Α. Μικρουλέα/Ν. Βερβεσός/Π. Γέμτος..., Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016


Α. Μικρουλέα/Ν. Βερβεσός/Π. Γέμτος..., Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016

Με τον παρόντα τόμο φίλοι, συνάδελφοι και μαθητές του Καθηγητή κ. Νικολάου Κ. Κλαμαρή αποδίδουν την προσήκουσα τιμή σε έναν εξέχοντα νομικό, ο οποίος με την παρουσία του και το έργο του επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη του αστικού δικονομικού δικαίου στην Ελλάδα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή
© 2016
Συγγραφείς
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-568-433-4
Σελίδες
ΧΙV + 1427
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Νικόλαος Βερβεσός, Κρατική συμμετοχή σε επιχειρήσεις και ενωσιακό δίκαιο

Πέτρος Α. Γέμτος, Η συνέχεια του δικαίου και το πρόβλημα της αναδρομικότητας των νόμων

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Η αναγκαστική και η συντηρητική κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων με παράδειγμα τα δικαιώματα από τη σύμβαση δικαιοχρήσεως (franchising)

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Συρροή αξιώσεων και συρροή νόμιμων βάσεων της αξίωσης: Ένας απολογισμός

Εμμανουήλ Μύρ. Γιαννακάκις, Ζητήματα από το άρθρο 263 Α.Κ

Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Εσφαλμένος χαρακτηρισμός ευθείας αναγνωριστικής αγωγής ως πλαγιαστικής και προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου

Δημήτριος Κ. Δημητρίου, Σκέψεις περί του αντικειμένου της ανακοπής κατά της δηλώσεως του τρίτου επί κατασχέσεως εις χείρας του

Αθηνά Α. Δημοπούλου, Ἄκυρον ἔστω: η έννοια της ακυρότητας στις αρχαίες ελληνικές επιγραφές

Iωάννης K. Δρυλλεράκης, Η προσαύξηση περιουσίας στη φορολογία εισοδήματος

Φίλιππος Δωρής, Ζητήματα νομιμοποίησης των διαδίκων, ιστορικής βάσης της αγωγής και κατανομής του «βάρους απόδειξης» επί διαφορών από συμβάσεις συναπτόμενες δια πληρεξουσίου

Αθανάσιος Καΐσης, Η έννοια «αστικές και εμπορικές υποθέσεις» στο άρθρο 1 παρ. 1 του κανονισμού 1393/2007

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Έκταση της εξουσίας κρίσης του δικαστηρίου επί αγωγής ακύρωσης και αγωγής αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης

Παναγιώτης Ι. Κανελλόπουλος, Η αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούμενη από ιδιώτες με βάση τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (Locus Standi)

Αντώνιος Γ. Καραμπατζός, Η τύχη της συμβατικής ρήτρας περί σταδιακής αναπροσαρμογής του μισθώματος σε περίπτωση δικαστικής μειώσεως αυτού

Μαριάνος Δ. Καράσης, Τι είναι Δικαιοσύνη; Η «θέση» του σκεπτικού φιλοσόφου Καρνεάδη

Αργύριος Καρράς, Προβλήματα της αποδεικτικής διαδικασίας στην ποινική δίκη

Λάμπρος Ι. Κιτσαράς, Η κατά το άρθρο 12 α.ν. 1539/1938 διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ιδιώτη σε διαφιλονικούμενο με το Δημόσιο ακίνητο και η απόδοσή του σ’ αυτόν: ουσιαστικές και δικονομικές συνέπειες

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Επικουρική και διαζευκτική εναγωγή πλειόνων

Βασίλειος Θ. Κονδύλης, Η αρμοδιότητα καθορισμού της τιμής εκκίνησης ενός διαγωνισμού για την διάθεση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

Γεώργιος Κόντης, Ζητήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας στις υποθέσεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Λάμπρος Κοτσίρης, «Εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος». Αύξηση κεφαλαίου, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων

Νέστωρ Κουράκης, Επίκαιρες σκέψεις του Ισοκράτη για την έξοδο από τη σημερινή κρίση

Γεώργιος Ι. Κούρτης, Προβαλλόμενοι και αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι ισχυρισμοί στην κατ’ έφεση πολιτική δίκη

Αφροδίτη Κουσουνή-Πανταζοπούλου, Η υβριδική τηλεόραση και το ρυθμιστικό της πλαίσιο

Δημήτρης Κράνης, Η προβληματική της χορήγησης προσωρινής διαταγής μετά τις ρυθμίσεις του άρθρ. 105 §§ 1 και 2 του ν. 4172/2013

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης, Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων και οι τρόποι ουσιαστικής περάτωσης της κύριας ανάκρισης μετά τους νόμους 3904/2010 και 4055/2012

Δημήτριος Ν. Λαδάς, Ζητήματα προσδιορισμού του επιτοκίου σε συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών και τραπεζών

Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Η λειτουργία των κριτηρίων της ΑΚ

Γεώργιος Κ. Λέκκας, Η αναψηλάφηση κατόπιν γενετικού ελέγχου της βιολογικής συγγένειας στις διαφορές που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων και η επίδραση αυτής στις αποσβεστικές προθεσμίες της ΑΚ 1483 § 1

Δημήτριος Χ. Λιάππης, Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στο δίκαιο των ΓΟΣ και της MiFID. Ευρωπαϊκές εξελίξεις από τη νομολογία του ΔικΕΕ μέχρι την Οδηγία 2014/17/ΕΕ

Πέτρος Μάϊνας, Η Δικαιοσύνη από πλευράς προσωποποίησης και συμβόλων της.

Δημήτριος Ν. Μανιώτης, Αλλαγή στη δομή της προδικασίας και χρονικά προκαθορισμένη εξέλιξη της διαδικασίας. Δύο προτάσεις για την αποτελεσματικότητα της απονομής της δικαιοσύνης

Ιωάννης Π. Μαντζουράνης, Η υπέρμετρη δικαιοδοτική βάση της περιουσίας υπό το φως του Συντάγματος

Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος, Δογματικά ζητήματα από την υποχρέωση εχεμύθειας μελών ΔΣ (άρθρο 22 παραγρ. 3 ν. 2190/1920) – υπαγωγή στην υποχρέωση πίστεως ή επιμέλειας;

Μιχαήλ Γ. Μαρκουλάκης, Η διαμάχη μεταξύ περισσοτέρων εμφανιζομένων ως δανειστών της ίδιας απαίτησης σαν περίπτωση αναγνωριστικής αγωγής για ξένη έννομη σχέση

Εμμανουήλ. Π. Μαστρομανώλης, Αιτιώδης συνάφεια και επενδυτική ζημία στη δευτερογενή κεφαλαιαγορά: Σκέψεις με αφορμή τις αμερικανικές αποφάσεις Halliburton και Amgen

Μαρία Μενγκ-Παπαντώνη, Ο Μηχανισμός Επίλυσης Διαφορών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου - Ένας θεσμός υπό αναθεώρηση: Υπό την εμπειρία της εικοσαετούς λειτουργίας του

Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Ζητήματα Παραγραφής στο Δίκαιο του Ελευθέρου Ανταγωνισμού

Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Οι υπερνομοθετικές βάσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως

Γεώργιος Ν. Μιχαλόπουλος, Κύρια και δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας του Κανονισμού 1346/2000. Επάνοδος στο ζήτημα της αρχής της καθολικότητας της διασυνοριακής ευρωπαϊκής πτώχευσης με αφορμή την πρόταση προσαρμογής του κανονισμού

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Περί της επέκτασης ή μη του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης στα κεφάλαια της απόφασης που συνέχονται αναγκαία με το εκκληθέν

Καλλιόπη (Κέλλυ) Α. Μπουρδάρα, Δικονομικά ζητήματα σχετικά με το έγκλημα καθοσιώσεως τη μέση βυζαντινή περίοδο (8ος-12ος αιώνας)

Αντώνης Μπρεδήμας, Προβλήματα λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Προτάσεις υπέρβασης, δυσκολίες, προοπτικές

Νικόλαος Θ. Νίκας, Ζητήματα από την εκτέλεση αγγλικής διαταγής (order) στην Ελλάδα κατά τον Κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες Ι)

Νικόλαος Α. Νικολάου, Αλήθεια και ψεύδος στην πολιτική δίκη. Σκέψεις σε σχέση με τα όρια ποινικοποίησης των αστικών διαφορών

Βασίλειος Ευτ. Νικόπουλος, Στοιχεία αστικού δικονομικού δικαίου στις επιστολές του Απ. Παύλου

Γεώργιος Τσ. Ορφανίδης, Το ένδικο μέσο της αναιρέσεως στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής κινήσεως

Παναγιώτης Κ. Παναγιώτου, Η αγωγή του μετόχου ως μέσο ελέγχου των δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Δ. Παναγόπουλος, Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από την κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτου

Στέφανος Πανταζόπουλος, Δικονομικά ζητήματα πρόσθετων λόγων ανακοπής

Καλλιρρόη Δ. Παντελίδου, Εκούσια δικαιοδοσία και Ειρηνοδικείο

Ελευθερία Παπαγιάννη, Η αυτοκρατορική δικαιοδοσία σύμφωνα με την Πείρα

Κωνσταντίνος Δ. Παπαδημητρίου, Οι προϋποθέσεις κήρυξης απεργίας και ανταπεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Παναγιώτης Αλ. Παπανικολάου, Περί της ισχύος της συμβατικά προβλεπόμενης προθεσμίας προς προβολή αξιώσεως αποζημιώσεως του εργολάβου από την σκοπιά της τιθέμενης στο άρθρο 275 ΑΚ απαγορεύσεως

Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Η έννοια του «ορθοῦ λόγου» στον νεοελληνικό νομικό βίο. Ρυθμιστής ή καταλύτης;

Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου, Η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων στον συμπαραστατούμενο

Ευάγγελος Περάκης, Αξίωση ηθικής βλάβης και πτωχευτική περιουσία

Ευαγγελία Ν. Ποδηματά, Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 650/2012 (της 04.07.2012)

Ελισάβετ Πούλου-Οικονομίδου, Η υπογραφή μη αναγνωσθέντος εγγράφου

Βασίλειος Ρήγας, Περί της δικανικής πεποιθήσεως

Κωνσταντίνος Θ. Ρίζος, Η αναθεώρηση ως ένδικο βοήθημα και μέσο στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Νικόλαος Κ. Ρόκας, Ουσιώδης μεταβολή οικονομικών δεδομένων επί εγκριθείσας συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών. Εξασφαλιστικές συμφωνίες εγκριθείσας συγχώνευσης

Νικόλαος Κ. Σακελλαρίου, Ο έλεγχος των πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Γεώργιος Σανιδάς, Έκταση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των τεχνικών συμβούλων στην πολιτική δίκη

Γεώργιος Κ. Σιγανίδης, Οι υποχρεώσεις της διοίκησης της ανώνυμης εταιρίας πριν και μετά την εμφάνιση ενδείξεων επερχόμενης αφερεγγυότητας

Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Η Oδηγία 2009/138/ΕΚ για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Solvency II)

Βασίλειος Σκουρής, Ενεργητική νομιμοποίηση ιδιωτών για την άσκηση προσφυγής ακυρώσεως μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Inuit Tapiriit Kanatami (C-583/11P) και Telefónica (C-274/12P)

Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης, Αρμοδιότητα και ένδικα βοηθήματα στις διοικητικές συμβάσεις

Ηλίας Ευρ. Σουφλερός, Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ για τις αγωγές αποζημίωσης λόγω παράβασης της νομοθεσίας ανταγωνισμού και η σχέση της με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1/2003 (εκτελεστικό κανονισμό των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ) και άλλα σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακά κείμενα

Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης, Στάθμιση συμφερόντων και δίκαιο

Μιχαήλ Σταθόπουλος, Η έννοια της δημόσιας τάξης κατά την ΚΠολΔ 897 αρ. 6 και η νομολογία του Αρείου Πάγου

Κατερίνα Στριγγάρη, Η σχέση μεταξύ συμβατικής και προσυμβατικής ευθύνης του πωλητή στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων: Θεμελιώδεις επιλογές και προβλήματα εφαρμογής

Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Νομικά ζητήματα σχετικά με συμβάσεις στεγαστικών δανείων με ρήτρα ελβετικού φράγκου (γνωμ.)

Δημήτριος Ν. Τριανταφύλλου, Independence of Justice. Η προσωπική ανεξαρτησία των δικαιοδοτικών οργάνων και το Δικαστήριο της ΕΕ

Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Η νομολογιακή εξέλιξη της εφαρμογής του κανόνα της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων

Ασπασία I. Τσαούση, Δίκαιο και Τέχνη: Μια κοινωνιολογική και οικονομική ανάλυση

Δημήτριος Α. Τσικρικάς, Κατανομή του βάρους αποδείξεως επί δικών αποζημιώσεως λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Χαράλαμπος Μ. Τσιλιώτης, Η δέσμευση του δικαστή από την αρχή της αναλογικότητας και η εφαρμογή της κατά τον καθορισμό χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ως ζήτημα «διαπλοκής» μεταξύ Συντάγματος, ΕΣΔΑ, Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Ζαφείριος Τσολακίδης, Η «βεβαιότητα» του κληρονομικού δικαιώματος ως προϋπόθεση για την παροχή κληρονομητηρίου

Χρυσαφώ Τσούκα, Η ρύθμιση των ζητημάτων προσωπικής καταστάσεως υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων

Βασίλειος Α. Χατζηιωάννου, Η ερμηνεία της ασαφούς ή αμφιβόλου νοήματος δικαστικής απόφασης (με αφορμή την ΕφΑθ 3404/2014)

Απόστολος Χελιδόνης, Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση συμβιβασμού

Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο

Δημήτριος Φ. Χριστοδούλου, Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία στο Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο

Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου, Η απόφαση του ΔΕΕ για την ακύρωση της Οδηγίας 2006/24 για την διατήρηση δεδομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Εργογραφία Ν. Κ. Κλαμαρή

Συμμετέχοντες στον Τιμητικό Τόμο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης