Σ. Ρεπούσης, Επενδύσεις μέσω Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 2007


Σ. Ρεπούσης, Επενδύσεις μέσω Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 2007 Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με Επενδύσεις μέσω του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).Η ανάγκη αναζήτησης και εύρεσης χρηματικών κεφαλαίων που θα αξιοποιηθούν για την ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης, την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και την μακροπρόθεσμη προοπτική της Ελλάδας, είναι μια σημαντική πρόκληση που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης.

Θα κατευθυνθούν σημαντικοί χρηματικοί πόροι στην Ελληνική περιφέρεια (σχεδόν το 82% των συνολικών πόρων) ενώ θα υπάρξουν σημαντικές τομές σε σχέση με το παρελθόν.Στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου με μακροπρόθεσμη προοπτική λειτουργίας και μετά τη λήξη της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Στα πρώτα τρία κεφάλαια του βιβλίου γίνεται μια ιστορική αναφορά στην εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Προγραμμάτων και περιγράφεται το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που ακόμα ισχύει καθώς και ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυμάτων ως φορείς υποστήριξής του.Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ή Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης καθώς και η Περιφερειακή διάσταση των θεματικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2007-2013.Στο έκτο κεφάλαιο δίδεται η μεθοδολογία διενέργειας ανάλυσης κόστους-οφέλους καθώς και τα κυριότερα επενδυτικά κριτήρια.Στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφονται τα τομεακά και τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται θέματα σχετικά με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Επιχειρήσεων ενώ στο ένατο κεφάλαιο περιγράφονται οι επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα στα φωτοβολταικά συστήματα.Τέλος, γίνεται περιγραφή της απαιτούμενης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και μέτρων σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στο παράρτημα του δέκατου κεφαλαίου παρουσιάζεται και ένα ενδεικτικό υπόδειγμα οικονομοτεχνικής μελέτης.

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί να γνωρίσει στον αναγνώστη το νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την κρίση των ενδιαφερομένων και την στήριξη/ενημέρωση που μπορεί να αναζητήσει από Δημόσιες υπηρεσίες, πολιτικούς μηχανικούς, δικηγόρους, οικονομολόγους κ.τλ.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Επενδύσεις μέσω Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
© 2007
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-245-3
Σελίδες
222
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1.1 Οικονομική ανάπτυξη

1.2 Μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα και Α΄ κοινοτικό

πλαίσιο στήριξης (1986-1994)

1.3 Β΄ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (1994-1999)

1.4 Γ΄ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (2000-2006)

1.5 Προγραμματική περίοδος 2007 - 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1 Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης

2.2 Ορισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

2.3 Εφαρμογή δράσεων των κρατικών ενισχύσεων

2.4 Γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών

δικαιούχων των ενισχύσεων

2.5 Όρια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού πρότασης δυνητικού

δικαιούχου ενίσχυσης

2.6 Εμπλεκόμενοι φορείς για τη χορήγηση των ενισχύσεων

2.7 Διαδικασία προκηρύξεων και ενημέρωσης των δικαιούχων

των ενισχύσεων

2.8 Περιεχόμενο πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης

και διαδικασία υποβολής της

2.9 Διαδικασία αξιολόγησης των δυνητικών δικαιούχων των

ενισχύσεων και των προτάσεών τους

2.10 Όργανα και διαδικασία έγκρισης υπαγωγής των επενδύσεων

2.11 Απόφαση περί υπαγωγής των επενδυτικών προτάσεων

2.12 Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης, πιστοποίησης,

ελέγχου και ολοκλήρωσης, ελέγχου και ολοκλήρωσης των

υπαγομένων επενδύσεων

2.13 Όργανα και διαδικασία καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης

στους δικαιούχους των ενισχύσεων

2.14 Ειδικές υποχρεώσεις των φορέων υποστήριξης κατά την εκτέλεση

του έργου τους

2.15 Ειδικές υποχρεώσεις δικαιούχων των ενισχύσεων και

κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΥ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

3.1 Εισαγωγή

3.2 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των πιστωτικών

ιδρυμάτων για την υποστήριξη της εφαρμογής των δράσεων

κρατικών ενισχύσεων

3.3 Οι υποχρεώσεις του φορέα υποστήριξης

3.4 Υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής

3.5 Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής της σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του εθνικού στρατηγικού

πλαισίου αναφοράς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων

σε εθνικό επίπεδο

4.2 Η συνολική στρατηγική προσέγγιση της ανάπτυξης για την

περίοδο 2007 - 2013

4.3 Θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής

4.3.1 Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας

4.3.2 Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία

4.3.3 Απασχόληση και κοινωνική συνοχή

4.3.4 Θεσμικό περιβάλλον

4.3.5 Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως

τόπων επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 -Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Κ. Δελούκα-Ιγγλέση/Ν. Γεωργόπουλος/Α. Κότιος..., Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς στις θεματικές: - Σύγχρονα προβλήματα της οικονομίας και του δικαίου - Προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας - Οικονομική κρίση:...
Σ. Ρεπούσης, Αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρήσεων, 2017
Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων και επιχειρήσεων.
Β. Χριστιανός/Α. Σάμιτας/Σ. Πολύζος..., Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού, 2017
Οι εργασίες του συνέδριου, που έλαβε χώρα στη Τρίπολη από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2016, χαρακτηρίστηκαν από το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, παρεμβάσεων και...
Θ. Κουτούπης, Δημόσιες Σχέσεις, 2016
Στην καινούργια, ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου του, ο Θαλής Π. Κουτούπης προσφέρει το πολύτιμο απόσταγμα της βαθιάς γνώσης και της πείρας του μισού αιώνα, με τον μοναδικό,...