Β. Αντωνόπουλος, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), 4η έκδ., 2016


Β. Αντωνόπουλος, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), 4η έκδ., 2016

Με το άρθρο 38 παρ. 3 περ. ε΄ Ν. 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποίησε το σύνολο της λογιστικής των εμπορικών, και όχι μόνο, οντοτήτων, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, πάρουν να ισχύουν τα άρθρα 80, 96, 97, η παρ. 1 του άρθρου 98, και το άρθρο 101 Ν. 4072/2012. Στη θέση τους βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4308/2014, ο οποίος διέπει και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, όπως προβλέπεται στο αρθ. 1 παρ. 2 αυτού.

Ακόμα, με το άρθρο 4 παρ. 7 Ν. 4403/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 69 Ν. 4072/2012 ως προς τον χρόνο σύγκλησης της τακτικής συνέλευσης, διάταξη που ισχύει για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του ν. 4403/2016 στην ΕτΚ. Τέλος, με το άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 4403/2016, επήλθαν τροποποιήσεις στον τρόπο δημοσίευσης των καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, ήτοι στο άρθρο 98 Ν. 4072/2012, για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του ν. 4403/2016 στην ΕτΚ.

Οι παραπάνω εξελίξεις, καθώς και η εξέλιξη της νομολογίας γύρω από τη νέα αυτή εταιρική μορφή, κατέστησαν αναγκαία και απαραίτητη την τέταρτη έκδοση της κατ’ άρθρο ερμηνείας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Και σε αυτή την έκδοση ακολουθείται η ίδια δομή, με παράθεση του άρθρου, ακολουθούμενο από τη σχετική βιβλιογραφία και την αναλυτική ερμηνεία. Τέλος παρατίθεται εύχρηστο ευρετήριο λημμάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012
Μετά τον Ν. 4403/2016
© 2016
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-568-485-3
Σελίδες
ΧΧΙΙΙ + 434
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ’ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ’ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β’ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α’ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43. Βασικά χαρακτηριστικά

Άρθρο 44. Επωνυμία

Άρθρο 45. Έδρα

Άρθρο 46. Διάρκεια

Άρθρο 47. Εταιρική διαφάνεια

Άρθρο 48. Επίλυση διαφορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 49. Η ιδρυτική πράξη

Άρθρο 50. Περιεχόμενο του καταστατικού

Άρθρο 51. Διαδικασία σύστασης

Άρθρο 52. Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ

Άρθρο 53. Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας

Άρθρο 54. Ευθύνη ιδρυτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 55. Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές

Άρθρο 56. Διαχείριση εκ του νόμου

Άρθρο 57. Καταστατική διαχείριση

Άρθρο 58. Ποιος διορίζεται διαχειριστής

Άρθρο 59. Ανάκληση διαχειριστή με απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 60. Διορισμός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο.

Άρθρο 61. Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο

Άρθρο 62. Έλλειψη διαχειριστή

Άρθρο 63. Δημοσιότητα

Άρθρο 64. Εξουσίες διαχειριστή - αμοιβή διαχειριστή

Άρθρο 65. Υποχρέωση πίστεως

Άρθρο 66. Τήρηση βιβλίων

Άρθρο 67. Ευθύνη διαχειριστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 68. Αρμοδιότητα εταίρων

Άρθρο 69. Συνέλευση των εταίρων

Άρθρο 70. Σύγκληση

Άρθρο 71. Τόπος συνέλευσης

Άρθρο 72.

Συμμετοχή στη συνέλευση - Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

Άρθρο 73. Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση

Άρθρο 74. Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 75. Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 76. Είδη εισφορών

Άρθρο 77. Κεφαλαιακές εισφορές

Άρθρο 78. Εξωκεφαλαιακές εισφορές

Άρθρο 79. Εγγυητικές εισφορές

Άρθρο 80. Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών

Άρθρο 81. Επιστροφή εισφορών

Άρθρο 82.

Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τ ΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 83. Ελευθερία μεταβίβασης

Άρθρο 84. Μεταβίβαση εν ζωή

Άρθρο 85. Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Άρθρο 86. Δικαίωμα προαίρεσης

Άρθρο 87. Ίδια μερίδια

Άρθρο 88. Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Άρθρο 89.

Είσοδος νέου εταίρου - νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Άρθρο 90. Αύξηση κεφαλαίου

Άρθρο 91. Μείωση κεφαλαίου

Άρθρο 92. Έξοδος εταίρου

Άρθρο 93. Αποκλεισμός εταίρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 94. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Άρθρο 95. Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 96. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 97. Απογραφή

Άρθρο 98. Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης καταστάσεων

Άρθρο 99. Έλεγχος

Άρθρο 100.

Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανομή κερδών

Άρθρο 101. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 102.

Εταιρεία σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης

Άρθρο 103. Λόγοι λύσης

Άρθρο 104. Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

Άρθρο 105. Εργασίες εκκαθάρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Άρθρο 106.

Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας

σε άλλη εταιρική μορφή

Άρθρο 107.

Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

Άρθρο 108. Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών

Άρθρο 109. Σχέδιο συγχώνευσης

Άρθρο 110. Προστασία των δανειστών

Άρθρο 111.

Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών

Άρθρο 112.

Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους -

Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης

Άρθρο 113. Αποτελέσματα της συγχώνευσης

Άρθρο 114. Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης

Άρθρο 115. Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Άρθρο 116. Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις

Άρθρο 117. Προσαρμογή στο ν. 3853/2010

Άρθρο 118. Προσαρμογή στο Γ.Ε.ΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 119. Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 120.

Διευκόλυνση μετατροπής υφιστάμενων εταιριών περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταρεία - Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εγκ. ΥπΑΑΝ Κ1-1084/24.5

Υπόδειγμα Α

Υπόδειγμα Β

Υπόδειγμα Γ

Υπόδειγμα Δ

Εγκ. ΥπΑΑΝ Κ2-4113/1/8.6

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών