Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 4η έκδ., 2022


Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 4η έκδ., 2022

Η παρούσα έκδοση του βιβλίου είναι πλήρως αναθεωρημένη, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν μέχρι και τον Ν. 4892/2022. Στην ουσία, το παρόν αποτελεί συστηματική ανάπτυξη και ερμηνεία του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Στην παρούσα έκδοση πολλά τμήματα του βιβλίου ξαναγράφτηκαν από την αρχή, με νέα δομή και αναλυτική ματιά. Ο ενιαίος χαρακτήρας των ρυθμίσεων και μέσω αυτού η υλοποίηση της αρχής της ισότητας, η καταπολέμηση της φτώχειας, η προστασία της βιωσιμότητας, η διαγενεακή ισότητα, ο εγγυητικός ρόλος του κράτους, η προστασία του κεκτημένου επιπέδου ζωής (η αναλογικότητα των συντάξεων) ήταν εκείνες οι αρχές που καθοδήγησαν τον νομοθέτη και την πάντα επαγρυπνούσα νομολογία. Βέβαια, μετά από «διάλογο» με το δικαστή, χρειάστηκε να αποκατασταθούν κάποιες μη συμβατές με το Σύνταγμα ρυθμίσεις (ν. 4670/20).

Στην παρούσα έκδοση έγινε προσπάθεια για την αξιοποίηση της νεότερης νομολογίας του ΣτΕ, καθώς και των διοικητικών δικαστηρίων. Το έργο δεν περιορίζεται στην παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, αλλά ασκεί μια ψύχραιμη, επιστημονική κριτική. Η δε ανάλυση εκτείνεται σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοτελώς απασχολούμενους, δημοσίους υπαλλήλους). Ακόμη, εξετάζονται σημαντικές πλευρές της διοικητικής διαδικασίας και των δικονομικών πλευρών της κοινωνικής ασφάλισης. Εν τέλει, το βιβλίο φιλοδοξεί αφενός να αποτελέσει χρήσιμη αναφορά για όποιον υπερασπίζεται στην πράξη τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, αφετέρου να ωθήσει τον επιστήμονα στην περαιτέρω έρευνα του κλάδου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
© 2022
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-450-6
Σελίδες
XXXIV + 1507
Τιμή
€ 120,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Βασική Βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

Ι. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

1. Η ασφαλιστική αρχή

1.1. Προστασία από ασφαλιστικούς κινδύνους

1.2. Η αναλογιστική επιτήρηση του συστήματος

2. Η αρχή της αλληλεγγύης

2.1. Η συγκεκριμενοποίηση της αλληλεγγύης

2.2. Διαγενεακή αλληλεγγύη – Συμβόλαιο γενεών

2.3. Η κανονιστική πρωτοκαθεδρία της αλληλεγγύης

2.4. Οι ομόκεντροι κύκλοι της αλληλεγγύης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Πρώτος πυλώνας: από την πολλαπλότητα των ασφαλιστικών φορέων στην ενοποίησή τους

2. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης(e-ΕΦΚΑ)

2.1. Οι ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης

2.2. Οι οργανωτικές δομές του e-ΕΦΚΑ

2.3. Διοίκηση

2.4. Πόροι (λογιστική και οικονομική λειτουργία)

3. Επικουρική ασφάλιση

3.1. To ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) και η ένταξή του στον e-ΕΦΚΑ

3.1.1. Κλάδος επικουρικής ασφάλισης

Α. Ασφαλιστέα πρόσωπα

Β. Ασφαλιστικές εισφορές

Γ. Χρόνος ασφάλισης

Δ. Προϋποθέσεις χορήγησης επικουρικής σύνταξης

Ε. Οικονομικό σύστημα λειτουργίας – Ποσό σύνταξης – Επανυπολογισμός ήδη καταβαλλομένων συντάξεων

3.1.2. Κλάδος εφάπαξ παροχών

Α. Η διαμόρφωση της εφάπαξ παροχής ως αμιγώς ανταποδοτικής

Β. Ασφαλιστέα πρόσωπα

Γ. Ασφαλιστικές εισφορές

Δ. Προϋποθέσεις χορήγησης

Ε. Τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής

4. Ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης

5. Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)

5.1. Ασφαλιστέα πρόσωπα

5.2. Εισφορές – Χρόνος ασφάλισης – Προαιρετική – Συνυπολογισμός

5.3. Αξιοποίηση των εισφορών

5.3.1. Οι ασφαλισμένοι επωμίζονται τις λειτουργικές δαπάνες του Ταμείου

5.3.2. Διαχείριση των επενδύσεων – Επιλογή επενδυτικού προγράμματος

5.3.3. Κρατική εγγύηση του καταβληθέντος κεφαλαίου εισφορών

5.4. Επικουρική σύνταξη

5.4.1. Ύψος της σύνταξης

5.4.2. Επιστροφή εισφορών (ελάχιστη ανταποδοτικότητα)

5.5. Κανόνες αποτελεσματικής λειτουργίας

5.6. Ενημέρωση των ασφαλισμένων

6. Δεύτερος πυλώνας: επαγγελματική (συμπληρωματική) ασφάλιση

6.1. Η πολυμορφία των σχημάτων του δεύτερου πυλώνα

6.1.1. Ομαδική ασφάλιση προσωπικού

6.1.2. Αλληλοβοηθητικά Ταμεία

6.2. Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

6.2.1. Ευρωπαϊκό πλαίσιο

6.2.2. Νομική μορφή – Ιδιωτική (επαγγελματική) κοινωνική ασφάλιση

6.2.3. Ίδρυση - Επαγγελματικός και προαιρετικός χαρακτήρας

6.2.4. Κοινωνικός ρόλος (επαγγελματική αλληλεγγύη) – Φορολογική ενθάρρυνση

6.2.5. Συμπληρωματική προστασία – Ανταποδοτικότητα των παροχών

6.2.6. Χρηματοδότηση – Επενδυτικοί κανόνες - Διαφάνεια

6.2.7. Αυτοδιοίκηση – Εποπτεία – Διάλυση

7. Τρίτος πυλώνας

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1. Η κοινωνική πρόνοια ως ύστατο δίχτυ ασφαλείας

2. Το δικαίωμα του ατόμου στην κοινωνική πρόνοια

3. Το θεσμικό περίγραμμα

4. Κοινωνικές υπηρεσίες και επιδόματα

5. Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης των Προνοιακών Παροχών και Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Α. Οργανωτικές δομές

Β. Χρηματοδότηση

Γ. Παροχές

ΙV. ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

1. Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)

1.1. Το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία

1.2. Θεσμικό πλαίσιο

2. Ενιαίος Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

3. Πρόσβαση των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις Δημόσιες Δομές Υγείας

V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Επίδομα παιδιού

2. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

3. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

3.1. Προϋποθέσεις πρόσβασης

3.2. Ποσό

3.3. Υποχρέωση αποδοχής εργασίας

VI. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1. Η κοινωνική ασφάλιση απέναντι στην πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού

2. Η σημασία της αγοράς εργασίας

3. Η αμφίδρομη σχέση με την οικονομία

4. Ο ρόλος της μετανάστευσης

5. Χαράσσοντας ανθρώπινες συμπεριφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΙΙ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Φορείς του δικαιώματος και παροχές

1.1. Φορείς του δικαιώματος

1.2. Χορηγούμενες παροχές

2. Νομική αξία του άρθρου 22, παρ.

2.1. Το άρθρο 22, παρ. 5 Συντ/τος ως ερμηνευτικός οδηγός

2.2. Η ένταση ανάμεσα στην κοινωνική ασφάλιση και τα ατομικά δικαιώματα

3. Η εξουσία διάπλασης του νομοθέτη

3.1. Η προαγωγή του θεσμού

3.2. Η βιωσιμότητα του θεσμού

3.3. Υποχρέωση σύνταξης αναλογιστικών μελετών

3.3.1. Τα ερείσματα της υποχρέωσης

3.3.2. Αναλογιστική ή οικονομική μελέτη - Αρμόδιο όργανο και μέθοδος

3.3.3. Μείωση – αύξηση παροχών/εισφορών

3.3.4. Αναλογισμός και προσβολή του πυρήνα του δικαιώματος

3.3.5. Μελέτες επάρκειας συντάξεων

3.3.6. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για θέματα συντάξεων

4. Το βασικό περιεχόμενο του θεσμού

4.1. Ο κοινωνικός χαρακτήρας

4.2. Ο υποχρεωτικός, δημόσιος και καθολικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης

4.3. Ο κύριος χαρακτήρας της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης

4.4. Αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα

4.4.1. Αλληλεγγύη

4.4.2. Διαγενεακή αλληλεγγύη (ισότητα)

4.4.3. Ανταποδοτικότητα

4.5. Συμμετοχή του κράτους στη χρηματοδότηση και ο εγγυητικός του ρόλος

4.6. Αυτοδιοίκηση

5. Η επέμβαση του νομοθέτη στις οργανωτικές δομές των φορέων (ενοποίηση των φορέων)

6. Το μονοπώλιο του κράτους ως προς την υποχρεωτική (δημόσια) κοινωνική ασφάλιση

7. Ο περιορισμός της ελευθερίας του νομοθέτη από την αρχή της αναλογικότητας

8. Ο περιορισμός της ελευθερίας του νομοθέτη από την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης

8.1. Η σημασία και τα ερείσματα της αρχής

8.2. Η μεταβολή του ασφαλιστικού καθεστώτος για το μέλλον

8.3. Η αναδρομική μεταβολή του ασφαλιστικού καθεστώτος

8.3.1. Γνήσια αναδρομή

8.3.2. Μη γνήσια αναδρομή

ΙΙΙ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

1. Διακρίσεις μεταξύ ασφαλισμένων σε διαφορετικούς φορείς

2. Διακρίσεις μεταξύ των ασφαλισμένων εντός του ιδίου φορέα

3. Διακρίσεις σε βάρος των ασφαλισμένων που έχουν καταβάλει υψηλότερες εισφορές

4. Διακρίσεις μεταξύ ασφαλισμένων λόγω μεταβολής νομοθετικού καθεστώτος

5. Επεκτατική ισότητα

ΙV. Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1. Άμεσες και έμμεσες διακρίσεις

2. Θετικές δράσεις και αντισταθμιστικά οφέλη

3. Ισότητα και αναλογιστικά δεδομένα

V. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

1. Η περιουσιακή φύση των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών

2. Η έκταση της προστασίας κατά το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ

3. Η δικαιολόγηση της προσβολής του περιουσιακού δικαιώματος για λόγους δημοσίου συμφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Κείμενα οικουμενικού χαρακτήρα

2. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

3. Συμβούλιο της Ευρώπης

4. Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας

ΙΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ε.Ε

1. Η συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ε.Ε. για την κοινωνική ασφάλιση

2. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια (άρθρο 34 του Χάρτη)

ΙΙΙ. Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 883/04

2. Υλικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 883/2004

3. Οι αρχές του συντονισμού συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

3.1. Ενιαίος προσδιορισμός εφαρμοστέας νομοθεσίας

3.2. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης

3.3. Εξομοίωση παροχών, εισοδημάτων, γεγονότων ή καταστάσεων

3.3. Ο συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης

3.4. Η εξαγωγιμότητα των παροχών (άρση των ρητρών κατοικίας)

3.5. Η προαγωγή του συντονισμού μέσω της αρχής της χρηστής διοίκησης – Οι οργανωτικές δομές του συντονισμού

4. Ειδικοί κανόνες συντονισμού

4.1. Διασυνοριακή περίθαλψη (ιατρικός τουρισμός)

4.2. Συντάξεις γήρατος και επιζώντων

4.3. Συντάξεις αναπηρίας

4.4. Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες

4.5. Οικογενειακές παροχές

4.6. Επιδόματα θανάτου

4.7. Παροχές ανεργίας

4.8. Ειδικές μη ανταποδοτικές παροχές

ΙV. Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1. Εκ του νόμου συστήματα κοινωνικής ασφάλισης

2. Επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Η εύνοια προς τον ασφαλισμένο ως εκδήλωση της αρχής της χρηστής διοίκησης

2. Η αρχή της μη αναζήτησης των αχρεώστητων παροχών

Α. Η αναζήτηση των αχρεώστητων παροχών βάσει του άρθρου 103 ν. 4387/16

Β. Η μη αναζήτηση των αχρεώστητων παροχών βάσει της γενικής αρχής

Προϋποθέσεις

α). πλημμέλεια (νομικό ή πραγματικό σφάλμα) στη χορήγηση της παροχής

β). ύπαρξη καλής πίστης από την πλευρά του δικαιούχου

γ). πάροδος εύλογου χρόνου από την είσπραξη των παροχών, αναλόγως με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης

δ). αν από την εκτίμηση της προσωπικής, οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης, η αναζήτηση των αχρεώστητων ποσών θα δημιουργούσε συνθήκες δυνάμενες να έχουν άμεση δυσμενή επίδραση στα μέσα διαβίωσης του ασφαλισμένου και της τυχόν υπάρχουσας οικογένειάς του

ε). απουσία αντίθετης διάταξης νόμου

στ). η αναζήτηση δεν γίνεται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Γ. Καταλογισμός των αχρεώστητων παροχών σε βάρος των κληρονόμων του οφειλέτη

Δ. Αναδρομικότητα και αναζήτηση παροχών

Ε. Παραγραφή

ΣΤ. Η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

3. Η αρχή της μη επιστροφής των νομίμως καταβληθεισών εισφορών

4. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με βάση το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

5. Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασφαλισμένου – Ενημέρωση για τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

6. Η αρχή της ενότητας της ασφαλιστικής περίπτωσης

7. Η αρχή της ύπαρξης ενεργού ασφαλιστικού δεσμού

8. Η αρχή της μη αναδρομικής επιβολής εισφορών

9. Η αρχή της τυπικής ασφάλισης

Προϋποθέσεις για την επίκληση της αρχής

10. H αρχή της στενής ερμηνείας των ασφαλιστικών διατάξεων

1. ΝΟΜΟΙ

2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

3. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

1. Μια προσωποπαγής σχέση

2. Μια σχέση δημοσίου δικαίου

3. Με στοιχεία ιδιωτικού δικαίου

4. Μια σύνθετη σχέση

5. Μια διαρκής σχέση (ασφαλιστική προσδοκία)

ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

1. Ασφαλιστικός φορέας

1.1. Έννοια – Νομική μορφή

1.1.1. Ιδιωτικοί φορείς κοινωνικής ασφάλισης

1.1.2. Η κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια υπηρεσία

1.2. Εσωτερική οργάνωση – Διοίκηση - Περιουσία

1.3. Αυτοτέλεια και κρατική εποπτεία

1.4. Αποφάσεις των φορέων

2. Οι ασφαλισμένοι

2.1. Άμεσα ασφαλισμένοι

2.2. Έμμεσα ασφαλισμένοι (προστατευόμενα μέλη οικογενείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΙ. ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΙV. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

V. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

VI. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ)

1. Συμβάσεις έργου

2. Οι κατ’ οίκον απασχολούμενοι με το κομμάτι (φασόν) - Τηλεργασία

3. Παραγωγοί πωλήσεων (πλασιέ)

4. Μαθητευόμενοι

5. Συγγενείς του εργοδότη

6. Επαγγελματίες αθλητές

7. Καλλιτέχνες - ερμηνευτές

8. Ιερόδουλοι

VII. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

VIII. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση

2. Εισφορές – Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

3. Πρόσβαση στις ασφαλιστικές παροχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Έννοια – Νομική φύση

2. Κατανομή του βάρους των εισφορών

3. Ενιαία καταβολή των εισφορών και υποχρέωση παρακράτησης

4. Αναγνώριση ημερών εργασίας – Αποσύνδεση του δικαιώματος στις παροχές από την είσπραξη των εισφορών

5. Καταβολή εισφορών χωρίς απασχόληση

6. Υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών

6.1. Η έννοια του εργοδότη

6.2. Συνυπεύθυνες επιχειρήσεις (ενιαία οικονομική ενότητα)

6.3. Προσωπική και αλληλέγγυος ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες

6.4. Ευθύνη των εταίρων για ασφαλιστικές οφειλές

6.5. Ευθύνη των κληρονόμων για ασφαλιστικές οφειλές

6.6. Ο ασφαλισμένος ως υπόχρεος καταβολής του συνόλου των εισφορών.

7. Βάση υπολογισμού των εισφορών

7.1. Ποιες παροχές εμπίπτουν στη βάση υπολογισμού

7.2. Ποιες παροχές δεν εμπίπτουν στη βάση υπολογισμού

8. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

9. Καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης

10. Οικοδομικά - τεχνικά έργα

10.1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

10.2. Υπόχρεος των εισφορών

10.3. Αναγγελία έναρξης και απογραφή του έργου

10.4. Υπολογισμός των εισφορών – Στάδιο εκκαθάρισης οφειλόμενων εισφορών – Προσωπική απασχόληση

11. Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές

12. Δυνατότητα θέσπισης τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών

13. Γενικά ποσοστά εισφορών (πριν τη μείωση του άρθρου 48 του ν. 4670/2020)

14. Μείωση των γενικών ποσοστών

15. Μειωμένη εργοδοτική εισφορά για μισθωτούς ως 25 ετών

16. Εργόσημο

16.1. Η συνεχής διεύρυνση του κύκλου αμειβομένων με «Εργόσημο»

16.2. Έκδοση – Εξαργύρωση – Ύψος εισφορών

16.3. Αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης

17. Χρόνος καταβολής των εισφορών

18. Παραγραφή

19. Επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών

20. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

21. Υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων της ασφαλιστικής σχέσης από τον εργοδότη

22. Καθορισμός των εισφορών κατά την κρίση των οργάνων

23. Τρόπος καταβολής των εισφορών

24. Κέντρο Εισπράξεως Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

24.1. Οι διαβιβαζόμενες στο ΚΕΑΟ οφειλές

24.2. Διαδικασία διαχωρισμού ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών

24.3. Βεβαίωση εν ευρεία εννοία (καταλογιστική πράξη)

24.4. Βεβαίωση εν στενή εννοία (ταμειακή βεβαίωση)

24.5. Ατομική ειδοποίηση

24.6. Κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης

24.7. Λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης

24.8. Η άμυνα του οφειλέτη

24.9. Πτώχευση

24.10. Συμψηφισμός οφειλόμενων ποσών με ασφαλιστικές εισφορές

25. Διαγραφή οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας

26. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

27. Εισφοροδιαφυγή

27.1. Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ)

27.2. Καταγγελία ασφαλισμένου

27.3. Επιβολή προστίμου για αδήλωτη εργασία (Πράξη Επιβολής Προστίμου)

28. Διοικητικές κυρώσεις

29. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (ΑΑΕ) και Πιστοποιητικό ασφαλιστικής συμμόρφωσης

30. Ποινική ευθύνη

30.1. Η υπόσταση του εγκλήματος

30.2. Ποινική ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

ΙΙ. ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Το μέτρο της κρατικής συμμετοχής

2. Ο εγγυητικός ρόλος του κράτους – Έκτακτες επιχορηγήσεις

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

IV. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

V. ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΙ. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Περιπτώσεις πλασματικών χρόνων

1.1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

1.2. Πλασματικός χρόνος παιδιών

1.3. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας

1.4. Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας

1.5. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών

1.6. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών

1.7. Ο χρόνος σπουδών και απόκτησης διδακτορικού τίτλου

1.8. Ο χρόνος μαθητείας

1.9. Τα κενά περιόδων ασφάλισης μετά την πρώτη υπαγωγή

1.10. Χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και τακτικής ανεργίας

1.11. Ο χρόνος απεργίας

1.12. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

1.13. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης αντιρρησιών συνείδησης

1.14. Ο χρόνος καταβολής του βοηθήματος ΟΑΕΔ μη μισθωτών

2. Εξαγορά των πλασματικών χρόνων

ΙΙΙ. ΤΥΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΙV. ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

1.1. Έννοια – Προϋποθέσεις

1.2. Εισφορές – Έναρξη – Διακοπή – Απώλεια δικαιώματος

2. Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων προσώπων

V. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Ανώτατα όρια στην καταβολή περισσοτέρων της μιας εισφορών, λόγω παράλληλης απασχόλησης

2. Παράλληλη (προαιρετική) ασφάλιση για την ίδια απασχόληση, υπακτέα σε περισσότερους φορείς

3. Αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης

VI. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Ο συνυπολογισμός ως δικαίωμα του διαδοχικά ασφαλισμένου

2. Ο καθορισμός του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα

3. Συνυπολογιζόμενοι χρόνοι

4. Υπολογισμός του ποσού της σύνταξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

1. Γενικά όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών

2. Μειωμένη σύνταξη

3. Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

3.1. Ποιοι υπάγονται στα ΒΑΕ

3.2. Πρόσθετη εισφορά για ΒΑΕ

3.3. Άλλες περιπτώσεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων

4. Οικοδόμοι

5. Προσωπικό ΟΤΑ

6. Συνταξιοδότηση μητέρων και χήρων πατέρων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων

7. Συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων παιδιών, συζύγων και αδελφών αναπήρων

8. Τυφλοί

9. Συνταξιοδότηση διπλοσυνταξιούχων

10. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ασφαλισμένων από 1.1.1993 (νέοι ασφαλισμένοι)

11. Ανακαθορισμός των ορίων συνταξιοδότησης

ΙΙ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή αίτησης

2. Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων

3. Σύμπραξη του e-ΕΦΚΑ με πιστοποιημένους επαγγελματίες για την επιτάχυνση απονομής συνταξιοδοτικών παροχών

4. Έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης

5. Καταβολές ποσών κατά το μεταβατικό στάδιο μεταξύ επαγγελματικής ζωής και συνταξιοδότησης

5.1. Προκαταβολή έναντι της σύνταξης

5.2. Προσωρινή σύνταξη

5.2.1. Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

5.2.2. Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται έντυπα

5.2.3. Ελάχιστο ποσό προσωρινής σύνταξης

5.2.4. Προσωρινή σύνταξη σε ασφαλισμένους με διάδοχο χρόνο

ΙΙΙ. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1. Εθνική σύνταξη

1.1. Ο σκοπός της εθνικής σύνταξης: εγγύηση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης

1.2. Όροι πρόσβασης

1.3. Απόδειξη της μόνιμης διαμονής

1.4. Απόδειξη της νόμιμης διαμονής

1.5. Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης ή κατοικίας σε κράτος μέλος Ε.Ε.

1.6. Ποσό της εθνικής σύνταξης

1.7. Η εθνική σύνταξη στους συνταξιούχους αναπηρίας

1.8. Κατώτατη σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας

2. Ανταποδοτική σύνταξη (μισθωτών)

2.1. Συντάξιμες αποδοχές

2.2. Χρόνος ασφάλισης

2.3. Νέα ποσοστά αναπλήρωσης

2.4. Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλαν αυξημένες εισφορές

2.5. Αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης ασφάλισης

2.6. Κατάργηση της οικογενειακής παροχής

2.7. Κατάργηση της 13ης σύνταξης

2.8. Συνταξιοδότηση μισθωτών αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές.

2.9. Οι συνταξιούχοι απολαμβάνουν ένα βιοτικό επίπεδο που δεν αφίσταται ουσιωδώς από τις αντίστοιχες συνθήκες του εργασιακού τους βίου;

2.10. Αναπροσαρμογή των συντάξεων

2.11. Επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων

2.12. Εκχώρηση – Κατάσχεση – Παραγραφή – Παραίτηση από το δικαίωμα.

2.13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών – Συμψηφισμός – Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες υποψήφιους συντα­ξιούχους

2.14. Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης – Παρακράτηση φόρου

2.15. Καταβολή και αναστολή της σύνταξης

2.16. Ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης/των συντάξεων

2.17. Απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος

2.17.1. Γενική προβληματική

2.17.2. Ισχύον καθεστώς – Πεδίο εφαρμογής

2.17.3. Περικοπή της σύνταξης

2.17.4. Αναστολή της σύνταξης λόγω απασχόλησης σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

2.17.5. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

2.17.6. Αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης

2.17.7. Δήλωση ανάληψης απασχόλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1. Ανατομοφυσιολογική βλάβη – Αιτία – Ακούσιος χαρακτήρας – Το φαινόμενο της υπόκρισης ή προσποίησης

2. Η κατά ιατρική πρόβλεψη διάρκεια και έναρξη της βλάβης

3. Η έννοια της αναπηρίας (συστήματα εκτίμησης της αναπηρίας)

4. Ο ιατρικός καθορισμός του ποσοστού της ανικανότητας προς εργασία λόγω πάθησης

5. Δικαστικός έλεγχος της ιατρικής κρίσης

6. Ασφαλιστική αναπηρία (μείωση της βιοποριστικής ικανότητας) – Βαθμίδες αναπηρίας

7. Το αρμόδιο όργανο για τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής αναπηρίας

8. Προϋπάρχουσα αναπηρία

9. Οριστικοποίηση της σύνταξης αναπηρίας

10. Συμπλήρωση ορισμένου χρόνου στην ασφάλιση – Προχρονολόγηση της αναπηρίας – Αρχή της ενότητας της ασφαλιστικής περίπτωσης

11. Έναρξη, παράταση και λήξη της καταβολής της σύνταξης αναπηρίας – Μετατροπή της αιτίας συνταξιοδότησης

12. Το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας

13. Απασχόληση συνταξιούχων λόγω αναπηρίας

14. Επίδομα (προσαύξηση) απόλυτης αναπηρίας

15. Εξωιδρυματικό επίδομα (επίδομα τετραπληγίας - παραπληγίας)

16. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση της αξίωσης για αποζημίωση από τον παθόντα στον e-ΕΦΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

1. Δικαιούχοι

2. Προϋποθέσεις

2.1. Ύπαρξη νόμιμου γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης

2.2. Ελάχιστη διάρκεια γάμου

2.3. Χρονικές προϋποθέσεις

3. Το ποσό της σύνταξης

4. Κατώτατα όρια σύνταξης λόγω θανάτου

5. Κίνητρα για την επανένταξη της/του συζύγου στην αγορά εργασίας

6. Συνταξιοδότηση διαζευγμένων συζύγων

6.1. «Μεταθανάτια» υποχρέωση διατροφής

6.2. Ποσό σύνταξης

6.3. Η σύνταξη ως «κοινό απόκτημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ, ΠΡΟΛΗΨΗ

I. ΕΟΠΥΥ

ΙI. ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

1. Ασθένεια

2. Ασφαλιστική ικανότητα

3. Δικαιούχοι

4. Έκταση της υγειονομικής περίθαλψης

5. Συμμετοχή των ασφαλισμένων

6. Παροχή υπηρεσιών υγείας από συμβεβλημένους ιατρούς

7. Νοσοκομειακή περίθαλψη

8. Οδοντιατρική περίθαλψη

9. Νοσηλεία στο εξωτερικό

9.1. Προγραμματισμένη ή έκτακτη περίθαλψη σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και σε λοιπές χώρες

9.2. Διαδικασία έγκρισης - Δεσμευτικότητα των γνωματεύσεων

9.3. Απόδοση δαπανών

9.4. Αναζήτηση δαπανών νοσηλείας με βάση την Οδηγία 2011/24/Ε.Ε. (ν. 4213/2013)

10. Φαρμακευτική περίθαλψη

ΙΙΙ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Αρμόδια υγειονομικά όργανα

Αρμόδια ασφαλιστικά όργανα

Μισθωτοί (π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Ελεύθεροι επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενοι

IV. ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

V. ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

1. Μαιευτική περίθαλψη – Εξωσωματική γονιμοποίηση – Παρένθετη μητρότητα – Τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης

2. Επίδομα μητρότητας

Μισθωτοί

3. Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας

4. Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

VI. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

VΙI. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

1. Ο κίνδυνος της αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης

2. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος

3. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος

4. Οι παροχές του Προγράμματος

VIII. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

IX. ΠΡΟΛΗΨΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Ι. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

1.1. Έννοια του εργατικού ατυχήματος

1.2. Ο κανόνας της υποκατάστασης του e-ΕΦΚΑ στην ευθύνη του εργοδότη

1.3. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ –

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (τ. ΟΑΕΕ)

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Σύστημα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας

2. Ασφάλιση ελεύθερων επαγγελματιών/αυτοαπασχολουμένων για απασχόληση με Δ.Π.Υ. σ’ ένα έως και δύο πρόσωπα

2.1. Γιατί πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα διάταξη;

2.2. Ποιους αφορά η ρύθμιση του άρθρου 39, παρ.

2.3. Ποιους δεν αφορά η ρύθμιση του άρθρου 39, παρ.

2.4. Πώς «κατασκευάζεται» η τρίτη κατηγορία;

2.5. Υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας της ασφάλισης;

2.6. Υποβολή δήλωσης περί υπαγωγής στη ρύθμιση και διαδικασία αντιρρήσεων

2.7. Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για τους μισθωτούς ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές

3. Πρόσωπα αμειβόμενα με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλους κτήσης)

3.1. Ασφαλιστέα πρόσωπα

3.2. Εισφορές

3.3. Χρόνος ασφάλισης

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Αναγνώριση χρόνου άσκησης της δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα

2. Προσδιορισμός εισφοράς εξαγοράς

3. Χρόνος διακοπής της ασφάλισης

ΙV. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση συντάξεων (γήρατος, αναπη­ρίας, θανάτου)

2. Ο υπολογισμός της σύνταξης

2.1. Εθνική σύνταξη

2.2. Ανταποδοτική σύνταξη

Συντάξιμες αποδοχές

2.3. Επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων

V. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

1. Ασφαλιστική ικανότητα

2. Επίδομα μητρότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ –

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (τ. ΕΤΑΑ)

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Δικηγόροι

Πλασματικοί χρόνοι

ΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΙΙΙ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ –

ΑΓΡΟΤΕΣ (π. ΟΓΑ)

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

1. Υπαγόμενα πρόσωπα

2. Έναρξη – Διακοπή ασφάλισης

ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Αυτοαπασχολούμενοι (σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών)

– Υγειονομική περίθαλψη

Προαιρετική υπαγωγή στο ΕΤΕΑΕΠ (e-ΕΦΚΑ) για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα

2. Εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο

2.1. Ασφάλιση

2.2. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο (άρθρο 76 ν. 4824/21)

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙV. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1. Ο προηγούμενος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων (βασική και κύρια σύνταξη)

2. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων (ν. 4387/16)

V. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΕΛ.Γ.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (π. ΝΑΤ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Ι. Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ

ΙΙ. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ

Δικαστικοί λειτουργοί

ΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΙV. ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

V. ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ι. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΙΙ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Προϋποθέσεις πρόσβασης

1.1. Ακούσια απώλεια της εργασίας

1.2. Ικανότητα για εργασία

1.3. Διαθεσιμότητα για εργασία

1.4. Εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του εργοδότη

1.5. Πραγματοποίηση ορισμένου αριθμού ημερών εργασίας

1.6. Αναγγελία ανέργου

2. Ποσό του επιδόματος

3. Διάρκεια επιδότησης

4. Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

ΙΙΙ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΙV. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

1. Αιτιολογία των αποφάσεων

2. Ανάκληση (αναθεώρηση) των αποφάσεων

3. Επανεξέταση συνταξιοδοτικής υπόθεσης

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

2. Δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης στα ασφαλιστικά στοιχεία

ΙV. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ι. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙI. ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Προσφυγή

2. Αγωγή αποζημίωσης

3. Έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο

4. Ανακοπή

5. Ενδοστρεφής δίκη

ΙΙΙ. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Λημματικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

S. Devetzi, Minimum Income in Old Age, 2023
Questions on minimum income in old age from a comparative and European law perspective
Α. Στεργίου, Κοινωνικά Δικαιώματα, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση των κοινωνικών δικαιωμάτων με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων
Α. Τσέτουρα, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, 2022
Αναλύσεις και προτάσεις βελτίωσης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας και τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού
S. Devetzi/A. Stergiou, Social security in times of corona, 2021
The global health crisis unleashed by the COVID-19 pandemic is possibly the most serious crisis since World War II. It has caused major and unprecedented challenges. The...