Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023


Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023

Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012), 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013), 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013), 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014), 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014), 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017), 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73/17.5.2019), 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020), 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23.9.2020), 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020), 4786/2021 (ΦΕΚ Α΄ 43/23.3.2021), 4800/2021 (ΦΕΚ Α΄ 81/21.5.2021), 4837/2021 (ΦΕΚ Α΄ 178/1.10.2021), 4958/2022 (ΦΕΚ Α΄ 142/21.7.2022), 4967/2022 (ΦΕΚ Α΄ 171/9.9.2022) και 5023/2023 (ΦΕΚ Α΄ 34/17.2.2023).

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη έχουν τεθεί κατατοπιστικοί τίτλοι σε όλα τα άρθρα του κώδικα, κι εκεί όπου δεν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο κείμενο. Οι τίτλοι αυτοί εμφανίζονται ανάμεσα σε αγκύλες, προκειμένου να ξεχωρίζουν από τους τίτλους του αυθεντικού κειμένου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αστικός κώδικας
Μάρτιος 2023. Εισαγωγικός Νόμος. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 & 864/2007
© 2023
Σειρά
Έκδοση
8η έκδ.
ISBN
978-960-648-679-1
Σελίδες
ΧΙΙΙ + 652
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διάγραμμα Περιεχομένων Αστικού Κώδικα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Αστικού Κώδικα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007: Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)

Αλφαβητικό ευρετήριο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο μόνο

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Οι κανόνες του δικαίου γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Φυσικό πρόσωπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Νομικά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Δικαιοπραξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Αιρέσεις και προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Συναίνεση και έγκριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η υποχρέωση παροχής γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Υπερημερία του δανειστή

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ενοχές από συμβάσεις γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Συμβατική υπαναχώρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Αρραβώνας και ποινική ρήτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Απόσβεση των ενοχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Εκχώρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Αναδοχή χρέους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Ενοχή εις ολόκληρον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Δωρεά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πώληση και ανταλλαγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Μίσθωση πράγματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλ­λου προσοδοφόρου αντικειμένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Επίμορτη αγροληψία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ: Σύμβαση εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ: Σύμβαση έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ: Μεσιτεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ: Προκήρυξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εντολή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ: Διοίκηση αλλοτρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εταιρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Κοινωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ: Δάνειο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Χρησιδάνειο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ: Παρακαταθήκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ: Ευθύνη των ξενοδόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ: Ισόβια πρόσοδος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ: Παίγνιο και στοίχημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εγγύηση

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ: Συμβιβασμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Έκταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ: Ανώνυμα χρεόγραφα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Επίδειξη πράγματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ: Αδικαιολόγητος πλουτισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ: Αδικοπραξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ: Καταδολίευση των δανειστών

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Νομή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κτήση κυριότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Προστασία της κυριότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Συγκυριότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Πραγματικές δουλείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Προσωπικές δουλείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Μεταγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Ενέχυρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Υποθήκη

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Μνηστεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Γάμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σχέσεις των συζύγων από το γάμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Διαζύγιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Συγγένεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Διατροφή από το νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Σχέσεις γονέων και τέκνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Υιοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Επιτροπεία ανηλίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Αναδοχή ανηλίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: Δικαστική συμπαράσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Δικαστική επιμέλεια ξένων υπο­θέσεων

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η κληρονομική διαδοχή γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση δια­θηκών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Περιεχόμενο της διαθήκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εξ αδιαθέτου διαδοχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Νόμιμη μοίρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Κληρονομική αναξιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Σχολάζουσα κληρονομία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Αγωγή περί κλήρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Σχέση περισσότερων κληρονόμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Συνεισφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Κληρονόμος με απογραφή

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κληρονομικό καταπίστευμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Εκποίηση της κληρονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: Κληρονομητήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Κληροδοσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ: Τρόπος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ: Εκτελεστής της διαθήκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ: Δωρεά αιτία θανάτου

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2023
Μια πλήρης πραγματεία στο θέμα της πλάνης στη βούληση σε όλο το εύρος του Αστικού Δικαίου
Ε. Αλαφραγκής, Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021
Συστηματοποίηση και ανάλυση όλων των μορφών συναίνεσης κατά τις διατάξεις του ΑΚ
Ε. Αλαφραγκής, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, 2η έκδ., 2018
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις βασικότερες έννοιες και των πέντε βιβλίων του Αστικού Κώδικα, δηλαδή των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου, του Ενοχικού Δικαίου, του...