Β. Δούκα, Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση εργασίας, 2011


Β. Δούκα, Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση εργασίας, 2011

Στην παρούσα περίοδο που απομειώνονται τα δικαιώματα των μισθωτών στο όνομα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αποτελεί επίκαιρο θέμα με αυξημένο ενδιαφέρον η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων στο πλαίσιο της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας.
Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η μελέτη και παρουσίαση του δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Στο πλαίσιο του αναλύεται η δογματική εδραίωση του δικαιώματος του εργαζομένου για προστασία των προσωπικών δεδομένων του σε παράλληλη εξέταση με το δικαίωμα του εργοδότη στην πληροφόρηση και παρουσιάζεται συστηματικά ο ν.2472/1997 σε συνάρτηση με τη σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. Ερμηνεύονται και αναλύονται οι διατάξεις για τις προϋποθέσεις της νόμιμης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και τις σχετικές υποχρεώσεις του εργοδότη και αναλύονται τα δικαιώματα του εργαζομένου που γεννώνται από τη μη τήρηση των διατάξεων του ν.2472/1997.
Το βιβλίο αποτελεί το πρώτο έργο στην ελληνική βιβλιογραφία που έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη συνολική θεώρηση και παράθεση του δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων από τον εργοδότη και απευθύνεται σε νομικούς που επιθυμούν να έχουν ένα αποτελεσματικό βοήθημα για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων από τον εργοδότη και την αντιμετώπιση, θεωρητική και πρακτική, των προβλημάτων που δημιουργούνται στο πεδίο αυτό.
Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται η ισχύουσα, ελληνική και της ευρωπαϊκής ένωσης, νομοθεσία και οι ιστότοποι στους οποίους αναρτάται η νομοθεσία και νομολογία, ελληνική και της ευρωπαϊκής ένωσης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση εργασίας
ο ν. 2472/1997 και οι εργαζόμενοι
© 2011
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-627-7
Σελίδες
XVII + 408
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Η «επεξεργασία» των προσωπικών δεδομένα και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα

1.1. Η οριοθέτηση του όρου «επεξεργασία» των προσωπικών δεδομένων

1.2. Η ανάγκη υλικής αποτύπωσης της πληροφορίας και εξουσίασης της από τον εργοδότη

1.3. Η «αυτοματοποιημένη» επεξεργασία

1.4. Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επεξεργασία

§ 2. Η ανάγκη προστασίας των εργαζομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από τον εργοδότη

2.1. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων από τον εργοδότη

α. Η γενική θέση του προβλήματος

β. Τα συμφέροντα των εργοδοτών που εξυπηρετούνται από την επεξεργασία

γ. Τα συμφέροντα των εργαζομένων που απειλούνται από την επεξεργασία

δ. Το πρόβλημα που δημιουργείται

2.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων στο πεδίο έντασης των δικαιωμάτων για πληροφοριακή αυτοδιάθεση και για πληροφόρηση

2.3. Η επεξεργασία υπό προϋποθέσεις ως μέσο εναρμόνισης του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων και του δικαιώματος πληροφόρησης

§ 3. Το δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

3.1. Το θετό δίκαιο

3.2. Το αντικείμενο και ο σκοπός του ν.2472/1997

3.3. Η διακινδύνευση των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ως σκοπός (και προϋπόθεση εφαρμογής του ν.2472/1997

3.4. Η ιδιωτική ζωή ως αντικείμενο προστασίας του ν.2472/1997 και η σχέση της με την προσωπικότητα

α. Η έννοια και τα στοιχεία της προσωπικότητας

β. Η ιδιωτική ζωή

3.5. Τα προσωπικά δεδομένα και η σχέση τους με την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή

3.6. Η προστασία της προσωπικότητας και η προστασία που παρέχει ο ν.2472/1997

3.7. Η σχέση εργασίας και η ένταξη της στην «ιδιωτική ζωή»

α. Η σχέση εργασίας ως εκδήλωση της ιδιωτικής ζωής

β. Η σχέση εργασίας ως εκδήλωση της δημόσιας ζωής

§ 4. Η σχέση εργασίας και ο ν.2472/19917

4.1. Η σχέση εργασίας στο πεδίο εφαρμογής του ν.2472/19917

α. Η έννοια της «διάρθρωσης»

β. Η έννοια του «αρχείου»

4.2. Οι έννοιες «εργαζόμενος» και «εργοδότης» κατά την επεξεργασία που ρυθμίζεται από το ν.2472/1997

α. Η ανάγκη της οριοθέτησης

β. Η οριοθέτηση τους: Ο εργοδότης

γ. Η οριοθέτηση τους: Ο εργαζόμενος

δ. Οι έννοιες «εργοδότης» και «εργαζόμενος» σε συνάρτηση με το κύρος της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας

4.3. Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων ως αντικείμενο επεξεργασίας με το ν.2472/1997

α. Η έννοια των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

β. Πληροφορίες που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα

γ. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

4.4. Οι ιδιαιτερότητες της σχέσης εργασίας και η σύμφωνη μ’ αυτές ερμηνεία των διατάξεων του ν.2472/1997

4.5. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου και η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος

4.6. Το σύστημα προστασίας του εργαζομένου στο ν.2472/1997 - Τα χαρακτηριστικά του και οι αρχές που το διέπουν

α. Τα χαρακτηριστικά του

β. Οι αρχές του συστήματος

βα. Η αρχή της αιτιότητας, άλλως αρχή του σκοπού ή της νομιμότητας ή της αναγκαιότητας

ββ. Η αρχή της αναλογικότητας, άλλως αρχή της ποιότητας των προσωπικών δεδομένων

βγ. Η αρχή της διαφάνειας

βδ. Η αρχή της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης ή αρχή της συγκατάθεσης

βε. Λοιπές αρχές

§ 5. Η σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου από τον εργοδότη: Οι προϋποθέσεις της και οι υποχρεώσεις του εργοδότη

5. 1. Γενικά

5.2. Οι κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις της επεξεργασίας και υποχρεώσεις του εργοδότη

5.2.1. Ύπαρξη σκοπού της επεξεργασίας

α. Η έννοια και η δικαιοπολιτική σημασία του σκοπού

β. Τα χαρακτηριστικά του σκοπού

βα. Σκοπός νόμιμος

ββ. Σκοπός σαφής και καθορισμένος

γ. Ποιος, πότε και πώς καθορίζει το σκοπό

δ. Απαγόρευση μεταβολής ή υπέρβασης του σκοπού

ε. Διάκριση του σκοπού από άλλες έννοιες

5.2.2. Ο τρόπος και τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού - Η αρχή της αναλογικότητας κατά την επιλογή των προσωπικών δεδομένων

α. Γενικά

β. Η τήρηση της αρχής της νομιμότητας

βα. Δεν πρέπει να παρακωλύεται το δικαίωμα στην εργασία

ββ. Ο εργαζόμενος δεν πρέπει να επιβαρύνεται λόγω της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του

βγ. Κατά την επεξεργασία πρέπει να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων

βδ. Η συλλογή και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο στα όρια που θέτει ο νόμος

βε. Ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας δεν πρέπει να παραβιάζει άλλα δικαιώματα του εργαζομένου

βστ. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα

γ. Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας

γα. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν από τον εργαζόμενο

γβ. Η συλλογή και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνον όταν είναι αναπόφευκτη

γγ. Η προληπτική ενημέρωση του εργαζομένου αποτελεί μέτρο ηπιότερο της παρακολούθησης του

γδ. Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία

5.2.3. Ιδιαίτερα μέσα συλλογής προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

α. Η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση του χώρου εργασίας, της χρήσης του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του εργαζομένου

β. Οι ιατρικές, βιομετρικές, γενετικές εξετάσεις

βα. Γενικά

ββ. Οι ιατρικές εξετάσεις

βγ. Τα βιομετρικά χαρακτηριστικά

βδ. Οι εξετάσεις γενετικού υλικού

γ. Οι εξετάσεις διάγνωσης του χαρακτήρα του εργαζομένου

5.2.4. Η ενημέρωση του εργαζομένου από τον εργοδότη

α. Γενικά

β. Πότε υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης

γ. Ποιος είναι υπόχρεως προς ενημέρωση

δ. Πότε γίνεται η ενημέρωση

ε. Η σχέση της ενημέρωσης με τη συγκατάθεση του εργαζομένου

στ. Ο τρόπος διενέργειας της ενημέρωσης

ζ. Το περιεχόμενο της ενημέρωσης

5.2.5. Η συγκατάθεση του εργαζομένου

α. Η συγκατάθεση του εργαζομένου ως προϋπόθεση επεξεργασίας

β. Μη αναγκαία προϋπόθεση επεξεργασίας η συγκατάθεση του εργαζομένου

β.1. Επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζομένου: Οι περιπτώσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 ν.2472/1997

i. Κατά το προσυμβατικό στάδιο

ii. Κατά της διάρκεια της σχέσης εργασίας

iii. Σε οποιοδήποτε στάδιο προ, κατά, μετά τη σχέση εργασίας

Α. Οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 στοιχείο β

Β. Οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 στοιχείο γ

Γ. Οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 στοιχείο δ

Δ. Οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 στοιχείο ε

β.2. Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζομένου: Οι περιπτώσεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 ν.2472/1997

Α. Οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 στοιχείο α

Β. Οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 στοιχείο β

Γ. Οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 στοιχείο γ

Δ. Οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 στοιχείο στ

β.3. Η νομική φύση των κανόνων των άρθρων 5 παράγραφος 2 και 7 παράγραφος 2 ν.2472/1997

β.4. Το σύστημα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου που διαμορφώνεται ενόψει των παραπάνω

γ. Η μειωμένη σημασία της συγκατάθεσης του εργαζομένου

δ. Η έννοια της συγκατάθεσης, η νομική φύση, ο τύπος και ο χρόνος εκδήλωσης της

δ.1. Γενικά

δ.2. Η νομική φύση, ο τύπος και ο χρόνος εκδήλωσης της συγκατάθεσης

δ.3. Τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της συγκατάθεσης

δ.4. Οι συνέπειες της μη συνδρομής των στοιχείων που συνθέτουν την έννοια της συγκατάθεσης

5.2.6. Η γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λήψη άδειας από αυτήν

α. Η γνωστοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων στην ΑΠΔΠΧ

β. Η λήψη άδειας από την ΑΠΔΠΧ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

γ. Επεξεργασία απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς γνωστοποίηση και χωρίς λήψη άδειας: Οι περιπτώσεις του άρθρου 7Α ν.2472/1997

§ 6. Υποχρεώσεις του εργοδότη που δεν αποτελούν προϋποθέσεις επεξεργασίας

α. Η διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας

β. Η διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων

§ 7. Συνέπειες από την επεξεργασία κατά παράβαση του ν.2472/ 1997

§ 8. Τα δικαιώματα του εργαζομένου

α. Το δικαίωμα ενημέρωσης

β. Το δικαίωμα πρόσβασης

γ. Το δικαίωμα αντίρρησης

δ. Το δικαίωμα για προσωρινή προστασία

§ 9. Η απαγόρευση αξιολόγησης του εργαζομένου με αυτοματοποιημένη επεξεργασία - Προστασία του εργαζομένου

§ 10. Η προστασία του εργαζομένου

10.1. Προστασία από την παράβαση των διατάξεων του ν.2472/1997

α. Παροχή προσωρινής προστασίας με απόφαση του Προέδρου της ΑΠΔΠΧ

β. Παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας

γ. Παροχή τακτικής δικαστικής προστασίας κατά το άρθρο 23 ν.2472/1997

10.2. Η παράλληλη προστασία κατά το Εργατικό Δίκαιο και το δίκαιο προστασίας της προσωπικότητας

§ 11. Η ποινική και διοικητική ευθύνη του εργοδότη

ΕΠΙΜΕΤΡΟ - ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. Διατάξεις Συντάγματος που αφορούν αμέσως την προστασία των προσωπικών δεδομένων

II. Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

III. Ο ν.2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

IV. N. 3850/2010. Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

V. Όροι ε.γ.σ.σ.ε. που αφορούν αμέσως την προστασία των προσωπικών δεδομένων

VI. Οδηγία αριθμ. 115/2001. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Κουκιάδης, Ο εργαζόμενος ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων κατά το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, 2019
Στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει καταγραφεί ως μια από τις καινοτόμες εξελίξεις του δικαίου, η...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2022
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021 και ορισμένοι προγενέστεροι νόμοι κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση των «Εφαρμογών...
Κ. Μπακόπουλος, Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της, 2022
Με τον ν. 4808/2021 το ελληνικό δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου απέκτησε ανανεωμένη όψη. Πέρα από τον θεσμικό εκσυγχρονισμό σε επιμέρους πεδία...
Αθ. Γεωργιάδης/Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Κ. Κόμνιος..., Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και Σύγχρονες Προκλήσεις, 2021
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #75
Στο παρόν έργο παρουσιάζονται τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά την επιστημονική εκδήλωση που διεξήχθη στις 5.3.2021 με θέμα «Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού...
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Η παρούσα μονογραφία αναπτύσσει με πληρότητα την ενδιαφέρουσα θεματική των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών ξεκινώντας από τις δύο...