Ν. Νίκας/Π. Γέσιου-Φαλτσή/Α. Καΐσης, Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος 2003, 2003


Ν. Νίκας/Π. Γέσιου-Φαλτσή/Α. Καΐσης, Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος 2003, 2003
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν στον ΚΠολΔ οι ν. 2915/2001 και 3043/2002 καθώς και η μετατροπή των δραχμικών ποσών σε ευρώ δυνάμει των άρθρων 3-5 ν. 2943/2001 επέβαλαν την εμφάνιση και της εκδόσεως αυτής.

Για την ένταξη των νέων ρυθμίσεων στο κείμενο του Κώδικα ακολουθήσαμε και πάλι τη μέθοδο των προηγούμενων εκδόσεων

Ιανουάριος 2003 Π. Γέσιου-Φαλτσή Ν. Νίκας Α. Καΐσης

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Edition info

Title
Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος 2003
Μεταγλωττισμένος στη δημοτική - Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις
© 2003
Authors
ISBN
978-960-301-704-3
Pages
XVIII + 909
Out of print

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος Ζ΄ εκδόσεως

Πρόλογος ΣΤ΄ εκδόσεως

Πρόλογος Ε΄ εκδόσεως

Πρόλογος Δ΄ εκδόσεως

Πρόλογος Γ΄ εκδόσεως

Πρόλογος Β΄ εκδόσεως

Πρόλογος Α΄ εκδόσεως

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Βιβλίο Πρώτο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

Κεφάλαιο τρίτο: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατά τόπον αρμοδιότητα

Κεφάλαιο πεμπτο: Παρέκταση της αρμοδιότητας

Κεφάλαιο έκτο: Έρευνα της αρμοδιότητας

Κεφάλαιο έβδομο: Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο

Κεφάλαιο όγδοο: Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας

Κεφάλαιο ένατο: Διάδικοι

Κεφάλαιο δέκατο: Ομοδικία

Κεφάλαιο ενδέκατο: Συμμετοχή τρίτων στη δίκη

Κεφάλαιο δωδέκατο: Πληρεξουσιότητα

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Εκθέσεις

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Δικόγραφα

Κεφάλαιο δέκατο έκτο: Επιδόσεις

Κεφάλαιο δέκατο έβδομο: Προθεσμίες

Κεφάλαιο δέκατο όγδοο: Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

Κεφάλαιο δέκατο ένατο: Ακυρότητες

Κεφάλαιο εικοστό: Εγγυοδοσία

Κεφάλαιο εικοστό πρώτο: Δικαστικά έξοδα

Κεφάλαιο εικοστό δεύτερο: Ευεργέτημα πενίας

Κεφάλαιο εικοστό τρίτο: Ποινές

Βιβλίο δεύτερο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κεφάλαιο πρώτο: Απόπειρα συμβιβασμού

Κεφάλαιο δεύτερο: Άσκηση της αγωγής

Κεφάλαιο τρίτο: Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής

Κεφάλαιο τέταρτο: Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση

Κεφάλαιο πέμπτο: Συζήτηση στο ακροατήριο

Κεφάλαιο έκτο: Παρεμπίπτοντα

Κεφάλαιο έβδομο: Διακοπή και επανάληψη της δίκης

Κεφάλαιο όγδοο: Κατάργηση και περάτωση της δίκης

Κεφάλαιο ένατο: Απόφαση

Κεφάλαιο δέκατο: Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων

Κεφάλαιο ενδέκατο: Δεδικασμένο

Κεφάλαιο δωδέκατο: Απόδειξη

Τίτλος πρώτος: Γενικές διατάξεις

Τίτλος δεύτερος: Ομολογία

Τίτλος τρίτος: Αυτοψία

Τίτλος τέταρτος: Πραγματογνωμοσύνη

Τίτλος πέμπτος: Μάρτυρες

Τίτλος έκτος: Εξέταση των διαδίκων

Τίτλος έβδομος: ΄Ορκος

Τίτλος όγδοος: Έγγραφα

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Ειδικές διατάξεις για τη διανομή

Βιβλίο τρίτο

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Ανακοπή ερημοδικίας

Κεφάλαιο τρίτο: Έφεση

Κεφάλαιο τέταρτο: Αναψηλάφηση

Κεφάλαιο πέμπτο: Αναίρεση

Κεφάλαιο έκτο: Ανακοπή και τριτανακοπή

Βιβλίο τέταρτο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Γαμικές διαφορές

Κεφάλαιο τρίτο: Διαφορές που αναφέρονται σε σχέσεις γονένων και τέκνων

Κεφάλαιο τέταρτο: Έκδοση διαταγής πληρωμής

Κεφάλαιο πέμπτο: Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

Κεφάλαιο έκτο: Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατά ορόφους

Κεφάλαιο έβδομο: Εργατικές διαφορές

Κεφάλαιο όγδοο: Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας

Κεφάλαιο ένατο: Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισής του

Κεφάλαιο δέκατο: Διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων

Βιβλίο πέμπτο

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Εγγυοδοσία

Κεφάλαιο τρίτο: Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης

Κεφάλαιο τέταρτο: Συντηρητική κατάσχεση

Κεφάλαιο πέμπτο: Δικαστική μεσεγγύηση

Κεφάλαιο έκτο: Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων

Κεφάλαιο έβδομο: Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

Κεφάλαιο όγδοο: Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση

Βιβλίο έκτο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Ειδικές διατάξεις

Βιβλίο έβδομο

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Βιβλίο όγδοο

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης

]Κεφάλαιο τρίτο: Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατάσχεση σε χέρια τρίτου

Κεφάλαιο πέμπτο: Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη

Κεφάλαιο έκτο: Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων

Κεφάλαιο έβδομο: Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο όγδοο: Αναγκαστική διαχείριση

Κεφάλαιο ένατο: Προσωπική κράτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ν. 1478/1984

Ν. 1816/1988

Ν. 2145/1993

Ν. 2207/1994

Ν. 2298/1995

Ν. 2331/1995

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Ν. 702/1977

Ν. 1406/1983

Ν. 1334/1983

Ν. 2735/1999

Β.Δ. 567/1968

Β.Δ. 375/1970

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ν. 958/71

Ν. 1478/84

Ν. 2145/93

Ν. 2172/93

Ν. 2207/94

Ν. 2298/95

Ν. 2331/95

Ν. 2447/1996

Ν. 2479/1997

Ν. 2915/2001

Ν. 3043/2002

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Ιούνιος 2024, 19η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Πλήρως ενημερώμενος μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024
Δ. Μηχιώτης, Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής, 2024
Μια σύγχρονη και πρακτική διάσταση όλων των ζητημάτων γύρω από την αοριστία και τη νομική αβασιμότητα της αγωγής