Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Β. Μωυσίδης, Κοινωνική ασφάλιση, 2η έκδ., 2004

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κοινωνική ασφάλιση
Γενικές αρχές - βασικοί κανόνες. Νομοθεσία - νομολογία ΣτΕ και Διοικητικών Δικαστηρίων
© 2004
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-301-908-9
Σελίδες
351
Τιμή
€ 41,50
Σε απόθεμα

Β. Μωυσίδης, Κοινωνική ασφάλιση, 2η έκδ., 2004


Β. Μωυσίδης, Κοινωνική ασφάλιση, 2η έκδ., 2004

Μετά την εξάντληση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» του πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων Β. Δ. Μωυσίδη ακολουθεί η Β΄ έκδοση, η οποία περιέχει ταξινομημένη, κατά θέμα, τη νέα νομολογία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι το 2004. Η νομολογία αφορά τις θεσπισμένες με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας γενικές αρχές του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και την εφαρμογή των βασικών κανόνων του δικαίου αυτού. Περιέχει αυτούσιες, ή κατά το κυριότερο μέρος τους τις σκέψεις των αποφάσεων που εκδόθηκαν για τα θέματα αυτά. Οι γενικές αρχές του Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου παρατίθενται με την πάγια μορφή που εμφανίζονται σήμερα. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην ανεύρεση των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται στο βιβλίο αυτό, παρατίθεται αναλυτικός πίνακας περιεχομένων και λεπτομερές κατά θέμα αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί το πλέον έγκυρο βοήθημα για την πληρέστερη ενημέρωση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Περιλαμβάνει:


Νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Νομολογία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου

Αναλυτικό ευρετήριο με αλφαβητική παράθεση των θεμάτων και επίσης αλφαβητική παράθεση των επί μέρους κατά θέμα λημμάτων.

Το Ευρετήριο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Αίτηση – Αλλοδαποί - Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης - Ανάκληση διοικητικών πράξεων – Αναπηρία - Ανώτερη βία - Απόλυτη αναπηρία - Αποφάσεις ασφαλιστικών οργάνων – Ασθένεια – Ασφαλιστική περίπτωση - Ασφαλιστικό βιβλιάριο - Ασφαλιστικό δίκαιο (εφαρμογή) - Ασφαλιστικοί φορείς - Ασφαλιστικός δεσμός – Ατύχημα - Γενικές αρχές - Δεδικασμένο - Διαδοχική ασφάλιση – Εισφορές - Ενδικοφανής διαδικασία - Ενημέρωση - Εξαρτημένη εργασία - Εξουσία δικαστηρίου – Επάγγελμα – Επανεξέταση – Επιδόματα - Επικουρική ασφάλιση – Εργοδότης – Εφάπαξ – Ηλικία - Ημέρες απασχόλησης - ΚΒΑΕ - Κληρονόμοι (εμμέσως ασφαλισμένοι) – Κοινοτικό δίκαιο - Μερική απασχόληση - Μίσθωση έργου – ΝΑΤ - Νομικό καθεστώς κρίσης ασφαλιστικού δικαιώματος – ΟΓΑ - Οικοδομικά (και μη) έργα – Παραγραφή - Παράλληλη ασφάλιση - Παροχές ασθένειας – Περίθαλψη - Πολλαπλή απασχόληση - Πράξη επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) - Προαιρετική ασφάλιση - Προσαυξήσεις συντάξεων - Πρόσθετες επιβαρύνσεις – Σύνταγμα - Συντάξεις και λοιπές παροχές – Σύνταξη γήρατος - Σύνταξη γονέων - Σύνταξη επιζώντος συζύγου - Σύνταξη τέκνων - Σύνταξη τυφλών - ΤΑΕ – Ταμεία Αρωγής - ΤΕΒΕ – Τετραπληγία, παραπληγία - Τοπική Διοικητική Επιτροπή – ΤΣΑ - Τυπική ασφάλιση - Υγειονομικές Επιτροπές - Υπαγωγή στην ασφάλιση - Χρηστή διοίκηση - Χρονικές προϋποθέσεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κοινωνική ασφάλιση
Γενικές αρχές - βασικοί κανόνες. Νομοθεσία - νομολογία ΣτΕ και Διοικητικών Δικαστηρίων
© 2004
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-301-908-9
Σελίδες
351
Τιμή
€ 41,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1. Ανάκληση διοικητικών πράξεων (γενικώς)

1.1. Ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων

1.2. Ανάκληση παράνομων διοικητικών πράξεων

2. Ανάκληση αποφάσεων ασφαλιστικών οργανισμών

3. Επανεξέταση υπόθεσης (ΟΚΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΝΑΠΗΡΙΑ

1. Αρχή της ενότητας της ασφαλιστικής περίπτωσης

2. Ασφαλιστική αναπηρία

3. Ασφαλιστικός δεσμός

4. Ατύχημα (εργατικό ή μη)

5. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Επίδοση

2. Οριστικότητα

3. Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ)

3.1. Περιεχόμενο

3.2. Υπόχρεα Πρόσωπα

4. Πράξεις Επιβολής Πρόσθετων Επιβαρύνσεων (ΠΕΠΕΕ κλπ)

5. Τοπική αρμοδιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

1. Διακοπή

2. Ενεργοποίηση - Εγγραφή στα μητρώα (Τυπική ανασφάλιση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΤΥΧΗΜΑ

1. Εργατικό ατύχημα

2. Ατύχημα εκτός εργασίας

3. Αναγγελία

4. Αρμοδιότητα χαρακτηρισμού

5. Ναυτικό εργατικό ατύχημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Αίτηση

2. Προθεσμία

3. Υποχρέωση ασφαλιστικών οργάνων για συλλογή στοιχείων επί α-σφαλιστικών υποθέσεων (παροχή συντάξεων, επιβολή εισφορών κλπ)

4. Εξουσία Δικαστηρίου

5. Υποχρέωση παραπομπής στις Υγειονομικές Επιτροπές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Αίτηση - Έναρξη καταβολής σύνταξης

2. Απονέμων φορέας

3. Εφαρμογή

4. Εφαρμογή σε ήδη συνταξιούχους

5. Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών

6. Υπολογισμός σύνταξης

6.1. Καταλογισμός ποσού σε συμμετέχοντα φορέα

6.2. Άρθρα 10 και 11 Ν 1405/1983

6.3. ΝΑΤ

7. Υπολογισμός χρόνου

8. Υπουργός (επίλυση αμφισβητήσεων, άρθρο 11 ΝΔ 4202/1961).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Αναδρομική επιβολή

2. Ανταποδοτικότητα

3. Επιβολή – Είσπραξη

4. Επιστροφή

5. Ιδιωτικοί φορείς ασφάλισης (αλληλοβοηθητικά ταμεία)

6. Μείωση

7. Οικοδομικά έργα

8. Πολλαπλή απασχόληση

9. Προθεσμία καταβολής

10. Τεκμήριο φορολογικής δήλωσης

11. Υπολογισμός εισφορών

11.1. Έννοια αποδοχών

11.2. Κυμαινόμενες αποδοχές

12. Φορολογία εισφορών – προσαυξήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση)

2. Ενημέρωση

3. Προθεσμία ενδικοφανούς προσφυγής

4. Προσβαλλόμενες πράξεις ή παραλείψεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

1. Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί και Σωματεία

2. Μη οικοδομικές εργασίες

3. Οικοδομικές εργασίες

4. Προσδιορισμός υποχρέου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Ερμηνεία

2. Κανόνες δημόσιας τάξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

ΚΡΙΣΙΜΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

1. Καθεστώς κρίσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος

1.1 Ασφαλιστική περίπτωση

1.2. Αναπηρία

1.3. Θάνατος

1.4. Γήρας

1.5. ΟΓΑ

2. Ευμενέστερο νέο καθεστώς.

3. Ευμενέστερο προηγούμενο καθεστώς.

4. Διμερείς διακρατικές συμβάσεις κοινωνικής ασφάλισης (εφαρμογή Κοινοτικού Δικαίου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

1. Αξιώσεις εργοδοτών, ασφαλισμένων από παροχές, αχρεώστητες εισφορές

2. Αξιώσεις ΟΚΑ από εισφορές, αχρεώστητες παροχές

3. Παραγραφή αξιώσεων με νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

1. Νοσηλεία στο εξωτερικό

1.1. Αποδιδόμενες δαπάνες

1.2. Προϋποθέσεις

2. Νοσηλεία στο εσωτερικό

3. Παροχές ασθένειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Προθεσμία

2. Προϋποθέσεις

3. Εφαρμοστέοι κανόνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

2. Αναστολή – Στέρηση συντάξεων

2.1. Λόγω φυλάκισης

2.2. Λόγω απασχόλησης

2.3. Λόγω οφειλών

2.4. Στέρηση λόγω ποινικής καταδίκης

3. Ανώτατο όριο – Ανταποδοτικός χαρακτήρας

4. Αρχή ισότητας (μεταβολή όρων συνταξιοδότησης)

5. Επικουρική ασφάλιση

5.1. Έναρξη συνταξιοδότησης

5.2. Προϋποθέσεις

6. Ηλικία ασφαλισμένων

7. Καταβολή παροχών

8. Καταβολή παροχών εντόκως

9. Καταβολή προσωρινής σύνταξης

10. Μετατροπή συντάξεων

11. ΟΓΑ

12. Σώρευση συντάξεων

13. Προσαυξήσεις

14. Προϋποθέσεις χορήγησης

15. Σύνταξη γονέων

15.1. Θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου

15.2. Γονείς με ανήλικα παιδιά

16. Σύνταξη επιζώντος συζύγου (χήρας ή χήρου συνταξιούχου)

17. Σύνταξη τέκνων

18. Σύνταξη τυφλών

19. Υπολογισμός (συντάξιμες αποδοχές)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ανάκληση αποφάσεων

2. Αποφάσεις

3. Διαδικασία

4. Συγκρότηση – Σύνθεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄

ΤΥΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Αλλοδαποί

2. Έννοια

3. Εφαρμογή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Αναπηρία

2. Απόλυτη αναπηρία

3. Γνωμάτευση

3.1. Αιτιολογία

3.2. Ανάκληση

3.3. Οριστικότητα

4. Ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές

5. Νοσηλεία στην αλλοδαπή

6. Συνταγματικότητα αρμοδιοτήτων

7. Τετραπληγία – παραπληγία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. ΙΚΑ

1.1. Εξαρτημένη εργασία

1.2 Κύριο Επάγγελμα

1.3. Περιπτωσιολογία

2. Επικουρική Ασφάλιση

3. Μερική απασχόληση

4. Οικοδομικές εργασίες

5. Παράλληλη Ασφάλιση

5.1. Απαγόρευση παράλληλης ασφάλισης

5.2. Ειδικά Ασφαλιστικά Ταμεία

5.3. Επικουρική παράλληλη ασφάλιση

5.4. Υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση

6. Προϋποθέσεις

6.1. Αναδρομική ασφάλιση

6.2. Άγνοια

6.3. Απασχόληση στην αλλοδαπή

6.4. Εφημέριοι, Ιεροψάλτες

6.5. Ιδιοκτήτες-οδηγοί αυτοκινήτων

6.6. Μαθητευόμενοι

6.7. Οικιακοί βοηθοί

6.8. Σύζυγοι – συγγενείς

6.9. Σύμβαση εργασίας

6.10. Σύνταγμα

6.11. Συνταξιούχοι απασχολούμενοι

6.12. Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων

6.13. ΤΕΒΕ

6.14. ΤΣΑΥ

7. Σύμβαση μίσθωσης έργου

8. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Αναγνώριση χρόνου

1.1. Προϋποθέσεις

1.2. Στρατιωτική υπηρεσία

1.3. Έννοια «ημερολογιακού έτους»

1.4. Εκπαιδευτική άδεια

1.5. Διοικητική αποκατάσταση

1.6. Αρμόδιος φορέας

1.7. Απόδειξη του προς αναγνώριση χρόνου

1.8. Προθεσμία αναγνώρισης

1.9. Δημόσια υπηρεσία

1.10. ΚΒΑΕ

2. Ασφαλιστικό βιβλιάριο

3. Διαγραφή ημερών ασφάλισης (πραγματική απασχόληση)

4. Κοινοτικό δίκαιο

5. Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης

5.1. Άδεια, ασθένεια, ανεργία

5.2. ΚΒΑΕ

5.3. Μειωμένη σύνταξη

5.4. ΟΓΑ

5.5. Μερική απασχόληση

6. Υπόλοιπο χρόνου (πλεόνασμα)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού