Β. Τσεβρένης, Κοινωνικό κράτος και δημόσιες πολιτικές υγείας, 2014


Β. Τσεβρένης, Κοινωνικό κράτος και δημόσιες πολιτικές υγείας, 2014

Στο πλαίσιο του ευαίσθητου τομέα της ισότιμης πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες υγείας, η τραγική σήμερα υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους –λόγω της δημοσιονομικής κρίσης των χωρών– εγείρει μια ιδιαίτερα επίμαχη προβληματική: πώς μπορούν τα συστήματα υγείας στις επί μέρους χώρες να επιτύχουν την καθολική κάλυψη παροχής υπηρεσιών υγείας, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και των ατόμων εκείνων που βιώνουν τις οδυνηρές συνέπειες της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή –κατ’ ουσίαν– πώς μπορεί να πραγματωθεί πλήρως υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες το «Δικαίωμα στην υγεία»;

Στόχος των αναλύσεων που συνθέτουν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου, το οποίο –στο πλαίσιο των δράσεων του ΙΜΔΑ– αποτελεί τον α΄ τόμο της σειράς «Δικαιώματα του Ανθρώπου και Θεσμικός Εκσυγχρονισμός», είναι να ρίξουν φως στον γεωμετρικό τόπο που ορίζει σήμερα η εμφορούμενη από τις αξίες των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδέα του κοινωνικού κράτους πρόνοιας, κατά την έκφανσή της στον ευαίσθητο τομέα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα –βάσει ενός επιστημολογικού και θεωρητικού πλουραλισμού– τις νέες κατευθύνσεις προς τις οποίες προσανατολίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, με τον παράλληλο εντοπισμό των σημείων διαφοροποίησης αλλά και σύγκλισής του με το αμερικανικό πρότυπο κοινωνικής προστασίας.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά τη χώρα μας, οι παραπάνω αναλύσεις επιχειρούν να συμβάλουν στην θεραπεία της σύγχρονης παθογένειας του κοινωνικού κράτους, μέσω –ιδίως– της διεπιστημονικής προσέγγισης και της παράθεσης υποδειγματικών πρακτικών καινοτόμων εθνικών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης άλλων χωρών στο ειδικό πλαίσιο αντιμετώπισης των πάσης φύσεως ανισοτήτων κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κοινωνικό κράτος και δημόσιες πολιτικές υγείας
Καινοτόµες εθνικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης ως µοχλός ανάσχεσης των ανισοτήτων κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
© 2014
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-121-0
Σελίδες
ΧΙΧ + 146
Τιμή
€ 16,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ Α

I. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ:

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΜΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

1.1. Η προστιθέµενη αξία µιας προσανατολισµένης στα ανθρώπινα δικαιώµατα προσέγγισης της κοινωνικής προστασίας

1.2. ∆ιαφορές αντίληψης του προβλήµατος της φτώχειας

στις χώρες ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού

1.3. Η διεθνής προσπάθεια αντιµετώπισης των συνεπειών

της φτώχειας στην Υγεία

II. ΨΗΛΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ

2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Θεσµικές και πολιτειολογικές

διαφορές «κοινωνικού κράτους» και «κράτους πρόνοιας»

2.2. Θεσµική τυποποίηση των κρατών πρόνοιας

2.3. Ο αναστοχασµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου

υπό την σκιά της Παγκόσµιας Οικονοµικής Κρίσης

III. ΠΡΟΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟ∆ΡΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ

3.1. ∆ιατλαντικές διαφορές των πολιτικών κοινωνικής προστασίας


ΜΕΡΟΣ Β

I. Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1.1. Η αναγνώριση των ανισοτήτων κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ως ζήτηµα προσβολής του

κοινωνικού «∆ικαιώµατος στην Υγεία»

1.2. Ανιχνεύοντας την καθολικότητα του «δικαιώµατος στην φροντίδα υγείας» στα συστήµατα κοινωνικής

προστασίας Ευρώπης και ΗΠΑ

1.3. Ελλάδα: Η πραγµάτωση του «δικαιώµατος στην

φροντίδα υγείας» υπό συνθήκες κρίσης

II. Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ

ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

2.1. Το στοίχηµα της αλληλεγγύης: Παραδείγµατα καινοτόµων θεσµικών παρεµβάσεων, για την καθολική και ισότιµη

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Η νέα έκδοση αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του νομικού κόσμου, δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, φοιτητών, ερευνητών διαφόρων κλάδων και ασχολούμενων επαγγελματικά με...
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Α. Δαμάσκου/Δ. Κούβελας..., Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας, 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #31
Όταν η διαφθορά αγγίζει κομβικούς και συνάμα ευαίσθητους τομείς, όπως είναι αυτός της δημόσιας υγείας, κατανοεί κανείς τις εκτεταμένες βλαπτικές συνέπειες που μπορεί αυτή να...