Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Προσωπικά Δεδομένα


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 25
Λ. Μήτρου, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 2017
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #29
Τον Μάιο του 2018 τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο, άμεσα εφαρμόσιμο και ενιαίο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πλαίσιο που θα αντικαταστήσει σχεδόν όλους τους ισχύοντες εθνικούς...
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, 2017
H παρούσα μονογραφία εισάγει τον αναγνώστη στο νέο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων που διαμορφώνεται ενόψει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ....
Ο. Τζωρτζάτου, Η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας στη βιοϊατρική έρευνα, 2015
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #19
Η ταχύτατη εξέλιξη που σημειώνεται στο χώρο της βιοιατρικής επιστήμης τα τελευταία χρόνια, έχει γεννήσει μια σειρά από βιοηθικούς και νομικούς προβληματισμούς αναφορικά με...
Δ. Μαρκοπούλου/Β. Τσουκαλά, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, 2014
Το βιβλίο διακρίνεται, μετά από σύντομη γενική εισαγωγή, σε δύο μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στην εθνική νομοθεσία. Περιλαμβάνεται ο κωδικοποιημένος ν. 2472/1997 και αποφάσεις...
Β. Δούκα, Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση εργασίας, 2011
Στην παρούσα περίοδο  που απομειώνονται τα δικαιώματα των μισθωτών στο όνομα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αποτελεί επίκαιρο θέμα με αυξημένο ενδιαφέρον...
Π. Αρμαμέντος/Β. Σωτηρόπουλος, Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία κατ' άρθρο, 2008
Στο νέο έργο των Π. Αρμαμέντου και Β. Σωτηρόπουλου περιλαμβάνεται η κατ’ άρθρο ανάλυση των μεταρρυθμίσεων που επήλθαν στο βασικό νόμο για την προστασία προσωπικών δεδομένων...
Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων, 2η έκδ., 2007
Η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2002/58 περί τηλεπικικοινωνιακών προσωπικών δεδομένων καθώς και οι τροποποιήσεις του νόμου 2472/1997 με τον πρόσφατο νόμο...
Β. Σωτηρόπουλος, Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, 2007
Με το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία το θεσμικό πλαίσιο για την δυνατότητα χρήσης εγγράφων δημόσιων αρχείων, για σκοπούς πέραν του...
Ι. Ιγγλεζάκης, Προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, 2006
Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, #12
Στα πλαίσια του αγώνα εναντίον της προσωπικής κρατήσεως, είχαμε την ευκαιρία να επισημάνουμε τα ακόλουθα: [Κ. Παμπούκης, Προσωπική κράτηση για χρηματικές υποχρεώσεις από...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα