Β. Αντωνόπουλος, Ν. 3853/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών - Υπηρεσία Μιας Στάσης, 2011


Β. Αντωνόπουλος, Ν. 3853/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών - Υπηρεσία Μιας Στάσης, 2011

Ο θεσμός που προορίζεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
Η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των εταιριών υπήρξε ανέκαθεν πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου και των συναλλασσομένων. Τούτο πλέον ικανοποιείται σε μεγάλο βαθμό με το ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών» σε συνδυασμό με το ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ». Τη νομοθεσία αυτή συμπληρώνει αφενός η υπ’ αριθμ. Κ1-802/23.03.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθώς και η υπ’ αριθμ. Κ2-3144/30.03.2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Με τις νέες διατάξεις ο νομοθέτης επιδιώκει, όλες οι επιχειρήσεις που ασκούνται με τη μορφή εμπορικών εταιριών να ιδρύονται σε ένα βήμα και μία ημέρα, με τη θέσπιση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (one stop shop).
Για τη σύσταση των προσωπικών εταιριών (ΟΕ και ΕΕ) ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης ορίζονται τα Επιμελητήρια και τα πιστοποιημένα ΚΕΠ, ενώ για τις επε και τις αε, ο συμβολαιογράφος. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης θα επιχειρούν όλες τις ενέργειες προκειμένου οι εμπορικές εταιρίες να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, δεν αποκλείεται, όμως, οι υπηρεσίες αυτές απλά να διαμεσολαβούν για τη διεκπεραίωση των εταιριών αυτών.
Παραπέρα, με το ν. 3853/2010 προβλέπεται η άμεση ενεργοποίηση του Γ.Ε.ΜΗ με την απαραίτητη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται και όλα τα θέματα που είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλισθεί η έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. Προς το σκοπό αυτό ο νέος νόμος επιφέρει στο ν. 3419/2005 και τις τροποποιήσεις που κρίνει αναγκαίες, προκειμένου ο τελευταίος να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του νέου νόμου και να καταστεί το νομοθετικό πλαίσιο του Γ.Ε.ΜΗ λειτουργικό και άμεσα εφαρμόσιμο. Η θέση σε ισχύ του νέου νόμου ενεργοποιεί, έτσι, έναν θεσμό που ήταν ανενεργός από το 2005. Έναν θεσμό που έχει στόχους συγκλίνοντες με τους στόχους του νόμου που απλοποιεί τη διαδικασία σύστασης των εταιριών και καθιδρύει καθεστώς διαφάνειας κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας. Ένα θεσμό που αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και υπηρετεί την ασφάλεια δικαίου και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ν. 3853/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών - Υπηρεσία Μιας Στάσης
Ν. 3419/2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) | Αριθμ. Κ1 - 802/23.03.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση | Αριθμ. Κ2 - 3144/30.03.2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
© 2011
Συνεργάτες
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-679-6
Σελίδες
XI + 189
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ι. ΝΟΜΟΣ 3853/2010: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής – Σκοπός

Άρθρο 2. Ορισμοί

Άρθρο 3. Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας

Άρθρο 4. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5. Διαδικασία σύστασης προσωπικών εταιριών

Άρθρο 6. Διαδικασία σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης

Άρθρο 7. Διαδικασία σύστασης ανωνύμων εταιριών

Άρθρο 8. Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

Άρθρο 9

Άρθρο 10. Εταιρίες που διέπονται από ειδική νομοθεσία

Άρθρο 11

Άρθρο 12. Προτυποποιημένα καταστατικά

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3853/2010

Ι. Γενικό Μέρος

ΙΙ. Ειδικό Μέρος: Επί των άρθρων

ΙΙ. Αριθμ. K1 - 802/23.03.2011: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

ΜΕΡΟΣ Α΄: Υπηρεσία μιας στάσης

ΜΕΡΟΣ Β΄: Πληροφοριακά Συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας Μιας Στάσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΙΙΙ. Αριθμ. Κ2 - 3144/30.03.2011: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3853/2010 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Α. Ανώνυμες Εταιρείες που συστήνονται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Συμβολαιογράφους) - άρθρο 7 Ν. 3853/2010

Β. Λοιπές εταιρείες (Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες (κάθε μορφής), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης) που συστήνονται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης - άρθρα 5 και 6 Ν. 3853/2010

Γ. Εταιρείες που συστήνονται από 4.4.2011 μη υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470/Β’/24.3.2011)

Δ. Υφιστάμενες εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η σύσταση και λειτουργία έγινε πριν από τις 4.4.2011

Ε. Εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η διαδικασία σύστασης ξεκίνησε πριν από τις 4.4.2011, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

IV. NOMOΣ 3419/2005: «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Άρθρο 1. Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης

Άρθρο 2. Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών

Άρθρο 3. Εποπτεία

Άρθρο 4. Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών

Άρθρο 5. Διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 6. Καταχωρήσεις στη Μερίδα

Άρθρο 7. Διαδικασία καταχώρησης

Άρθρο 8. Λοιπές προϋποθέσεις καταχώρησης

Άρθρο 9. Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων

Άρθρο 10. Διαγραφή

Άρθρο 11. Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές

Άρθρο 12. Έννομη προστασία

Άρθρο 13. Δημοσιεύσεις

Άρθρο 14. Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις

Άρθρο 15. Αποτελέσματα της καταχώρησης

Άρθρο 16. Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Άρθρο 17. Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 18. Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ NOMOΥ 3419/2005

1. Γενικό μέρος: Επί της αρχής του σχεδίου νόμου

2. Ειδικό μέρος: Επί των άρθρων του σχεδίου νόμου

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών