Γ. Συλίκος, Οικονομικά εγκλήματα - Συμπλήρωμα Τόμος Πρώτος - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 2021


Γ. Συλίκος, Οικονομικά εγκλήματα - Συμπλήρωμα Τόμος Πρώτος - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 2021

Ο παρών Τόμος αποτελεί λειτουργικό Συμπλήρωμα του κυκλοφορούντος Βιβλίου με τίτλο Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (1ος Τόμος των Οικονομικών Εγκλημάτων), κατ’ άρθρο Επιστημονική Ερμηνεία, Νομολογία και Νομική Πράξη - Πρακτική Εφαρμογή.

Η έκδοση του Συμπληρώματος κατέστη αναγκαία μετά τις τροποποιήσεις του Νόμου 4557/2018, σε ποινικά ενδιαφέρουσες διατάξεις του, που επήλθαν με τον Νόμο 4816/2021 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.».

Στο παρόν περιέχεται και η Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Δικηγόρων και των Συμβολαιογράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4557/2018, με ανάλυση των διατάξεών της, σε επίπεδο Ερμηνείας και Πράξης - Πρακτικής Εφαρμογής.

από τον πρόλογο του βιβλίου

Edition info

Title
Οικονομικά εγκλήματα - Συμπλήρωμα Τόμος Πρώτος - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4816/2021
(Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Money laundering)
Περιέχεται και η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-373-8
Pages
VII + 168
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

εριεχόμενα

Πρόλογος

Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018 για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε ποινικά ενδιαφέρουσες διατάξεις του, με τον Νόμο 4816/2021 της 9ης Ιουλίου 2021

Άρθρο 1 Ν. 4816/2021

Άρθρο 2 Ν. 4816/2021

Άρθρο 38 Ν. 4816/2021

Άρθρο 1 Ν. 4557/2018

Άρθρο 2 Ν. 4557/2018

Άρθρο 4 Ν. 4557/2018

Άρθρο 39 Ν. 4557/2018

Άρθρο 40 Ν. 4557/2018

Άρθρο 41 Ν. 4557/2018

Άρθρο 42 Ν. 4557/2018

Άρθρο 45 Ν. 4557/2018

Άρθρο 47 Ν. 4557/2018

Άρθρο 48 Ν. 4557/2018

Άρθρο 21 Ν. 4816/2021

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 28226/2021 (ΦΕΚ 2485/Β/10-6-2021) - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)

Ν. 4816/2021 (ΦΕΚ 118/Α/9-7-2021)

ΥΑ 28226/2021 (ΦΕΚ 2485/Β/10-6-2021)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Υπουργικής Απόφασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

 

Related editions

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...