Σ. Μούζουλας, Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου, τόμ. 1, 2021


Σ. Μούζουλας, Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου, τόμ. 1, 2021

Το έργο συνιστά την πρώτη σε βάθος διεξοδική ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 1-36 ν. 4706/20. Το αντικείμενο της μελέτης δεν περιορίζεται στις διατάξεις που έχουν ενταχθεί στο κεφάλαιο που, στον παραπάνω νόμο, φέρει τυπικά τον τίτλο «εταιρική διακυβέρνηση», αλλά εκτείνεται και σε εκείνες με τις οποίες ενσωματώνεται η οδηγία 2017/828/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο και οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα διακυβέρνησης, όπως η ταυτοποίηση των μετόχων, η άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων, η πολιτική ενεργού συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών περιουσίας και η διαφάνεια σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρεξουσίων συμβούλων. Επιπρόσθετα, στο έργο περιλαμβάνεται, στο πλαίσιο της εξέτασης των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου, αυτοτελής αναλυτική ερμηνεία του άρθρου 44 ν. 4449/17 για την επιτροπή ελέγχου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης ως μέρος της οργανωτικής δομής της εταιρίας, η οποία αποτυπώνεται στον κανονισμό λειτουργίας της.

Η κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4706/20, στοχεύει όχι μόνο στην αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων που θέτει η εφαρμογή τους, αλλά και στην ανάλυση του γενικότερου συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που εισάγει ο παραπάνω νόμος, σε συσχέτιση με την ενωσιακή νομοθεσία και με τον ν. 4548/18 για τις ανώνυμες εταιρίες. Καλύπτονται, συνεπώς και οι δύο πόλοι εξουσίας στην ανώνυμη εταιρία, το διοικητικό συμβούλιο και οι μέτοχοι, με επίκεντρο τόσο την ιεραρχική τους θέση στη δομή της εταιρίας όσο και τη συνέργειά τους για την ορθή λειτουργία της. Ειδικά δε ως προς το διοικητικό συμβούλιο, διακρίνεται η διαφορετική αποστολή που αναλαμβάνουν τα εκτελεστικά, τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μέλη του, ενώ εξειδικεύεται η διαφοροποίηση της σύνθεσής του και η καταλληλότητα των μελών του. Τα άρθρα του νόμου προσεγγίζονται και υπό το πρίσμα μίας αξιολόγησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 4706/20 σε αναφορά και με τις θέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως διατυπώνονται στις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους της.

Το έργο, συνεπώς, δεν χρησιμεύει μόνον ως οδηγός για την εφαρμογή των νέων υποχρεώσεων που θεσπίζει αυτός ο νόμος, αλλά -παράλληλα- επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου
Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020
Εταιρική διακυβέρνηση Άρθρα 1-36 Άρθρο 44 ν. 4449/17 (επιτροπή ελέγχου)
© 2021
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-648-360-8
Σελίδες
XVI + 946
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 1508/17.7.2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 1149/17.5.2021

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1:. Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2:. Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 3:. Πολιτική καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 4:. Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 5:. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 6:. Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 7:. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 8:. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 9:. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 10:. Οργάνωση και λειτουργία των επιτροπών του Διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 11:. Επιτροπή αποδοχών

Άρθρο 12:. Επιτροπή υποψηφιοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Άρθρο 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 ν. 4706/20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 Ν. 4449/2017: Ερωτήματα και απαντήσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με το άρθρο 44 ν. 4449/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13:. Οργανωτικές ρυθμίσεις

Άρθρο 14:. Κανονισμός λειτουργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Απόφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αριθ. 1/891/30.9

Άρθρο 15:. Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

Άρθρο 16:. Αρμοδιότητες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

Άρθρο 17:. Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Απόφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αριθ. 2/905/3.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Άρθρο 18:. Ενημέρωση μετόχων από το διοικητικό συμβούλιο για τα υποψήφια μέλη του

Άρθρο 19:. Μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα αρ. πρωτ. 941/22.4.2021

Άρθρο 20:. Μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων

Άρθρο 21:. Πιστοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και της διαδικασίας παραγωγής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Άρθρο 22:. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή έκδοση ομολογιακού δανείου – Αλλαγές στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων

Άρθρο 23:. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας

Άρθρο 24:. Κυρώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Απόφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αριθ. 1Α/890/18.9.2020.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-24: Ερωτήματα και απαντήσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τα άρθρα

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/828 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/36/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25:. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 στοιχείο 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Άρθρο 26:. Ορισμοί (άρθρο 1 στοιχείο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Άρθρο 27:. Εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων (άρθρο 3α της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828) 539.

Άρθρο 28:.

Διαβίβαση πληροφοριών (άρθρο 3β της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Άρθρο 29:. Διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων (άρθρο 3γ της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212 της Επιτροπής

Άρθρο 30:. Μη διακριτική μεταχείριση, αναλογικότητα και διαφάνεια κόστους (άρθρο 3δ της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Άρθρο 31:. Διαμεσολαβητές τρίτης χώρας (άρθρο 3ε της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Άρθρο 32:. Πολιτική ενεργού συμμετοχής (άρθρο 3ζ της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Άρθρο 33:. Επενδυτική στρατηγική θεσμικών επενδυτών και συμφωνίες με τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 3η της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Άρθρο 34:. Διαφάνεια των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 3θ της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Άρθρο 35:. Διαφάνεια πληρεξουσίων συμβούλων (άρθρο 3ι της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Άρθρο 36:. Αρμόδια αρχή και κυρώσεις (άρθρο 14β της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών