Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Γ. Συλίκος, Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος Πρώτος, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 2021
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος Πρώτος, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
(Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Money laundering)
Κατ’ άρθρο Ερμηνεία, Νομολογία, Νομική Πράξη των διατάξεων του Νόμου για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κωδικοποιημένου με όλες τις τροποποιήσεις Ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ανάλυση του εγκλήματος του «ξεπλύματος χρήματος» και της έννοιας, ειδολογίας και πρακτικής πραγματικότητας των Οικονομικών Εγκλημάτων Ιδιάζουσα έμφαση στις έννομες υποχρεώσεις και στις ποινικές και παντοειδείς ευθύνες Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Λογιστών, Τραπεζών, Εταιριών, Επιχειρήσεων και των άλλων υπόχρεων προσώπων
© 2021
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-265-6
Σελίδες
XI + 653
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Γ. Συλίκος, Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος Πρώτος, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 2021


Γ. Συλίκος, Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος Πρώτος, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 2021

Στο παρόν βιβλίο περιέχεται και παρέχεται κατ’ άρθρον επιστημονική ερμηνεία, νομολογία και νομική πράξη του νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενημερωμένου και Κωδικοποιημένου με τις τροποποιήσεις του. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ανάλυση του εγκλήματος του «ξεπλύματος χρήματος» και της έννοιας, ειδολογίας και πρακτικής πραγματικότητας των Οικονομικών Εγκλημάτων.

Η νομοθεσία που αφορά στην νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έχει κύρια, καίρια και καταλυτική σημασία για όλους τους επαγγελματίες, που κατά την νομοθεσία αποτελούν «υπόχρεα πρόσωπα», και τους επαγγελματίες που είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι εμπλέκονται σε δραστηριότητες «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», μεταξύ των οποίων είναι και Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Λογιστές και Φοροτεχνικοί, Ορκωτοί Λογιστές και γενικά όλα τα πρόσωπα που παρέχουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, συμβουλές ή συνδρομή σχετικά με Φορολογικά θέματα, Τράπεζες και εν γένει Πιστωτικά Ιδρύματα και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Φορείς, Ασφαλιστές και εν γένει ασχολούμενοι με τον Ασφαλιστικό Κλάδο, παντός είδους Εταιρείες και Επιχειρήσεις, Πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής Ψηφιακών Πορτοφολιών, επαγγελματίες και επιχειρήσεις υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων, Μεσίτες Ακινήτων, Ιατροί, κ.λπ.. Συνεπώς, το παρόν βιβλίο αποσκοπεί να αποτελέσει για τους ενασχολούμενους με σχετικές υποθέσεις και όσους αφορά η συγκεκριμένη νομοθεσία ένα σύγχρονο, πλήρες, λειτουργικό και αποτελεσματικό επιστημονικό και πρακτικό έργο - εργαλείο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος Πρώτος, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
(Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Money laundering)
Κατ’ άρθρο Ερμηνεία, Νομολογία, Νομική Πράξη των διατάξεων του Νόμου για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κωδικοποιημένου με όλες τις τροποποιήσεις Ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ανάλυση του εγκλήματος του «ξεπλύματος χρήματος» και της έννοιας, ειδολογίας και πρακτικής πραγματικότητας των Οικονομικών Εγκλημάτων Ιδιάζουσα έμφαση στις έννομες υποχρεώσεις και στις ποινικές και παντοειδείς ευθύνες Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Λογιστών, Τραπεζών, Εταιριών, Επιχειρήσεων και των άλλων υπόχρεων προσώπων
© 2021
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-265-6
Σελίδες
XI + 653
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Οικονομικά εγκλήματα

Νόμος 4557/2018 - Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις

Μέρος Πρώτο

Κεφάλαιο Α’

Σκοπός, αντικείμενο, ορισμοί, βασικά αδικήματα, υπόχρεα πρόσωπα

Άρθρο 1. Σκοπός

Άρθρο 2. Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 3. Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 4. Βασικά αδικήματα (παρ. 4 του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849)

Άρθρο 5. Υπόχρεα πρόσωπα (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο γ’ της Οδηγίας 2015/849, καθώς και άρθρο 1 παρ. 1 περιπτώσεις β’ και γ’ της Οδηγίας 2018/843)

Κεφάλαιο Β’

Αρμόδιες αρχές και άλλοι φορείς

Άρθρο 6. Αρμόδιες αρχές (άρθρο 2 παρ. 2, άρθρο 5, άρθρο 46 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 3, άρθρο 48 παράγραφοι 4 έως και 8, άρθρο 50, άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 62 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 7. Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 8. Επιτροπή Στρατηγικής

Άρθρο 9. Άλλες δημόσιες αρχές

Άρθρο 10. Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Κεφάλαιο Γ’

Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη

Άρθρο 11. Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 12. Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρα 11 και 12 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 13. Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6, άρθρο 14 παράγραφοι 4 έως 5 και Παράρτημα I της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 14. Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παρ. 5 και άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 3 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 15. Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρα 15 και 16 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 16. Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849).

Άρθρο 16Α. Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου

Άρθρο 17. Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης (άρθρα 19 και 24 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 18. Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (άρθρα 20, 21, 22 και 23 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 19. Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη (άρθρα 25, 26, 27, 28 και 29 της Οδηγίας 2015/849).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο

Άρθρο 20. Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Άρθρο 21. Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 21Α. Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Υποχρεώσεις αναφοράς και απαγόρευση γνωστοποίησης

Άρθρο 22. Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή (άρθρο 33 και άρθρο 34 παρ. 2 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 23. Αποχή από συναλλαγές (άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 24. Υποχρεώσεις αναφοράς των αρμόδιων αρχών, των διαχειριστών αγορών και των γραφείων αντιπροσωπείας (άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 25. Υποβολή αναφορών για αδικήματα ειδικής αρμοδιότητας

Άρθρο 26. Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων (άρθρα 37 και 38 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 27. Απαγόρευση γνωστοποίησης (άρθρο 39 παράγραφοι 1 και 6 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 28. Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης (άρθρο 39 παράγραφοι 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 29. Επιτροπή Δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Φύλαξη αρχείων, προστασία προσωπικών δεδομένων

και στατιστικά στοιχεία

Άρθρο 30. Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα (άρθρα 40 και 42 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 31. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρα 41 και 43 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849).

Άρθρο 32. Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 33. Συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Μέτρα εφαρμογής

Άρθρο 34. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 32 παρ. 4, 5, 6 και άρθρα 53, 54, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843, 55 και 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849).

Άρθρο 34Α. Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών.

Άρθρο 34Β. Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο

Άρθρο 34Γ. Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις

Άρθρο 35. Εσωτερικές διαδικασίες (άρθρο 8 και άρθρο 61 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 36. Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου (άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849).

Άρθρο 37. Κατάρτιση και εκπαίδευση (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφια α’ και β’ της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 38. Αρμόδια στελέχη (άρθρο 46 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/849)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις,

κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 39. Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 58 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 40. Δήμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 41. Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 42. Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 43. Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 44. Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία

Άρθρο 45. Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 46. Διοικητικές κυρώσεις (άρθρα 58 έως 60 της Οδηγίας 2015/849)

Μέρος Δεύτερο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Οργανωτικές διατάξεις για την αρχή νομιμοποίησης εσόδων

από εγκληματικές δραστηριότητες

Άρθρο 47. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 48. Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής (άρθρα 32 παράγραφοι 7 και 8, 46 παρ. 3 και άρθρο 52 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 49. Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής (άρθρο 56 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 50. Αρμοδιότητες της Αρχής για την επιβολή κυρώσεων κατά υπόπτων τρομοκρατίας.

Άρθρο 51. Προσωπικό και λειτουργία της Αρχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μεταβατικές, καταργούμενες και άλλες διατάξεις

Άρθρο 52. Άσκηση αρμοδιοτήτων από την Α.Α.Δ.Ε. ως αρχή του άρθρου

Άρθρο 53. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 54. Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849).

Άρθρο 68. Έναρξη ισχύος

Παράρτημα

Παράρτημα

Νόμος 4734/2020 - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις

Γνωριμία με τον συγγραφέα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού