Σ. Ρεπούσης, Αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρήσεων, 2017


Σ. Ρεπούσης, Αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρήσεων, 2017

Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων και επιχειρήσεων.

Στην τρέχουσα οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει επιχειρήσεις, νοικοκυριά και το κράτος, η ανάγκη αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική. H θεματολογία του απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο σε όσες αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς και σε όλους όσους εμπλέκονται στην αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρήσεως όπως σύμβουλος επιχειρήσεων, τραπεζικούς υπαλλήλους, πελάτες και πιστωτές επιχειρήσεων.

Στα πρώτα τρία κεφάλαια του βιβλίου εξετάζονται οι μορφές τραπεζικών χρηματοδοτήσεων και ιδιαίτερα ο βραχυπρόθεσμος και ο μακροπρόθεσμος δανεισμός καθώς και οι εγγυητικές επιστολές.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη της ICAP ΗELLAS για τις Ελληνικές επιχειρήσεις στα χρόνια της κρίσης 2008-2014 ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται ο αρχικός και ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο έκτο κεφάλαιο αποτυπώνονται ειδικά θέματα που σχετίζονται κυρίως με τις χρηματοδοτήσεις ενώ στα επόμενα τρία κεφάλαιο (7ο, 8ο και 9ο) παρουσιάζονται τα διαθέσιμα μέσα που έχει μια επιχείρηση για την αναδιοργάνωσή της όπως είναι οι προϋπολογισμοί, το επιχειρηματικό σχέδιο και ο επιχειρηματικός καμβάς. Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι λόγοι αποτυχίας μιας επιχείρησης καθώς και οι στρατηγικές αναστροφής, με το άμεσο σχέδιο διάσωσης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρήσεων
© 2017
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-552-2
Σελίδες
XII + 157
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

1.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

1.3. ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

1.4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ, ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

2.1. ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ - ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

2.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ.

2.3. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΧΥΡΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

2.4. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

2.5. ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

2.6. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

2.7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

3.1. ΕΝΝΟΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

3.2. ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.2. ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

4.4. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5.1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

5.2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

5.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ε.Κ.) ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

5.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ε.Κ.) ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.5. ΤΥΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ

5.6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

5.7. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

6.1. ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

6.2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

6.3. ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ;

6.4. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

7.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7.2. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

7.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

7.4. ΕΙΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

7.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

7.6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

7.7. ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

7.8. ΤΑΜΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΒΔΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

(BUSINESS PLAN)

8.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

8.3. ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ;

8.4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

8.5. ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΓΔΟΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΜΒΑΣ

9.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΜΒΑΣ;

9.2. ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΜΒΑ

9.3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΜΒΑ

9.4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ OGSM

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10.1. ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

10.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

10.3. ΑΜΕΣΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

10.4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΚΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Κ. Δελούκα-Ιγγλέση/Ν. Γεωργόπουλος/Α. Κότιος..., Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς στις θεματικές: - Σύγχρονα προβλήματα της οικονομίας και του δικαίου - Προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας - Οικονομική κρίση:...
Β. Χριστιανός/Α. Σάμιτας/Σ. Πολύζος..., Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού, 2017
Οι εργασίες του συνέδριου, που έλαβε χώρα στη Τρίπολη από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2016, χαρακτηρίστηκαν από το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, παρεμβάσεων και...
Θ. Κουτούπης, Δημόσιες Σχέσεις, 2016
Στην καινούργια, ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου του, ο Θαλής Π. Κουτούπης προσφέρει το πολύτιμο απόσταγμα της βαθιάς γνώσης και της πείρας του μισού αιώνα, με τον μοναδικό,...
Γ. Βαρουφάκης/Απ. Γεωργιάδης/Γ. Κατρούγκαλος..., Η Ελληνική Κρίση, 2012
Σειρά: Εκδόσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, #29
Στην πρώτη Συνεδρία εξετάζονται θέματα που αφορούν στην ανάγκη της ριζικής ανασύνταξης των θεσμών της Ελληνικής Πολιτείας, ειδικώτερα με την έννοια των αναγκαίων...