατρικών συγγραφέων

ΙΙΙ. Τύπος της σύμβασης

IV. Ακαθάριστες εισπράξεις

V. Φόρος δημοσίων θεαμάτων

VI. Ελάχιστα όρια ποσοστών

VII. Υποχρέωση δημόσιας εκτέλεσης του έργου

VIII. Είσπραξη συγγραφικών δικαιωμάτων υποχρεωτικά από την

Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων

IX. Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων

Χ. Διαφημίσεις και αναφορά ονόματος θεατρικού συγγραφέα

ΧΙ. Ποινές για την παράβαση του ν. 988/1946

37 Εκτέλεση μουσικής σε κινηματογράφους

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Αμοιβή δημιουργών για εκτέλεση μουσικών συνθέσεων σε

κινηματογραφική ταινία - ξεχωριστές συμβάσεις και αυτονομία

μουσικού έργου

ΙΙΙ. Με στίχους ή χωρίς

IV. Ελάχιστα όρια αμοιβής

V. Είσπραξη αμοιβής

VI. Προβολή σε αίθουσες ή χώρους κινηματογράφων

38 Δικαιώματα φωτογράφων

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγή

II. Σύμβαση/άδεια εκμετάλλευσης φωτογραφίας σε εφημερίδα ή

περιοδικό ή άλλο μέσο μαζικής επικοινωνίας

III. Εφημερίδα, περιοδικό ή άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης

IV. Δημοσίευση στη συγκεκριμένη εφημερίδα ή το συγκεκριμένο

περιοδικό ή το συγκεκριμένο μέσο μαζικής ενημέρωσης

V. Διατήρηση στο αρχείο

VI. Οφειλόμενη αμοιβή για κάθε δημοσίευση μετά την πρώτη -

τρέχουσα αμοιβή

VII. Δημοσίευση φωτογραφίας από αρχείο εφημερίδας, περιοδικού

ή άλλου μέσου μαζικής ενημέρωσης

VIII. Παραχώρηση χρήσης μόνον του πρωτοτύπου - υποχρέωση

επιστροφής του πρωτοτύπου της φωτογραφίας

IX. Αναφορά ονόματος του φωτογράφου σε κάθε δημοσίευση

Χ. Απαγόρευση έκδοσης βιβλίων ή λευκωμάτων ή πραγματοποίηση

εκθέσεων με φωτογραφίες μισθωτή φωτογράφου χωρίς άδεια.

39 Ακυρότητα αντίθετων συμφωνιών

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. ‘Αν δεν ορίζεται άλλως στο νόμο’

ΙΙΙ. Μερική ακυρότητα συμφωνιών

IV. Σχετική ακυρότητα συμφωνιών

V. Συνέπειες ακυρότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Εισαγωγή

40 Έργα μισθωτών

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Εκτέλεση σύμβασης εργασίας

ΙΙΙ. Σύμβαση έργου

IV. Σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη

V. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση

VI. Αντίθετη συμφωνία

41 Εξάντληση δικαιώματος

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Πρώτη πώληση

ΙΙΙ. Συγκατάθεση του δημιουργού

IV. Έννοια της διανομής

V. Αποκλεισμός της διεθνούς ανάλωσης

42 Περιορισμοί

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Πράξεις αναγκαίες για την κατά προορισμό χρήση του

προγράμματος

1. Σκοπός της διάταξης

2. Πρόσωπο που απέκτησε νόμιμα το πρόγραμμα

3. Κατά προορισμό χρήση του προγράμματος

4. Διόρθωση σφαλμάτων

5. Αντίθετη συμφωνία

ΙΙΙ. Φόρτωση, εμφάνιση στην οθόνη, εκτέλεση, μεταβίβαση,

αποθήκευση

IV. Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου

V. Παρακολούθηση, μελέτη και δοκιμή

VI. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση

43 Αποσυμπίληση

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Προϋποθέσεις αποσυμπίλησης

1. Έννοια αποσυμπίλησης

2. Διαλειτουργικότητα

3. Αναγκαίες πληροφορίες

III. Χρήση των πληροφοριών

1. Προϋποθέσεις

2. Τεστ των τριών σταδίων

44 (Καταργήθηκε)

45 Ισχύς άλλων διατάξεων και συμφωνιών

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Ισχύς άλλων νομικών διατάξεων

ΙΙΙ. Υποχρεωτικός χαρακτήρας περιορισμών

45Α Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης

δεδομένων

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ιστορικό

2. Φιλοσοφία της προστασίας

3. Στόχοι της προστασίας

4. Ερμηνεία από το ΔΕΚ

ΙΙ. Νομική φύση δικαιώματος ειδικής φύσης

III. Υποκείμενο της προστασίας

1. Κατασκευαστής

2. Σύνδεση με την Ε.Ε.

3. Διεθνής προστασία

IV. Προϋπόθεση της προστασίας

1. Ουσιώδης επένδυση

Α. Ουσιώδης ποσοτική επένδυση

Β. Ουσιώδης ποιοτική επένδυση

2. Απόκτηση των περιεχομένων

3. Έλεγχος και παρουσίαση των περιεχομένων

V. Περιεχόμενο της προστασίας ειδικής φύσης

1. Γενικά

2. Εξαγωγή

3. Επαναχρησιμοποίηση

4. Άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων

VI. Ουσιώδες μέρος των περιεχομένων

VII. Συστηματική και επανειλημμένη εξαγωγή ή/και επαναχρησιμο-

ποίηση

VIII. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του νόμιμου χρήστη

IX. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα ειδικής φύσης

X. Χρονική διάρκεια προστασίας

1. Ο κανόνας

2. Ανανέωση της προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

46 Άδεια από ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες

Περιεχόμενα

I. Υποκείμενο

1. Έννοια

2. Ορισμός/Γενική ρήτρα

3. Απαρίθμηση

4. Ειδικές περιπτώσεις

Α. Διευθυντές ορχήστρας

Β. Θεατρικοί σκηνοθέτες

Γ. Αθλητές

Δ. Συμμετέχοντες σε συνέντευξη

Ε. Κομπάρσοι

ΣΤ. Παρουσιαστές τηλεοπτικών εκπομπών

Ζ. Εκφραστές λαϊκής παράδοσης

5. Τεκμήριο

ΙΙ. Αντικείμενο - Περιουσιακό Δικαίωμα - Εξουσίες

1. Εγγραφή ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσης σε υλικό φορέα

ήχου, ή εικόνας, ή ήχου και εικόνας

2. Άμεση ή έμμεση προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή

εγγραφής

Α. Περιπτωσιολογία

Β. Έννοια άμεσης και έμμεσης αναπαραγωγής

3. Διανομή στο κοινό του υλικού φορέα με την εγγραφή της

ερμηνείας ή εκτέλεσης, με πώληση ή με άλλους τρόπους

Α. Πώληση

Β. Άλλοι τρόποι

Γ. Αρχή εξαντλήσεως

4. Εκμίσθωση του υλικού φορέα με την εγγραφή της

ερμηνείας εκτέλεσης

Α. Ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών σε τηλεοπτικό

οργανισμό

Β. Αρχή εξαντλήσεως

Γ. Εύλογη αμοιβή

5. Δανεισμός υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή

εκτέλεσης

6. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως

ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια καθώς και

παρουσίαση στο κοινό του υλικού φορέα με την παράνομη

εγγραφή της ζωντανής μετάδοσης

7. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως

ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, της

ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσης, εκτός αν αποτελεί αναμετά-

δοση νόμιμης μετάδοσης

8. Παρουσίαση στο κοινό της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής

τους που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιο-

τηλεοπτική μετάδοση (δημόσια εκτέλεση)

Α. Έννοια δημόσιας εκτέλεσης

Β. Έννοια κοινού

9. Διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως κατά τρόπο

ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην εγγραφή σε

υλικό φορέα της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, όπου και όταν

επιλέγει ο ίδιος

Α. Έννοια κοινού

Β. Τεχνολογία Peer to Peer

ΙΙΙ. Συμβάσεις εκμετάλλευσης ερμηνειών - εκτελέσεων

1. Σύμβαση ζωντανής ερμηνείας - εκτέλεσης

2. Σύμβαση φωνοληψίας ή δισκογραφική

Α. Ρήτρα μη επανηχογράφησης ή προσωπικής αποκλειστι-

κότητας ή καταλόγου

Β. Ρήτρα επανακυκλοφορίας

Γ. Ρήτρα προτιμήσεως

3. Σύμβαση εργασίας

Α. Περιπτωσιολογία

Β. Πρακτικές συνέπειες - Τεκμήριο παροχής αδείας

Γ. Καλλιτεχνική ελευθερία

4. Σκοπός της σύμβασης

5. Διάρκεια συμβάσεων

ΙV. Διάφορα

1. Χωριστή αμοιβή για κάθε πράξη εκμετάλλευσης

2. Ερμηνεία - εκτέλεση από καλλιτεχνικό σύνολο

3. Απαγόρευση μεταβίβασης

4. Δυνητική συλλογική διαχείριση

5. Καταχρηστική άσκηση

47 Άδεια από παραγωγούς υλικών φορέων

Περιεχόμενα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Υποκείμενο

ΙΙΙ. Αντικείμενο

1. Υλικός φορέας ήχου – φωνογράφημα – ηχογράφημα

2. Υλικός φορέας εικόνας ή ήχου και εικόνας - Οπτικοακου-

στικό έργο - Κινηματογραφική ταινία

ΙV. Εξουσίες

1. Παραγωγοί Φωνογραφημάτων

2. Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων

3. Απουσία ηθικού δικαιώματος

V. Διάφορα

1. Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και εκμίσθωση υλικών

φορέων/Παράλληλες εισαγωγές

2. ‘Δεύτερες εκτελέσεις’

3. Χρονική διαβάθμιση εκμετάλλευσης οπτικοακουστικών

έργων

4. Συγγενικό δικαίωμα παραγωγών και αθέμιτος ανταγω-

νισμός

i. Καθ’ όλη τη διάρκεια προστασίας του συγγενικού δικαιώ-

ματος

ii. Μετά την 50ετή διάρκεια του συγγενικού δικαιώματος

5. Προπολεμικό ρεπερτόριο

6. Δευτερογενείς δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων

48 Άδεια από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς

Περιεχόμενα

Ι. Υποκείμενο

ΙΙ. Αντικείμενο

1. Έννοια ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης/εκπομπής

2. Έννοια δορυφορικής μετάδοσης

3. Έννοια καλωδιακής αναμετάδοσης

ΙΙΙ. Εξουσίες

1. Αναμετάδοση των εκπομπών

2. Παρουσίαση στο κοινό

3. Εγγραφή των εκπομπών σε υλικούς φορείς

4. Άμεση ή έμμεση προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή

5. Διανομή στο κοινό των υλικών φορέων

6. Εκμίσθωση και δημόσιο δανεισμό υλικών φορέων

7. Διάθεση στο κοινό

8. Διάθεση, χρήση και κατοχή με σκοπό χρήσης ή διάθεσης

συσκευών αποκωδικοποίησης

IV. Δικαίωμα περιουσιακής φύσης, δεκτικό μεταβίβασης

V. Σώρευση συγγενικών δικαιωμάτων

49 Δικαίωμα εύλογης αμοιβής

Περιεχόμενα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Φύση αμοιβής και καθορισμός αυτής

1. Φύση

Α. Εύλογο

Β. Ενιαίο

α. Κατανομή

β. Περαιτέρω κατανομή

Γ. Διαιρετό

2. Προσωρινός και οριστικός δικαστικός καθορισμός

ΙΙΙ. Υποκείμενο και αντικείμενο δικαιώματος

1. Υποκείμενο δικαιώματος

2. Υποκείμενο υποχρέωσης

3. Αντικείμενο δικαιώματος / Χρήσεις που γεννούν το δικαίω-

μα

Α. Ερμηνείες εκτελέσεις εγγεγραμμένες σε οπτικοακου-

στικούς υλικούς φορείς

Β. Έννοια χρήσεων

α. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση

β. Παρουσίαση στο κοινό

i. Περιπτωσιολογία

ii. Δωμάτια ξενοδοχείων

γ. Ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση

ΙV. Καθορισμός ύψους της εύλογης αμοιβής

1. Καθορισμός υπό των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

2. Δικαστικός καθορισμός

Α. Προσωρινός προσδιορισμός - Φύση αποφάσεως Μονο-

μελούς Πρωτοδικείου

α. Δεν απαιτείται συνδρομή επικείμενου κινδύνου και

κατεπείγοντος

β. Προσωρινή επιδίκαση

γ. Ένδικα μέσα

Β. Οριστικός καθορισμός

3. Κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους της εύλογης αμοιβής

4. Παράδοση καταλόγων με το χρησιμοποιηθέν ρεπερτόριο

5. Χρήση ερμηνειών εκτελέσεων προ της καταβολής της εύ-

λογης αμοιβής

V. Υποχρεωτική συλλογική διαχείριση

1. Λόγοι υποχρεωτικότητας

2. Μη απαραίτητη η σύμπραξη των οργανισμών συλλογικής δια-

χείρισης των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων

3. Νομιμοποίηση - Μαχητό τεκμήριο αντιπροσώπευσης

οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

4. Αμερικανικό ρεπερτόριο

VI. Ανεκχώρητο

VΙΙ. Διάφορη της αμοιβής του α. 18

50 Ηθικό δικαίωμα

Περιεχόμενα

Ι. Γενικά – Υποκείμενο δικαιώματος

ΙΙ. Φύση δικαιώματος

ΙΙΙ. Αντικείμενο δικαιώματος / Δύο εξουσίες

1. Αναγνώριση και προβολή πατρότητας

2. Το δικαίωμα απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης της

ερμηνείας εκτέλεσης

3. Περιπτωσιολογία

V. Ιδιότητες και άσκηση του δικαιώματος

1. Αμεταβίβαστο, ισόβιο, κληρονομητό

2. Διάρκεια ηθικού δικαιώματος

3. Παροχή συναίνεσης καλλιτέχνη σε πράξεις ή παραλείψεις

προσβλητικές του ηθικού δικαιώματος

4. Καταχρηστική άσκηση

51 Δικαιώματα εκδοτών

Περιεχόμενα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Υποκείμενο

ΙΙΙ. Έννοια/περιεχόμενο συγγενικού δικαιώματος

1. Έννοια σελιδοποίησης/στοιχειοθεσίας

Α. Σελιδοποίηση

Β. Στοιχειοθεσία

2. Προστατευόμενα στοιχεία

ΙV. Εξουσίες δικαιώματος

V. Έργο

VI. Σύνδεση με το συγκεκριμένο έργο/περιεχόμενο

VII. Αθέμιτος ανταγωνισμός

VIII. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικό δικαίωμα

1. Σύγκρουση με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

2. Πρωτογενής δικαιούχος πνευματικής ιδιοκτησίας

IX. Διάρκεια

51Α Προστασία προηγουμένως αδημοσίευτων έργων

Περιεχόμενα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Υποκείμενο

ΙΙΙ. Αντικείμενο

ΙV. Προϋποθέσεις προστασίας

V. Περιεχόμενο προστασίας

VI. Αθέμιτος Ανταγωνισμός

VIΙ. Διάρκεια

VΙIΙ. Μη αναγνώριση ηθικού δικαιώματος

52 Τύπος άδειας, περιορισμοί και διάρκεια δικαιωμάτων καθώς

και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Περιεχόμενα

Ι. Έγγραφος τύπος

ΙΙ. Διάρκεια

1. Κατά κατηγορίες δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων

Α. Ερμηνευτών εκτελεστών

Β. Παραγωγών φωνογραφημάτων

Γ. Παραγωγών οπτικοακουστικών έργων

Δ. Ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών

Ε. Εκδοτών

2. Υπολογισμός διάρκειας

3. Προστασία συγγενικών δικαιωμάτων δια του αθεμίτου

ανταγωνισμού μετά τη διάρκεια της 50ετούς προστασίας

4. Διάρκεια και κοινοτική εναρμόνιση

ΙΙΙ. Περιορισμοί

1. Ως προς τους ερμηνευτές εκτελεστές καλλιτέχνες

2. Ως προς τους παραγωγούς υλικών φορέων ήχου, ή εικόνας,

ή ήχου και εικόνας

3. Ως προς τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς

4. Ως προς τους εκδότες

5. Ως προς τους δημοσιεύσαντες/παρουσιάσαντες προηγου-

μένως αδημοσίευτα έργα

ΙV. Αναλογική εφαρμογή α. 35 παρ. 3 και 4

53 Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Περιεχόμενα

Ι. Ανεξαρτησία πνευματικής ιδιοκτησίας - Ερμηνεία

1. Θεωρία υπεροχής

2. Αρχή αυτοτέλειας

Α. Παραδείγματα συνύπαρξης

Β. Σύγκρουση συμφερόντων

ΙΙ. Κατάχρηση δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

54 Ανάθεση διαχείρισης

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων

1. Ατομική/άμεση διαχείριση

2. Συλλογική διαχείριση

Α. Εκούσια

Β. Περιπτώσεις υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης

3. Προστασία δικαιωμάτων

ΙΙΙ. Υποκείμενα και αντικείμενα ανάθεσης

1. Δημιουργοί/Δικαιούχοι

Α. Έργα συνεργασίας (α. 7 παρ. 1)

Β. Συλλογικά έργα (α. 7 παρ. 2)

Γ. Σύνθετα έργα (α. 7 παρ. 3)

Δ. Δημιουργοί με σύμβαση εργασίας ή έργου

2. Αλλοδαποί δικαιούχοι

Α. Αλλοδαποί από κράτη μέλη της ΕΕ

Β. Αλλοδαποί από τρίτες χώρες

3. Δωρεοδόχοι δημιουργών και καθολικοί ή αιτία θανάτου

διάδοχοι

4. Αντικείμενο ανάθεσης

ΙV. Μορφή οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

1. Οποιαδήποτε εταιρική μορφή

2. Ανώνυμη εταιρεία

3. Αστικοί συνεταιρισμοί

4. Ατομική επιχείρηση

5. Σωματεία

V. Τρόπος ανάθεσης διαχείρισης, περιεχόμενο και διάρκεια

1. Μεταβίβαση

2. Παροχή πληρεξουσιότητας

3. Τύπος

VΙ. Προϋποθέσεις έγκρισης λειτουργίας οργανισμού συλλογικής

διαχείρισης

1. Δήλωση

2. Στοιχεία Κανονισμού

Α. Το ύψος του κεφαλαίου του οργανισμού

Β. Το καταστατικό ή το εταιρικό σύμφωνο

Γ. Ο υπεύθυνος εκπρόσωπος και τα πρόσωπα που διοικούν

τον οργανισμό

Δ. Ο αριθμός των δημιουργών

Ε. Η νομική μορφή της ανάθεσης της διαχείρισης

ΣΤ. Η διάρκεια της ανάθεσης

Ζ. Ο χρόνος, οι αρχές και ο τρόπος διανομής των αμοιβών.

Η. Το ύψος των εξόδων διαχείρισης

Θ. Στοιχεία βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας

VIΙ. H ανάγκη εποπτείας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.

1. Ο ρόλος του ΟΠΙ

2. Ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού

3. Ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού

VIII. Δυνατότητα ελέγχου βάσει διατάξεων ν. 2190/1920

55 Αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙI. Αρμοδιότητες οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

1. Κατάρτιση συμβάσεων με χρήστες

2. Εξασφάλιση ποσοστιαίας αμοιβής α. 32 σε δημιουργούς

3. Είσπραξη και κατανομή αμοιβής

4. Είσπραξη και διανομή α. 18 παρ. 3

5. Δικαστικές και εξώδικες πράξεις προστασίας δικαιούχων

6. Λήψη πληροφοριών από χρήστες

7. Διενέργεια ελέγχων

ΙΙΙ. Δικονομικά προνόμια οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

1. Τεκμήριο υπέρ οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (α.

παρ. 2, εδ. α΄)

2. Νομιμοποίηση οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (α.

παρ. 2, εδ. β΄)

3. Δειγματοληπτική αναφορά έργων (α. 55 παρ. 3)

ΙV. Αμφισβήτηση αρμοδιότητας οργανισμού συλλογικής

διαχείρισης (α. 55 παρ. 4)

56 Σχέσεις με τους χρήστες

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Κατάρτιση συμβάσεων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

με χρήστες

1. Υποχρέωση χρήστη

Α. Καταβολή αμοιβής (α. 56 παρ. 1)

Β. Παράδοση καταλόγων (α. 56 παρ. 4)

2. Υποχρέωση οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

Α. Κανόνας

Β. Εξαίρεση

Γ. Άδεια χρήσης μέρους του ρεπερτορίου

Δ. Άδεια απεριορίστου χρήσης

ΙΙΙ. Καθορισμός αμοιβής

1. Ποσοστιαία αμοιβή α. 32 (α. 56 παρ. 1)

2. Διαφωνία οργανισμού συλλογικής διαχείρισης με χρήστη

περί ύψους αμοιβής (α. 56 παρ. 2)

Α. Ορισμός αμοιβής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων

Β. Οριστικός ορισμός αμοιβής

3. Αμοιβολόγιο (α. 56 παρ. 3 εδ. ε΄)

Α. Κριτήρια σύνταξης

Β. Δημοσίευση

Γ. Έλεγχος αμοιβολογίου

Δ. Έλεγχος βάσει των διατάξεων περί του δικαίου του

ανταγωνισμού

4. Κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων μεταξύ οργανισμών

συλλογικής διαχείρισης και ενώσεων χρηστών (α. 56 παρ.

3 εδ. ζ΄)

Α. Συμφωνία για το ύψος της αμοιβής

Β. Συμφωνία για διαιτησία (α. 56 παρ. 3 εδ. α΄)

V. Διαιτησία

57 Σχέσεις με τους δημιουργούς

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙI. Υποχρεώσεις οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

1. Ανάληψη διαχείρισης ή προστασίας (α. 57 παρ. 1)

2. Ενημέρωση δημιουργών (α. 57 παρ. 2 και 3)

Α. Παροχή πληροφοριών για θέματα διαχείρισης και

προστασίας

Β. Λογοδοσία

Γ. Δικονομικά

3. Διανομή (α. 57 παρ. 5)

Α. Κανονισμός Διανομής

Β. Παραγραφή αξίωσης στο πλαίσιο της σύμβασης ανάθεσης

4. Καθορισμός ποσοστού παρακράτησης για έξοδα διαχείρισης

(α. 57 παρ. 6)

Α. Έξοδα διαχείρισης

Β. Απαγόρευση αύξησης χωρίς συναίνεση δικαιούχου

5. Σχέση με δίκαιο ανταγωνισμού - Κατάχρηση δεσπόζουσας

θέσης

6. Έκταση ευθύνης οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις δημιουργών (α. 57 παρ. 4)

1. Ενημέρωση για δημοσιευμένα έργα

2. Ενημέρωση για νέα έργα

3. Παραγραφή αξιώσεων

IV. Δυνατότητα καταγγελίας (α. 57 παρ. 7)

1. Σπουδαίος λόγος

2. Τύπος

3. Χρόνος ισχύος

V. Καλωδιακή αναμετάδοση (α. 57 παρ. 8)

1. Ορισμός

2. Εξαίρεση (α. 57 παρ. 9)

3. Προθεσμία άσκησης δικαιώματος

58 Εφαρμογή στα συγγενικά δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

59 Επιβολή και τήρηση προδιαγραφών

60 Επιβολή χρήσης συστημάτων ελέγχου

61 Ένδειξη ελέγχου

62 Απαγόρευση αποκωδικοποίησης

63 Παρεμπόδιση της προσβολής ή της εξακολούθησής της

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Τα αστυνομικά μέτρα του α. 63 παρ. 1

ΙΙΙ. Τα διοικητικά μέτρα του α. 63 παρ. 2

1. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης από οργανισμό συλλογικής

διαχείρισης

2. Διαδικασία για την έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής

(ή μουσικών οργάνων)

3. Διοικητικά μέτρα εκτός ν. 2121/1993

Α. Διοικητικά μέτρα του ν. 2328/1995 για τα ΜΜΕ

Β. Τελωνειακά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

63Α Απόδειξη

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων στον έλεγχο του

αντιδίκου

ΙΙΙ. Ειδική μεταχείριση προσβολών σε εμπορική κλίμακα

1. Έννοια προσβολής σε εμπορική κλίμακα

2. Γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή

εμπορικών εγγράφων

IV. Διαδικασία διαταγής προσκόμισης των αποδείξεων

V. Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών

VI. Απείθεια αντιδίκου

VII. Δικαίωμα ενημέρωσης

VIII. Περιορισμοί εφαρμογής

IX. Αδικαιολόγητη άρνηση παροχής πληροφοριών

63Β Δικαστικά έξοδα

64 Ασφαλιστικά μέτρα και συντηρητική απόδειξη

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙI. Πεδίο εφαρμογής

ΙII. Συντηρητική κατάσχεση, απογραφή, φωτογράφηση

αποδείξεων

IV. Υποχρεωτική χορήγηση προσωρινής διαταγής

V. Μέσα αμύνης καθ’ ου

VI. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να ενημερωθεί ο καθ’ ου

VII. Ειδικός προσδιορισμός έργων

VIII. Άλλα ασφαλιστικά μέτρα πρόληψης ή απαγόρευσης

προσβολής

IX. Παροχή εγγύησης υπέρ δικαιούχου

X. Συντηρητική κατάσχεση και μεσεγγύηση εμπορευμάτων

XI. Παροχή εγγύησης υπέρ καθ’ ου

ΧII. Προσβολές σε εμπορική κλίμακα

ΧΙII. Αποζημίωση καθ’ ου

64Α Ασφαλιστικά μέτρα

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ο όρος διαμεσολαβητές

ΙΙΙ. Πιθανοί τρόποι προσβολής δικαιωμάτων του ν. 2121/1993

1. Προσβολή λόγω μη αδειοδοτηθείσας παρουσίασης του

έργου σε διαδικτυακή τοποθεσία

2. Προσβολή μέσω παράνομης ανταλλαγής αρχείων με τη

μέθοδο peer to peer

ΙV. Θεσμικό πλαίσιο ευθύνης ενδιαμέσων – π.δ. 131/2003

V. Παθητική νομιμοποίηση διαμεσολαβητή

VI. Τα πιθανά ασφαλιστικά μέτρα

VII. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα του

χρήστη

1. Ταυτότητα συνδρομητή υπηρεσίας φιλοξενίας

2. Ταυτότητα χρήστη συστήματος ανταλλαγής αρχείων με τη

μέθοδο peer to peer

VII. Η θέση φίλτρων εκ μέρους των διαμεσολαβητών ειδικότερα

65 Αστικές κυρώσεις

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Πεδίο εφαρμογής

III. Ενεργητική νομιμοποίηση

IV. Αναγνωριστική αγωγή

V. Αξίωση άρσης και παράλειψης της προσβολής στο μέλλον

VI. Αξίωση αποζημίωσης - υπαιτιότητα

VII. Ελάχιστο ύψος αποζημίωσης

VIII. Ικανοποίησης ηθικής βλάβης

IX. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

Χ. Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων

XI. Παροχή πληροφοριών - λογοδοσία

XII. Πιθανές ενστάσεις αντιδίκου

XIII. Αρμοδιότητα Δικαστηρίου

XIV. Παραγραφή

65Α Διοικητικές κυρώσεις

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

ΙΙΙ. Υπολογισμός προστίμου - υποτροπή

IV. Αρμόδιες Αρχές Επιβολής Κυρώσεων

1. Αρμοδιότητα ΥΠΕΕ

2. Αρμοδιότητα Αστυνομίας

3. Αρμοδιότητα Τελωνειακών Αρχών

4. Οι ειδικότερες προβλέψεις της ΥΑ 10100/Δ3Β/420/

ΦΕΚ Β΄ 1670/22.08.2007

V. Διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου

VI. Ο ρόλος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

VII. Έννομα μέσα προσφυγής ενάντια στις διοικητικές κυρώσεις

66 Ποινικές κυρώσεις

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Αντικειμενική υπόσταση και προβλεπόμενες κυρώσεις

1. Προσβολή δικαιωμάτων δημιουργών

2. Προσβολή συγγενικών δικαιωμάτων

3. Προσβολή δικαιωμάτων επί βάσεως δεδομένων

4. Μη καταβολή εύλογης αμοιβής και σχετικής υπεύθυνης

δήλωσης

5. Μη τήρηση τεχνικών μέτρων προστασίας και

προδιαγραφών

6. Ειδικές ρυθμίσεις προστασίας λογισμικού εκτός ν. 2121/1993.

III. Υποκειμενική υπόσταση

ΙV. Διακεκριμένες μορφές προσβολών

1. Ορισμός και κυρώσεις

2. Κακουργηματική μορφή

3. Κατ’ επάγγελμα πράξη

4. Έννοια της εμπορικής κλίμακας

5. Έννοια ιδιαίτερα επικίνδυνου δράστη

V. Ζητήματα ποινών

1. Ελάχιστα όρια κυρώσεων

2. Παρεπόμενες ποινές

3. Καταβολή διοικητικού προστίμου και άρση αξιοποίνου

VI. Συρροή

VΙΙ. Αρμοδιότητα

1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

2. Τοπική αρμοδιότητα

VΙΙ. Η εξειδίκευση των έργων

IX. Πολιτική Αγωγή

66Α Τεχνολογικά μέτρα

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

IΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Βασικός ορισμός

2. Η έκταση της προστασίας των τεχνολογικών μέτρων σε

σχέση με τα δικαιώματα του ν. 2121/1993

3. Ο ουδέτερος ορισμός των τεχνολογικών μέτρων

4. Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας

5. Η έννοια της εξουδετέρωσης

IΙΙ. Έννομη προστασία

IV. Ενεργητική νομιμοποίηση

V. Σχέση με περιορισμούς/εξαιρέσεις δικαιωμάτων

66Β Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Έννοια πληροφοριών για το καθεστώς των δικαιωμάτων

2. Απαγορευμένες ενέργειες

ΙΙΙ. Έννομη Προστασία

66Γ Δημοσιότητα αποφάσεων

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

ΙΙΙ. Διαδικασία για την διαταγή της δημοσιότητας

ΙV. Τα ενδεικνυόμενα μέτρα δημοσιότητας

66Δ Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή πληροφοριών

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι κώδικες δεοντολογίας

ΙΙΙ. Συνέπειες παράβασης των κωδίκων δεοντολογίας

IV. Η χρήση κωδικών στους οπτικούς δίσκους

V. Ο ρόλος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

67 Εφαρμοστέο δίκαιο

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Η δομή και η σημασία της διάταξης

3. Διεθνής Δικαιοδοσία

ΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο και διεθνείς συμβάσεις

1. Η Διεθνής Σύμβαση Βέρνης - Παρισίων

Α. Το ρυθμιστικό πεδίο της Σύμβασης

α. Γενικά

β. Έννοια πρώτης δημοσίευσης

γ. Σύμβαση της Βέρνης και κοινοτικά έργα

Β. Οι βασικές αρχές της Σύμβασης

α. Οι δύο βασικοί πυλώνες (αρχή εξομοίωσης - κανόνες

ελάχιστης προστασίας)

β. Μεταχείριση ημεδαπών έργων

γ. Χώρα προέλευσης

δ. Σχέση βασικών αρχών με εφαρμοστέο δίκαιο

Γ. Οι κανόνες εφαρμοστέου δικαίου της Σύμβασης

α. Γενικά

β. Εφαρμοστέο δίκαιο επί των συμβάσεων

γ. Διάρκεια προστασίας

δ. Περιεχόμενο της προστασίας

i. Εφαρμογή του κανόνα lex loci protectionis

ii. Περιεχόμενο και περιορισμοί του δικαιώματος

iii. Δικαίωμα παρακολούθησης

ε. Αντικείμενο του δικαιώματος

i. Γενικά

ii. Σχέδια και υποδείγματα

στ. Υποκείμενο του δικαιώματος

i. Γενικά

ii. Oπτικοακουστικά έργα

iii. Άσκηση ηθικού δικαιώματος

ζ. Το πρόβλημα της αναπαραπομπής (renvoi)

η. Οι θεωρίες του κανόνα γενικής ισχύος και οι

αντινομίες τους

2. Η Παγκόσμια Σύμβαση της Γενεύης

3. Η Συμφωνία TRIPS

4. Η Σύμβαση της Ρώμης για τα συγγενικά δικαιώματα

III. Οι διατάξεις των παρ. 1-3 του α. 67

1. Γενικά

2. Τήρηση αμοιβαιότητας

3. Έννοια δημοσίευσης

4. Έννοια ένδικης προστασίας

5. Διάρκεια προστασίας

6. Μη εκούσιες άδειες εκμετάλλευσης

7. Πεδίο εφαρμογής

ΙV. Η επιρροή του κοινοτικού δικαίου στο εφαρμοστέο δίκαιο της

πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Γενικά

2. Το άρθρο 12 ΣυνθΕΚ

Α. Γενικά

Β. Η απόφαση La Boheme

Γ. Η απόφαση Tod’s

Δ. Συμπέρασμα

V. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις ενδοσυμβατικές ενοχές

1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις

2. Ο κανόνας lex voluntatis

Α. Γενικά

Β. Απαγόρευση καταστρατήγησης

Γ. Έκταση εφαρμογής και προκρίματα

3. Εφαρμοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής των μερών

4. Συναίνεση

5. Τύπος της σύμβασης

6. Διατάξεις δημόσιας τάξης

7. Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου

VI. Ο Κανονισμός 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις

εξωσυμβατικές ενοχές

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Έκταση εφαρμογής

VII. Lex loci protectionis και διασυνοριακές αδικοπραξίες

1. Γενικά

2. Διεθνής δικαιοδοσία

3. Εφαρμοστέο δίκαιο

4. Τήρηση αμοιβαιότητας

68 Μη αναδρομικότητα του νόμου

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας και (μη) αναδρομικότητα

ΙΙΙ. Προγράμματα η/υ – συγγενικά δικαιώματα

IV. Συμβάσεις

68Α Διαχρονικό δίκαιο

Περιεχόμενα

Ι. Αναβίωση του δικαιώματος

ΙΙ. Δορυφορικές μεταδόσεις

69 Σύσταση Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Φύση του ΟΠΙ

ΙΙΙ. Αρμοδιότητες του ΟΠΙ

1. Προστασία των πνευματικών δημιουργών και των

δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων

2. Εποπτεία οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

3. Εφαρμογή του ν. 2121/1993 και των συναφών διεθνών

συμβάσεων

4. Νομοπαρασκευαστική εργασία

5. Εκπροσώπηση της Ελλάδας

6. Διοργάνωση σεμιναρίων

7. Λοιπές αρμοδιότητες

IV. Επιχορήγηση ΟΠΙ

1. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και προστασίας

2. Λοιπές επιχορηγήσεις

Α. Διεθνείς οργανισμοί

Β. Δωρεές, κληροδοτήματα

Γ. Υπουργείο Πολιτισμού

70 Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν

71 Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών

72 Κατάργηση διατάξεων και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Περιεχόμενα

I. Κατάργηση διατάξεων

ΙΙ. Ρύθμιση άλλων θεμάτων

1. Διατήρηση ισχύος ν. 988/1943

2. Αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

3. Συμβάσεις αμοιβαιότητας των οργανισμών συλλογικής

διαχείρισης

Α. Ορισμός

Β. Δικαιούχοι, χρήστες και οργανισμοί συλλογικής

διαχείρισης

Γ. Δίκαιο ανταγωνισμού

Δ. Συγγενικά δικαιώματα των αλλοδαπών

Ε. Τυπικές προϋποθέσεις για το ορισμένο του δικογράφου

4. Εξαίρεση α. 49

5. Δημοσίευση φωτογραφιών

6. Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος

(Ε.Μ.Σ.Ε.)

7. Το δικαίωμα του δημιουργού βάσης δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

77 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΑ 10100/Δ3Β/4020 (ΦΕΚ Β΄ 1670/22.08.2007)

ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ Α΄ 165/06.10.1994)

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ Β΄ 2065/24.10.2007)

ΥΑ Κ1-1178/25.6.2007

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Πνευματική ιδιοκτησία, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως των τροποποιήσεων που επήλθαν στο Ν. 2121/1993 με το άρθρο 117 Ν....
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης