Α. Βαλτούδης, Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου, 2018


Α. Βαλτούδης, Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου, 2018

Το ποιος πλουτίζει αδικαιολόγητα και σε βάρος ποιου και με ποιο περιεχόμενο ευθύνης, όταν σε μια περιουσιακή μετακίνηση εμπλέκονται τρία, τέσσερα ή και περισσότερα μέρη (όπως π.χ. στην τραπεζική εγγυητική επιστολή ή την ενέγγυα πίστωση, στην τραπεζική επιταγή ή στη συνδεδεμένη σύμβαση πίστωσης, στην εκχώρηση απαίτησης, απλή, εξασφαλιστική ή χρηματοδοτική, στη σύμβαση ανέγερσης οικοδομής «με αντιπαροχή» ή στον αναγκαστικό πλειστηριασμό κινητού ή ακινήτου πράγματος κ.ο.κ.), ήταν και παραμένει από τα δυσχερέστερα του ιδιωτικού δικαίου. Το ζήτημα αυτό επιχειρείται να επιλυθεί για πρώτη φορά σε μονογραφικό επίπεδο, οι δε λύσεις που προτείνονται προκύπτουν μέσα από τη τελολογική-συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού με τις λοιπές, συναφείς προς το ζήτημα, διατάξεις τόσο του αστικού δικαίου -για την εντολή, τη διοίκηση αλλοτρίων, την έκταξη, την εκπλήρωση της παροχής, την υπαναχώρηση από τη σύμβαση κ.ο.κ.- όσο όμως και του εμπορικού, ιδίως δε του τραπεζικού δικαίου, για τις επιμέρους τραπεζικές συμβάσεις που ανακινούν ζητήματα πλουτισμού επί τριμερών σχέσεων. Στόχος είναι να δοθούν λύσεις που θα ικανοποιούν όχι μόνο την ασφάλεια του δικαίου αλλά και την ουσιαστική αποκαταστατική δικαιοσύνη, στην οποία αποβλέπουν άλλωστε και οι διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού στο σύνολό τους.

Edition info

Title
Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου
© 2018
Author
ISBN
978-960-568-802-8
Pages
ΧΙΙΙ + 271
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

§ 1. Θέση του ζητήματος

§ 2. Δογματικά προαπαιτούμενα. Ζητήματα εκ των προϋποθέσεων ευθύνης από αδικαιολόγητο πλουτισμό

Α. Οι προϋποθέσεις της ευθύνης από αδικαιολόγητο πλουτισμό γενικά

Β. Η επικουρικότητα της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού

Γ. Μερικό συμπέρασμα

Δ. Η προϋπόθεση του πλουτισμού

Ι. Μορφές πλουτισμού

ΙΙ. Η εξοικονόμηση δαπάνης ειδικότερα

ΙΙΙ. «Καθαρός» πλουτισμός

Ε. Το αντάλλαγμα ως νόμιμη αιτία πλουτισμού

Ι. Η κρατούσα άποψη

ΙΙ. Κριτική

ΣΤ. Σχέση πλουτισμού του λήπτη και ζημίας του δότη

§ 3. Έννοια τριμερούς σχέσης

§ 4. Οι υποστηριζόμενες απόψεις

Α. Η άποψη της νομολογίας

Β. Κριτική αποτίμηση

Γ. Η κρατούσα άποψη στη θεωρία

Δ. Κριτική αποτίμηση

Ε. Λοιπές υποστηριζόμενες απόψεις

§ 5. Προτεινόμενη άποψη

Α. «Αλυσίδα πλουτισμών»

Β. Αδικαιολόγητος πλουτισμός από παροχή βοηθού εκπλήρωσης ή τρίτου της ΑΚ 317

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προτεινόμενη άποψη. Το κριτήριο της έκταξης

ΙΙΙ. Η ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό ειδικότερα

α. Γενικά

β. Έγκυρη έκταξη

i. Ανυπόστατη ή ανίσχυρη σχέση κάλυψης

ii. Ανυπόστατη ή ανίσχυρη σχέση αξίας

iii. «Διπλό ελάττωμα»

γ. Ανύπαρκτη ή ανίσχυρη έκταξη

δ. Ανίσχυρη εκποίηση

ε. Συμπέρασμα

IV. Αδικαιολόγητος πλουτισμός από παροχή τρίτου της ΑΚ

α. Ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό

β. Η έννοια του τρίτου της ΑΚ

Γ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός στη σύμβαση υπέρ τρίτου

Δ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός στην εκχώρηση απαίτησης

Ι. Βασικοί κανόνες

α. Εκπλήρωση παροχής στον εκχωρητή

β. Εκπλήρωση αχρεώστητης παροχής στον εκδοχέα

γ. Εκπλήρωση παροχής στον εκδοχέα επί ανύπαρκτης ή ανίσχυρης και ιδίως μη αναγγελθείσας εκχώρησης

δ. Εκχώρηση αντί καταβολής αχρεώστητης απαίτησης

ΙΙ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός στην ενεχύραση απαίτησης ειδικότερα

ΙΙΙ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός στην αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση απαίτησης εις χείρας τρίτου

Ε. Αδικαιολόγητος πλουτισμός στην αναδοχή χρέους

ΣΤ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός στην εγγύηση

Ζ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός στα παρεπόμενα (πέραν της εγγύησης) εξασφαλιστικά δικαιώματα

Η. Αδικαιολόγητος πλουτισμός μετά από ακύρωση αναγκαστικού πλειστηριασμού

Θ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός λόγω νομικού ελαττώματος στο πλειστηριασθέν

Ι. Ειδικά ζητήματα

Ι. Καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμοδιότητα. Διαδικασία

ΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία

ΙΙΙ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

α. Επί των αξιώσεων πλουτισμού γενικά

β. Επί των αξιώσεων πλουτισμού στις τριμερείς σχέσεις ειδικότερα

Κ. Παράρτημα: Η νομική φύση της πράξης καταβολής

I. Θέση του ζητήματος

II. Υποστηριζόμενες απόψεις

III. Προτεινόμενη άποψη

§ 6. Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις του τραπεζικού δικαίου

Α. Γενικά

Β. Εντολές τραπεζικών πληρωμών

Ι. Διακρίσεις

ΙΙ. Νομοθετικό καθεστώς

α. Ο νόμος 3862/2010 ειδικότερα

β. Σύμφωνη με την Οδηγία ερμηνεία του ν. 3862/2010

γ. Γενικά γνωρίσματα του ν. 3862/2010

Γ. Πιστωτικές εντολές πληρωμής

Ι. Εντολή εμβάσματος

ΙΙ. Εντολή της πράξης γύρου

α. Γενικά γνωρίσματα

β. Ενδοτραπεζική πράξη γύρου

γ. Διατραπεζική πράξη γύρου

δ. Εγγραφή πίστωσης στον λογαριασμό του δανειστή

i. Η συναφής υποχρέωση της τράπεζας

ii. Συνέπειες εγγραφής της πίστωσης

iii. Η περίπτωση του αλληλόχρεου λογαριασμού ειδικότερα

ΙΙΙ. Ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό

α. Στην ενδοτραπεζική πράξη γύρου

i. Έγκυρη έκταξη

a. Ανίσχυρη σχέση αξίας

b. Ανίσχυρη σχέση κάλυψης

c. Ανίσχυρες σχέσεις αξίας και κάλυψης

ii. Ανίσχυρη έκταξη

iii. Ανίσχυρη σχέση είσπραξης

β. Στη διατραπεζική πράξη γύρου

γ. Επίδραση του άρθρου 57 § 1 ν. 3862/2010 στις αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού της τράπεζας

δ. Δικαίωμα αντιλογισμού της τράπεζας και αδικαιολόγητος πλουτισμός

Δ. Χρεωστικές εντολές

Ι. Εντολή άμεσης χρέωσης

α. Τηρούμενη διαδικασία

β. Η εξουσιοδότηση της τράπεζας του οφειλέτη

γ. Εκπλήρωση της απαίτησης από τη σχέση αξίας

δ. Ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό

ΙΙ. Εντολή πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

α. Διαδικασία πληρωμής

β. Λειτουργίες της κάρτας

γ. Εμπλεκόμενα μέρη

δ. Έννομες σχέσεις των μερών

ε. Ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό

ΙΙΙ. Τραπεζική επιταγή. Ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό

Ε. Τραπεζική ενέγγυα πίστωση ή πίστωση έναντι εγγράφων

Ι. Οικονομική λειτουργία

ΙΙ. Νομοθετικό καθεστώς

ΙΙΙ. Τηρούμενη διαδικασία και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών

IV. Νομική φύση

V. Κριτήρια ελέγχου των εγγράφων

VI. Πληρωμή του πωλητή και συναφείς έννομες συνέπειες

VII. Ενστάσεις της τράπεζας

α. Επιτρεπτές ενστάσεις

β. Η ένσταση της ΑΚ 281 ειδικότερα

γ. Μη επιτρεπτές ενστάσεις

VIII. Ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό

ΣΤ. Εγγυητική επιστολή «σε πρώτη ζήτηση»

Ι. Νομική φύση, καταχρηστική κατάπτωση και λοιπά ειδικά ζητήματα

ΙΙ. Ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό

Ζ. Συνδεδεμένη σύμβαση πίστωσης

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙΙ. Η ΚΥΑ Ζ1-699/23.6.2010 για την καταναλωτική πίστη (όπως ισχύει, μετά την ΚΥΑ Ζ1-111/7.3.2012 και τον ν. 4438/2016)

α. Πεδίο εφαρμογής

β. Έννοια της συνδεδεμένης σύμβασης πίστωσης

γ. Έννομες συνέπειες. Ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό

Πίνακας σχεδιαγραμμάτων

Γενική βιβλιογραφία

Ελληνική

Αλλοδαπή

Ειδική βιβλιογραφία

Ελληνική

Αλλοδαπή

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #15
Διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας των ομίλων επιχειρήσεων με έμφαση στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τους
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης