Ν. Κουράκης, Θεωρία της ποινής, 2008


Ν. Κουράκης, Θεωρία της ποινής, 2008 Η παρούσα έκδοση του διακεκριμένου καθηγητή της εγκληματολογίας έχει επικαιροποιηθεί και είναι πλήρως ενημερωμένη με νέα βιβλιογραφικά και νομολογιακά δεδομένα. Σ' αυτή θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με τις συνέπειες που επιφέρει η τέλεση ενός εγκλήματος.Ειδικότερα εξετάζονται:

I. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ: Ορισμός της ποινής - Στοιχεία του ορισμού - Αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογίας - Ποινή και άλλες συναφείς έννοιες

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ: Εισαγωγικά - Δικαιολογητικός λόγος της ποινής - Η πρόληψη ως σκοπός της ποινής - Λειτουργία της γενικής πρόληψης - Λειτουργία της ειδικής πρόληψης - Η εξισορροπητική λειτουργία της ενοχής - Προβλήματα από τη μονομερή εφαρμογή των σκοπών της ποινής - Οι ενωτικές θεωρίες και η εξισορρόπηση των σκοπών της ποινής

III. ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ: Θανατική ποινή (άρθρο 50 ΠΚ) - Ποινές στερητικές της ελευθερίας (άρθρο 51 ΠΚ) - Κάθειρξη (άρθρο 52 ΠΚ) - Φυλάκιση (άρθρο 53 ΠΚ) - Περιορισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα (άρθρο 54 ΠΚ) - Κράτηση (άρθρο 55 ΠΚ)
- Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας (άρθρο 56 ΠΚ) - Χρηματικές ποινές (άρθρο 57 ΠΚ) - Απόσβεση των ποινών σε χρήμα (άρθρο 58 ΠΚ)

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Θεωρία της ποινής
Μια εισαγωγή
© 2008
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-333-7
Σελίδες
215
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Αντί προλόγου.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

1. Λειτουργία των ποινικών κυρώσεων.

2. Σχέση ποινικών κυρώσεων και εγκλήματος.

3. Ιστορική εξέλιξη των ποινικών κυρώσεων.

4. Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις.

5. Οι ποινές γενικά.

6. Οι κύριες ποινές.

7. Οι παρεπόμενες ποινές.

8. Έννοια και σκοπός των μέτρων ασφαλείας.

9. Τα επιμέρους μέτρα ασφαλείας.

10. Τα «μέτρα» για τους ανήλικους παραβάτες.

IΙ. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ.

1. Ορισμός της ποινής.

2. Στοιχεία του ορισμού.

3. Αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογίας.

4. Ποινή και άλλες συναφείς έννοιες.

IΙI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ

ΠΟΙΝΗΣ.

1. Εισαγωγικά.

2. Δικαιολογητικός λόγος της ποινής.

3. Η πρόληψη ως σκοπός της ποινής.

4. Λειτουργία της γενικής πρόληψης.

5. Λειτουργία της ειδικής πρόληψης.

6. Η εξισορροπητική λειτουργία της ενοχής.

7. Προβλήματα από τη μονομερή εφαρμογή των σκοπών

της ποινής.

8. Οι ενωτικές θεωρίες και η εξισορρόπηση των σκοπών

της ποινής.

IV. ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ.

1. Θανατική ποινή (άρθρο 50 ΠΚ).

α. Το ισχύον δίκαιο.

β. Η σύγχρονη συζήτηση για τη θ.π.

γ. Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη διεθνής κατάσταση.

2. Ποινές στερητικές της ελευθερίας (άρθρο 51 ΠΚ).

α. Καινοτομίες του ισχύοντος δικαίου.

β. Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη αμφισβήτηση των

ποινών κατά της ελευθερίας.

γ. Ο ρόλος της ποινής κατά της ελευθερίας στη σύγ-

χρονη κοινωνία.

δ. Τεχνικά ζητήματα υπολογισμού και επιμέτρησης

των ποινών κατά της ελευθερίας.

3. Κάθειρξη (άρθρο 52 ΠΚ).

α. Ισχύον δίκαιο.

β. Τρόπος έκτισης της ποινής κάθειρξης.

γ. Η φθίνουσα σημασία της κάθειρξης στη σύγχρονη

κοινωνία.

δ. Οι προβληματισμοί για την ισόβια κάθειρξη.

ε. Οι τάσεις ως προς την αόριστη κάθειρξη.

4. Φυλάκιση (άρθρο 53 ΠΚ).

α. Σύγχρονη σημασία της ποινής της φυλάκισης.

β. Ισχύον δίκαιο.

γ. Τρόπος έκτισης της ποινής φυλάκισης.

δ. Οι προβληματισμοί για τις βραχυχρόνιες ποινές.

ε. Μέτρα για μετριασμό ή υποκατάσταση βραχυχρόνι-

ων ποινών.

5. Περιορισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα (άρθρο

ΠΚ).

α. Η λειτουργική σημασία του σωφρονιστικού περιορι-

σμού.

β. Οι νεότερες τάσεις ως προς τον σωφρονιστικό περι-

ορισμό.

γ. Δυνατότητες εκσυγχρονισμού του σωφρονιστικού

περιορισμού.

δ. Διάρκεια του σωφρονιστικού περιορισμού.

ε. Άλλα θέματα του ισχύοντος δικαίου.

στ. Τρόπος έκτισης της ποινής του σωφρονιστικού περι-

ορισμού.

6. Κράτηση (άρθρο 55 ΠΚ).

α. Σύγχρονες τάσεις και προβληματισμοί ως προς την

ποινή της κράτησης.

β. Διάρκεια της κράτησης.

γ. Άλλα θέματα του ισχύοντος δικαίου.

δ. Τρόπος έκτισης της κράτησης.

7. Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας (άρθρο

56 ΠΚ).

α. Λειτουργία, έκταση εφαρμογής και εννοιολογικές δι-

ευκρινήσεις.

β. Η παραπομπή σε «ιδιαίτερους νόμους».

γ. Οι νομοθετικές προσπάθειες για την κατάρτιση σω-

φρονιστικής νομοθεσίας.

δ. Οι βασικές κατευθύνσεις της ελληνικής σωφρονιστι-

κής νομοθεσίας άλλοτε και σήμερα.

ε. Άλλες ρυθμίσεις της ελληνικής σωφρονιστικής νομο-

θεσίας.

8. Χρηματικές ποινές (άρθρο 57 ΠΚ).

α. Εγκλήματα που τιμωρούνται με ποινή σε χρήμα.

β. Σύγχρονη σημασία της ποινής σε χρήμα.

γ. Η επιμέτρηση και απότιση της ποινής σε χρήμα.

δ. Άλλα θέματα του ισχύοντος και προϊσχύσαντος δι-

καίου.

9. Απόσβεση των ποινών σε χρήμα (άρθρο 58 ΠΚ).

α. Λειτουργική σημασία και θεωρητική θεμελίωση της

ρύθμισης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γενική Ελληνική Βιβλιογραφία.

Γενική Αλλοδαπή Βιβλιογραφία.

Ειδική Βιβλιογραφία.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
Crime policy analysis with special emphasis on global challenges
Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021
Μια πρωτότυπη και εκτενής ανάλυση των τοξικών ουσιών και των δηλητηριάσεων από εγκληματική, νομική και ιατρική οπτική
L. Farmer/F. Herzog/Χ. Παπαχαραλάμπους..., The Aims of Punishment, 2020
The book will focus on various of the most recent streams of thought as to the philosophy of punishment, on international and interdisciplinary criminal law issues and the...
Ν. Δημητράτος, Ο δράστης εκ πεποιθήσεως και ο εκ συνειδήσεως δράστης, 2013
Το ζήτημα του εκ πεποιθήσεως και του εκ συνειδήσεως δράστη ανάγεται σήμερα σε αξονικό σημείο της ποινικής δογματικής, αφού ανατέμνει τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας, της...