Ν. Νίκας/Π. Γέσιου-Φαλτσή/Α. Καΐσης, Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος 2003, 2003


Ν. Νίκας/Π. Γέσιου-Φαλτσή/Α. Καΐσης, Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος 2003, 2003
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν στον ΚΠολΔ οι ν. 2915/2001 και 3043/2002 καθώς και η μετατροπή των δραχμικών ποσών σε ευρώ δυνάμει των άρθρων 3-5 ν. 2943/2001 επέβαλαν την εμφάνιση και της εκδόσεως αυτής.

Για την ένταξη των νέων ρυθμίσεων στο κείμενο του Κώδικα ακολουθήσαμε και πάλι τη μέθοδο των προηγούμενων εκδόσεων

Ιανουάριος 2003 Π. Γέσιου-Φαλτσή Ν. Νίκας Α. Καΐσης

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος 2003
Μεταγλωττισμένος στη δημοτική - Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις
© 2003
Συγγραφείς
ISBN
978-960-301-704-3
Σελίδες
XVIII + 909
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος Ζ΄ εκδόσεως

Πρόλογος ΣΤ΄ εκδόσεως

Πρόλογος Ε΄ εκδόσεως

Πρόλογος Δ΄ εκδόσεως

Πρόλογος Γ΄ εκδόσεως

Πρόλογος Β΄ εκδόσεως

Πρόλογος Α΄ εκδόσεως

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Βιβλίο Πρώτο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

Κεφάλαιο τρίτο: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατά τόπον αρμοδιότητα

Κεφάλαιο πεμπτο: Παρέκταση της αρμοδιότητας

Κεφάλαιο έκτο: Έρευνα της αρμοδιότητας

Κεφάλαιο έβδομο: Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο

Κεφάλαιο όγδοο: Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας

Κεφάλαιο ένατο: Διάδικοι

Κεφάλαιο δέκατο: Ομοδικία

Κεφάλαιο ενδέκατο: Συμμετοχή τρίτων στη δίκη

Κεφάλαιο δωδέκατο: Πληρεξουσιότητα

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Εκθέσεις

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Δικόγραφα

Κεφάλαιο δέκατο έκτο: Επιδόσεις

Κεφάλαιο δέκατο έβδομο: Προθεσμίες

Κεφάλαιο δέκατο όγδοο: Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

Κεφάλαιο δέκατο ένατο: Ακυρότητες

Κεφάλαιο εικοστό: Εγγυοδοσία

Κεφάλαιο εικοστό πρώτο: Δικαστικά έξοδα

Κεφάλαιο εικοστό δεύτερο: Ευεργέτημα πενίας

Κεφάλαιο εικοστό τρίτο: Ποινές

Βιβλίο δεύτερο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κεφάλαιο πρώτο: Απόπειρα συμβιβασμού

Κεφάλαιο δεύτερο: Άσκηση της αγωγής

Κεφάλαιο τρίτο: Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής

Κεφάλαιο τέταρτο: Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση

Κεφάλαιο πέμπτο: Συζήτηση στο ακροατήριο

Κεφάλαιο έκτο: Παρεμπίπτοντα

Κεφάλαιο έβδομο: Διακοπή και επανάληψη της δίκης

Κεφάλαιο όγδοο: Κατάργηση και περάτωση της δίκης

Κεφάλαιο ένατο: Απόφαση

Κεφάλαιο δέκατο: Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων

Κεφάλαιο ενδέκατο: Δεδικασμένο

Κεφάλαιο δωδέκατο: Απόδειξη

Τίτλος πρώτος: Γενικές διατάξεις

Τίτλος δεύτερος: Ομολογία

Τίτλος τρίτος: Αυτοψία

Τίτλος τέταρτος: Πραγματογνωμοσύνη

Τίτλος πέμπτος: Μάρτυρες

Τίτλος έκτος: Εξέταση των διαδίκων

Τίτλος έβδομος: ΄Ορκος

Τίτλος όγδοος: Έγγραφα

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Ειδικές διατάξεις για τη διανομή

Βιβλίο τρίτο

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Ανακοπή ερημοδικίας

Κεφάλαιο τρίτο: Έφεση

Κεφάλαιο τέταρτο: Αναψηλάφηση

Κεφάλαιο πέμπτο: Αναίρεση

Κεφάλαιο έκτο: Ανακοπή και τριτανακοπή

Βιβλίο τέταρτο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Γαμικές διαφορές

Κεφάλαιο τρίτο: Διαφορές που αναφέρονται σε σχέσεις γονένων και τέκνων

Κεφάλαιο τέταρτο: Έκδοση διαταγής πληρωμής

Κεφάλαιο πέμπτο: Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

Κεφάλαιο έκτο: Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατά ορόφους

Κεφάλαιο έβδομο: Εργατικές διαφορές

Κεφάλαιο όγδοο: Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας

Κεφάλαιο ένατο: Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισής του

Κεφάλαιο δέκατο: Διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων

Βιβλίο πέμπτο

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Εγγυοδοσία

Κεφάλαιο τρίτο: Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης

Κεφάλαιο τέταρτο: Συντηρητική κατάσχεση

Κεφάλαιο πέμπτο: Δικαστική μεσεγγύηση

Κεφάλαιο έκτο: Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων

Κεφάλαιο έβδομο: Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

Κεφάλαιο όγδοο: Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση

Βιβλίο έκτο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Ειδικές διατάξεις

Βιβλίο έβδομο

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Βιβλίο όγδοο

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης

]Κεφάλαιο τρίτο: Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατάσχεση σε χέρια τρίτου

Κεφάλαιο πέμπτο: Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη

Κεφάλαιο έκτο: Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων

Κεφάλαιο έβδομο: Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο όγδοο: Αναγκαστική διαχείριση

Κεφάλαιο ένατο: Προσωπική κράτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ν. 1478/1984

Ν. 1816/1988

Ν. 2145/1993

Ν. 2207/1994

Ν. 2298/1995

Ν. 2331/1995

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Ν. 702/1977

Ν. 1406/1983

Ν. 1334/1983

Ν. 2735/1999

Β.Δ. 567/1968

Β.Δ. 375/1970

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ν. 958/71

Ν. 1478/84

Ν. 2145/93

Ν. 2172/93

Ν. 2207/94

Ν. 2298/95

Ν. 2331/95

Ν. 2447/1996

Ν. 2479/1997

Ν. 2915/2001

Ν. 3043/2002

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Μηχιώτης, Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής, 2024
Μια σύγχρονη και πρακτική διάσταση όλων των ζητημάτων γύρω από την αοριστία και τη νομική αβασιμότητα της αγωγής
Δ. Μηχιώτης, Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ., 2024
Εξαντλητική παρουσίαση όλων των ερμηνευτικών ζητημάτων γύρω από τους λόγους και τις έννομες συνέπειες της αναγκαστικής ομοδικίας
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση